Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predloženie cenovej ponuky na 120 litrové zberné nádoby Vytlačiť
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Mesto Lučenec

Sídlo : Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

IČO : 00316181

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu : 6007004001/5600

IBAN: SK41 5600 0000 0060 0700 4001

Kontaktná adresa : Ing. Jarmila Fekiačová, č.t. 047/4307211

2. Predmet zákazky 

Dodanie 120 litrových hranatých zberných nádob na kolieskach

3. Opis predmetu zákazky

120 litrové  plastové zberné nádoby  čierne, žlté, zelené, modré

4. Lehota a miesto plnenia

Dodávka sa uskutoční po výbere uchádzača v dohodnutom termíne

Miesto plnenia : Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

5. Cena

Cena  zákazky musí byť stanovená v eurách  špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky .

6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :

Cenovú ponuku na predmet zákazky v počte 100, 150 a  200 kusov čiernych

10 kusov žltých, 5 kusov zelených a 5 kusov modrých 120 litrových hranatých zberných nádob na kolieskach .

Lehotu na dodanie predmetu zákazky od prevzatia objednávky

7. Lehota a miesto predkladania ponúk :

Lehota na predkladanie ponúk : do 21.01.2019 do 12.00 hodiny

Miesto predkladania cenových ponúk: 

Poštou alebo osobne na adresu : Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

Obálku označte „Cenová ponuka na dodanie 120 litrových  plastových zberných nádob “

8. Otváranie obálok s ponukami :

Dňa 22.01.2019, Miesto otvárania obálok s ponukami: Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

9. Kritériá na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena  a lehota dodania

 

 

V Lučenci : 09.01.2019

 

 

                                                                                            PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                              primátorka mesta


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka