Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ul.Gagarinova pre MUDr.T.Mihalovics a manž.G.MihalovicsovúVytlačiť
 

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 17/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

-odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Gagarinova nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 5663/1 o výmere  378 m2, orná pôda, zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela tvorí v prírode pokračovanie záhrady vo vlastníctve kupujúceho a nie je k nej žiadny iný priamy prístup. Z uvedeného dôvodu predstavuje odkupovaná parcela pre Mesto Lučenec prebytočný a neupotrebiteľný majetok.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 378 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 3.780,– €

pre kupujúcich :

MUDr.Tibor Mihalovics, rod.Mihalovics nar. 10.3.1938 a manž.Gabriela Mihalovicsová, rod. Csernyanszká   nar.08.01.1937 spoločne bytom: Ulica Gagarinova 2966/14, 984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka