Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať pozemky v PP pre Poortjes, s.r.o., Banská BystricaVytlačiť
 

  V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 20/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

  • prenajať pozemky v k.ú. Lučenec, lokalita Priemyselný park, konkrétne : časť z nasledovných parciel  o predpokladanej výmere 4400 m2

 

parcelné číslo

výmera v m²

 Druh pozemku

CKN

7498/97

846

Ostatná plocha

CKN

7498/96

208

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/63

525

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/90

1472

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/64

20479

Ostatná plocha

CKN

7498/65

440

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/89

1156

Zastav.plocha a nádvoria

ktoré sú vedené na LV č. 5414, okres Lučenec, obec Lučenec, kat. územie Lučenec, pričom presná výmera prenajatých pozemkov bude stanovená geodetickým zameraním.

pre účel výstavby výrobnej haly na výrobu, montáž  a skladovanie hliníkových alebo železných brán a oplotení a súvisiacej infraštruktúry vrátane administratívnych priestorov

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2. bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie vybudovania výrobného podniku a následné vytvorenie nových min.10-tich   priamych pracovných miest v Priemyselnom parku v Lučenci,

za cenu nájmu 0,07,- €/1m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2048 

pre  Poortjes s.r.o., M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO:51 111 829 v zastúpení: Johan Meersman, Sabina Nys – konatelia spoločnosti

 

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                           primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka