Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Propozície 22. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ A 15. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „ SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC “ Vytlačiť
 

PRIMÁTORKA  MESTA  LUČENEC PhDr. Alexandra PIVKOVÁ VYHLASUJE  22. ROČNÍK  CELOSLOVENSKEJ  A 15. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE   „ SZABÓOV  GRAFICKÝ  LUČENEC “

ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:  Mesto Lučenec – Mestský úrad Lučenec, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu                                                        SPOLUORGANIZÁTOR SÚŤAŽE JE : LUKUS  Lučenec                                                         Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na grafickú tvorbu a osobnosť Júliusa Szabóa, podnietiť záujem o čierno-biely výtvarný prejav, ktorý je neprávom na pokraji záujmu organizátorov výtvarných súťaží. Organizátori okrem toho chcú dostať do povedomia širokej verejnosti Lučenec (Slovenská republika ) - centrum NOVOHRADU.

PODMIENKY ÚČASTI

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ , SŠ a VŠ a dospelí , jednotlivci a kolektívy. Vítané sú  všetky grafické techniky /linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod./ - nie kresba, perokresba, maľba !  Každý ročník súťaže je tematicky odlišný.                              22. ročník celoslovenskej a 15. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže                        s podtitulom „ VESMÍR“ /niektorou formou grafiky zobraziť danú tému./

Súťažné práce formátu najviac A3 / maximálne tri práce z jednej kategórie/ zašle škola do 5.5. 2019 na adresu:

Mestský úrad oddelenie  školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                        Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                              Novohradská ul. č. 1                                                                                                           984 01 L u č e n e c                                                                                                    Slovenská republika                                                                                                            Tel. číslo : 0421/ 047/4307232

Obálku označte heslom      „ Grafický Lučenec “.

Výstava „ Szabóov grafický Lučenec „ bude sprístupnená v priestoroch Radnice – mestské múzeum Lučenec Ul. Dr. Herza 1,  v termíne  od 6.6.2019 do 30.6.2019.

Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi:

a/ meno autora                                                                                                                       b/ veková kategória                                                                                                               c/ meno vyučujúceho                                                                                                             d/ adresa školy                                                                                                                      e/ pečiatka školy                                                                                                                     f/ dátum vyhotovenia                                                                                                            g/ názov diela

      Prosíme, aby údaje o autorovi boli vypísané čitateľne.   Žiadame učiteľov ZUŠ, aby si na školách urobili školské kolá súťaže  a do celoslovenského kola posielali len tri práce z každej kategórie. Každá práca by mala byť uložená v pasparte  /papierový rámec okolo obrazu/.                             

  Do súťaže budú zaradené len originálne práce. Práce, s ktorými sa súťažiaci už zúčastnili iných súťaží, odborná porota vyradí! Budú vyradené i práce, ktoré tematicky alebo technickým spracovaním nespĺňajú kritéria súťaže.

VEKOVÉ   KATEGÓRIE                                                           

   I.  kat.  ZUŠ      I                   / 6      -    10 rokov/                                                                   II. kat.  ZUŠ      II                 / 11    -    15 rokov/                                                                     III. kat.  ZŠ        1     -  4 ročník                                                                                                 IV. kat.  ZŠ         5    -   7 ročník                                                                                              V. kat.  ZŠ         8    -   9 ročník                                                                                                  VI. kat.  Stredné školy / aj stredné školy s umeleckým zameraním/                                VII. kat.  Dospelí                                                                                                                  VIII. kat. Vysoké školy  s umeleckým zameraním

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

        Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú uverejnené v tlači. Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostnú vernisáž 6. júna 2018, kde si prevezmú ceny a diplomy. V prípade neúčasti na vernisáži ceny prepadnú v prospech usporiadateľa.

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

        O vrátenie súťažných prác treba požiadať písomne na návratke, ktorá je súčasťou propozícií najneskôr do 25. júla  2019. Práce budú žiadateľovi vydané len osobne, inak zostávajú majetkom  mesta Lučenec a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Ocenené práce sa nevracajú. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.

       Súťažiaci zaslaním výtvarnej práce do súťaže súhlasí  so spracovaním  osobných údajov pre účely súvisiace s organizovaním a propagáciou uvedeného podujatia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je Súťažiaci dieťa, má menej ako 16 rokov, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov zaslaním výtvarnej práce do súťaže poskytuje nositeľ rodičovských práv a povinností.  

…………………………………………………………………………………………………..

N Á V R A T K A

                   Źiadam o vrátenie práce z výstavy Szabóov grafický Lučenec

Meno, priezvisko autora :……………………………………………………………………..

Bydlisko :……………………………………….. kategória…………………………………..

Názov diela :    …………………………………………………………………………………

Grafický list  prevezmem osobne v mesiaci júl 2019.

                                                                                                     ………………………………..

                                                                                                               podpis autora


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka