Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do prvého ročníka šk. r. 2019/2020Vytlačiť
 

Zápis  detí  do  prvého  ročníka  základných  škôl  na  školský  rok 2019/2020  sa  na  všetkých  školách  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta  Lučenec

uskutoční v termíne od 1. apríla 2019 do 10. apríla 2019

Postup pri zápise  dieťaťa do prvého ročníka musí byť v súlade s § 20 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upozorňujeme, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa § 20 ods. 2) citovaného zákona.

Pri zápise je potrebné rešpektovať:

 1. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca dieťaťa (obaja rodičia, opatrovník, ...) s dieťaťom, ktoré sa narodilo v období od 01.09.2012 do 31.08.2013. Na žiadosti o prijatie do 1. ročníka musí byť písomný súhlas oboch zákonných zástupcov vyjadrený podpisom.

V prípade že dieťaťu bol v minulom školskom roku udelený odklad/opakovaný odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné ísť s dieťaťom znovu na zápis (aj keď navštevuje nultý ročník v základnej škole) – jedná sa o deti narodené pred dátumom 01.09.2012 (t.j. 31.08.2019 a skôr).

Ak zákonný zástupca chce zapísať dieťa do školy v zahraničí a trvalý pobyt zostáva na území SR, je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole („kmeňová škola“) na území SR, kde mu bude následne udelené povolenie na štúdium v zahraničí.

 1. Zákonný zástupca je povinný predložiť pre zistenie osobných údajov svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Podľa § 20 ods. 4) a § 11 ods. 6) školského zákona je zákonný zástupca povinný poskytnúť škole pri zápise nasledovné údaje:
 1. o deťoch: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu (prípadne miesto pobytu, kde sa obvykle zdržiava), rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť,
 2. o zákonných zástupcoch: meno a priezvisko a miesto trvalého pobytu; adresu miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

Prednostne sa na školu zapisujú deti patriace do školského obvodu podľa trvalého bydliska dieťaťa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 5/2016 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec.

 1. Ak rodič vyberie školu pre svoje dieťa mimo školského obvodu do ktorého patrí, riaditeľ školy ho zapíše len ak má voľné miesto. V takomto prípade radíme rodičom podať žiadosť písomnou formou.
 2.  Zapísať deti, ktorých trvalé bydlisko je mimo školských obvodov mesta Lučenec, je možné tiež len na voľné miesta, a to spravidla vo výnimočných a závažných dôvodoch. Aj v tomto prípade odporúčame podať písomnú žiadosť.
 3. Ak sa rodič nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termíne, dohodne si s riaditeľom školy náhradný termín a to najneskôr do 17.04.2019.
 1. V prípade nejasností kontaktujte riaditeľov príslušných škôl alebo Školský úrad, Novohradská č. 1, Lučenec telefonicky na čísle 047/430 72 25 alebo e-mailom na adresu: ingrid.kudlakova@lucenec.sk

 

Zriaďovateľ: mesto Lučenec:

Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

telefón: 047 45 12 692

mobil: 0915 816 587

e-mail: skola@zsvajanlc.edu.sk

web: www.zsvajanlc.edu.sk

facebook: @zsvajanskeholc

riaditeľka školy: Mgr. Jana Kamenská

Zápis do 1.ročníka sa uskutoční v dňoch: 8. - 9. apríla 2019 od 1400 do 1700 hod.

Deň otvorených dverí: 20.3.2019 (streda)

V školskom roku 2019/2020  otvárame prvácke triedy s posilnením výuky anglického jazyka a bežné triedy.

Čo Vám ponúkame v našej škole:

 • posilnené vyučovanie cudzích jazykov
 • nádherný zdravý zelený areál podporujúci vzťah k prírode
 • nadštandardné materiálne vybavenie tried, odborných učební a športového areálu školy
 • škola úspešne zapojená v projektoch: medzinárodný projekt - Erasmus+IT Akadémia,  Zdravá škola, Ovocie do škôl, Digiškola, Školské prírodné záhrady - Záhrada, ktorá učí, Modré školy a iné
 • pobyty v európskych mestách partnerských škôl
 • rozvoj dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku
 • v bežnom vyučovaní využívanie počítačov, notebookov, tabletov a interaktívnych tabúľ s pripojením na internet v každej triede
 • anglicky hovoriaceho lektora počas celého školského roka
 • vyučovanie metódou CLIL
 • projektové vyučovanie a ročníkové prezentácie žiakov aj v cudzích jazykoch
 • popredné umiestnenia našich žiakov v literárnych, jazykových, vedomostných a športových súťažiach, nielen na úrovni okresnej, ale aj celoslovenskej
 • výuku prírodovedných predmetov s využívaním vybudovaného náučného chodníka, ekotried,  jazierok, zelenej strechy
 • upevňovanie ľudových tradícií a zvyklostí nášho regiónu
 • plavecký výcvik, školu v prírode pre žiakov 1. stupňa a lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa
 • školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga
 • kvalitné, zdravé stravovanie vo vlastnej školskej jedálni s ponukou desiaty a obeda výberom z dvoch hlavných jedál so zeleninovými šalátmi
 • školský klub detí v prevádzke od 600 do 1700 hod. so všestrannou výchovnou činnosťou v siedmich oddeleniach
 • viac ako 50 záujmových krúžkov podľa výberu dieťaťa – napr. jazykový, šachový, spevácky, tanečný, rozhlasový, redakčný v školskom časopise Bzučoviny, výtvarný, Maškrtníček, loptové hry a mnohé iné
 • možnosť výuky anglického jazyka v popoludňajších hodinách v súkromnej jazykovej škole v našich priestoroch
 • rozvoj športového talentu v zrekonštruovaných telocvičniach, na multifunkčnom ihrisku a trávnatých ihriskách v areáli školy, popoludní v športových a tanečných kluboch so zameraním na futbal, džudo, stolný tenis a hip-hop

Na zápis prichádza dieťa v sprievode oboch rodičov, alebo zákonný zástupca predloží „Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa“ – možné prevziať na web stránke alebo osobne. Zákonní zástupcovia detí si prinesú občianske preukazy, rodný list dieťaťa a 8 € na predpisové zošity. Naša škola vytvorí pre vzdelávanie Vášho dieťaťa tie najlepšie podmienky.

Vaše dieťa pripravujeme na úspešnú budúcnosť. Ďakujeme za dôveru.

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Základná škola Haličská cesta 1493/7, Lučenec Vás pozýva na zápis do 1.ročníka v dňoch :

8. - 9. apríla 2019, od 13.00 do 17.00 hod. v malej budove na prízemí v zadnom areáli školy.

Na zápis je potrebné prísť spolu s dieťaťom, doniesť si preukaz totožnosti zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa.

V školskom roku 2019/2020 otvárame dve triedy 1. ročníka.

Podrobnejšie informácie k zápisu nájdete na našej webovej stránke: www.zshal7.edupage.org

Poloha školy: nájdete nás v blízkosti mestského parku, neďaleko centra mesta v rozsiahlom areáli plnom zelene a oddychových častí.

Prečo si vybrať našu školu ?        ,, Sme dobrá škola, do ktorej chodia deti rady. "

Niečo o nás:

-sme škola rodinného typu v bezpečnom prostredí s priateľskou a ústretovou atmosférou k žiakom ako aj k ich rodičom

-prihliadame na individuálne potreby každého nášho žiaka, rozvíjame jeho potenciál a záujmy v jeho najlepšej oblasti, individuálny  rozvoj a potreby žiakov sledujeme a podporujeme

-ústretová spolupráca s rodičmi, internetová žiacka knižka, elektronická kontrola dochádzky žiakov dohliada na ich bezpečnosť

-v procese vzdelávania využívame inovatívne metódy a formy práce  (Hocus & Lotus – zážitková angličtina, CLIL – niektoré predmety vyučované v ang. jazyku od 1.ročníka, Hejného metóda - matematika hrou, rozšírené vyučovanie pre intelektovo nadaných žiakov – Delfíniky, programovanie s robotom Emilom a iné)

-moderné počítačové učebne, triedy vybavené najnovšími interaktívnymi tabuľami, jazykové učebne a relaxačné učebne pre žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

-na škole pôsobí špeciálny pedagóg, úspešne pracujeme a individuálne integrujeme všetkých žiakov,  ktorí to potrebujú k úspešnému zvládnutiu vyučovacieho procesu

-podpora asistentov učiteľa a asistentov žiaka priamo na vyučovacích hodinách od 1.ročníka

-vytvárame triedy s rozšíreným vyučovaním predmetov pre nadaných žiakov podľa ich potrieb (rozšírená matematika, encyklopedické čítanie, rozvíjame prezentačné zručnosti detí, tvorba projektov z prírodovedy, vlastivedy)

-realizujeme individuálnu integráciu intelektovo nadaných žiakov (potreba diagnostikovania v CPPPaP v Lučenci) formou rozšíreného vzdelávania v skupine, v samostatnej špecializovanej učebni pre nadaných žiakov

-možnosť priberania žiakov do skupín aj počas školského roka na základe absolvovania diagnostiky a zistenia úrovne rozumového nadania žiaka psychológom

-máme najviac vyškolených pedagógov pre potreby uskutočňovania individuálnej integrácie intelektovo nadaných žiakov, špecializovaný pedagóg úzko spolupracuje so psychológom ako aj s rodičmi, čo je dôležité a prospešné pre tento typ žiakov,

-od 6.ročníka možnosť výberu druhého cudzieho jazyka (ruský jazyk, nemecký jazyk)

-pedagógovia využívajú množstvo moderných výukových programov k zvýšeniu atraktivity učenia ako sú napr.: Fenomény sveta (výukové videá o prírode, fyzike, chémii...), digiškola, englishone – zaujímavo a atraktívne spracované motivačné učivá k jednotlivým témam, zábavné metodické materiály a interaktívne programy k výuke angličtiny, možnosť používania tabletov v skupinách atď.

-krásny zelený školský areál s multifunkčným ihriskom, bežeckou tartanovou dráhou a veľkým asfaltovým ihriskom pre športové vyžitie žiakov

-trávnaté plochy s množstvom zelene a oddychových zón pre relax po vyučovaní a pestrú činnosť detí aj v poobedňajších hodinách v Školskom klube Slniečko

-ŠKD v prevádzke od 6.30 – 17.00 hod., ranný školský klub v prevádzke denne od 7.00 hod. aj pre žiakov 5.ročníka

-ponúkame množstvo zmysluplných a atraktívnych záujmových krúžkov pre žiakov 1. a 2. stupňa napr. Strelecký a CO obrana (majstri Slovenska 2018), florballový, relaxačno-kreatívne krúžky, Tancuj Zumbu, folklórny súbor Medulienka, redakčný – tvorba školského časopisu Haličák, Mladý záchranár (sme jediná škola v okrese s DEFIBRILÁTOROM umiestneným v priestoroch školy), Kuchtík, Moderný tanec, rôzne počítačové a programovacie záujmové krúžky...

-pestré doplnkové aktivity počas školského roka:  Škola v prírode (2. - 3. roč.), Lyžiarsky výcvik (8. roč.), Plavecký výcvik (4. roč.), exkurzie po Slovensku ako aj do zahraničia (Londýn, Paríž), výchova ku kultúre – návšteva divadelných predstavení v slovenských divadlách

-stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej výdajnej jedálni, ktorej súčasťou je aj zdravý školský bufet, Breikomat na mlieko

Na všetkých nových žiakov sa teší kolektív ústretových, aktívnych a kvalifikovaných pedagógov ZŠ Haličská cesta 1493/7.

Rodičov a predškolákov radi privítame na nasledovných aktivitách školy:

Týždeň otvorených dverí: od 25.3. - 28.3. 2019 (pon.-štvr.)

Predškoláčik: aktivita v poobedňajších hodinách - učiteľ- predškoláčik - rodič (info na stránke)

Informácie k zápisu aj osobne u riaditeľky školy Mgr. A. Novodomskej alebo zástupkyne riaditeľky pre 1. st. PaedDr. G. Šagátovej alebo na tel. číslach: 0902 333 791, 0911 170 043, 047 333 791

e-mail: novodomskazshal@gmail.com, sagatovazshal@gmail.com

ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

 • Čas a miesto zápisu: 8. – 9.4.2019 (pondelok a utorok) od 13:00 do 17:00 hod. v triedach na prvom poschodí pavilónu A.

Deň otvorených dverí: 30.3.2019 (sobota) 8.30 - 12.00 hod.

kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Aláčová (riaditeľka ZŠ, 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk)

 • Čo ponúkame:
 • rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka,
 • ako Škola s regionálnou výchovou – podpora regionálnej výchovy od 1. ročníka,
 • podpora športu a hokejových talentov otváraním bežných tried so športovou prípravou od 5. ročníka,
 • výučba anglického jazyka od 1. ročníka,  možnosť výberu nemeckého alebo ruského jazyka od 7. ročníka,
 • hodiny informatiky od 2. ročníka,
 • korčuliarsky, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií, letných táborov
 • činnosť školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, sociálneho pedagóga a 7 asistentiek učiteľa,
 • individuálny prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a podpora nadaných žiakov,
 • v prípade záujmu rodičov možnosť otvoriť špeciálnu triedu pre žiakov s autizmom na II. stupni
 • podpora preventívnych aktivít,
 • odborné učebne s modernými informačno-komunikačnými technológiami, moderný športový multifunkčný areál, k dispozícii je školský pozemok, hrnčiarska dielňa i učebňa regionálnej výchovy,
 • pestrá ponuka krúžkovej činnosti napr. športové, tvorivé, umelecké krúžky, Včelársky krúžok, šachový krúžok, tanečný a iné),
 • činnosť školského parlamentu,
 • činnosť školského klubu detí až do 17.00 hod.

Ponúkame Vám kvalitnú prípravu Vašich detí na budúce povolanie, bezpečné miesto, celodennú starostlivosť a podnetné tvorivé inovatívne prostredie. Výsledky kvalitnej práce našich pedagógov sa odrážajú aj vo výborných výsledkoch žiakov vo všetkých typoch olympiád a súťaží a v uplatnení absolventov. Ďakujeme za prejavenú dôveru!

Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079, 984 03  Lučenec

Škola sídli na Rúbanisku, najväčšom lučeneckom sídlisku. Od roku 1977 vzdeláva žiakov najmä z tejto lokality. Medzi Lučenčanmi je známa pod prívlastkom športová. Na pohybe si zakladáme dodnes. K športu sme pridali dôraz na cudzie jazyky a informatiku, či svet techniky.

V súčasnosti vzdelávame 452 žiakov v 22 triedach.

Pre ročníky 1. - 4. ponúkame celodennú starostlivosť. Škola, Školský klub detí (ŠKD), Záujmové útvary. Rodičia nemusia putovať po celom meste. Od rána do neskorého popoludnia je o ich deti postarané. Je to aj vďaka tomu, že u nás sídlia a trénujú – atletický klub Redox, judo Klub Katsudo, Klub pohybu – gymnastika, ŠK Novohrad – futbal.

Od budúceho školského roka sa bude u nás trénovať aj basketbal chlapcov a dievčat ročníkov 1. - 2. pod záštitou klubu Akapo Lučenec.

K celodennej starostlivosti prispieva aj rozmanitosť záujmových útvarov už od 1. ročníka.

ŠKD je v činnosti od 6,30 do 7,30 hod. a potom popoludní do 17,00 hod.

Žiaci dopoludnia využívajú svoje triedy, s modernými metódami a formami vyučovania získavajú nové poznatky, učia sa analyzovať, ale aj spájať vedomosti do celku, okrem toho využívajú odborné učebne s IKT technológiami, služby vynikajúcich pedagógov a tímu odborných zamestnancov.

V budúcom školskom roku 2019/2020 chceme otvoriť 3 triedy prvého ročníka.

V 1. ročníku ponúkame: - vyučovanie anglického jazyka alebo nemeckého jazyka

 • blokové a skupinové vyučovanie
 • 3. hod. telesnej a športovej výchovy
 • rozvoj počítačových zručností
 • tímovosť
 • dôraz na rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho individuality

Zápis: Tešíme sa na Vás v dňoch: 8. - 9. apríla 2019 od 14,00 do 17,00 hodiny.

Kontaktné údaje a bližšie informácie na: www.zslnlc.sk, tel. č.: 047/43 33 793, e-mail: zslnlc@gmail.com

Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

 • vyučovací jazyk - slovenský
 • zápis: 8. a 9. apríl 2019, od 13.30 do 17.00 hod. v budove školy, v triede 1.ročníka na poschodí
 • 10. apríl 2019 od 8.30 do 13.30 hod. – zápis do špeciálnej triedy – žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami – autizmus
 • kontakt: Ul. bratrícka 355/19, Lučenec; tel.: 4333789, mobil: 0911 890076, kontaktná osoba: Mgr. Andrea Novotná, riaditeľka školy, novotnamgr@gmail.com, https://zsbratlc.webnode.sk/
 • facebook: ZŠ s MŠ, Bratrícka 355/19, Lučenec – Opatová
 • Prečo si vybrať našu školu?

Sme školou pre každého, v ktorej vytvárame miesto pre rozvoj – rast žiaka, ako celostnej, jedinečnej osobnosti, rozvíjame telo aj ducha, učíme ho zdravo žiť, aktívne pracovať, spolupracovať, spolunažívať, tvoriť... aby zanechal svoju vlastnú stopu...

 • Čo je pre nás dôležité?

• Aby každý žiak mohol zažiť pocit úspechu, uznanie, pocit, že je jedinečnou bytosťou.

• Aby vedel pracovať na dosiahnutí spoločného cieľa.

• Aby chcel spoznávať a tým si zabezpečovať sebarozvoj.

• Aby zvládol dodržiavať dohodnuté pravidlá – znak vyspelej kultúry školy.

• Aby mal žiak školu rád a bola preňho miestom, kde zmysluplne trávi čas.

 • U nás sa každý žiak:
 • aktívne učí a tvorivo realizuje,
 • učí v blokoch,
 • rozvíja technické zručnosti v dielničke s pracovnými stolmi a ateliérom,
 • vedie k využívaniu textu ako univerzálneho nástroja vzdelávania,
 • učí kriticky myslieť a poznávať svet v globálnych skúsenostiach,
 • snaží pestovať potrebné pracovné návyky a sociálne zručnosti,
 • vedie k pestovaniu sebaúcty, orientuje na zvládnutie úlohy,
 • vedie k zodpovednosti za vlastné učenie.

Sme štátnou školou rodinného typu, jedinečná v našom meste, v domácom prostredí s priateľskou a bezstresovou atmosférou s menším počtom žiakov v triedach, ponúkame tiež vzdelávanie žiakov s autizmom v dvoch špeciálnych triedach,

- vzdelávanie je garantované vysokým nasadením, tvorivým prístupom a odbornosťou našich certifikovaných pedagógov,

- výborné podmienky pre športové aktivity vo vlastnej telocvični i v areáli školy (zrekonštruované basketbalové ihrisko, nové detské ihrisko) s využívaním najnovších cvičebných náradí a pomôcok (futbal, florbal, basketbal, bedminton, ping-pong, ...),

- vyučovanie u nás prebieha podľa individuálnych potrieb dieťaťa v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom, ponúkame logopedickú starostlivosť priamo na škole,

- vo vyučovaní využívame inovatívne metódy i s využitím IKT,

- počas vyučovania žiaci využívajú modernú školskú knižnicu,

- rozšírené vyučovanie anglického jazyka inovatívnymi metódami už od 1. ročníka ZŠ,

- rozmanitá krúžková činnosť podporujúca talent i záujmy dieťaťa – futbal, florbal, tanec, spev, divadlo, výtvarné techniky, tvorivé dielne, školský časopis,

- kreatívne kurzy pre žiakov aj ich rodičov, množstvo mimoškolských akcií a aktivít - nie len pre žiakov ZŠ a deti MŠ, ale aj pre ich rodičov, starých rodičov a priateľov školy,

- Školský klub detí s množstvom zaujímavých aktivít hravou formou (návštevy rôznorodých podujatí – galéria, knižnica, výstavy, cukráreň, park ...) - 06.30 - 07.45 hod., 11.40 -16.30 hod.,

- stravovanie detí v školskej jedálni s vlastnou kuchyňou zameranou na racionálnu zdravú výživu s mliečnym a ovocným programom – dbáme nie len o zdravé, ale aj chutné stravovanie (desiata, obed).

Zároveň Vás srdečne pozývame na "Deň otvorených dverí" - dňa 29. marca 2019 od 9.00 hod. do 15.00 hod., príďte a zažite atmosféru našej "ŠKOLY S ÚSMEVOM"

Nebojme sa spýtať a rozprávať sa o tom, čo nás zaujíma.

Aj štátna škola dokáže ponúknuť viac

ZŠ s MŠ J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským

Kármán József Alapiskola és Óvoda

Ul. J.Kármána 25/5, Lučenec

Tel: 047/4333792

ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM oznamuje, že slávnostný zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 1. apríla 2019 od 14.30 hod. v budove školy s pestrým programom a občerstvením.

„Dve najcennejšie veci, ktoré môžeme dať našim deťom, sú korene a krídla“

Čo to znamená?

 • vzdelávať sa v materinskom jazyku v škole, ktorá podľa hodnotenia je najlepšou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Banskobystrickom kraji
 • celodenné vzdelávanie s modernou vyučovacou metódou, pomocou interaktívnych tabúľ
 • naučiť sa tri jazyky
 • získať zahraničné výmenné pobyty pre najlepších žiakov
 • získať počítačové zručnosti
 • navštevovať 9 záujmových krúžkov rôzneho zamerania

 

A Kármán József Alapiskola és Óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy az elsősök ünnepélyes beíratkozására 2019 áprlis 1-jén 14.30 órakor kerül sor az iskola

Ráday Termében.

„A két legfontosabb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”.

Ez mit jelent?

 • anyanyelvi oktatást a Besztercebányai kerület legjobb magyar tannyelvű iskolájában,
 • külön figyelmet garantáltan kis létszámú osztályban,
 • megtanulni három nyelven folyékonyan kommunikálni
 • oktatást játékosan új módszertani segédeszközökkel, interaktív táblák segítségével,
 • külföldi cserediák-programban való részvételt
 • a számítógép használatának tökéletes elsajátítását,
 • délutáni foglalkozást 9 választható szakkörben,

 

Cirkevný zriaďovateľ:

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9, 984 01  Lučenec

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 1. a 2. apríla 2019 (pondelok a utorok) v triedach prvého stupňa v čase od 13,00 hod. do 16,30 hod.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa.

Naša škola je jedinou cirkevnou základnou školou v regióne Novohrad

a nachádza sa v centre mesta Lučenec.

Kontakt: tel.: 047/4333787, e-mail: skola@czslc.sk, web: www.czslc.sk

Škola má svoje špecifiká a kladie dôraz na niektoré oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré sú odlišné od ostatných škôl:

Škola odporuje a prehlbuje prirodzený záujem žiakov o objavovanie nových poznatkov a neznámych zákonitostí, motivuje ich primeranými postupmi a formami k sústavnej potrebe vzdelávať sa v duchu kresťanských hodnôt; učí žiakov objektívne hodnotiť iných aj seba, vedie ich k zodpovednosti za svoje konanie, prácu a zdravie; pozitívnou motiváciou posilňuje snahu žiakov prekonať a odstraňovať nedostatky vo svojom vzdelávaní a vedomostiach; zosúlaďuje požiadavky školy a rodiny kladené na žiakov vzájomnou a otvorenou informovanosťou a má neustále na zreteli formovanie osobnosti žiaka v malom kolektíve rodinného charakteru.

Sme jedinečná škola v regióne, lebo:

- k žiakom pristupujeme individuálne, a tak na škole vládne pozitívna rodinná atmosféra,

- uprednostňujeme zážitkové a projektové vyučovanie pred klasickým spôsobom výučby,

- disponujeme modernými multimediálnymi učebňami,

- angličtinu vyučujeme už od 1. ročníka, nemecký jazyk od 7. ročníka, konverzáciu anglického jazyka vedieme inovačnými metódami,

- naši žiaci sú výborne hodnotení v rôznych olympiádach, súťažiach, turnajoch a dosahujú nadpriemerné študijné výsledky,

- pod „jednou strechou“ u nás nájdete aj umeleckú školu, naši žiaci sú zvýhodnení platením polovičného školného,

- žiaci našej školy dostávajú komplexnú starostlivosť podporovanú asistentmi učiteľa, sociálnym pedagógom a špeciálnym pedagógom,

- nadaní a talentovaní žiaci sú podporovaní a vedení k rozvíjaniu svojich silných stránok,

- žiaci sa pravidelne zúčastňujú plaveckého, korčuliarskeho a lyžiarskeho výcviku, školy v prírode, rôznych exkurzií, výletov po Slovensku a do zahraničia,

- majú možnosť navštevovať rôzne záujmové krúžky športového alebo spoločenskovedného charakteru,

- škola úzko spolupracuje s CPPPaP, Mestskou knižnicou, Mestským múzeom, či s Novohradským osvetovým strediskom

- škola neustále aktualizuje a zlepšuje podmienky výchovy a vzdelávania zapájaním sa do projektov: Renovabis, Zelená škola a mnohé iné.

 

Súkromný zriaďovateľ:

Súkromná základná škola s materskou školou DSA

Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec

Vážení rodičia, milí predškoláci!

Srdečne Vás a Vaše školopovinné deti pozývame na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční 01.04.2019 – 02.04.2019 v čase od 13:00 – do 17:00 hod. v budove školy na Námestí Kubínyiho v Lučenci.

Zápisu sa zúčastňujú deti, ktoré k 1.9.2019 dovŕšia 6 rokov a deti, ktoré mali odloženú školskú dochádzku o 1 rok. Na zápis je potrebné doniesť preukaz totožnosti zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Informácie k zápisu: osobne v škole u riaditeľky školy Mgr. Lenky Dymovej, zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Janky Brodnianskej alebo na telefónnom čísle 047/4512034, aj na našej webovej stránke www.zskubinyiho.edupage.org

Naša základná škola má bohatú históriu v rámci vzdelávania  a výchovy žiakov. Prešla rozsiahlou rekonštrukciou. V interiéri budovy sa okrem vynovených tried nachádzajú moderné odborné učebne vybavené počítačovou technikou a interaktívnymi tabuľami.

Od 1.09.2017 sa zmenil zriaďovateľ, ktorým je Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s.  Zmena zriaďovateľa predstavuje výrazný zásah do fungovania školy.

Najlepším žiakom školy chceme poskytnúť výmenné pobyty do Nemecka pre 2. stupeň.

Budúcim prvákom ponúkame:

 • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov anglický jazyk, nemecký jazyk od 1. ročníka,
 • zrekonštruované triedy s modernou IKT technikou,
 • pri nástupe do prvého ročníka každý žiak dostane učebné pomôcky zdarma,
 • komunikáciu vyučujúceho prvého ročníka cez internetovú žiacku knižku,
 • pravidelná informácia o činnosti detí na emailové adresy rodičov – forma Newsletter,
 • najlepším žiakom 1. stupňa jednodňový relaxačný pobyt Novolandia Rapovce,
 •    špecializované učebne s najmodernejšími učebnými pomôckami a počítačmi,
 • multimediálnu knižnicu s pestrým knižným fondom,
 • individuálnu starostlivosť o deti so špecifickými poruchami učenia v spolupráci so špeciálnym pedagógom,
 • volejbalové ihrisko s umelou trávou v areáli školy, športový areál s tartanovou bežeckou dráhou,
 • pobyt dieťaťa v školskom klube detí  s množstvom akcií,
 • infrasaunu pre deti ŠKD na posilnenie imunity,
 • zdravý spôsob stravovania v školskej jedálni,
 • veľký výber záujmových krúžkov s jazykovým, počítačovým, športovým

a umeleckým zameraním,

 • školu v prírode a plavecký výcvik na prvom stupni,
 • kultúrne podujatia, karnevaly, výchovné koncerty, exkurzie.

 

Zápisu sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré budú povinnú školskú dochádzku absolvovať v zahraničí, ale chcú sa stať kmeňovými žiakmi našej školy. V prípade záujmu poskytneme konzultácie a preskúšanie z povinného učiva.

Súkromná základná škola

Gemerská cesta č. 1 Lučenec

Sme Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským sídliaca v mestskej časti Opatová na Gemerskej ceste č. 1. Opakovane dosahujeme výborné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka.

V školskom roku 2019/2020 otvárame v 1. ročníku dve triedy. Srdečne pozývame rodičov a ich školopovinné detičky na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. apríla 2019 (v piatok) od 14:00 hod. do 18:00 hod. a 6. apríla 2019 (v sobotu) od 14:00 hod. do 18:00 hod. na prízemí v budove školy.

Sme škola, ktorá Vám ponúka:

 • kvalitné vzdelávanie
 • jedinečnú rodinnú atmosféru
 • príjemné esteticky upravené triedy
 • hľadanie a rozvíjanie potenciálu v každom dieťati
 • integrovanú a skupinovú formu vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • úzku spoluprácu s rodinou
 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 • vyučovanie metódou CLIL od 3. ročníka (prepojenie výučby anglického jazyka a iného vyučovacieho predmetu)
 • druhý cudzí jazyk od 4. ročníka (na výber nemecký a ruský jazyk)
 • rozmanitú činnosť v školskom klube detí počas celého roka
 • krúžkovú činnosť rôzneho zamerania
 • možnosť navštevovania Súkromnej základnej umeleckej školy v tej istej budove (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor)
 • prípravu žiakov 5. ročníka na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium
 • nezabudnuteľné zážitky zo školských akcií, výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, či školy v prírode
 • ročníkové školné 240,- eur (20,- eur mesačne)

Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí dňa 20.3.2019 od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na Zábavné dopoludnie na SZŠ dňa 23.3.2019 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v budove školy.

Kontakt: PaedDr. Mária Pálešová, t. č. 0907 309 755, e-mail: palesova@sgymlc.sk

Webová stránka: www.szslc.sk.


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka