Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie - riaditeľ materskej školy: MŠ, Ul. partizánska 273/19, Lučenec; MŠ, Štvrť M. R. Štefánika 407/12, Lučenec; MŠ, Rúbanisko I 2870/16, Lučenec; MŠ, Rúbanisko II 2872/39, LučenecVytlačiť
 

Mesto Lučenec

vyhlasuje

v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie

na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Ul. Partizánska 273/19, Lučenec

Materskej školy, Štvrť M. R. Štefánika 407/12, Lučenec

Materskej školy, Rúbanisko I 2870/16, Lučenec

Materskej školy, Rúbanisko II 2872/39, Lučenec

Predpokladaný nástup: 1. júl 2019

Platové podmienky: Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č. 4. Nariadenie vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované predpoklady:

            Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:  Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ul. novohradská 1, 984 01 Lučenec.

Termín ukončenia prijímania žiadostí:  25.03. 2019 do 12.00 hod. – poštou alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ v Lučenci. Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ, (konkrétne adresa MŠ), Lučenec – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú stanovené podmienky najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka