Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VÝZVA na určenie PHZ - Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec Vytlačiť
 

    VÝZVA
                                  na určenie predpokladanej hodnoty zákazky  (PHZ)                
podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení     niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“) na dodanie tovaru:
,,Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Štatutárny zástupca : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka

Kontaktná osoba:  Mgr. Matej Slaniniak

tel. č.: 047 4307 205

e-mail: matej.slaniniak@lucenec.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.lucenec.sk 

 

2. Názov zákazky: Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec

 

3. Druh zákazky: služby

 

4. Predmet zákazky:

Predmetom výzvy na určenie PHZ je vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie pre projekt „Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec“ v zmysle Výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie NFP, kód výzvy - OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie je za splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:

- jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie;

- dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;

- lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja;

- súčasťou nízkouhlíkovej stratégie je aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla (Príloha č. 3 – Aktuálna koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Lučenec);

- súčasťou projektu na vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi;

- nízkouhlíková stratégia bude vypracovaná pre verejného obstarávateľa – mesto Lučenec, s celkovým počtom do 30 000 obyvateľov.

 - nízkouhlíková stratégia bude rozšírená o časť „inteligentné mestá - Smart Cities“.

- nízkouhlíková stratégia bude dodaná v tlačenej podobe v 4 vyhotoveniach v požadovanom rozsahu a v elektronickej podobe v 1 vyhotovení na CD/DVD.

 

Minimálny rozsah nízkouhlíkovej stratégie je definovaný v Prílohe č. 2.

Predmet zákazky sa nedelí na časti.

  

5. Lehota na predkladanie ponúk: 23. apríl 2019

 

6. Predkladanie ponúk:

poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy

alebo e-mailom na adresu: matej.slaniniak@lucenec.sk

alebo osobne na adresu v bode 1. tejto výzvy do klientskeho centra počas úradných hodín.

 

Za omeškanie doručenia cenovej ponuky spôsobenej poštou obstarávateľ nezodpovedá.

Na obálke alebo v predmete správy (e-mailu) bude napísané: ,, CP Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec“ – NEOTVÁRAŤ!

 

7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky:

Uchádzačom predložená cena musí byť vyjadrená v Eur. Navrhovanú cenu je potrebné určiť na dve desatinné miesta.

Uchádzač navrhovanú cenu uvedie v zložení:

Navrhovaná  cena bez DPH

Výška DPH (ak nie je platca DPH uvedie DPH 0,00 Eur)a upozorní na túto skutočnosť

Navrhovaná cena vrátane DPH.

 

8. Návrh na plnenie kritérií:

Uchádzač cenu predloží na tlačive Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.

Príloha č. 1 bude opatrená podpisom a pečiatkou uchádzača.

 

 

9. Ďalšie informácie:

Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného

nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

 

Na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky bude vyhlásená výzva podľa § 117 ZVO.

 

V Lučenci, dňa 11.4.2019

 

                                                                                               PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                     primátorka mesta

 

Prílohy:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Odporúčaný rozsah na vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

Príloha č. 3 – Aktuálna koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Lučenec

Príloha č. 4 - Koncept UGD mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka