Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na určenie PHZ - STAVEBNÝ DOZOR - projekt Stredisko sociálnych služiebVytlačiť
 

 

VÝZVA na predkladanie ponúk


                 za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie služieb

 

 

 

Prieskum trhu a predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).


Výzva v súlade s ustanovením § 6, odstavec 1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Predmet zákazky:

Stredisko sociálnych služieb Lučenec

Zabezpečenie činnosti stavebného dozoru

 

 

 

 

Lučenec dňa: 26.04.2019

 

 

 

                                                                                    ................................................

                                                                                        PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                               primátorka mesta

 

VÝZVA na predkladanie ponúk


                 za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie služieb

 

Prieskum trhu a predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).


Výzva v súlade s ustanovením § 6, odstavec 1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

 

1. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Štatutárny orgán : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka

Kontaktná osoba:  Mgr. Matej Slaniniak

tel. č.: 047 4307 205

e-mail: matej.slaniniak@lucenec.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.lucenec.sk 

 

Mesto Lučenec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“).

Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

 

Druh zákazky: Prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2. OPIS

Názov (predmet) zákazky:

Projekt: Stredisko sociálnych služieb Lučenec

Stavebný dozor

71520000-9 – Stavebný dozor

 

Hlavné miesto poskytovanie služieb: Lučenec, ulica Dr.Herza č.24

 

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie činnosti stavebného dozoru v rámci realizácie rekonštrukcie – implementácie schváleného projektu v zmysle podmienok IROP (Integrovaný regionálny operačný program).

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy na ulici Dr.Herza č.24, z ktorej bude vybudované moderné Stredisko sociálnych služieb (Zariadenie pre seniorov, denný stacionár, požičovňa pomôcok, nocľaháreň,...)

Služby dodávané poskytovateľom budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou projektovej a technickej dokumentácie, dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažovanie zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavebných prác. Počas vykonávania služby je Poskytovateľ povinný úzko spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami.

Plánované náklady na realizáciu stavby sú približne 1 870 910,50 vrátane DPH.

Plánovaná doba realizácie je 10 mesiacov.

Spôsob určenia ceny:

Uchádzač uvedie ním navrhovanú cenu za komplexné služby stavebného dozoru pričom v ponuke uvedie celkové náklady.

 

3. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie

Oprávnení uchádzači: Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je oprávnený vykonávať požadované služby.

Jazyk: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku

 

4. OBSAH PONUKY

Predloženie ponuky:

1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť:

cena za dodanie služby – označená ako cenová ponuka

2. Oprávnenie vykonávať požadovanú službu

3. Uchádzač predkladá ponuku elektronicky na adresu kontaktnej osoby – matej.slaniniak@lucenec.sk

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Doklad (scan) o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), preukázanie spôsobilosti

2. Návrh ceny bez DPH a vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka

3. Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie cenu celkovú a v cenovej ponuke na túto skutočnosť písomne upozorní

 

Lehota na predkladanie ponúk:

deň: 29 mesiac: 04                   rok: 2019                    hodina: do 12:00

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť (elektronicky):

Adresa elektronického kontaktu verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.

 

5. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH

 

Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ceny, prípadne spôsob stanovenia cien v ponuke, pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu predmetu obstarávania.

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená priemerom cien predložených v ponukách.

 

Vysvetlenie súťažných podkladov je možné vyžiadať na tel. čísle 047/4307205, alebo elektronicky matej.slaniniak@lucenec.sk.

 

6. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Doba dodania predmetu zákazky:

Služby budú realizované od 03/2020 cca. 10 mesiacov.

 

Typ zmluvy:

Zmluva v súlade s obchodným zákonníkom.

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom služieb. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

 

Zdroj finančných prostriedkov a obchodné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný v rámci podpory z IROP (Integrovaný regionálny operačný program) a z rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2019 a 2020.

 

Doplňujúce informácie:

Jedná sa o prieskum trhu, ktorý nebude viesť k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom.

 

 

  

 

 

V Lučenci, dňa 26.04.2019

 

                                                                                               PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                     primátorka mesta

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka