Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať pozemky z majetku mesta pre PS NOVOPS, a.s.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.83/2019 zo dňa  07.05.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráskova nehnuteľnosti -  pozemky konkrétne :

- časť z parcely CKN č. 6050/2 o predpokladanej výmere 600 m2, trvalé trávne porasty, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- časť z parcely CKN č. 6051/19 o predpokladanej výmere  1400 m2, ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že na odpredanom pozemku bude vybudovaný priamy vjazd na pozemky žiadateľa priamo z verejnej komunikácie,  pričom zároveň žiadateľ vybuduje prepojenie novovybudovaného vstupu do areálu PS NOVOPS s existujúcou cestou popri garážach v danej lokalite.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri predpokladanej výmere 2.000  m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 20.000,– €

pre kupujúceho: PS –NOVOPS, a.s., Ulica Novomeského 5,IČO: 36031534, 984 01 Lučenec  

V Lučenci  dňa  13.05.2019 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka