Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať z majetku mesta pozemky pre Petra EgedaVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.85/2019 zo dňa  07.05.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráskova, nehnuteľnosti – pozemky, konkrétne:

- parcelu  CKN č.6050/10, trvalý trávny porast, o výmere 27 m2 vedenú  na LV mesta Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

- parcelu  CKN č.6050/11, trvalý trávny porast, o výmere 27 m2 vedenú  na LV mesta Lučenecč.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

- parcelu  CKN č.6050/12, trvalý trávny porast, o výmere 27 m2 vedenú  na LV mesta Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

spolu o výmere81 m2

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, za dôvod osobitného zreteľa, možno považovať že, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na ich odpredaj  boli neúspešné

za kúpnu cenu : 20,--€/m2

pre  kupujúceho: Peter Eged, rod. Eged, nar.19.05.1974, bytom Ulica A.Jiráska 1974/1, 984 01 Lučenec

V Lučenci  dňa  13.05.2019 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka