Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predkladanie ponúk „Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, objekt: Skládka odpadov“Vytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

Názov predmetu zákazky: 

„Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, objekt: Skládka odpadov“

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo:  Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

IČO: 00316181

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Katarína Magová, katarina.magova@lucenec.sk

Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7, ods.1, písm. b) ZVO

 

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona               č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre plánované verejné obstarávanie stanovené postupom zadávania nadlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom, tzn. od prípravy súťažných podkladov, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, vysvetľovania súťažných podkladov, účasti v komisii pri vyhodnotení ponúk, vypracovanie zápisníc súvisiacich s procesom hodnotenia ponúk, vypracovaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania až po prípadnú komunikáciu s kontrolnými orgánmi štátnej správy.

Druh zákazky:

- poskytnutie služby

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

- požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky

Variantné riešenie:

- neumožňuje sa

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

79418000 - 7  Poradenské služby pre obstarávanie

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

služby verejného obstarávania pre zabezpečenie uloženia a zneškodnenia nie nebezpečných komunálnych odpadov

Spôsob predkladania ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku:

poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2.

Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

„Zabezpečenie procesu VO, objekt: Skládka odpadov- neotvárať“

alebo

e - mailom na adresu katarina.magova@lucenec.sk, predmet e - mailovej správy: „Zabezpečenie procesu VO, objekt: Skládka odpadov - neotvárať“

 

Lehota na predkladanie ponúk:

                                 najneskôr do 12.07.2019 do 12.00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

Lehota na vyhodnotenie ponúk:

- neverejné otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň doručenia všetkých ponúk dňa 12.07.2019 o 14.00 hod.  

- miesto: MsÚ Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, miestnosť č. 322

Platnosť ponuky:

Ponuky zostávajú platné do: 31.12.2019

Predpokladaná hodnota zákazky:

- 16 016,66 € bez DPH

Miesto dodania:

- Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Obsah ponuky:Podmienky účasti:

aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky - kópia dokladu,

čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená Príloha č. 2)

 Ďalšie doklady a dokumenty:

 vyplnený návrh na plnenie kritérií spracovaný podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve

Dokumenty majú byť podpísané:

uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

Lehota dodania predmetu obstarávania:

Zahájenie: deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytovaní služieb

Trvanie zmluvného vzťahu: do úspešného ukončenia procesu verejného obstarávania, t.j. do  zverejnenia podpísanej zmluvy s úspešným uchádzačom verejného obstarávania

Uzavretie zmluvy:

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva o poskytovaní služieb netvorí súčasť súťažných podkladov - je potrebné ju

doložiť v 4 vyhotoveniach podpísanú štatutárnym orgánom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení ponúk.

Kritérium na hodnotenie ponúk (podľa ust. § 44 ods. 3 ZVO):

- jediným kritériom je najnižšia cena za poskytnutie služby podľa výzvy a Prílohy č. 1: Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH

- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom

Informácia o vyhodnotení ponúk:

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel.  S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky ( resp.: obhliadkou ).

Spôsob financovania:

- zákazka bude hradená z vlastných zdrojov mesta Lučenec rozpočtovaných na rok 2019

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

-  dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami

-  verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

a) nebude predložená žiadna ponuka, 

b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Osoba oprávnená zadávaním zákazky:

Ing. Katarína Magová, referent verejného obstarávania a inžinierskej činnosti

                         

V Lučenci, 04.07.2019

 

                                                                                            .....................................................  

                                                                                                 PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                       primátorka mesta

 

Prílohy

Návrh na plnenie kritérií

Čestné vyhlásenie uchádzača

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka