Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

„Zabezpečenie strážnej služby a poriadku na mieste zhromažďovania osôb počas akcie Dni mesta Lučenec“ Vytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

 1. Názov predmetu zákazky: 

„Zabezpečenie strážnej služby a poriadku na mieste zhromažďovania osôb počas akcie Dni mesta Lučenec“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo:  Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

IČO: 00316181

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Katarína Magová, katarina.magova@lucenec.sk

Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7, ods.1, písm. b) ZVO

 

 1. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby a poriadku na mieste zhromažďovania osôb, zabezpečenie poskytovania služieb informátora a ochrana majetku verejného obstarávateľa a majetku iných osôb nachádzajúceho sa v priestoroch verejného obstarávateľa počas akcie Dni mesta Lučenec.

 

 1. Druh zákazky:

- poskytnutie služby

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

- požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky

 

 1. Variantné riešenie:

- neumožňuje sa

 

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

79713000-5 Strážne služby

 

 1. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

- podľa požiadaviek verejného obstarávateľa

 

 1. Spôsob predkladania ponúk:

    Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku:

 1. poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2.

Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

Zabezpečenie strážnej služby a poriadku na mieste zhromažďovania osôb počas akcie Dni mesta Lučenec“  - neotvárať“

alebo

 1. e - mailom na adresu katarina.magova@lucenec.sk, predmet e - mailovej správy:
 2. Zabezpečenie strážnej služby a poriadku na mieste zhromažďovania osôb počas akcie Dni mesta Lučenec“  - neotvárať“

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

                                 najneskôr do 16.08.2019 do 12.00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

 

 

 1. Lehota na vyhodnotenie ponúk:

- neverejné otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň doručenia všetkých ponúk dňa 16.08.2019 o 14.00 hod.  

- miesto: MsÚ Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, miestnosť č. 322

 

 1. Platnosť ponuky:

   Ponuky zostávajú platné do: 31.12.2019

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

- 5 771,33 € bez DPH

 

 1. Miesto dodania:

- Námestie republiky, umiestnené pivné stánky Pivného festivalu, koncertné pódium na konanie kultúrnych vystúpení, mestské drevené predajné stánky, lavice a stoly umiestnené v zadnej časti YMCA a medzi YMCA a poštou, Ulica Masarykova (Mega Street Dance Party)

 

 1. Obsah ponuky:
  1. Podmienky účasti:
   1. aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky - kópia dokladu,
   2. čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená Príloha č. 2)

 

 1.  Ďalšie doklady a dokumenty:
  1.  vyplnený návrh na plnenie kritérií spracovaný podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve

Dokumenty majú byť podpísané:

 • uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

 

 1. Lehota dodania predmetu obstarávania:

Trvanie zmluvného vzťahu: od 21.08.2019 do 25.08.2019

 

 1. Uzavretie zmluvy:

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú v zmysle § 38 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o poskytovaní služieb netvorí súčasť súťažných podkladov - je potrebné ju doložiť v 4 vyhotoveniach podpísanú štatutárnym orgánom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení ponúk.

 

 1. Kritérium na hodnotenie ponúk (podľa ust. § 44 ods. 3 ZVO):

- jediným kritériom je najnižšia cena za poskytnutie služby podľa výzvy a Prílohy č. 1: Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH

- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom

 1. Informácia o vyhodnotení ponúk:

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel.  S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky ( resp.: obhliadkou ).

 

 1. Spôsob financovania:

- zákazka bude hradená z vlastných zdrojov mesta Lučenec rozpočtovaných na rok 2019

 

 

 

 

 

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

-  dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami

-  verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

a) nebude predložená žiadna ponuka, 

b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

 

 1. Osoba oprávnená zadávaním zákazky:

Ing. Katarína Magová, referent verejného obstarávania a inžinierskej činnosti

                         

 

 

 

 

 

V Lučenci, 06.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                .....................................................  

                                                                                                 PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                                 primátorka mesta

 

 

 

 

 

 

Prílohy

 1. Návrh na plnenie kritérií
 2. Čestné vyhlásenie uchádzača

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka