Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

„Spracovanie ŽoNFP v počte 2 žiadosti. 1) Spracovanie ŽoNFP pre projekt: Prestupné bývanie - Lučenec. 2) Spracovanie ŽoNFP pre projekt: Komunitné centrum - Lučenec.“Vytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

 1. Názov predmetu zákazky: 

„Spracovanie ŽoNFP v počte 2 žiadosti. 1) Spracovanie ŽoNFP pre projekt: Prestupné bývanie - Lučenec. 2) Spracovanie ŽoNFP pre projekt: Komunitné centrum - Lučenec.“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo:  Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

IČO: 00316181

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Katarína Magová, katarina.magova@lucenec.sk

Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7, ods.1, písm. b) ZVO

 1. Opis predmetu zákazky:
 • predmetom zákazky je spracovanie ŽoNFP v počte 2 žiadosti.

1) Spracovanie ŽoNFP pre projekt: Prestupné bývanie - Lučenec.

2) Spracovanie ŽoNFP pre projekt: Komunitné centrum - Lučenec

- uvedená služba zahŕňa:

 1. spracovanie a podanie 2 ŽoNFP, pomoc pri kompletizácii príloh k projektom
 2. súčinnosť pri kompletizácii podkladov k podpisu zmluvy o pridelení NFP (v prípade schválenia žiadostí)

 

 1. Druh zákazky:

- poskytnutie služby

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

- požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky

 1. Variantné riešenie:

- neumožňuje sa

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

85312320 - 8 Poradenské služby

 1. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
 • podľa požiadavky verejného obstarávateľa
 1. Spôsob predkladania ponúk:

    Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku:

 1. poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2.

Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

„Spracovanie 2 ŽoNFP: Prestupné bývanie - Lučenec, Komunitné centrum - Lučenec.

- neotvárať“

alebo

 1. e - mailom na adresu katarina.magova@lucenec.sk, predmet e - mailovej správy:

 „Spracovanie 2 ŽoNFP: Prestupné bývanie - Lučenec, Komunitné centrum - Lučenec.

- neotvárať“

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

                                 najneskôr do 22.08.2019 do 12.00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

 1. Lehota na vyhodnotenie ponúk:

- neverejné otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň doručenia všetkých ponúk dňa 22.08.2019 o 14.00 hod.  

- miesto: MsÚ Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, miestnosť č. 322

 1. Platnosť ponuky:

   Ponuky zostávajú platné do: 31.12.2019

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

- 21 733,33 € bez DPH

 1. Miesto dodania:

- Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

 1. Obsah ponuky:
  1. Podmienky účasti:
   1. aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky - kópia dokladu,
   2. čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená Príloha č. 2)
 2.  Ďalšie doklady a dokumenty:
  1.  vyplnený návrh na plnenie kritérií spracovaný podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve

Dokumenty majú byť podpísané:

 • uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.
 1. Uzavretie zmluvy:

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva o poskytovaní služieb netvorí súčasť súťažných podkladov - je potrebné ju

doložiť v 4 vyhotoveniach podpísanú štatutárnym orgánom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení ponúk.

 1. Kritérium na hodnotenie ponúk (podľa ust. § 44 ods. 3 ZVO):

- jediným kritériom je najnižšia cena za poskytnutie služby podľa výzvy a Prílohy č. 1: Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH

- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom

 1. Informácia o vyhodnotení ponúk:

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel.  S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky ( resp.: obhliadkou ).

 1. Obhliadka miesta:
 • za účelom získania všetkých potrebných informácií k spracovaniu ponuky je možné si s kontaktnou osobou dojednať obhliadku miesta
 • na základe údajov získaných pri obhliadke, v prípade zistenia nových skutočností oproti údajom uvedeným vo výzve, bude následne spresnená špecifikácia predmetu zákazky pre všetkých záujemcov a doručená e-mailom v lehote najneskôr do dvoch dní odo dňa uskutočnenia obhliadky.
 1. Spôsob financovania:

- projekt bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Operačný program ĽZ PO 6, Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Zameranie výzvy 1: Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Zameranie výzvy 2: Prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

-  dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami

-  verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

a) nebude predložená žiadna ponuka, 

b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

 1. Osoba oprávnená zadávaním zákazky:

Ing. Katarína Magová, referent verejného obstarávania a inžinierskej činnosti

                         

V Lučenci, 14.08.2019

 

 

 

                                                                                         .....................................................  

                                                                                                 PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                         primátorka mesta

 

Prílohy

 1. Návrh na plnenie kritérií
 2. Čestné vyhlásenie uchádzača

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka