Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na člena miestnej občianskej poriadkovej služby Vytlačiť
 

MESTO LUČENEC, konajúce PhDr. Alexandrou Pivkovou , primátorkou mesta,  so sídlom : Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec vyhlasuje výberové konanie na  


člena miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len MOPS) - 4 voľné pracovné miesta

Výberové konanie sa uskutoční dňa   17.09.2019  o 9,00 hod  v zasadačke Mestského úradu, II.poschodie - číslo dverí 321, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec.

Uchádzači o pracovné miesto môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne do podateľne Mestského úradu v Lučenci alebo poštou na adresu: Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec v zalepenej obálke s označením na obálke “MOPS – výberové konanie“. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 11.09.2019   do 12,00 hod.

Uchádzači, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania!

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti: 
1. ŽIADOSŤ o zaradenie do výberového konania na pozíciu MOPS, kde zároveň uchádzač uvedie, že udeľuje Mestu Lučenec písomný SÚHLAS SO SPRACOVANÍM SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – originál podpísaný uchádzačom 
2. ŽIVOTOPIS záujemcu - originál podpísaný uchádzačom 
3. DOKLAD O NAJVYŠŠOM DOSIAHNUTOM VZDELANÍ – vysvedčenie preukazujúce ukončenie minimálne povinnej školskej dochádzky - kópia 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena MPS sú: 
- ukončené minimálne základné vzdelanie (povinná školská dochádzka) v zmysle zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
- vek minimálne 18 rokov 
- bezúhonnosť – budúci zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin podľa“1. hlavy   Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona. 
- dobrý zdravotný stav 

Výberové kritériá na pozíciu člena MOPS sú: 
- ochota pracovať aj v poobedných a večerných hodinách – nepravidelný pracovný čas 
- znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity) – výhoda 
- motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti, 
- komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť 
- osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike

Miesto výkonu práce: územie mesta Lučenec 
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: 01.10.2019
Dĺžka trvania projektu : 24 mesiacov 
Hrubá mzda: 520,-eur 

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí k žiadosti priložia všetky 
požadované prílohy a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu !

Náplň práce občianskej hliadky 
- zabezpečovať kontakt príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít / MRK / s úradmi (UPSVaR, MsU Lučenec), pomoc pri vypĺňaní žiadostí do zamestnania a životopisov, kontakt príslušníkov MRK s pracovníkmi komunitného centra a terénnymi pracovníkmi
- zúčastňovať sa všetkých školení, kurzov, seminárov, poučovania a pod., ktoré budú v rámci projektu organizované pre zvýšenie kvalifikácie členov MOPS 
- dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku pri organizovaní kultúrnych, športových a iných akcií 
- zabezpečovať bezpečnosť detí, hlavne počas príchodu do školy a odchodu zo školy, na cestných komunikáciách a zabezpečovať ich bezpečný prechod cez cestu, upozorňuje na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, pomoc pri cestovaní žiakov do školy prostredníctvom spolujazdy v MHD 
- monitorovanie miest, v ktorých dochádza k stretávaniu sa maloletých detí a mládeže v neskorých večerných hodinách v záujme prevencie, protispoločenskej činnosti, užívania drog a iných návykových látok 
- asistencia v oblasti zanedbávania povinnej školskej dochádzky 
- asertívne (kľudne, s pochopením) zjednávať poriadok a riešiť konflikty medzi príslušníkmi 
MRK ako aj konflikty v celej obci 
- monitorovať okolie obydlí, verejných priestranstiev, dohliadať na ochranu súkromného 
a verejného majetku pred poškodzovaním a pod. 
- upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznámiť danú skutočnosť príslušnej inštitúcii 
- dohliadať  na poriadok a bezpečnosť v obci 
- monitorovať a vykonať činnosti predchádzajúce vzniku verejného znečistenia odpadmi 
- upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi a na zákaz vypaľovania trávy a zákaz 
zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný vznik požiaru 
- monitorovať a oznamovať vznik nelegálnych skládok odpadu 
- monitorovať a ohlasovať nelegálny odber elektrickej energie, vody a pod. 
- monitorovať drobné násilné činy (napr. vandalizmus, bitky) a vykonávať operatívne zákroky na zabránenie tomuto konaniu deťmi a mladistvými 
- spolupracovať s Mestskou políciou v Lučenci a Policajným zborom SR 
- viesť dennú evidenciu dochádzke a o počte riešených udalostí počas výkonu práce 
- vykonávať ďalšie práce podľa pokynov pracovníka, zodpovedného za realizáciu projektu. 

V Lučenci dňa 21.08.2019
 
      PhDr. Alexandra Pivková
     primátorka mesta Lučenec


                           


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka