Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 8. zasadnutie MsZ 12.09.2019Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 12.09.2019  (štvrtok) o 16.00 hod.v budove historickej Radnice Lučenec, Radná sála, prízemie.

Program: 
1. Otvorenie - schválenie programu
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. xx/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Lučenec
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Ivana Jasenková Olšágová, vedúca oddelenia školstva, soc. vecí, kultúry a športu
5. Prijatie vnútorného predpisu v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
6. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec k 30.6.2019
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
7. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 30.6.2019
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
8. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
9. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
11. Vybudovanie a revitalizácia základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK - predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov      
12. Predstaničný priestor - prestupný uzol a záchytné parkovisko - predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov       
13. Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomeského - predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov        
14. Nabíjacia stanica pre mesto Lučenec – predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie       
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov
15. Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania za účelom poskytovania služby svietenia Sústavou verejného osvetlenia v meste Lučenec na technickej, technologickej a prevádzkovej úrovni ako komplexnej služby bez odberu elektrickej energie
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ; Ing. Robert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia
16. Zmeny a doplnky č. 34 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladá: PhDr. Alexandra Pivková primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, osoba spôsobilá, pracovník oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov; Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov
17. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej polície za I. polrok 2019
Predkladateľ: Bc. Ján Tuček, náčelník MsP
Spracovateľ: Bc. Ján Tuček, náčelník MsP
18. Zmena Organizačného poriadku MsP Lučenec č. 4/2017 - navýšenie počtu príslušníkov MsP
Predkladateľ: Bc. Ján Tuček, náčelník MsP
Spracovateľ: Bc. Ján Tuček, náčelník MsP
19. Návrhy a podnety poslancov
20. Interpelácie poslancov
Záver
    


                                                    PhDr. Alexandra Pivková
                                                                primátorka mesta 
 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka