Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce Vytlačiť
 

 1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 00316181
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár
Sídlo
Obec / mesto/ : Lučenec                                                                  PSČ: 984 01
Ulica: Novohradská                                                                        Číslo: 1
Telefón: 047/4307218                                                                      
Elektronická pošta:vojtech.ottmar@lucenec.sk
Internetová adresa: www.lucenec.sk

2.Zmluva o dielo: nie je potrebné doložiť

3. Názov predmetu obstarávania: : „Riešenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v priestoroch ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci – SO-01 Hlavná budova ústredné kúrenie
 

4. Predmet obstarávania podľa společného slovníka obstarávania:
Hlavný predmet
Hlavný slovník:45214210-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45331100-7
5. Opis predmetu obstarávania: Jedná sa o rekonštrukciu ústredného vykurovania hlavnej budovy. Predmetom zákazky je inštalovanie nových rozvodov ústredného kúrenia spolu s inštaláciou nových vykurovacích telies. Zákazka obsahuje demontáž starých rozvodov ÚK a demontáž starých vykuřovacích telies.Vykurovanie základnej školy sa realizuje ako teplovodné, radiátorové.
6. Obhliadka staveniska : Je možná v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. Hlásiť sa u kontaktnej osoby  Ing. Vojtecha Ottmára č. tel. +421905777935.


7. Miesto dodania predmetu obstarávania: Lučenec. 
    
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  Podľa výkazu výmer je potrebné oceniť. Výkaz výmer je súčasťou súťažných podkladov. 

9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie

10.Možnosť predloženia variantných riešení: nie

11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
Zahájenie prác : 12.09.2019 

Dokončenie prác : 31.10.2019 

12. Lehota na predkladanie ponúk:
deň: 10                          mesiac: 09                        rok: 2019                      hodina: 12.00 hod
Adresa na ktorú majú ponuky doručiť:

Ponuky je potrebné doručiť alebo zaslať na adresa obstarávateľa uvedenú v bode 1. Obálky je potrebné označiť heslom zákazky – „Rekonštrukcia ÚK v ZŠ s MŠ Opatová“. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

13. Otváranie obálok s ponukami:
deň: 10                      mesiac: 09                      rok: 2019                      hodina: 14.00 hod
Miesto otvárania obálok s ponukami:
Názov: 
Mesto/obec:Lučenec                                                                                  PSČ: 984 01
Ulica:  Novohradská                                                                                  Číslo: 1
Miestnosť: malá zasadačka na 2. poschodí 
Otváranie obálok nie je verejné

14. kritériá na hodnotenie ponúk: - najnižšia cena  

15.  Výkaz výmer tvorí prílohu k výzve na predkladanie ponúk

16. Predpokladaná hodnota zákazky je  48 208,22 EUR bez DPH.


Dátum: 03.09.2019 

                                                                             PhDr. Alexandra Pivková
                                                                               primátorka mesta


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka