Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VÝZVA na určenie predpokladanej hodnoty zákazky - ,,Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec“ Vytlačiť
 

                                                                  VÝZVA
                                  na určenie predpokladanej hodnoty zákazky  (PHZ)
                
podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO“) na predmet zákazky s názvom:

                                        ,,Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Štatutárny zástupca : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka

Kontaktná osoba:  Mgr. Matej Slaniniak

tel. č.: 047 4307 205

e-mail: matej.slaniniak@lucenec.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.lucenec.sk 

2. Názov zákazky: Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec

3. Druh zákazky: služby

Prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Kód CPV:

71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie.

71314000-2 Energetika a súvisiace služby.

72316000-3 Analýza údajov.

5. Komplexnosť predmetu zákazky:

Predmet zákazky sa nedelí na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

Nepovoľuje sa predloženie variantných riešení.

6. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky na určenie PHZ je vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie pre projekt „Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec“ v zmysle Výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie NFP, kód výzvy - OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie je za splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:

- jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie;

- dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;

- lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja;

- súčasťou nízkouhlíkovej stratégie je aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla (Príloha č. 3 – Aktuálna koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Lučenec);

- súčasťou projektu na vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi;

- nízkouhlíková stratégia bude vypracovaná pre verejného obstarávateľa – mesto Lučenec, s celkovým počtom do 30 000 obyvateľov.

 - nízkouhlíková stratégia bude rozšírená o časť „inteligentné mestá - Smart Cities“.

- nízkouhlíková stratégia bude dodaná v slovenskom jazyku v tlačenej podobe v 4 vyhotoveniach v požadovanom rozsahu a v elektronickej podobe v 1 vyhotovení na CD/DVD.

Minimálny rozsah nízkouhlíkovej stratégie je definovaný v Prílohe č. 2.

7. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:

Miesto plnenia: Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

Termín plnenia: do 16 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na uvedený predmet zákazky.

8. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do19.09.2019, 12:00 hod

9. Predkladanie ponúk:

-poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy

-alebo e-mailom na adresu: matej.slaniniak@lucenec.sk

-alebo osobne na adresu v bode 1. tejto výzvy do klientskeho centra počas úradných hodín.

Za omeškanie doručenia cenovej ponuky spôsobenej poštou obstarávateľ nezodpovedá.

Na obálke alebo v predmete správy (e-mailu) bude napísané: ,, CP Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec“ – NEOTVÁRAŤ!

10. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky:

Uchádzačom predložená cena musí byť vyjadrená v Eur. Navrhovanú cenu je potrebné určiť na dve desatinné miesta.

Uchádzač navrhovanú cenu uvedie v zložení:

Navrhovaná  cena bez DPH

Výška DPH (ak nie je platca DPH uvedie DPH 0,00 Eur)a upozorní na túto skutočnosť

Navrhovaná cena vrátane DPH.

11. Návrh na plnenie kritérií:

Uchádzač cenu predloží na tlačive Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.

Príloha č. 1 bude opatrená podpisom štatutára uchádzača a pečiatkou uchádzača.

12. Podmienky účasti:

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť doklady v nasledujúcom rozsahu:

12.1. kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní; kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená a nemusí byť použiteľná pre právne úkony (výpis z obchodného alebo živnostenského registra)

12.2. kópia dokladu, preukazujúceho odbornú spôsobilosť - dodávateľom musí byť subjekt, ktorý je odborne spôsobilou osobou na výkon činnosti energetického audítora, alebo má v pracovnom pomere osobu, ktorou je energetický audítor; kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená a nemusí byť použiteľná pre právne úkony,

13. Obsah ponuky:

Ponuka musí obsahovať:

a) Vyplnenú Prílohu č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

b) Doklady podľa bodu 12 Podmienky účasti.

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH.

Predpokladané hodnota zákazky bude stanovená priemerom cien predložených v ponukách.

Jedná sa o prieskum trhu, ktorý nebude viesť k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom, ale k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky.

15. Typ zmluvy

Zmluva o dielo

16. Lehota viazanosti ponúk:

Ponuky zostávajú platné v čase do 31.12.2019.

17. Ďalšie informácie:

Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky bude vyhlásená výzva podľa § 117 ZVO.

 

V Lučenci, dňa 16.09.2019

 

                                                                                               PhDr. Alexandra Pivková v.r.

                                                                                                     primátorka mesta

 

Prílohy:

Výzva – Určenie PHZ

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Odporúčaný rozsah na vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

Príloha č. 3 – Aktuálna koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Lučenec

Príloha č. 4 - Koncept UGD mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka