Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predkladanie ponúk Vytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

( postup pri zadávaní zákazky podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

1.Názov predmetu zákazky :

 „ Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov v meste Lučenec „

2. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo:  Mesto Lučenec, Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec 

Štatutárny zástupca: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

IČO: 00316181

Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Slovensko

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Jarmila Fekiačová,  

Zatriedenie verejného obstarávateľa: §7, odst. 1, písm. b) ZVO

3. Opis predmetu zákazky:

Vybudovanie 7 stojísk   polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad (papier, plasty, sklo). Navrhované stojiská polopodzemných kontajnerov budú slúžiť pre umiestnenie polopodzemných kontajnerov užitočného objemu 5 m³ a 3 m³.

Každé stojisko tvorí samostatný stavebný objekt .

       
Označenie  Lokalita  Parcela  plocha m2
Stojisko 1 Ľ. Svobodu 22-24,26 -28 636/1 28,9
Stojisko 2 Osloboditeľov 5 346/1 28,9
Stojisko 3  Ul. M. Rázusa 38 2634 28,9
Stojisko 4 Ul. Bernoláka  3366 28,9
Stojisko 5 Rúbanisko II/60 4994/9 28,9
Stojisko 6 Vajanského 19 1454/1 28,9
Stojisko 7 Rúbanisko III/19 7202/2 40,7

 

4. Druh zákazky

    - stavebné práce  

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

- požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky

6. Variantné riešenie: 

- neumožňuje sa

7. Spoločný slovník obstarávania ( CPV):

   45000000-7 Stavebné práce

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

- podľa požiadavky verejného obstarávateľa

9. Spôsob predkladania  ponúk:

Ponuka musí byť doručená písomne poštou , kuriérom alebo osobne v uzavretej obálke

na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2.

Uzavretú  obálku  je potrebné označiť heslom :

„ Stojiská polopodzemných  kontajnerov- neotvárať „

 10. Lehota na predkladanie ponúk:

najneskôr  do 10.10.2019 do  12.00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

11. Lehota na vyhodnotenie ponúk:

- neverejné otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň doručenia všetkých ponúk dňa 10.10.2019 o 14.00 hod.

Miesto vyhodnotenia ponúk: Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec                                                                                    

Miestnosť:  č. 322

12. Platnosť ponuky:

      Ponuky zostávajú platné do : 31.12.2019

13. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:

       81 545,10 € bez DPH

14. Miesto dodania 

Mesto Lučenec - Ľ. Svobodu 24,26, Osloboditeľov 5, M. Rázusa 38, Bernoláka 7, Rúbanisko II/59,60, Vajanského 19, Rúbanisko III/19

15. Obsah ponuky:

      15.1           Podmienky účasti :

      15.1.1       Identifikačné údaje uchádzača

      15.1.1        Doklad o odbornej spôsobilosti na požadované stavebné práce. Doklad  musí byť doložený ako originál, nie starší ako 3 mesiace, alebo overená kópia originálu , nie staršia ako 3 mesiace.    

      15.1.2        čestné vyhlásenia uchádzača ( vyplnená Príloha č. 2)

      15.2           Ďalšie dokumenty a doklady

      15.2.1        Vyplnený návrh na plnenie kritérií spracovaný podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve

                         Vypracovaný v zmysle Výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.    

 Dokumenty  majú byť podpísané :

Uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača, v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

16.  Lehota dodania predmetu obstarávania :

      Zahájenie prác : do 5 dní od odovzdania staveniska

      Dokončenie prác :  30.06.2020

17. Uzavretie zmluvy:

      - verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo  

      - Zmluva o dielo  netvorí súčasť súťažných podkladov – je potrebné ju doložiť v 4     

        vyhotoveniach  podpísanú štatutárnym orgánom. Predkladá ju len víťaz súťaže po

        vyhodnotení ponúk.

18.   Kritérium na hodnotenie ponúk ( podľa ust. § 44 ods. 3 ZVO)

       - jediným kritériom je najnižšia cena za dodanie tovaru podľa výzvy a Prílohy č. 1: Návrh

         na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH

-v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom

 

19. Informácia o vyhodnotení ponúk :

     Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému   

     verejný  obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný

     obstarávateľ  uzavrie zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky.

     Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia 

     ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

     Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny

      nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky( resp.  

      obhliadkou )   

20. Spôsob financovania :

      Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Lučenec v súlade so schváleným

      rozpočtom mesta pre rok 2019, 2020.

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

      Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

nebude predložená žiadna ponuka,     

ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

22. Osoba oprávnená zadávaním zákazky : 

  Ing. Róbert Ladoš, vedúci odd. dopravy a životného prostredia

tel.: +421905836615, e-mail: robert.lados@lucenec.sk

Ing. Jarmila Fekiačová, zamestnanec  odd. dopravy a životného prostredia 

 

Dátum: 01.10.2019

 

 

 

 

                                                                                              PhDr. Alexandra   P i v k o v á

                                                                                                           primátorka

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka