Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predkladanie ponúk (podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) Predmet zákazky: Dodanie detských hracích prvkov Rúbanisko IVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

 1. Názov predmetu zákazky:

Dodanie detských hracích prvkov Rúbanisko I

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo:Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

IČO: 00316181

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: roman.valentiny@lucenec.sk

Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7, ods.1, písm. b) ZVO

 

 1. Opis predmetu zákazky:

 Predmetom zákazky je dodanie detských hracích prvkov pre skvalitnenie ihrísk v meste     Lučenec

 

Podrobný opis predmetu obstarávania:

 

Hracie prvky zákazky:

Pieskovisko so sedením, pružinová hojdačka 2x v tvare (napr.autíčka), pružinová prevažovacia hojdačka, visiaca hojdačka pre 2 deti s hniezdom, kombinovaná zostava domčeka so šmykľavkou-lezeckou stenou a rebríkom, rúčkovací rebrík, balančná lanová lávka a mobiliármi a to lavička bez operadla 2x,smetný kôš 1x alebo ekvivalent. Detský hrací prvok doplniť pre hendikepované deti. Dopadová plocha bude gumová podlaha.

 

Osobitné požiadavky na plnenie:

Vrátane dopravy na miesto plnenia, výkopových prác, montáže. Konštrukčné prvky musia byť kovové.

 

 1. Druh zákazky:

- tovary

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

- predmet zákazky nie je možné rozdeliť.

 

 1. Variantné riešenie:

- neumožňuje sa

 

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45236210-5 - stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

 

 1. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

- podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Je možné použiť výrobok ekvivalentný.

 

 1. Spôsob predkladania ponúk:

    Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku:

 1. poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2.

Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

Dodanie detských hracích prvkov Rúbanisko I - neotvárať“

 

 

alebo

 1. e - mailom na adresu: roman.valentiny@lucenec.sk, v predmete - mailovej správy:  Dodanie detských hracích prvkov Rúbanisko I – neotvárať“

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

najneskôr do 18.10.2019 do 12.00 hod.

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

 

 

 1. Lehota na vyhodnotenie ponúk:

-neverejné otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň doručenia všetkých ponúk dňa 21.10.201910.00 hod.

 

- miesto: MsÚ Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, miestnosť č. 322

 

 1. Platnosť ponuky:

    Ponuky zostávajú platné do 31.12.2019

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

30 973 € bez DPH

  - cena celkom za celý rozsah zákazky stanovená priemerom na základe cenových ponúk obdržaných v rámci prieskumu trhu

 

 1. Miesto dodania:

- mesto Lučenec

 

 1. Obsah ponuky:

15.1      Podmienky účasti:

15.1.1   aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predmetu zákazky - kópia dokladu,

 1. čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená Príloha č. 2)

 

15.2      Ďalšie doklady a dokumenty:

 1. vyplnený návrh na plnenie kritérií spracovaný podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve

Dokumenty majú byť podpísané:

 • uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

 

 1.    Lehota dodania predmetu obstarávania:

   Najneskôr do 15 dní od podpisu zmluvy

 

 1.    Uzavretie zmluvy:

   Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo uzatvorenú v zmysle §    269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva o dielo netvorí súčasť súťažných podkladov - je potrebné ju doložiť v 4 vyhotoveniach podpísanú štatutárnym orgánom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení ponúk.

 

 1.    Kritérium na hodnotenie ponúk (podľa ust. § 44 ods. 3 ZVO)

  - jediným kritériom je najnižšia cena za uskutočnenie stavebných prác podľa výzvy a Prílohy č.   1: Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH

- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom

 

 1.    Informácia o vyhodnotení ponúk:

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu/zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky (resp:obhliadkou).

 

 1.    Spôsob financovania:

   - zákazka bude hradená z vlastných zdrojov mesta Lučenec rozpočtovaných na rok 2019

 

 

 1.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

    - dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami

   -  verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

   a) nebude predložená žiadna ponuka, 

   b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

    c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

 

 1.    Osoba oprávnená zadávaním zákazky:

   Roman Valentíny, referent investično-inžinierskej činnosti

                       

 

 

         V Lučenci, 08.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                .....................................................  

                                                                                                      PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                      primátorka mesta

 

 

 

 

 

      Prílohy

 1. Návrh na plnenie kritérií
 2. Čestné vyhlásenie uchádzača
 3. Koordinačná situácia navrhovaný stav

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka