Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadanie zo dňa 30.4.1998

Uznesenie z Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 30.4.1998


1. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
uznesenie č.27/1998
MsZ v Lučenci:
l. Schvaľuje:
za overovate1ov zápisnice: Ing.Ján Čavoj, Mgr.Dušan Jezný
za zostavovate1ov uznesenia: Mgr.P.Markotán, PhDr.M.Káčríková
2. Kontrola plnenia uznesení.
uznesenie č.28/1998
MsZ v Lučenci:
l. Berie na vedomie:
kontrolu plnenia uznesení.
3. Správa o plnení uzn.MsZ č.72/96 zo dňa 27.6.1996
uznesenie č.29/1998
MsZ v Lučenci:
l. Schvaľuje:
finančne plniť uznesenie MsZ č.72/96 zo dňa 26.7.1996 ako ručenie firme Clasic s.r.o. na poskytnutý bankový úver.
4. Rokovací poriadok Mestskej rady v Lučenci návrh novelizácie.
uznesenie č.30/1998
MsZ v Lučenci:
l. Schvaľuje:
Novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Lučenci.
5. Rokovací poriadok Mestského zastupite1stva v Lučenci návrh novelizácie.
uznesenie č.31/1998
MsZ v Lučenci:
I.Schvaľuje
Novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
6. VZN o vyhlásení a spôsobe vykonania miestneho hlasovania občanov o odčlenení mestskej časti Opatová od mesta Lučenec návrh.
uznesenie č. 32/1998
MsZ v Lučenci:
l. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o vyhlásení a spôsobe vykonania miestneho hlasovania občanov mesta o odčlenení mestskej časti Opatová.
II. vytvára:
pre organizáciu a zistovanie výsledkov miestneho hlasovania komisie zloženú:
PhDr. Káčeríková, J.Jackuliak, Ing.Morháč, Ing.Peter Čavoj, Ing.Hermel, J.Bystriansky, Jaroslav Juhaniak, dvaja zástupcovia petičného výboru Opatová.
Zapisovateľka: I.Chamulová.
Náhradníci: Pavol Čavoj, Jozef Fajčík
7. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Lučenec.
uznesenie č.33/1998

MsZ v Lučenci:
I. Schvaľuje udelenie
čestného občianstva Mesta Lučenec
1. JUDr. Petrovi Pauličkovi, honorárnemu generálnemu konzulovi
SR v Sao Paule.
2. Rudolfovi Pauličkovi, in memoriam
8. Návrh voľby prísediaceno Krajského súdu v Banskej Bystrici.
uznesenie č.34/1998
MsZ v Lučenci:
I. Volí:
za prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici občana:
Juraja Hudeca, bytom Adyho ul.20 Lučenec.
9. Návrh na prijatie uznesenia MsZ v Lučenci vo veci dispozič ného práva k bytom, vyčleneným pre vybrané skupiny obyvateľov v zmysle uznesenia Vlády SR č.273/1997 z
15.4.1997, podľa pravidiel Okresného úradu v Lučenci.
uznesenie č.35/1998
MsZ v Lučenci:
I. Schvaľuje :
dispozičné právo k bytom vyčleneným pre vybrané skupiny obyvateľov v zmysle uznesenia vlády SR č.273/97 zo dňa 15.4.1997 podľa pravidiel Okresného úradu v Lučenci.
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 1997.
uznesenie č.36/1998
MsZ v Lučenci:
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 1997
II. Schvaľuje:
Opatrenia, uvedené v stanovisku hlavného kontrolóra Mesta
11. Správa o plnení rozpočtu Mesta Lučenec za rok 1997 a záverečný účet Mesta Lučenec za
rok 1997.
uznesenie č. 37/1998
MsZ v Lučenci:
l. Berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu Mesta Lučenec za rok 1997
II. Sch v a ť uje:
a/ Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 1997 takto:
prebytok hospodárenia po odpočítaní zostatkov dotačných účtov /4 197 895.40 Sk/
5 725 023.38 Sk
zostatok z fondu rezerv k 31.12.1997
3 547 524.98 Sk
-------------------------------------------------------------
spolu : 9 272 548.36 Sk
b/ Rozdelenie prebytku hospodárenia Mesta Lučenec takto:
- 10 % prebytku hospodárenia Mesta Lučenec previest
do fondu rezerv 572 502.34 Sk
- prídel do sociálneho fondu 50 000.00 Sk
- zostávajúcu čast zaradit zaradiť

do rozpočtu Mesta na rok 1998 5 102 521.04 Sk
zostatok fondu rezerv
k 31.12.1997 ponechat na fonde rezerv a rozpočtovať 3 547 524.98 Sk
12. Informatívna správa o stave pohľadávok Mesta Lučenec k 28.2.1998.
Uznesenie č. 38/1998
MsZ v Lučenci:
I.Berie na vedomie:
informatívnu správu o stave pohťadávok Mesta Lučenec k 28.02.98 s pripomienkami - bez pripomienok.
13. Správa o došlých žiadostiach o odpredaj a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Uznesenie č.39/1998
MsZ v Lučenci:
došlé žiadosti o odpredaj a prenájom nehnuteťností z majetku Mesta Lučenec v poradí:
1. Kelemen Budovít, Bratrícka 16 - schvaťuje odpredaj pozemku výberovým konaním
2. Malček Jaroslav, Potočná 32 - schvaťuje odpredaj pozemku výberovým konaním
3. Ing.Kazimír Král, Zvolenská 3 neschvaťuje odpredaj požadovaného pozemku
14. žiadosti o odpredaj pozemkov pod garážami
1/ Princz Eugen
2/ Deme Aladár
3/ Brezanová Ružena
4/ Dudok Vojtech
5/ Danišová Jolana
6/ Oláh Juraj
7/ Chrtianska Barbara
8/ Papp Zoltán
9/ Randlísek Juraj
10/ Petik Jozef
11/ Janovský Pavel
12/ Svorad Ján
13/ PaedDr. Orság Budovít
14/ Kostíni Jozef
15/ Dedinský Zoltán
16/ Kučera Ladislav
17/ Grossert Bubomír
18/ Árvai Ján
19/ Ing.Činčura Pavel
20/ Denková Marta
21/ Takáčová Zuzana
22/ Filkorová Štefániaa
23/ Lamperová Elena
24/ Budáč Jozef
25/ Drugda Anton
26/ JUDr. Sarvaš Jozef
27/ Brémová Zuzana

28/ Ing.Hraško Jozef
29/ Melicher Ondrej
30/ Mózerová Zuzana
31/ Bubáni Norbert
32/ Ing.Vasil Emil
33/ Bruncko Ján
34/ Jaraszti Dušan
35/ Pravdík Jozef
36/ Ing.Gallo Ladislav
37/ Illéšová Jolana
38/ Bobrovská Norina
schvaľuje .
5. Zverenie majetku Mesta Lučenec do správy a.s.SPOOL schvaľuje.
6. Odpredaj pozemkov pod bytovkou a prirahlého pozemku Rúbanisko
11/62, Vargova ul. 1, Vajanského 36 a Tuhárske nám.1,2. schvaľuje .
7. Norman Salaj a manž. Ivana, Nová ul. č.2 schvaľuje za cenu 26S.-Sk/m2 za spísaná len po vyplatení odpredaj požadovaných pozemkov podmienky, že kúpna zmluva bude nájomného.
8. SR Okresný úrad Lučenec - schvaľuje uzatvorenie zámennej
zmluvy Medzi Mestom Lučenec a SR - Okresným úradom Lučenec.
9. Golian Karol, Novohradská 46
10. Havran Jozef, Kuzmányho 12
11. Kulich Ján, Nám.Republiky 2 schvaľuje odpredaj pozemku výberovým konaním.
12. Brada Miroslav a spol. - schvaľuje odpredaj neknihovaného
pozemku pre žiadateľov za cenu v zmysle cenového predpisu 105.- Sk/m2.
13. Orság Ján,Moyzesova 17, Zlaté Moravce - schvaľuje výkup pozemku pre Mesto Lučenec.
14. MUDr. Zsolt Mihalovics pozemku na 300 Sk/m2.
15. Ing.Emil Baláž, Adyho 26 - schvaľuje odpredaj pozemku pre
žiadateľa určeného len na výstavbu občianskej vybavenosti za
cenu 520,50 Sk/m2 v zmysle Zásad. schvaľuje zníženie kúpnej ceny
16. Poľana. š.p. v likvidácii, Gemerská cesta 1 - neschvaľuje zámenu pozemkov.
14. Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Lučenec v zmysle harmonogramu inventarizácie k 31.12. 1997.
uznesenie č. 40/1998
MsZ v Lučenci:
I. Schvaľuje:
správu UIK o výsledkoch inventarizácie Mesta Lučenec v zmysle harmonogramu k 31.12.1997. majetku a záväzkov inventarizácie
15. Žiadosť a.s. Lučenské kúpele o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci.
uznesenie č. 41/1998
MsZ v Lučenci:
1. Schvaľuje:
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre a.s. Lučenské kúpele vo výške 900 tis.Sk z fondu rezerv a rozvoja.
16. Správa o výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Lučenec za rok 1997.

a/ Mestská tržnica
uznesenie č. 42/1998
MsZ v Lučenci:
I. Berie na vedomie:
správu o hospodárení príspevkovej organizácie Mesta Lučenec Mestskej tržnice za rok 1997 bez pripomienok.
II. Schvaľuje :
výsledok hospodárenia príspevkvej organizácie Mesta Lučenec Mestskej tržnice za rok 1997.
b/ Mestské kultúrne stredisko
uznesenie č. 43/1998
MsZ v Lučenci:
I. Berie na vedomie:
správu o hospodárení príspevkovej organizácie Mesta Lučenec Mestského kultúrneho strediska za rok 1997 bez pripomienok.
II. Schvaľuje :
výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Lučenec Mestského kultúrneho strediska za rok 1997.
c/ Správa mestských športovísk
uznesenie č. 44/1998
MsZ v Lučenci:
I. Berie na vedomie
správu o hospodárení príspevkovej organizácie Mesta Lučenec Správy mestských športovísk za rok 1997.
II. Schvaľuje:
výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Lučenec Správy mestských
športovísk za rok 1997.
d/ Správa mestských lesov
uznesenie č. 45/1998
MsZ v Lučenci:
l. Berie na vedomie:
správu o hodpodárení príspevkovej organizácie Mesta Lučenec Správy mestských lesov za rok 1997 bez pripomienok.
II. Schvaľuje:
Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Lučenec Správy mestských lesov za rok 1997.
17/ Správa o kontrolnej činnosti za obd.1.štvrtroka 1998
uznesenie č. 46/1998
MsZ v Lučenci:
l. Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za obdobie I.štvréroka 1998
II. Sch var uje :
Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov, zistených previerkou dodržiavania vybraných ustanovení zák.č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch a dodržiavania vybraných ustanovení Verejnej vyhl. o mestských poplatkoch.
18/ Návrh na úpravu základného platu primátora mesta v zmysle zákona č.2S3/1994 Z.z.
uznesenie č. 47/1998
MsZ v Lučenci:

I. Schvaľuje:
základný plat primátora mesta vo výške 27 000.- Sk.
19/ Tvorba a ochrana životného prostredia v roku 1998.
Uznesenie č.48/1998
MsZ v Lučenci:
l. Berie na vedomie:
Správu "Tvorba a ochrana životného prostredia v roku 1998".
20/ Správa o stavebnej pripravenosti investičných akcií na rok 1998.
Uznesenie č.49/1998
MsZ v Lučenci:
I. Berie na vedomie:
Správu o stavebnej pripravenosti investičných akcií na rok 1998.
21. Poverenie Ing. E. Pápaia vykonávaním funkcie prednostu MsÚ.
Uznesenie č.50/1998
MsZ v Lučenci:
I. Schvaľuje : poverenie Ing.Emila Pápia vykonávaním funkcie prednostu Mestského úradu
v Lučenci od 1.5.1998 do 31.12.1998.
22. Rôzne
MsZ v Lučenci:
I. Berie na vedomie
stažnosť občanov Jiráskovej cesty vo veci narušenia verejného poriadku .
II. Schvaľuje:
opatrenia primátora mesta k riešeniu stažnosti občanov z Jiráskovej cesty.
uznesenie č.51/1998
MsZ v Lučenci:
I. Schvaľuje:
za členov výberovej komisie na odpredaj pozemku z majetku mesta v zložení:
Ing.Zubová, MUDr.Gáfrik, Mgr.Drugdová, p.Bystriansky, PhDr. Jakubove, Ing.Morháč, Mgr.Grebáč, Ž.Bónová, JUDr. Lorinčík, MUDr. Slivka, Pavol Čavoj.
uznesenie č.52/1998
 

primátor mesta:             Prednosta MsÚ:
MUDr. Jozef Murgaš    PhDr. Pavol Rapco
 

Zostavovatelia:
PhDr.Magdaléna Káčeríková
Mgr.Peter Markotán

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka