Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN č.05/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2011 - Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

Schválené: 6.9.2011

Vyhlásené: 9.9.2011

Účinnosť: 24.9.2011

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci na základe § 6 ods.1), 11 ods.4 písm. a) zákona č. 479/2010 Z.z. – úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods.1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 13 INM č.03/08 –Zásad tvorby a vydávania všeobecne záväzných nariadení Mesta Lučenec a vnútorných noriem Mesta Lučenec v y h l a s u j e

 


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LUČENEC

VZN - 5 / 2011

ktorým sa mení a dopĺňa VZN - 01 / 2011

 

Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

 


Článok I
Zmeny a doplnenia

1. V Tretej časti, článku 4 sa dopĺňajú body 10, 11, 12, ktoré znejú:

(10 ) Koncesný majetok je majetok Mesta, ktorý užíva koncesionár v rozsahu za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného zákona. 1
(11) Mesto nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb.
(12) Všeobecná hodnota nehnuteľností v majetku Mesta, z ktorej sa vychádza pri nakladaní s majetkom, ak nie je vypracovaný znalecký posudok na konkrétnu nehnuteľnosť, vychádza z Odborného stanoviska na určenie ceny pozemkov a určenie výšky nájmu pozemku. Toto Odborné stanovisko je vypracované znalcom a je aktualizované minimálne raz za 12 mesiacov a tvorí Prílohu č. 2 a 3 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta.

2. V Piatej časti, článku 8, bod 2, sa v písm. c) nahrádza pôvodný text nasledovným textom:
c) priamym predajom, najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu2.

3. V Piatej časti, článku 8, sa v bode 13) nahrádza pôvodný text nasledovným textom:

(13) Nepripúšťa sa predávať pozemky pod dočasnými stavbami, ktoré nie sú pevne spojené so zemou, t. j. nemajú základy a sú umiestnené na pozemkoch, ktoré sú územným plánom Mesta Lučenec navrhnuté na iné funkčné využitie, alebo ak by sa predajom pozemku narušila celistvosť obytného súboru. Ide hlavne o pozemky, ktoré tvoria verejné priestranstvá, verejnú zeleň, spevnené plochy – časti chodníkov, námestí ako aj pozemky, ktoré sú zaťažené existujúcimi inžinierskymi sieťami a podobne.
Výnimkou sú pozemky pod prefabrikovanými garážami (okrem sklápacích garáží), ktoré majú charakter dočasnej stavby, ale len v prípade, ak územným plánom Mesta Lučenec nie sú dotknuté pozemky navrhnuté na iné funkčné využitie, prefabrikované garáže sú súčasťou radových garáží, alebo ak by sa predajom pozemku nenarušila celistvosť obytného súboru, alebo ak nie sú zaťažené existujúcimi inžinierskymi sieťami a podobne.

V piatej časti, článku 8, sa vkladá nový bod 14), ktorý znie:

(14) Pri predaji pozemku pod garážou vo vlastníctve nadobúdateľa, pod prefabrikovanou garážou podľa bodu 13) druhý odsek týchto Zásad a pri predaji pozemku označenom ako preluka je stanovená kúpna cena 10,–€ za 1 m2 pozemku.

5. V piatej časti, článku 8 sa pôvodný bod 14 a 15 označuje ako 15 a 16 a pôvodný bod 16 a 17 sa ruší

6. V šiestej časti sa pôvodný text celého článku 9 a 10 nahrádza novým textom, ktorý znie:

Článok 9
Podmienky prenechávania majetku Mesta do nájmu

(1) Prenechávanie majetku Mesta do nájmu sa vykonáva :
a) na základe obchodnej verejnej súťaže3, popísanej v siedmej časti čl. 11 týchto
Zásad,
b) priamym nájmom za nájomné minimálne podľa prílohy č. 3 a č. 4 Zásad, s výnimkou prípadov posudzovaných ako „prípad osobitného zreteľa“ .
(2) O prenechaní majetku Mesta do nájmu rozhoduje mestské zastupiteľstvo okrem prípadov v ktorých o nájme rozhoduje primátor mesta. O nájme posudzovanom ako prípad hodný osobitného zreteľa rozhodne mestské zastupiteľstvo v zmysle osobitného predpisu4 ( tzn. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov).
(3) Primátor mesta rozhoduje o nájme majetku mesta v prípadoch :
a) nájmu hnuteľnej veci vo vlastníctve Mesta, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500,– €,
b) nájmu nehnuteľnosti na dobu nájmu maximálne 3 roky za nájomné v zmysle prílohy č.3 a 4 týchto Zásad, alebo Mestom schváleného sadzobníka.
(4) Mesto priebežne zverejňuje oznamy o majetku Mesta, ktorý je vhodný na prenechanie do nájmu. Ak sa jedná o nájom posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa, na základe odporúčacieho stanoviska mestskej rady, Mesto postupuje v súlade so zákonom5, tzn. zverejní najmenej po dobu 15 dní pred schvaľovaním mestským zastupiteľstvom svoj zámer prenechať majetok Mesta do nájmu takýmto spôsobom, na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta, pričom tento musí byť zverejnený nepretržite až do rokovania mestské zastupiteľstva. Dôvod prečo je prípad posudzovaný ako hodný osobitného zreteľa musí byť definovaný.
(5) Pri nájme majetku Mesta je zakázané:
a) uzatvárať zmluvy o nájme majetku Mesta na dobu neurčitú, s výnimkou nájmu pozemkov pod sieťami a všeobecne prospešnými zariadeniami ako napríklad vodovodné potrubia a zariadenia, elektrické vedenie, plynové potrubia, a podobne, a pri nájme takýchto zariadení, stavieb a sieťových vedení vo vlastníctve mesta so správcami týchto sietí, stavieb a zariadení, alebo pozemku pod stavbou vo vlastníctve nájomcu ak je nájomné stanovené podľa prílohy č. 3 a č. 4 týchto Zásad,
b) nájomcovi umožniť dať majetok Mesta do podnájmu, okrem prípadov schválených mestským zastupiteľstvom.
(6) Zmluva o nájme musí obsahovať okrem zákonom stanovených náležitostí, t.j. určenie majetku, spôsob a dobu nájmu, výšku nájomného aj podmienky odstúpenia od zmluvy6, aj nasledovné ustanovenia :
a) o povinnosti nájomcu zabezpečiť protipožiarne opatrenia,
b) o povinnosti nájomcu dodržiavať v súvislosti s odpadom osobitný predpis7,
c) o možnosti zmeny výšky nájomného v prípade zmeny právneho predpisu,
všeobecne záväzného nariadenia, v prípade inflácie alebo devalvácie meny
podľa dojednania v nájomnej zmluve.
(7) Nájomcovia mestského majetku sú povinní najmä:
a) hospodárne užívať majetok Mesta,
b) chrániť majetok Mesta pred poškodením, zničením, stratou,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku Mesta vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
(8) Príspevkové a rozpočtové organizácie hospodáriace s majetkom Mesta (nehnuteľný, hnuteľný) môžu majetok prenajať právnickým alebo fyzickým osobám na základe zmluvy o podnájme8 . O uzavretí zmluvy o podnájme v trvaní nie viac ako jeden rok rozhoduje správca na základe stanoviska primátora Mesta, ktoré je povinný vyžiadať si pred uzavretím zmluvy. Na uzavretie zmluvy na dobu dlhšiu ako jeden rok, alebo na dobu neurčitú je potrebný predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva.
(9) Cena nájmu nebytových priestorov je uvedená v prílohe č.4 týchto Zásad. Ak sa jedná o priestory v horšom technickom stave, je možné zníženie ceny nájmu až do výšky 50 % z ceny nájmu, o znížení ceny rozhoduje orgán, ktorý rozhoduje o nájme.
(10) Cena nájmu za garáž vrátane nájmu za pozemok, na ktorom sa garáž nachádza, je 35,– € mesačne.
(11) Cena nájmu za pozemok je uvedená v prílohe č.3 týchto Zásad, ak je nájomcom fyzická osoba a jedná sa o nájom pozemku na záhradkárske účely je cena nájmu 0,10 €/m2/rok.
(12) Podmienky nájmu poľnohospodárskej pôdy sú stanovené osobitným zákonom9 a sú nasledovné :
a) doba nájmu poľnohospodárskej pôdy je najmenej 5 rokov. Ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely je uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac 15 rokov s výnimkou prípadov uvedených v osobitnom predpise, 10
b) cena nájmu poľnohospodárskej pôdy je 1,5% z hodnoty pôdy uvedenej v osobitnom predpise.11
(13) Nájomné za každý jeden reklamný, prípadne informačný panel ( ďalej len „panel“ ) umiestnený na stĺpe verejného osvetlenia ( ďalej len SVO) je 85,– € za jeden rok nájmu. Podmienky umiestnenia reklamného prípadne informačného panelu sú :
rozmery panelu, 100 cm v šírke a 180 cm vo výške a spodný okraj panelu nesmie byť nižšie ako 220 cm od úrovne chodníka alebo cesty (terénu),
obsah zobrazovanej plochy panelov môže byť ľubovoľný (obsahuje napr. logo, adresu, telefónne číslo, vzdialenosť sídla, prevádzkovej jednotky) s výnimkou zobrazení, ktorých obsah by bol v rozpore s dobrými mravmi,
súhlas okresného riaditeľstva PZ, okresného dopravného inšpektorátu s umiestnením panelu, ktorý musí byť vydaný pred uzavretím nájomnej zmluvy.
(14) Mesto ďalej umožní právnickým osobám a fyzickým osobám na základe ich písomnej žiadosti umiestniť reklamné panely na pozemkoch v majetku Mesta :
a) billboardy s rozmermi reklamnej plochy nepresahujúcej 5,1 x 2,4 m,
b)  megaboardy s rozmermi reklamnej plochy nad 5,1 x 2,4 m
c ) city-lighty s rozmermi reklamnej plochy nepresahujúcej 2,2 x 1,2 m,
na jeho katastrálnom území mimo pamiatkovej zóny. K písomnej žiadosti je
žiadateľ povinný pripojiť prílohy ustanovené zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný
zákon) v platnom znení.
(15) Sadzby nájomného za umiestnenie reklamných zariadení podľa odseku 14 sú :
a) za billboard 340,– €/ 1 ks/rok,
b) za megaboard 670,– €/ 1 ks/rok,
c) za city-light 170,– €/1 ks/rok.

Článok 10
Priamy nájom majetku Mesta

(1) Priamy nájom majetku Mesta sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, alebo právnickej osoby.
Formálne náležitosti žiadosti sú :
Identifikácia žiadateľa
Popis majetku ( identifikácia) , účel nájmu, doba nájmu,
K žiadosti žiadateľ prikladá prílohy:
snímku z katastrálnej mapy s vyznačením požadovanej plochy, ak ide o žiadosť predmetom ktorej je nájom pozemku,
ak ide o nájom pozemku pre účely umiestnenia reklamno – informačného panelu ( bilboardu)
a) snímku predmetného územia s vizualizáciou umiestnenia reklamno-informačného panelu ( bilboardu ), tak, aby z nej bolo zrejmé, ako bude dotknuté územie s umiestneným bilboardom vyzerať,
b) súhlas dopravného inšpektorátu s umiestnením reklamno- informačného panelu ak je požadované umiestnenie v blízkosti komunikácie,
v prípade žiadosti o prenájom stĺpu verejného osvetlenia
a) snímku konkrétneho požadovaného stĺpu
b) súhlas dopravného inšpektorátu s umiestnením reklamno- informačného panelu na požadovaný stĺp,
čestné prehlásenie žiadateľa, že nie je dlžníkom voči Mestu.
(2) Po obdržaní žiadosti o nájom majetku Mesta, Mestský úrad prekontroluje úplnosť podania a vyzve žiadateľa o prípadné doloženie chýbajúcich súčastí. Kompletná žiadosť je ďalej predložená do orgánov v zmysle ustanovení článku 9 bod 1 až 4 :
v prípade, že schválenie žiadosti spadá do kompetencie mestského zastupiteľstva, bude žiadosť predložená na vyjadrenie vecne príslušným komisiám mestského zastupiteľstva, do  mestskej rady a do mestského zastupiteľstva,
v prípade, že schválenie žiadosti spadá do kompetencie primátora mesta, bude žiadosť predložená na jeho rozhodnutie formou interného listu.
(3) V prípade žiadosti o nájom hnuteľného majetku z humánnych dôvodov, ktorého hodnota nepresiahne 3.500,–€, bude takáto žiadosť pri splnení formálnych náležitostí predložená na posúdenie a rozhodnutie primátorke mesta formou interného listu.

7. V Dvanástej časti - Státie a jazda motorovými vozidlami na chodníkoch v majetku Mesta sa ruší celé znenie a pôvodná Trinásta časť sa označuje ako Dvanásta časť, Článok 19 v celom znení

8. Pôvodná Štrnásta časť Záverečné a zrušovacie ustanovenia sa označuje ako Trinásta časť, Článok 20.

 

Článok II
Ustanovenie o účinnosti

1. VZN č. 05/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 1/2011 - Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Lučenci dňa 6.9.2011 uznesením č.169/2011
2. VZN č. 05/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 1/2011 - Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Lučenec dňa 9.9.2011 a nadobúda účinnosť 15. dňom od ich vyvesenia na úradnej tabuli.

 

 

 

V Lučenci dňa 9.9.2011

 PhDr. Alexandra Pivková
primátorka Mesta
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka