Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Politika kvality Mestského úradu

 Často kladené otázky

 

Služby, ktoré MsÚ poskytuje uvádzame nižšie podľa jednotlivých názvov a vzájomnej príbuznosti, ktorých názvy sa identicky zhodujú s názvami najviac   využívaných služieb na väčšine mestských úradov. 

Evidencia pobytu

trvalý pobyt, prechodný pobyt, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte (k strate občianskeho preukazu, k rozvodovému konaniu, pre stavebnú sporiteľňu, k sobášu, k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve, odkúpenie bytu, k pôžičke atď. ), oznámenie o mieste pobytu obyvateľaVydanie oznámenia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla alebo potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla , Návrh na zrušenie trvalého pobytu, Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Doprava a verejné osvetlenie

Povolenie na užívanie verejného priestranstva, Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčania, resp. uzávierky a obchádzky miestnej, komunikácie, Určenie dopravného značenia (trvalého alebo prenosného) a dopravných zariadení, Rozhodnutie na pripojenie pozemnej komunikácie, resp. zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie  na susedné nehnuteľnosti.


Majetok - predaj, prenájom

Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti (pozemku alebo budovy) z majetku Mesta Lučenec, Žiadosť o odpredaj pozemku pod existujúcou garážou, Žiadosť o súhlas na realizáciu stavby, kde je Mesto Lučenec vlastníkom susednej nehnuteľnosti, Žiadosť o súhlas so vstupom na mestský pozemok, Prenájom nebytových priestorov / pozemku


Územné plánovanie a stavebný poriadok

Ohlásenie drobnej stavby, Ohlásenie stavebných úprav, Ohlásenie udržiavacích prác, Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončenímŽiadosť o stavebné povolenie, Návrh na vydanie územného rozhodnutia, Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, Žiadosť o povolenie odstránenia stavby, Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, Povolenie reklamného zariadenia, Vydanie potvrdenia o ukončení stavby, určenie veku stavby, Vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF, Vydanie stanoviska z hľadiska ÚPN mesta Lučenec ( územnoplánovacia informácia), Vydanie záväzného stanoviska z hľadiska ÚPN mesta Lučenec ( projekt stavby)

Verejné zhromaždenie

Oznámenie verejného zdromaždenia


Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Žiadosť - Právnická osoba - registrovaná, Žiadosť - Právnická osoba - obec, Žiadosť - Právnická osoba - nezisková organizácia, Žiadosť - Právnická osoba - správca, SVB, Žiadosť - fyzická osoba - kúpa, obnova, výstavba


Budovy a stavby

Vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla alebo informácia o určení súpisného a orientačného čísla 

 

Byty

Žiadosť o nájom bytu, bunky , Žiadosť o nájom bytu osobitného určenia a bytu v dome osobitného určenia, Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvyPrechod nájmu bytu, Žiadosť o výmenu bytuŽiadosť o nájom bytu postaveného s podporou štátu


Voľby

Žiadosť o voličský preukaz


Matrika 

Zmena mena a priezviskaVydávanie matričných dokladov / rodného, sobášneho, úmrtného listu / z matričných udalostí už zapísaných,  Zápis novorodenca (ak sú rodičia zosobášení) , Zápis novorodenca (ak rodičia nie sú zosobášení) , Vybavovanie úmrtia , Podanie žiadosti o uzavretie sobáša , Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva občanov SR v cudzine , Zápis narodenia, sobáša alebo úmrtia občana SR v cudzine do osobitnej matriky v BratislavePrijímanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov 


Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností,  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- Žiadosť o úľavu z poplatku za komunálne odpady, Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k miestnej dani za ubytovanie, , Daň za psa ,  Odhlásenie psa z evidencie , Daň za ubytovanie, Daň za predajné automaty, Daň za nevýherné hracie automaty, Daň za užívanie verejného priestranstva, Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, Vymáhanie nedoplatkov, exekúcie 

Prevádzkovanie obchodu a služieb

Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti na území mesta Lučenec a určenie času predaja (prevádzky), Žiadosť o zmenu predajného, prevádzkového času, Zrušenie prevádzky, Umiestnenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia, Žiadosť o zrušenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia, Žiadosť o začatie činnosti verejnej lekárne, Zápis do evidencie  SHR, Zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR, Ambulantný predaj


Sociálna pomoc a služby

Žiadosť o jednorazovú dávkuPosúdenie odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, Opatrovateľská službaStredisko osobnej hygieny a sociálne služby v práčovni, Nocľaháreň pre občanov bez prístrešia, Žiadosť o prijatie dieťaťa do detských jaslí - rehabilitačného zariadenia, Príspevok na dopravu, Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov, Príspevok na tvorbu úspor, Príspevok akreditovaného subjektu a FO, Poskytnutie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, Požičiavanie  pomôcok

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie stanoviska k inštalácii technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, Oznámenie o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia, Výrub drevín 

Školstvo

Zápis do materskej školy, Zápis do základnej školy, Dieťa v Základnej škole v zahraničí,
Individuálne vzdelávanie 

Kultúra a šport

Vysielanie v mestskom rozhlase, Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí, Uvítanie dieťaťa do života, Organizovanie pohrebov občianskou formou a výves parte ZPOZŽiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Lučenec

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov , Osvedčovanie listín


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka