Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Politika kvality Mestského úradu

 Často kladené otázky

 

Služby, ktoré MsÚ poskytuje uvádzame nižšie podľa jednotlivých názvov a vzájomnej príbuznosti, ktorých názvy sa identicky zhodujú s názvami najviac   využívaných služieb na väčšine mestských úradov. 

Evidencia pobytu

trvalý pobyt, prechodný pobyt, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte (k strate občianskeho preukazu, k rozvodovému konaniu, pre stavebnú sporiteľňu, k sobášu, k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve, odkúpenie bytu, k pôžičke atď. ), oznámenie o mieste pobytu obyvateľaVydanie oznámenia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla alebo potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla , Návrh na zrušenie trvalého pobytu, Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Doprava a verejné osvetlenie

Povolenie na užívanie verejného priestranstva, Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčania, resp. uzávierky a obchádzky miestnej, komunikácie, Určenie dopravného značenia (trvalého alebo prenosného) a dopravných zariadení, Rozhodnutie na pripojenie pozemnej komunikácie, resp. zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie  na susedné nehnuteľnosti.


Majetok - predaj, prenájom

Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti (pozemku alebo budovy) z majetku Mesta Lučenec, Žiadosť o odpredaj pozemku pod existujúcou garážou, Žiadosť o súhlas na realizáciu stavby, kde je Mesto Lučenec vlastníkom susednej nehnuteľnosti, Žiadosť o súhlas so vstupom na mestský pozemok, Prenájom nebytových priestorov / pozemku


Územné plánovanie a stavebný poriadok

Ohlásenie drobnej stavby, Ohlásenie stavebných úprav, Ohlásenie udržiavacích prác, Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončenímŽiadosť o stavebné povolenie, Návrh na vydanie územného rozhodnutia, Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, Žiadosť o povolenie odstránenia stavby, Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, Povolenie reklamného zariadenia, Vydanie potvrdenia o ukončení stavby, určenie veku stavby, Vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF, Vydanie stanoviska z hľadiska ÚPN mesta Lučenec ( územnoplánovacia informácia), Vydanie záväzného stanoviska z hľadiska ÚPN mesta Lučenec ( projekt stavby)

Verejné zhromaždenie

Oznámenie verejného zdromaždenia


Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Žiadosť - Právnická osoba - registrovaná, Žiadosť - Právnická osoba - obec, Žiadosť - Právnická osoba - nezisková organizácia, Žiadosť - Právnická osoba - správca, SVB, Žiadosť - fyzická osoba - kúpa, obnova, výstavba


Budovy a stavby

Vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla alebo informácia o určení súpisného a orientačného čísla 

 

Byty

Žiadosť o nájom bytu, bunky , Žiadosť o nájom bytu osobitného určenia a bytu v dome osobitného určenia, Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvyPrechod nájmu bytu, Žiadosť o výmenu bytuŽiadosť o nájom bytu postaveného s podporou štátu


Voľby

Žiadosť o voličský preukaz


Matrika 

Zmena mena a priezviskaVydávanie matričných dokladov / rodného, sobášneho, úmrtného listu / z matričných udalostí už zapísaných,  Zápis novorodenca (ak sú rodičia zosobášení) , Zápis novorodenca (ak rodičia nie sú zosobášení) , Vybavovanie úmrtia , Podanie žiadosti o uzavretie sobáša , Zápis narodenia, sobáša alebo úmrtia občana SR v cudzine do osobitnej matriky v BratislavePrijímanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov 


Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností,  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- Žiadosť o úľavu z poplatku za komunálne odpady, Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k miestnej dani za ubytovanie, , Daň za psa ,  Odhlásenie psa z evidencie , Daň za ubytovanie, Daň za predajné automaty, Daň za nevýherné hracie automaty, Daň za užívanie verejného priestranstva, Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, Vymáhanie nedoplatkov, exekúcie 

Prevádzkovanie obchodu a služieb

Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti na území mesta Lučenec a určenie času predaja (prevádzky), Žiadosť o zmenu predajného, prevádzkového času, Zrušenie prevádzky, Umiestnenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia, Žiadosť o zrušenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia, Žiadosť o začatie činnosti verejnej lekárne, Zápis do evidencie  SHR, Zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR, Ambulantný predaj


Sociálna pomoc a služby

Žiadosť o jednorazovú dávkuPosúdenie odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, Opatrovateľská službaStredisko osobnej hygieny a sociálne služby v práčovni, Nocľaháreň pre občanov bez prístrešia, Žiadosť o prijatie dieťaťa do detských jaslí - rehabilitačného zariadenia, Príspevok na dopravu, Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov, Príspevok na tvorbu úspor, Príspevok akreditovaného subjektu a FO, Poskytnutie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, Požičiavanie  pomôcok

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie stanoviska k inštalácii technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, Oznámenie o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia, Výrub drevín 

Školstvo

Zápis do materskej školy, Zápis do základnej školy, Dieťa v Základnej škole v zahraničí,
Individuálne vzdelávanie 

Kultúra a šport

Vysielanie v mestskom rozhlase, Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí, Uvítanie dieťaťa do života, Organizovanie pohrebov občianskou formou a výves parte ZPOZŽiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Lučenec

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov , Osvedčovanie listín


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka