Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Často kladené otázky

MHD Lučenec - najčastejšie otázky

Aké sú úľavy pri miestnych daniach v roku 2015?

Daň z nehnuteľností:
Vypočítaná daň zo stavieb sa znižuje o 30 % pre nasledovné stavby:
a/ stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,                                                                                                                                       

b/ stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia  na podkopanom pozemku, 

c/ stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným  postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie ,  

d/ garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Daň za psa:
Od dane za psa je oslobodený:
a/ pes, ktorého vlastní člen Zväzu kynologických záchranárskych brigád SR, ak je pes evidovaný zväzom na tento účel,
b/ služobný pes používaný podľa osobitných predpisov (polícia, vojsko)
Daň za užívanie verejného priestranstva za umiestnenie prenosnej garáže:
sa znižuje o 50 % pre občanov s preukazom ŤZP, ktorým bol ÚPSVaR poskytnutý  peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla umiestneného v tejto prenosnej garáži.

Poplatok za komunálny odpad:
sa zníži za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že v priebehu kalendárneho roka sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, má prechodný  pobyt  mimo územia mesta, pracuje alebo študuje formou denného štúdia mimo územia mesta vo vzdialenosti  viac ako 50 km od mesta Lučenec, je držiteľom ŤZP preukazu alebo predloží potvrdenie príslušného úradu  o hmotnej núdzi.

Aké doklady treba predložiť, aby bola daň  znížená?
Daň z nehnuteľností:
- nárok na  zníženie od  dane zo stavieb alebo bytov sa uplatňuje v daňovom priznaní v tom roku, za ktorý mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie od dane zo stavieb                                       

- predložiť  kópiu toho dokladu, z titulu ktorého uplatňuje nárok na zníženie dane (napr. preukaz ŤZP, ŤZP/S, stavebné povolenie na  rekonštrukciu stavby a pod.).

Daň za psa:
- predložiť doklad preukazujúci, že sa jedná o psa evidovaného v Zväze kynologických záchranárskych brigád SR, resp. o služobného psa polície, vojenských zložiek a pod. 
Daň za užívanie verejného priestranstva za umiestnenie prenosnej garáže:
- k písomnej žiadosti o poskytnutie úľavy predložiť fotokópiu preukazu ŤZP a rozhodnutia ÚPSVaR o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla.
Poplatok za komunálny odpad: 

- predložiť doklad preukazujúci dlhodobý pobyt v zahraničí alebo na Slovensku mimo územia mesta, t.j.   pracovnú zmluvu, pracovné víza, potvrdenie od zamestnávateľa o dobe a mieste výkonu zamestnania, potvrdenie o dennom štúdiu mimo územia mesta, doklad vecne príslušného úradu o trvalom alebo prechodnom pobyte, fotokópia dokladu  držiteľa ŤZP preukazu,  potvrdenie  príslušného úradu  o hmotnej núdzi rodiny.  
V prípade, že potvrdenie  o pobyte poplatníka v zahraničí nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad. Doklad  nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

 Aké cesty prechádzajú mestom Lučenec a kto ich spravuje?
Mestom Lučenec prechádzajú cesty I., II., III. triedy a miestne komunikácie.
O cesty I. triedy, kam patria: Haličská cesta, Námestie republiky, Masarykova, Kármána, Jiráska a Gemerská cesta sa stará Slovenská správa ciest. Vlastníkom týchto ciest je štát.
Cesty II. a III. triedy, do ktorých sú zaradené Fiľakovská cesta, Zvolenská cesta, Partizánska cesta, Ul. Podjavorinskej, Vajanského, Mikušovská cesta spravuje Regionálna správa ciest.  Vlastníkom uvedených ciest je Banskobystrický samosprávny kraj.
Miestne komunikácie, ako napr. Ul. M. Rázusa, železničná, L. Novomeského a pod. spravuje Mesto Lučenec, ktoré je aj ich vlastníkom. V meste Lučenec máme cca 69 km miestnych komunikácií.

Koľko máme v meste svetelných bodov a kto sa o ne stará?
Mesto Lučenec spravuje v tomto období 3383 svetelných bodov, na ktorých mesto zabezpečuje rôzne opravy týkajúce sa bežnej údržby. V prípade zistenia nefunkčnosti, poškodenia verejného osvetlenia neváhajte kontaktovať v úradných hodinách a pracovné dni oddelenie dopravy a životného prostredia na telefónne číslo 047/4307213 resp. 0907808133. Mimo úradných hodín je možné  poruchy nahlasovať Mestskej polícii na tel.číslo 159.

Prečo musí byť prítomný pri prihlásení na trvalý pobyt  aj vlastník nehnuteľnosti?
Pri prihlásení občana, je potrebný písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti na tlačive
„prihlasovací lístok na trvalý pobyt“ pred pracovníčkou ohlasovne. Ak sa vlastník nehnuteľnosti nemôže dostaviť, je potrebný úradne osvedčený podpis.    

Môžem zrušiť trvalý pobyt svojmu maloletému (nezaopatrenému) dieťaťu?
Zrušiť trvalý pobyt maloletému (nezaopatrenému) dieťaťu nie je možné (§ 7 zákona 253/1998 Z.z. písm. f))

Je možné osvedčiť podpis na listine použitej v zahraničí?
Nie je to možné, nakoľko pravosť podpisu na listinách vo vzťahu k cudzine vykonáva výlučne notár / § 58 zákona o notároch /. 

Prečo nie je možné osvedčiť rodný list?
Rodný list, ktorý neobsahuje hologram je možné osvedčiť a rodný list, ktorý obsahuje hologram  môže osvedčiť len notár, nakoľko hologram je premenlivý prvok, ktorý mení svoju podobu pri manipulácii s listinou. To isté aj pre listiny opatrené hologramom / úmrtný list, sobášny list, živnostenský list,  ... /. 

Je možné osvedčiť len prvú a poslednú stranu rozsudku súdu?
Čiastkové osvedčovanie listín, t.j. výber len niektorých strán z listiny vykonáva len notár § 57 ods. 2 písm. c Notárskeho poriadku.

Potrebujem rodný list, narodil som sa v Lučenci, ale bývam v Košiciach. Môžem si ho vyžiadať na Matričnom úrade v Košiciach?

Áno. Od 1. októbra 2015 sú matričné úrady pripojené na informačný  systém elektronická matrika, preto je možné vyžiadať matričný doklad aj na inom než miestne príslušnom  matričnom úrade.

Rozviedla som sa, chcem sa vrátiť k predošlému priezvisku. Ako mám postupovať?
Do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode sa môžete obrátiť na matričný úrad, kde bolo manželstvo uzavreté.
Po uplynutí troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode sa musíte obrátiť na okresný úrad podľa Vášho trvalého pobytu.

Chceme uzavrieť manželstvo v Lučenci na úrade. Mám trvalý pobyt vo Zvolene, moja budúca manželka v Divíne. Na ktorý úrad sa mám obrátiť?
Obráťte sa na matričný úrad podľa bydliska jedného z vás, pretože jeden z týchto matričných úradov musí povoliť uzavretie manželstva pred tunajším matričným úradom.

Uzavrela som manželstvo v cudzine. Ktorému úradu na Slovensku mám oznámiť túto skutočnosť?
Kontaktujte zastupiteľský úrad SR v krajine, v ktorej ste uzavreli manželstvo, alebo matričný úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu na Slovensku. Úrad, na ktorý sa obrátite, sprostredkuje zapísanie uzavretia manželstva do tzv. osobitnej matriky pri MV SR v Bratislave a súčasne zmenu Vašich osobných údajov. 

V rodnom liste môjho dieťaťa nie je uvedený otec. Pri narodení dieťaťa sme túto otázku neriešili. Čo máme urobiť, aby malo dieťa v rodnom liste uvedeného svojho otca?
Rodičia dieťaťa môžu určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením na matričnom úrade alebo na súde. Na základe zápisnice, ktorú obaja podpíšu, bude vykonaná zmena v matrike.

Môj príbuzný z Rimavskej Soboty zomrel v mojom dome vo Vidinej. Kde mám vybaviť úmrtný list?
Úmrtie sa vždy zapisuje podľa miesta úmrtia, nie podľa bydliska nebohého. Keďže obec Vidiná patrí do matričného obvodu Matričného úradu v Lučenci, úmrtný list Vám vystavia na tejto matrike.

Môže o výpis z matriky požiadať cudzia osoba?

Od 1. októbra 2015 je možné vydať výpis z matriky aj splnomocnenému zástupcovi po predložení plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka.

Chcem požiadať o zmenu priezviska zo súčasného na celkom iné.  Na ktorý úrad sa mám obrátiť?

Na povolenie zmeny priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky.

Narodilo sa nám dieťa v Rimavskej Sobote,  trvalé pobyty máme v Lučenci. Môžem vybaviť rodný list  na Matričnom úrade v Lučenci?

Nie. Doklady pre novorodenca musíte vybaviť osobne na Matričnom úrade v Rimavskej Sobote.

Je možné zaradiť dieťa do materskej školy kedykoľvek v priebehu roka?
Deti sa prijímajú do materskej školy k začiatku školského roka, pokiaľ dosiahli vek 3 roky. V priebehu roka je možné prijať dieťa, ktoré má aspoň 3 roky len v prípade, že sú v niektorej materskej škole voľné kapacitné možnosti. O voľnom mieste sa môžete informovať u riaditeľky konkrétnej materskej školy alebo na školskom úrade.

Presťahovali sme sa a máme školopovinné deti. Ako ich prihlásiť do školy?
Podľa nového trvalého alebo prechodného pobytu si rodič zvolí spádovú základnú školu. Dieťa prihlási na plnenie povinnej školskej dochádzky priamo u riaditeľa školy. Pokiaľ daná základná škola nemá v ročníku voľné kapacitné možnosti, rodič sa informuje o možnosti zaradenia dieťaťa do inej než spádovej školy na školskom úrade.

Kedy má dieťa materskej  alebo základnej školy nárok na dotáciu na stravu a učebné pomôcky?
Dotácia na stravu
Dotáciu na stravu možno poskytovať žiadateľovi dotácie na zabezpečenie stravy pre deti v predškolskom zariadení a pre deti v základnej škole a špeciálnej základnej škole (ďalej len škola).
Za stravu sa na účely dotácie na stravu považuje poskytovanie obeda a iného jedla.
Dotáciu na stravu možno poskytovať žiadateľovi na všetky deti, ktoré navštevujú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky,
individuálne na dieťa, ktoré navštevuje školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky, alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima. Dotáciu na stravu možno poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie alebo školu a ktorému rodič prispieva na stravu sumou od 0,03 € do 0,17 € na každé odobraté jedlo.
Výška dotácie:
Na stravu možno poskytnúť dotáciu najviac vo výške 1 € na jeden stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a to najviac 1 euro na obed, 0,34 € na iné jedlo.
Dotácia na školské potreby:
Dotáciu na školské potreby možno poskytovať žiadateľovi dotácie na nákup školských potrieb pre deti v prípravnej triede predškolského zariadenia alebo v škole. Za školské potreby sa na účely dotácie na školské potreby považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom alebo s predškolskou výchovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej triede v predškolskom zariadení.
Dotáciu na školské potreby možno poskytovať žiadateľovi:
na všetky deti, ktoré navštevujú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky, individuálne na dieťa, ktoré navštevuje školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima.
Výška dotácie:
Na školské potreby je dotácia najviac 33,19 € na dieťa v rozpočtovom roku, spravidla 50 % na každý školský polrok. Dotácia na školské potreby sa môže poskytovať preddavkovo polročne, a to do 25. februára na druhý polrok školského roka a do 25. septembra na prvý polrok.

Ako rodič požiada o posúdenie príjmu:
Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.
Informácie rodičovi poskytne zriaďovateľ školy, úrad alebo škola.
Zriaďovateľ alebo škola poskytne tlačivo „Vyhlásenie rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi“ a „Formulár na posúdenie príjmu.“
Rodič predloží vyplnený Formulár na posúdenie príjmu a príjmy za posledných šesť mesiacov príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Rodič predkladá príjem pri podaní žiadosti do 10. dňa v kalendárnom mesiaci po predložení vyhlásenia a následne do 10. augusta.
Ak na poskytovanie dotácie pre dieťa je príslušný iný úrad ako ten, ktorý je príslušný podľa trvalého pobytu dieťaťa, zašle tento úrad Vyhlásenie rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi a Formulár na posúdenie príjmu s priloženými dokladmi o príjme spoločne posudzovaných osôb na posúdenie príjmu úradu príslušnému na poskytnutie dotácie. O poskytnutí dotácie informuje rodiča zriaďovateľ.

Posúdenie príjmu podľa životného minima:
Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov od zaradenia dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa poskytuje dotácia, je najviac vo výške životného minima pre spoločne posudzované osoby.

Komu a za akých podmienok zabezpečuje mesto opatrovateľskú službu?
Mesto Lučenec v rámci originálnych kompetencií poskytuje opatrovateľskú službu občanom s trvalým pobytom a prechodným pobytom v Lučenci. O túto službu je potrebné požiadať na MsÚ, referáte sociálnych vecí,  kde pracovníčky podrobne vysvetlia všetky náležitosti potrebné na vybavenie. Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom, ktorí sú  aspoň čiastočne pohybliví, nie ležiacim, pre ktorých je potrebná 24 hod. starostlivosť. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje najmä:
a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),
b) dátum narodenia,
c) trvalý a prechodný pobyt,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
f) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená.
g) potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Podkladom na zavedenie OS je posúdenie zdravotného stavu občana. Na základe posudku o odkázanosti občana na poskytovanie pomoci inou fyzickou osobou v ktorom je stanovený stupeň odkázanosti v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a  sociálneho šetrenia v domácnosti sa určí rozsah potreby poskytovania jednotlivých úkonov.

Kde a za akých podmienok môže občan požiadať o umiestnenie do zariadenia pre seniorov?

V zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách mesto / obec vykoná posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnych služieb:

- v zariadení pre seniorov

- v zariadení opatrovateľskej služby

- v dennom stacionári

- opatrovateľskú službu.

O posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu podá písomnú žiadosť občan na predpísanom tlačive na mestskom úrade  v mieste svojho trvalého bydliska. Výsledkom sociálnej a lekárskej posudkovej činnosti je "Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu".

O umiestnenie do zariadenia pre seniorov podá žiadateľ písomnú žiadosť do zariadenia v ktorm chce byť umiestnený. Po splnení predpísaných náležitostí uzatvára so zariadením zmluvu o poskytovaní sociálnej služby so stanovenými konkrétnymi podmienkami.  

Aké sú poplatky za úkony opatrovateľskej služby?
Za úkony opatrovateľskej služby  sú stanovené poplatky vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Lučenec č. 6/2009 nasledovne :
a)  Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby pre prijímateľa  sociálnej služby s trvalým pobytom v Lučenci

 
Stupeň Počet bodov

Priemerný rozsah

odkázanosti (hod./deň)

Priemerný rozsah

odkázanosti (hod./mesiac)

Platba
I. 105 -120 0 0 0 €
II. 85 - 104 2-4 60-120 0,70 €
III. 65 - 84 4-6 120-180 0,60 €
IV. 45 - 64 6-8 180-240 0,50 €
V. 25 - 44 8-12 240-360 0,80€
  0 - 24 viac ako 12 viac ako 360 1,00 €

 

b) Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby pre prijímateľa  sociálnej služby s prechodným pobytom v Lučenci

 
Stupeň Počet bodov

Priemerný rozsah

odkázanosti (hod./deň)

Priemerný rozsah

odkázanosti (hod./mesiac)

Platba
I. 105 -120 0 0 0 €
II. 85 - 104 2-4 60-120 1,00 €
III. 65 - 84 4-6 120-180 0,90 €
IV. 45 - 64 6-8 180-240 0,80 €
V. 25 - 44 8-12 240-360 1,00€
  0 - 24 viac ako 12 viac ako 360 1,20 €

 

Zabezpečuje mesto stravovanie seniorov a za akých podmienok?

Mesto zabezpečuje stravovanie pre svojich občanov prostredníctvom školských stravovacích zariadení na základe žiadosti o odber stravy v zmysle platného VZN. Podmienky a výška stravnej jednotky sa stanoví zmluvne medzi poskytovateľom a odberateľom a to do kapacity konkrétneho stravovacieho zariadenia. 

Žiadosť o odber stravy a ďalšie informácie občan získa na Meste Lučenec, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu.

O aké dávky môže občan požiadať mesto?
Rodina alebo občan môže kontaktovať mestský úrad oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu ohľadom  možnosti poskytovania o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi:
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady v zmysle zákona č.599/2003 § odst.15. Podmienkou poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je, aby občan mal trvalý pobyt na území Mesta Lučenec, voči mestu nesmie mať finančné záväzky (dlhy na komunálnom odpade, daniach, poplatkoch....), alebo má dohodnutý splátkový kalendár. V prípade školopovinného dieťaťa je podmienkou, aby dieťa navštevovalo pravidelne základnú školu. Jednorazovú dávku možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti s náležitosťami podľa prílohy VZN 11/2009 a to sú:
-     žiadosť o jednorazovú dávku
- rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi
- potvrdenie v tabuľkách o poberaní rodinných prídavkov na nezaopatrené dieťa za kalendárny rok
- pravidelná návšteva školy
- čestné vyhlásenie o potvrdení, že nie je poberateľom ďalšieho príjmu
Na základe žiadosti jednorazová dávka sa poskytuje  najviac raz do roka.
Na pomoc rodinám v ich nepriaznivej situácie Mesto Lučenec  prijalo VZN 11/2009, kde je určená dávka v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov na preklenutie mimoriadnej situácii občana pri zabezpečovaní základných  životných podmienok.
- rodiny s deťmi najviac využívajú poskytovanie jednorazovej dávky na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, podľa sezóny
- nakupovanie predmetov základnej potreby pri nástupe dieťaťa do ZŠ, kde rodičia nakupujú školské tašky, vybavenie na telesnú výchovu a potreby do školy .
-  prípady , keď je rodič dlhodobo nemocný a nevie zabezpečiť základné životné podmienky.
- deti zo základnej školy chodia do školy prírody, lyžiarsky, výcvik, plavecký výcvik, kde je tiež možné preplatiť nevyhnutné vybavenie dieťaťa na daný výcvik.
- na výdavky spojené s kúpeľnou liečbou
- na výdavky s vybavovaním osobných dokladov
- na náklady živelnej pohromy - požiaru, záplavy víchrice
- iné výdavky súvisiace s nepriaznivou situáciou

 

Majú dôchodcovia v meste vytvorené podmienky na stretávanie sa? 
Mesto Lučenec je zriaďovateľom dvoch centier pre seniorov ( bývalé kluby dôchodcov). Denné centrum  Ulica Dr. Herza 24  a Denné centrum Opatová Ulica parašutistov  č.585. Denné centrum má svoj štatút a radu DC zvolenú zo svojich členov. Členom sa môže stať každý občan, ktorý má trvalý pobyt v Meste Lučenec a dovŕšil dôchodkový vek, alebo je fyzickou osobou so zdravotným postihnutím.
      Činnosť týchto centier  v spolupráci s členmi rady denného centra sa zameriava  najmä na zapájanie členov do aktívnej práce v záujmových krúžkoch, organizovanie rôznych      kultúrnych, športových podujatí, prednášok, posedení, zdravotných vychádzok do prírody, spoločných zájazdov do prírody, jubilejných osláv svojich členov, usporiadanie spoločných zábav, čajových večierkov.
Členský príspevok je 1,50 € ročne. Prevádzka týchto centier je financovaná z rozpočtu mesta.

Potrebujem zabezpečiť občiansky pohreb.  Ako mám postupovať?  
Občianske obrady zabezpečuje pre občanov bezplatne Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci (ZPOZ). ZPOZ organizuje občianske pohreby a rozlúčky v Dome smútku, kde si  pozostalí  s pohrebnou službou dohodnú miesto a termín pohrebu. Následne je potrebné kontaktovať tajomníčku ZPOZ na Mestskom úrade, č.d. 147,  s ktorou pozostalí dohodnú priebeh obradu. Zo strany pozostalých je potrebné doručenie životopisu zosnulého a rozlúčky spravidla dva dni pred pohrebom, ktoré slúžia ako podklady k občianskej rozlúčke. Pre dôstojnú rozlúčku ZPOZ zabezpečuje smútočného rečníka, recitáciu, spev, organovú hudbu. Scenár obradu pripravuje tajomníčka ZPOZ po dohode s pozostalými.

Aké tlačivá potrebujem doložiť k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta?
- Podrobný rozpočet projektu na predpísanom tlačive
- Doklad o právnej subjektivite (zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy organizácie s potvrdením o registrácii na Ministerstve vnútra SR,Výpis z príslušného registra, nie starší ako 3 mesiace (obchodný register, živnostenský register)
- Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za organizáciu
- Doklad o pridelení IČO, kópia
- Doklad o pridelení DIČ, kópia
- Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení, sociálnom poistení a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
- Čestné vyhlásenie, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
- Čestné vyhlásenie, že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia.

Kto môže podať žiadosť o  byt v meste Lučenec?
Pravidlá o  prideľovaní  nájomných  bytov  určuje  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Lučenec (VZN) č.06/2012, ktoré je zverejnené na stránke mesta.
Žiadateľ o byt v majetku Mesta Lučenec môže byť občan, ktorý  spĺňa nasledovné podmienky :
- má nepretržite 5 rokov pred podaním žiadosti trvalý pobyt na území Mesta Lučenec, alebo musí mať minimálne 3 roky trvalý pracovný pomer na území Mesta Lučenec, ktorý v čase podania žiadosti trvá, taktiež aj jeho manžel/manželka, resp. spolu posudzovaná blízka osoba,
- nie je nájomcom ani spoločným nájomcom bytu, taktiež ani jeho manžel/manželka, resp. spolu posudzovaná blízka osoba,
- nemá voči Mestu Lučenec podlžnosti na daniach, poplatkoch, prípadne sa nevedie proti nemu súdny spor vo vyššie uvedených veciach ani exekučné konanie a nemá podlžnosti ani voči správcom bytového fondu (SPOOL a.s. Lučenec, Stavebné bytové družstvo, prípadne iný správca bytov, ďalej len „správca bytového fondu“), taktiež ani jeho manžel/manželka, resp. spolu posudzovaná blízka osoba,
- nevlastní byt v obytnom dome ani rodinný dom, ani jeho manžel/manželka, resp. spolu posudzovaná blízka osoba. Majetkové pomery sa skúmajú za obdobie posledných 10 rokov pred uplatnením žiadosti, či žiadateľ ani jeho manžel/manželka, resp. spolu posudzovaná blízka osoba majetok nepredal, nedaroval, resp. nepreviedol na inú právnickú alebo fyzickú osobu, alebo dal súhlas na trvalý pobyt inej osobe, ktorá neskôr túto nehnuteľnosť odkúpila do osobného vlastníctva.
Ďalšou podmienkou je, že žiadateľ :
- sa preukáže príjmom zo závislej činnosti, príjmom z podnikania alebo podľa osobitných predpisov  za predchádzajúci kalendárny rok, pričom jeho čistý mesačný príjem je vyšší ako minimálna mzda,
- preukáže sa iným príjmom, pričom jeho čistý mesačný príjem môže byť nižší ako minimálna mzda,
- svojím mesačným príjmom a príjmom osôb s ním bývajúcich nepresiahol trojnásobok životného minima, pričom spoločný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok,
- nemá evidovanú žiadosť o nájomný byt v Meste Lučenec a žiadosť o nájomný byt nepodal ani jeho manžel/manželka, resp. spolu posudzovaná blízka osoba,
- neodmietol ponuku na uzatvorenie zmluvy o nájme konkrétneho bytu v období 1 roku pred podaním žiadosti,
- má podanú žiadosť na predpísanom tlačive.
Náležitosti žiadosti sú uvedené v spomenutom VZN Mesta Lučenec.
Jednou z náležitostí žiadosti je aj potvrdenie od správcov bytového fondu v Meste Lučenec, že žiadateľovi ani jeho manželovi/manželke, resp. spolu posudzovanej blízkej osobe nebol v minulosti vypovedaný nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c, d, g Občianskeho zákonníka.

Je v meste Lučenec možnosť pridelenia bytov pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov?
V súčasnosti  je v našom  meste  možnosť  prideľovania bytov pre uvedenú skupinu obyvateľov, a to :
a) byty osobitného určenia, ktoré sú stavebne určené na trvalé bývanie ťažko telesne postihnutej osoby - bezbariérové
b) v dome osobitného určenia, pričom  tieto byty sú určené pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a výkon opatrovateľskej služby podľa osobitných predpisov.

Pravidlá o prideľovaní   bytov osobitné  určenia a bytov v domoch osobitného určenia sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Lučenec  č.07/2012, ktoré je zverejnené na stránke mesta.

Existuje v meste služba poskytujúca terénnu sociálnu prácu?

Áno. Projekt terénnej sociálnej práce začal 01.06.2013  pri oddelení ŠSVK a Šp MsÚ Lučenec. Pracovné pozície terénnych sociálnych pracovníkov /TSP/ a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov /ATSP/ v celkovom počte 4  osoby (2+2) sú výstupom národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“, ktorý je realizovaný  s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. V prvej fáze trval projekt do 31.10.2015 potom bola menšia prestávka, kedy práce TSP v menšom rozsahu vykonávali 4 dobrovoľníci prostredníctvom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.

Nový projekt Terénna sociálna práca v obciach I realizovaný Implementačnou agentúrou MPSVR SR vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sa opäť spustil na MsÚ od 01.04.2016 v počte 4 osoby, dvaja terénni sociálni pracovníci - TSP a dvaja terénni pracovníci – TP. Ukončenie projektu je v zmysle zmluvy s IA MPSVR SR dané na 30.06.2019.

V čom môžu byť terénni sociálni pracovníci (TSP) a asistenti TSP (ATSP) nápomocní a kde ich môžeme nájsť?

1. Hlavným cieľom práce TSP a TP je pomáhať, poskytovať riešenie, oslovovať klienta, sprevádzať ho v rámci rôznych inštitúcií.
Množinu potencionálnych klientov predstavujú všetci občania mesta, ktorí patria do skupiny osôb ohrozených sociálnym vylúčením, alebo znevýhodnením (nízkopríjmové a mnohopočetné rodiny, ľudia bez domova, občania so zdravotným postihnutím, seniori, osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody a pod.).

Služby pre občanov:
- poskytuje občanom sociálnu pomoc a základné poradenstvo
- pomáha im pri riešení problémov a navrhuje spôsob riešenia ich sociálnej situácie
- pôsobí ako sprostredkovateľ medzi občanmi a  príslušnými inštitúciami / Mestský  úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a pod. /
- v prípade potreby sprevádza občana a napomáha mu uplatniť jeho občianske práva
- sprostredkúva a realizuje aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií
- poskytuje individuálne a skupinové konzultácie občanom v ich domácom prostredí

2. V súčasnosti pôsobia TSP a TP stabilne v piatich lokalitách, sú to: Ulica tkáčska – mestská časť Opatová, Ulica lúčna, Rapovská križovatka, Zvolenská cesta a Ubytovňa Spool a.s. na Rúbanisku II. Kancelária TSP sa nachádza v budove MsÚ Lučenec na Novohradskej ul. č.1
Kontakt: Mestský úrad Lučenec, kancelária č. 311 (druhé poschodie), tel. číslo:  (047) 43 07 233.

Zabezpečuje mesto Lučenec výkon komunitnej práce?

            Komunitná práca sa vykonáva v komunitnom centre. Mesto Lučenec zabezpečuje výkon komunitnej práce od ..... v priestoroch Komunitného centra Lučenec so sídlom na Rapovskej križovatke. V rámci Národného projektu – Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni v KC pracujú traja pracovníci.

    V komunitnom centre sa podľa zákona 448/2008 Z. z. fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje, vykonáva a zabezpečuje:

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
 • preventívna aktivita
 • záujmová činnosť
 • komunitná práca a komunitná rehabilitácia

Komunitné centrum poskytuje svoje služby bezplatne. Klientmi KC sú:

 • Deti a mládež, matky s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, sú vylúčené alebo marginalizované  
 • Osoby dlhodobo nezamestnané a ohrozené nezamestnanosťou
 • Obyvatelia lokality v rámci komunitného rozvoja
 • Osoby s nízkymi príjmami pod hranicou životného minima
 • Osoby, ktoré sú dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci, obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

Otváracie hodiny pre klientov:      

Pondelok - Štvrtok

7:30 – 15:00 hod.

Piatok

7:30 – 14:00 hod.

Sobota - Nedeľa

zatvorené

 

Kontaktné údaje: Komunitné centrum Lučenec, Rapovská križovatka, 984 01  Lučenec

Tel. kontakt: 0918 395 715

E-mail: kcentrumlc@gmail.com

Prevádzkovateľ komunitného centra:  Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01  Lučenec

Máme záujem o prijatie v obradnej sieni pri príležitosti životného jubilea, resp. jubilejného sobáša. Ako postupovať?

Mesto Lučenec, Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci pravidelne mesačne pozýva do obradnej siene  75,80, 85 ročných jubilantov. Občanov 90 a viac ročných po dohode s nimi, popr. ich rodinnými príslušníkmi pozývame na slávnostné prijatie do obradnej siene , popr. ich navštívime v domácnosti.

Jubilejné sobáše po 25.,40., 50.  roku od uzavretia manželstva zabezpečujeme slávnostným prijatím jubilujúcich manželov v obradnej sieni. 

V prípade, že máte záujem o slávnostné prijatie napr. 70 ročného občana nášho mesta alebo jubilejný sobáš kontaktujte tajomníčku ZPOZ :

kontakt :

Bc. Renáta Libiaková Peržeľová
tajomníčka ZPOZ
Mestský úrad
Novohradská č.1
984 01 Lučenec
tel. 047/43 07 232, 0905 614 782

renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk

Všetky služby ZPOZ sú pre občanov zdarma.     

Organizujem kultúrne alebo športové podujatie, ktoré chcem spropagovať vývesom plagátov, ako mám postupovať?

Mesto Lučenec má k dispozícií 12 výlepových  plôch (betónových valcov). Výlep plagátov zabezpečujú zamestnanci referátu kultúry v tzv.  výlepové dni ktorými  sú utorok a štvrtok.  Plagáty je potrebné osobne, alebo poštou doručiť na Oddelenie školstva sociálnych vecí kultúry a športu (referát kultúry). V prípade, že sú plagáty doručené poštou spravidla z iného mesta je potrebné k nim priložiť aj objednávku na výlep plagátov, na základe ktorej sa vystaví faktúra. Ďalšou možnosťou platby za vylepenie plagátov je platba v hotovosti, kde sa sadzba vypočíta so sadzobníka a objednávateľ ju zaplatí v pokladni MsÚ.  Poplatok za vylepenie plagátov sa stanovuje na základe -  Internej normy mesta Lučenec č. 3/2011 – Sadzobníka na úhradu nákladov za úkony vykonávané mestom Lučenec.

Výlepové plochy v meste LUČENEC

Haličská cesta – gymnázium
Rúbanisko II – pred potravinami
Rúbanisko I. – pred potravinami
Reštaur. Hviezda – autobusová zastávka
Železničná ul. – oproti hotelu Slovan
Autobusové nástupište
Opatová – parkovisko
Malá Ves
Fiľakovská cesta – oproti Bille
Vajanského ulica - pri hoteli Pelikán
pri Artézske
Vajanského ulica - pri Katolíckom kostole

Ak je objednané vylepovanie plagátov na dobu dlhšiu ako 20 dní, vylepovanie sa úplne obnovuje a tiež znovu spoplatňuje.

Organizujem kultúrne podujatie a chcel by som si prenajať vhodný priestor. Je to možné?

Pre organizovanie kultúrnych podujatí  slúžia priestory v Divadle B.S. Timravy a v  kine Apollo .  V prípade organizovania podujatia je potrebné si vopred dohodnúť dátum a čas po dohode je potrebné doručiť objednávku prenájmu priestorov a to osobne, poštou alebo e-mailom na oddelenie školstva sociálnych vecí, kultúry a športu (referát kultúry). 

Sadby za využitie priestorov kina Apollo  - konkrétne sa jedná o kinosálu kina Apollo (kapacita 536 divákov) sa vypočítavajú na základe  INM 3/2011 - Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec - článok 6.

Ceny za využitie priestorov sú nasledovné:

Školy, príprava sály     27,70€/hod.

Komerčné využitie       55€/hod. (prac. dni), 66€/hod. ( dni prac. pokoja, sviatky)

1. Položka školy znamená sadzbu pre školy počas školských akcií (napr. akadémia). Nie je to    sadzba výchovného školského predstavenia.
2. Položka príprava sály znamená sadzbu pre komerčné subjekty počas prípravy priestorov na    komerčné využitie (stavba scény, kulís, výzdoba a podobne.)
3. V prípade benefičných kultúrnych podujatí a podujatí, ktorých spoluorganizátorom je

    Mesto, je možné využitie vyššie uvedených priestorov, vo výnimočných prípadoch, aj za

    inú sadzbu, ako je uvedená v sadzobníku. O takomto druhu využitia rozhodne primátorka

    mesta na základe písomnej žiadosti subjektu.
4. Sadzby sa vypočítavajú za každú začatú hodinu.

Sadzby za využitie priestorov v Divadle B.S. Timravy

Sadzby za využitie priestorov v Divadle B.S. Timravy sa vypočítavajú na základe  INM 3/2011  - Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec - článok 6.

Ceny za využitie priestorov sú nasledovné:

DIVADELNÁ SÁLA – kapacita 331 divákov:

Školy, príprava sály     24,60€/hod.

Komerčné využitie       45€/hod. (prac. dni), 55€/hod. ( dni prac. pokoja, sviatky)

SÁLA č. 6 (na poschodí) – kapacita 60 divákov:

Školy, príprava sály    11,60€/hod.

Komerčné využitie       14,50€/hod. (prac. dni), 17€/hod. ( dni prac. pokoja, sviatky)

1. Položka školy znamená sadzbu pre školy počas školských akcií (napr. akadémia). Nie je to     sadzba výchovného školského predstavenia.
2. Položka príprava sály znamená sadzbu pre komerčné subjekty počas prípravy priestorov na    komerčné využitie (stavba scény, kulís, výzdoba a podobne.)
3. V prípade benefičných kultúrnych podujatí a podujatí, ktorých spoluorganizátorom je

    Mesto, je možné využitie vyššie uvedených priestorov, vo výnimočných prípadoch, aj za

    inú sadzbu, ako je uvedená v sadzobníku. O takomto druhu využitia rozhodne primátorka

    mesta na základe písomnej žiadosti subjektu.
4. Sadzby sa vypočítavajú za každú začatú hodinu.

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka