Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Civilná ochrana

Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana je podľa zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. V tomto systéme úloh a opatrení má nezastupiteľnú úlohu obec, starosta obce a primátor mesta. Poslaním civilnej ochrany v obci je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

 

Čo to vlastne je mimoriadna udalosť?

Územie obce môže byť postihnuté mimoriadnou udalosťou (MU), ktorou môže byť najmä živelná pohroma, havária alebo katastrofa, pričom:

 • živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde  k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt  v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory,  ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
 • havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od  ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku  nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov,  ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
 • katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde  k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii  v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

 

Živelné pohromy

Živelné pohromy sú najmä povodne a záplavy, krupobitia, následky víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity a lavíny, rozsiahle námrazy, zemetrasenia.

 

Havárie

Havárie sú najmä požiare a výbuchy, úniky  nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, ropných produktov s nasledujúcim kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných vôd, poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov.

 

Katastrofy

Katastrofy sú najmä veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok,  havárie jadrových zariadení, porušenie vodných stavieb.

 

Mimoriadna situácia

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Počas mimoriadnej situácie sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. 


 

Analýza možného vzniku mimoriadnej udalosti

Mesto Lučenec na základe „Analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti v obvode Lučenec“ je     ohrozované nasledovne:

 1. Vodnou stavbou Ružiná - v prípade náhleho rozrušenia hrádze bude Mesto Lučenec ohrozené prielomovou vlnou, pričom budú zaplavené časti mesta: Lučenec (10%), Lučenec - Opatová (60%), Lučenec - Malá Ves (80%) v povodí rieky Krivánsky potok. 
 2. Nebezpečnými látkami zo stacionárnych zdrojov - Johnson Controls s.r.o. Lučenec - toluén diizokyanát (TDI), Zimný štadión Lučenec - čpavok, MECOM GROUP s.r.o. - čpavok. 
 3. Prepravou nebezpečných látok - po železnici na trati Zvolen – Lučenec – Fiľakovo, po cestných komunikáciách v meste Lučenec.

 

Bilancia potenciálnych zdrojov ohrozenia:

Potencionálnymi zdrojmi ohrozenia územia mesta Lučenec je:

 • jadrové zariadenia – mesto sa nachádza mimo oblasti plánovaných opatrení v okolí jadrových zariadení na území SR,  nemožno však úplne vylúčiť možnosť kontaminácie v prípade radiačnej havárie v závislosti na rozsahu prípadného úniku rádioaktívnych látok a konkrétnej meteorologickej situácie,
 • únik nebezpečnej látky pri cestnej preprave, kde cez územie okresu Lučenec sú prepravované hlavne tieto chemické látky: amoniak, chlór, chlorovodík, sirouhlík, etylénoxid, etyléndichlorid, kyselina fluorovodíková, oxid siričitý, v prípade, že vodič nedodrží stanovené trasy prepravy (cesty I. a II. triedy),
 • živelné pohromy – najpravdepodobnejším ohrozením je možnosť lokálnej povodne v prípade veľkých zrážok a s tým spojených následkov – zaplavenie, poškodenie domov, kontaminácia studní, znehodnotenie úrody, únik chemických látok, fekálií (žumpy) do pôdy a pod.,
 • živelné pohromy – v zimnom období hrozia snehové kalamity, ktoré môžu znemožniť prístup do mesta,
 • rozsiahle požiare – horenie plastických látok a chemikálií, za suchého počasia horenie lesných porastov a poľných kultúr,
 • biologické látky – prenosné choroby,
 • terorizmus,

 • vojna.


 

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Cieľom tejto stránky je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.

 

1. DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA
Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na linke tiesňového volania:


112

 

avšak stále platia aj čísla:

- v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte:

150

Hasičský a záchranný zbor


- v prípade ohrozenia života a zdravia volajte:

155

Zdravotná záchranná služba


- v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte:

158 

Polícia

 

alebo

 

159

Mestská polícia

 

1.1 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI
Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

 

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ

 • Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
 • Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 • Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
 • Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
 • Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
 • Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

 

3. VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.


Ak zaznie varovný signál:

 • nastáva mimoriadna situácia,
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
 • počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského rozhlasu.

 

Varovný signál:

VŠEOBECNÉ OHROZENIE

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI.

2 – minútový kolísavý tón sirén

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz “VZDUŠNÝ POPLACH”.

 

Varovný signál:

OHROZENIE VODOU

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY.

6 – minútový stály tón sirén

 

Signál:

KONIEC OHROZENIA

KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

2 – minútový stály tón sirén

bez opakovania

 

!!! POZOR !!!

Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzky schopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač !!!

 

3.1 ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA?
(mimo doby pravidelného preskúšania )

 • Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy.
 • Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
 • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
 • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
 • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
 • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
 • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
 • Čakajte doma na ďalšie pokyny.

POZNÁMKA:
Presvedčte sa, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu. Postarajte sa o deti bez dozoru! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!

 

4. ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENEJ ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky.

Únik nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok). Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.

 

4.1 V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ CHEMICKEJ LÁTKY
(alebo pri použití chemických zbraní)
Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov.

 

Keď zaznie varovný signál sirény:
pri pobyte v budove

 • zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
 • pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
 • zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,
 • zachovávajte rozvahu a pokoj,
 • budovu opustite len na pokyn.

 

Keď zaznie varovný signál sirény:
pri pobyte mimo budovu

 • zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
 • vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

 

4.2 V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ BIOLOGICKEJ LÁTKY

(alebo pri použití chemických zbraní)

Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a podobne), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou.


Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky. Zvlášť treba:

 • dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
 • sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
 • pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
 • hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
 • obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutný čas (napríklad nákup základných životných potrieb),
 • priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch.

 

Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.

 

4.3 V PRÍPADE ÚNIKU RÁDIOAKTÍVNEJ LÁTKY
(alebo pri použití jadrových zbraní)

 • Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch),
 • pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v čase, než ste sa stačili ukryť, potom:
  • pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
  • dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite si oči, ústa, vyčistite si nos a uši,
  • ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
 • uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia,
 • sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
 • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
 • jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie atómovej elektrárne. Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na krabičke alebo v informačnom letáčiku),
 • zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • čakajte na ďalšie pokyny,
 • postarajte sa o hospodárske zvieratá:
  • zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín a vody na dva dni,
  • zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.

 

4.4 ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI DOPRAVNEJ NEHODE VOZIDLA PREPRAVUJÚCEHO NEBEZPEČNÚ LÁTKU
Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:

 • odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
 • ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
 • bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku,
 • oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej službe alebo polícii,
 • nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
 • po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

 

VŽDY PLATÍ !!!

 • Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
 • Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
 • Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

 

5. ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENIA POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI
O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.


5.1 ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI

 • Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
 • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
 • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
 • pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
 • upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
 • pripravte si evakuačnú batožinu.

 

5.2 ZÁSADY SPRÁVANIA SA V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV

 • Opustite ohrozený priestor,
 • netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
 • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
 • v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

 

5.3 ZÁSADY SPRÁVANIA SA PO POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH

 • Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.
 • Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou - riaďte sa pokynmi hygienika.
 • Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.
 • Kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

 

6. ČINNOSŤ PRI NUTNOSTI URÝCHLENÉHO OPUSTENIA OHROZENÉHO PRIESTORU
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:

 • Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 • Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.).
 • Uzamknite byt.
 • Presvedčte sa , či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 • V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
 • Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
 • Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
 • Použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela.
 • Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra.
 • Vždy zachovávajte rozvahu!

 

Individuálna ochrana obyvateľstva

Individuálna ochrana obyvateľstva patrí, z hľadiska jej účelu, medzi protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia, ktoré sú určené na zníženie alebo vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečných látok, ktorými sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Individuálna ochrana obyvateľstva sa zabezpečuje prostriedkami individuálnej ochrany.

 

Prostriedky individuálnej ochrany (PIO) sú prostriedky, ktoré slúžia na ochranu dýchacích ciest a očí osôb proti účinkom rádioaktívnych látok, otravných látok a bojových biologických prostriedkov.

Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z. z o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany uvádza ako PIO a s ich výdajom súvisiaci materiál:

 • detský ochranný vak,
 • detská ochranná kazajka,
 • lícnica detskej ochrannej masky,
 • lícnica ochrannej masky,
 • malý ochranný filter,
 • kapsa textilná na ochrannú masku,
 • prepravné obaly,
 • opravárska súprava,
 • meradlo na meranie veľkosti ochrannej masky (tzv. faciometer).

PIO sa vydávajú bezodplatne všetkým obyvateľom Slovenskej republiky spravidla za vojny a vojnového stavu. Skladujú ich zamestnávatelia, školy, školské zariadenia a pre ostatných obyvateľov v mieste bydliska ich skladujú obce. Pre deti do 6 rokov preberajú PIO rodičia. Deti od 6 do 15 rokov preberajú PIO samy, pre obyvateľov chorých, neschopných chôdze a pod. vyzdvihnú PIO príbuzní.

V prípade neočakávaného ohrozenia je možné použiť improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest a povrchu tela. Sú to bežne dostupné veci ako šatka, uterák, vreckovka, toaletný papier, čiapka, pláštenka, PE fólie a pod., vhodne uspôsobené na ochranu.

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH PIO

"Koncepcia individuálnej ochrany obyvateľstva Slovenskej republiky od roku 2011 do roku 2020“ stanovuje základné druhy PIO:

 

Detské ochranné vaky – DV 65, DV75

Skladajú sa z ľahkej rúrkovej konštrukcie, na ktorú je natiahnutý vak z pogumovanej textílie s priezorom, jedným (u DV-75 dvoma) difúznymi filtrami, manipulačnou rukavicou a príslušenstvom. Detské ochranné vaky sa dodávajú a skladujú v kartónovej krabici. Detské ochranné vaky sú určené na individuálnu ochranu detí do 18 mesiacov (výnimočne do 24 mesiacov).

 

Detské ochranné kazajky – DK-88 (DK88/93)

Skladajú sa z  kombinézy na hornú polovicu tela, vrapovanej hadice a mechanického dúchadla. Dopĺňa sa malým ochranným filtrom MOF. Detské ochranné kazajky sa dodávajú a skladujú sa v uzavretých vedrách z umelej hmoty. Detské ochranné kazajky sú určené pre deti od 18 mesiacov do troch rokov.

 

Detské ochranné masky – DM1

Detská ochranné maska DM-1 sa skladá z lícnice detskej ochrannej masky DM-1, malého ochranného filtra MOF  a kapsy na ochrannú masku DM. Lícnice detských ochranných masiek DM-1 sa dodávajú a ukladajú v drevených debnách, obsahujúcich 120 kusov lícnic. Lícnice sa kompletizujú s filtrami a ukladajú do káps až pred ich výdajom. Detské ochranné masky DM-1 sú určené na individuálnu ochranu detí od troch do 15 rokov.

 

Detské ochranné masky – CM-3/3h

Detská ochranné maska CM-3/3h sa skladá z lícnice ochrannej masky CM-3 veľkosti č. 3 doplnené odnímateľnou vrapovou hadicou, z malého ochranného filtra MOF  a kapsy na ochrannú masku DM. Lícnice detských ochranných masiek CM-3/3h sa dodávajú a ukladajú v drevených debnách, obsahujúcich 120 kusov lícnic. Lícnice sa kompletizujú s filtrami a ukladajú do káps až pred ich výdajom. Detské ochranné masky CM-3/3h sú určené na individuálnu ochranu detí od šiestich do 15 rokov.

 

Ochranné masky pre dospelých – CM3

Ochranné maska CM-3 sa skladá z lícnice ochrannej masky CM-3 malého ochranného filtra MOF  a kapsy na ochrannú masku CM-3. Lícnice ochranných masiek CM-3 sa dodávajú a ukladajú v drevených debnách, obsahujúcich 120 kusov lícnic. Lícnice sa kompletizujú s filtrami a ukladajú do káps až pred ich výdajom. Ochranné masky CM-3 sú určené na individuálnu ochranu dospelých osôb.

 

Ochranné masky pre dospelých – CM4

Ochranné maska CM-4 sa skladá z lícnice ochrannej masky CM-3 malého ochranného filtra typu  MOF-2, MOF-4 alebo MOF-5  a kapsy na ochrannú masku CM-4. Lícnice ochranných masiek CM-4 sa dodávajú a ukladajú v drevených debnách, obsahujúcich 40 kusov lícnic. Lícnice sa kompletizujú s filtrami a ukladajú do káps až pred ich výdajom. Ochranné masky CM-4 sú určené na individuálnu ochranu dospelých osôb.

 

Ochranné rúško OR-1

Je určené na ochranu dýchacích ciest proti rádioaktívnemu prachu a čiastočne proti bojovým biologickým prostriedkom, čiastočne nahrádza ochrannú masku.

 

AKO POUŽiŤ OCHRANNÚ MASKU

Ochrannú masku prevezmete od zamestnávateľa, v škole alebo z výdajného strediska (o mieste výdajného strediska sa včas dozviete z oznamu miestneho rozhlasu a z vývesiek).
Vykonajte kontrolu neporušiteľnosti, vydezinfikujete vnútorné steny lícnice tampónmi s 0,5 %-ným roztokom ajatínu, liehu alebo vo vlažnej vode so saponátom a následne vytriete do sucha, uvoľnite úplne pásky upínacieho ústrojenstva, naskrutkujete na lícnicu filter s uzatvoreným spodným vdychovacím otvorom, ktorý sa otvára až tesne pred jej nasadením, pripravenú masku vložíte do kapsy.


 

Kolektívna ochrana obyvateľstva

EVAKUÁCIA

Evakuácia je jeden zo spôsobov zabezpečenia kolektívnej ochrany obyvateľstva a rozumie sa ňou odsun ohrozených osôb z určitého územia pričom sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území:

 1. krátkodobo  s možným  návratom osôb do 72 hodín,
 2. dlhodobo s možným  návratom osôb po 72 hodinách.

Časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území sa určí spravidla pri vyhlásení evakuácie.

 

Pri plánovanej resp. organizovanej evakuácii je potrebné určiť priestor, z ktorého sa bude vykonávať evakuácia. V závislosti na ohrození sa plánuje evakuácia celej obce, alebo niektorých jej častí. Tento priestor je možné vyčleniť slovne, opisne, alebo aj znázornením na mape s vhodným popisom, čo je prehľadnejšie.

 

Okrem organizovanej evakuácie môže nastať i samovoľná evakuácia, t.j. neorganizované opúšťanie ohrozeného priestoru s prípadným využitím vlastných motorových vozidiel alebo peši. Samovoľná evakuácia sa rieši bezodkladne usmerňovaním neorganizovaného opúšťania ohrozeného  územia, spresňovaním evakuačných trás a zamedzením prístupu obyvateľstva na ohrozené územie.

 

Hmotnosť batožiny a jej odporúčaný obsah:

Hmotnosť batožiny môže byť najviac:

 1. 25 kg u dospelej osoby,
 2. 15 kg u dieťaťa,
 3. 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.

Odporúčaný obsah batožiny:

 1. osobné doklady, peniaze a iné cennosti,
 2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
 3. základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,
 4. predmety osobnej hygieny,
 5. vrecková lampa,
 6. prikrývka alebo spací vak,
 7. náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,
 8. ďalšie nevyhnutné osobné veci.

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka