Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História

 

 

 

Príhovor náčelníka mestskej polície Bc Jána Tučeka

pri príležitosti 25. výročia jej vzniku

 

Vážená pani primátorka, vážení prítomní, kolegyne, kolegovia.

 

      Dovoľte aby som pri  príležitosti 25.výročia vzniku MsP v Lučenci krátko zhodnotil prácu mestskej polície za toto obdobie a spomenul pozitíva ktoré zriadenie a následná činnosť mestskej polície priniesli pre mesto Lučenec a jeho obyvateľov.

   Mestská polícia Lučenec bola zriadená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Lučenec o zriadení Mestskej polície Lučenec schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 22/1991 zo dňa 29.apríla 1991 a vznikla k dátumu 1.5.1991 a v týchto dňoch si pripomíname 25. výročie je založenia.

     Za týchto 25. rokov sa mestská polícia neustále rozvíjala a rozvíja a jej rady sa rozširovali. Pri vzniku bolo osadenstvo MsP Lučenec tvorené  5 výkonnými policajtmi a náčelníkom, ktorým bol Mgr. Pavel Čeman, v priebehu nasledovných rokov sa počet mestských policajtov niekoľkokrát zvyšoval a v súčasnosti v radoch mestskej polície Lučenec pôsobí 22 výkonných policajtov, náčelník a administratívna pracovníčka. Za tých 25 rokov existencie MsP v Lučenci sa v jej čele vystriedali 4 náčelníci. /Mgr. Pavel Čeman, JUDr. Zoltán Šalgo, JUDr. Milan Pješčák a ja / Niekoľko krát sa zmenilo sídlo mestskej polície. Z mestskej polície s obmedzených počtom príslušníkov sa postupne vytvorila mestská polícia ktorá je schopná zabezpečovať verejný poriadok v meste Lučenec počas bežných dní ale aj počas akcií organizovaných mestom Lučenec.

    V priebehu existencie mestskej polície bol v jej priestoroch začiatkom roka 1997 na základe zmluvy medzi Mestom Lučenec a SPIN Banská Bystrica umiestnený pult centrálnej ochrany, ktorým zabezpečujeme ochranu podnikateľských objektov, súkromných objektov ako aj objektov patriacich Mestu Lučenec. V súčasnosti je na PCO napojených celkovo 60 objektov.

     V roku 2005 bol zriadený mestský kamerový systém ktorý pri svojom vzniku pozostával z jednej kamery a príslušenstva a postupne dochádzalo k jeho rozširovaniu pričom v súčasnosti MKS pozostáva zo 16 kamier, ktoré sú umiestnené v lokalitách s najväčším pohybom osôb a najväčším predpokladaným výskytom protispoločenskej činnosti. Z dôvodu zvýšenia počtu kamier a zabezpečenia nepretržitého sledovania výstupov z týchto bola v priestoroch mestskej polície koncom roka 2014 zriadená chránená dielňa v ktorej pracuje 5 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím – operátorov MKS.

    Mestská polícia v Lučenci pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení, z  uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora tak ako jej to ukladá § 2 zák. č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii. V tejto súvislosti mestská polícia, ako poriadkový útvar mesta, vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta počas kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí. Taktiež na základe analýz bezpečnostnej situácie v meste sa činnosť polície orientuje na výkon služby do častí mesta s najčastejším výskytom protispoločenskej činnosti s cieľom jej eliminácie. Zvýšená pozornosť je venovaná najmä ochrane životného prostredia, čistote v meste a dodržiavaniu hygienických predpisov, ochrane verejnej zelene, rekreačných a detských zariadení a podobne. Osobitné úlohy, na ktoré sa prioritne zameriava naša mestská polícia, sú podmienené okrem iného aj vysokým podielom rómskych spoluobčanov v meste Lučenec. V tejto súvislosti príslušníci MsP zabezpečujú verejný poriadok a poskytujú pomoc a spoluprácu sociálnym pracovníkom najmä pri kontrole bytoviek s rómskym obyvateľstvom, pri vyplácaní sociálnych dávok, pri plnení úloh súvisiacich s aktivačnými prácami...

    Pozornosť mestskej polície je venovaná dodržiavaniu zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta a v tejto súvislosti riešeniu porušenia uvedených právnych predpisov. Mestská polícia sa pri každodennom plnení úloh zameriavala aj na odhaľovanie nedostatkov technického charakteru v meste, ako napr. nefunkčné inžiniersko-technické siete, chýbajúce poklopy na pozemných komunikáciách, verejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie a následne príslušníci MsP oznamujú zistené nedostatky kompetentným orgánom.

    Medzi ďalšie činnosti mestskej polície  patrí aj zabezpečovanie odstraňovania vrakov vozidiel z ulíc mesta a to zistením majiteľa a jeho vyzvaním k odstráneniu nepojazdného vozidla.

   V rámci problematiky dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, príslušníci MsP vykonávajú pravidelné kontroly evidenčných známok psov ako aj kontrolu dodržiavania ostatných podmienok vyplývajúcich z uvedeného zákona.

    Pri hodnotení uplynulých 25. rokov mi nedá nespomenúť si na príslušníkov mestskej polície - kolegov ktorí zomreli počas pôsobenia v našich radoch a to na JUDr. Zoltána Šalgu, ktorý bol v poradí druhým náčelníkom mestskej polície, na Jozefa Ufrlu a na Pavla Kuráka.

   A ešte pár viet zo staršej histórie mestskej polície v Lučenci. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva konaného dňa 17.4.1872 bol okrem iných funkcionárov zvolený aj policajný kapitán Karol Czöbel. (14.4.1834 - 6.7.1885) - prvý veliteľ mestskej polície . Karol Czöbel bol významnou osobnosťou nášho mesta. Jeho, úspešne sa vyvíjajúcu životnú dráhu nečakane ukončil deň 6. júla 1885, kedy za nevyjasnených okolností bol zranený strelnou zbraňou. Vzhľadom na jeho zásluhy na rozvoji mestskej polície ako aj celkove Mesta Lučenec sme predložili návrh na pomenovanie jednej z novovzniknutých ulíc v meste Lučenec menom Karola Czobela. Na základe petície občanov tejto ulice a následného rozhodnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 19.4.2016 ulica Karola Czobela nebola odsúhlasená.

     Na záver by som všetkým kolegom - príslušníkom mestskej polície v Lučenci chcel zaželať veľa pracovných aj osobných úspechov do ďalšej „dvadsaťpäťky“ a zároveň aj v ich mene by som chcel prisľúbiť vedeniu Mesta Lučenec, že prácu príslušníka mestskej polície budeme vykonávať v zmysle zákona a k spokojnosti občanov mesta Lučenec.

 

Ďakujem za pozornosť.

 

 

 

 


uplynulo dvadsať rokov od založenia
Mestskej polície v Lučenci.

 

      V týchto dňoch sa Mestská polícia, ako jedna z mestských organizácii „dožíva“ dvadsiateho výročia od svojho založenia. Jedná sa však o výročie jej opätovného založenia, nakoľko história tejto organizácie je o niekoľko desaťročí bohatšia.
      Každý kto sa aspoň okrajovo zaujíma o históriu vie, že ani naše mesto nestálo na okraji historického diania. Od svojho založenia sa ako obec postupne rozvíjalo, prechádzalo lepšími alebo horšími obdobiami a niekoľko krát aj vyhorelo. Narastajúcim počtom obyvateľov a pribúdajúcimi kompetenciami a organizáciami ktoré tu pôsobili, bolo naše mesto nútené zabezpečiť pre svojich obyvateľov verejný poriadok a ich bezpečnosť. Koncom 17.storočia bolo mestu pridelené privilégium pre jarmoky a malo už aj svoju zriadenú väznicu. V tomto období si mesto zabezpečovalo verejný poriadok pomocou malej vojenskej jednotky, ktorej členmi boli aj dvaja alebo traja občania mesta. Jednotke velil dôstojník, v hodnosti kapitán, alebo poručík. Táto jednotka tzv. župných žandárov však zabezpečovala poriadok nielen v meste Lučenec, ale aj v celej Novohradskej župe.
      Prvá zmienka o mestskej polícii sa nachádza v zápisnici zo zasadania mestského zastupiteľstva v roku 1867. Na tomto zasadaní bol podaný návrh na postavenie dvoch policajtov a následne vyčlenenie potrebných financií. O tom, že snaha mesta zriadiť si svoju vlastnú MP bola silná svedčí aj protest poslancov proti prítomnosti župných žandárov na jarmokoch v Lučenci. Tento protest je zachytený v zápisnici z MZ v roku 1868. Následne na to ( v roku 1869) bola zriadená komisia pre vypracovanie štatútu pre budúcu MP. Tu niekde v rozmedzí rokov 1869 až 1872 je schovaný dátum vzniku mestskej polície. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 sa celkovo urýchlil rozvoj priemyslu, dopravy a obchodu. Lučenec sa stáva mestom so zriadeným magistrátom. Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo 17.4.1872 v ktorom okrem iných funkcionárov bol zvolený aj policajný kapitán Karol Czöbel. (14.4.1834 - 6.7.1885) Podobizeň prvého veliteľa mestskej polície sa zachovala na table Mestského dobrovoľného požiarneho zboru. Karol Czöbel bol významnou osobnosťou nášho mesta. Jeho, úspešne sa vyvíjajúcu životnú dráhu nečakane ukončil deň 6. júla 1885, kedy za nevyjasnených okolností bol zranený strelnou zbraňou. Po jeho smrti bol za nového veliteľa mestskej polície vymenovaný Dr. Antal Ottahal (1868-1917)
      V období vzniku sa táto organizácia skladala z jedného kapitána, z jedného kapitánovho námestníka, jedného pisára, z jedného diurnistu, z jedného praktikanta, z jedného strážmajstra, z dvoch čatárov a zo šiestich strážnikov. V čase zriaďovania prvej Mestskej polície malo mesto Lučenec 5 000 obyvateľov.
      Organizačná štruktúra riadiacich orgánov mesta sa často menila a s tou samozrejme aj podoba Mestskej polície a postavenie policajných dôstojníkov v týchto orgánoch. Nový mestský štatúty boli schválené napríklad 2.5.1894 a 7.7.1897. V tomto štatúte sa napríklad hovorí že policajný kapitán je volený plénom MZ na dobu šesť rokov. Ďalší novelizovaný štatút mesta bol schválený 31.5.1913, pričom v jeho časti III. sa pojednáva aj o Mestskej polícii.

      Po rozpade Rakúska – Uhorska sa aj v Lučenci vyostruje boj o budúce pripojenie územia k Maďarsku alebo k ČSR. Mierová konferencia rozhodla o československo-maďarských hraniciach a Lučenec sa stáva súčasťou ČSR.
      Po skončení I. svetovej vojny a po príchode čs. vojska do Lučenca v júli roku 1919, bolo prepustených 9 zamestnancov MP pre spoluprácu s maďarskou červenou armádou.
Koniec jedného obdobia Mestskej polície nastal 1. júla 1923, keď prišlo do Lučenca oddelenie Štátnej stráže, pod vedením Miroslava Dugáčka a prevzalo od Mestskej polície policajnú službu v meste. Od tohto obdobia až do roku 1992 bola bezpečnosť občanov zabezpečovaná výhradne prostredníctvom štátnej polície. Mesto Lučenec malo síce zriadené svoj orgány na zabezpečovanie verejného poriadku ( Inšpekcia verejného poriadku), ale jej kompetencie sa nedajú zrovnať s kompetenciami ani len prvej mestskej polície.
      Nové zmeny v našej spoločnosti umožnili návrat k samosprávnemu postaveniu obcí a tým k zriadeniu aj jej legitímnych orgánov. 1.5.1991 si mesto Lučenec zriadilo svoju vlastnú Mestskú políciu. Ako azda každá organizácia, tak aj naša Mestská polícia prešla a stále prechádza určitým vývojom. Za tých dvadsať rokov pracovalo v tejto organizácii 33 zamestnancov sídlime na treťom mieste a mali sme troch veliteľov. Dnes máme 21 členov, zabezpečujeme stálu 24. hodinovú službu, chránime majetok mesta a občanov, pri ochrane verejného poriadku spolupracujeme so všetkými organizáciamimesta a štátu. 
      Od schválenia prvého štatútu Mestskej polície (1.5.1872), do vzniku dnešnej MsP (1.5.1991) uplynulo presne 119 rokov. Aj na našu organizáciu a našu prácu existuje mnoho, často aj protichodných názorov. Avšak opodstatnenosť jej existencie je overená tým najkopentnejším – časom.


                                                                                                            Mgr. Vladimír BELLA
                                                                                                      príslušník Mestskej polície

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka