Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za psa

Daň za psa


 

Popis
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti na vecne príslušnom oddelení Mestského úradu v Lučenci do 30 dní od vzniku a zániku daňovej povinnosti. Pri vzniku daňovej povinnosti   Mesto Lučenec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a to v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Lučenci alebo na účet Mesta Lučenec vedeného v  Prima banka Slovensko, a.s., č.ú.:6007002022/5600 VS:131, KS:0558. Ak daňová povinnosť vzniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, výška dane bude stanovená ako pomerná časť dane na zdaňovacieho obdobia.

  

Doklady
doklad preukazujúci  nadobudnutie psa, predaj psa, očkovací preukaz, potvrdenie veterinárneho lekára o utratení psa

  

Formuláre
Ohlásenie danovej povinnosti  za psa

  

Miesto

prízemie,  č. dverí 152,  p. Sujová, p. Ďurianová

  

Kontakt
4307124

  

Doba vybavenia
 
 

  

Poplatok
 

Fyzické osoby – občania : 40 € v bytovom dome, 17 € v rodinnom dome
PO a FO – podnikatelia  : 40 €

  

Legislatíva
 

- Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení  neskorších  predpisov 

- VZN Mesta  Lučenec č. 13/2017 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka