Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva


 

Popis
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Mesta Lučenec. Pre účely tohto nariadenia sa verejným priestranstvom na území mesta ďalej považujú najmä nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Lučenec:
a/ miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a v šírke,
b/ vybudované chodníky, prípadne aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom území mesta,
c/ verejné priestranstvá na území mesta, a to:
-          nezastavané plochy sídlisk,
-          parky, zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami,
-          parkoviská,
-          námestia,
-          všetky neknihované parcely v intraviláne,
-          trhoviská, vydláždené prípadne aj inak upravené plochy.
d/ na účely tohto nariadenia sa za verejné priestranstvo nepovažujú nehnuteľnosti-pozemky, ktoré Mesto prenajalo podľa osobitných predpisov.

Osobitným užívaním verejného priestranstva pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä:
a/ umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr. predajný stánok, zariadenie na poskytovanie dočasných reštauračných služieb, napr. letná terasa, a pod.,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia – napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska, UNIMO bunky, montážna plošina, a pod.,
c/ umiestnenie zariadenia cirkusu,
d/ umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e/ umiestnenie skládky – napr. skládka stavebného materiálu, skládka sutiny, kameňov, zeminy,
f/ umiestnenie prenosnej garáže – sklápacie garáže, betónové garáže,
g/ umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
h/ využitie verejného priestranstva na umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej na reklamné, propagačné účely a hnuteľnej veci umiestnenej v rámci predvolebnej kampane alebo iného podujatia organizovaného politickými stranami a hnutiami (napr. tribúna), hnuteľnej veci slúžiacej pre účely ambulantného predaja (napr. príves, karavan, predajný stôl, motorové vozidlo, prenosné informačné zariadenie pred alebo v blízkosti prevádzkových jednotiek a pod.),
i/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním sa rozumie využitie verejného priestranstva na vyhradené parkovacie miesto alebo súvislé státie na tom istom mieste pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby.

  

Doklady
 

  

Formuláre
Ohlásenie k miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

  

Miesto
prízemie, č. dverí 146, Ing. Poltárska

  

Kontakt
4307112

  

Doba vybavenia
Do 30 dní od podania

  

Poplatok

Sadzby dane sú určené nasledovne :

a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb sa sadzby stanovujú s prihliadnutím na atraktivitu verejného priestranstva podľa štyroch pásiem nasledovne :

0,20 € / m2 / deň I. pásmo
0.19 € / m2 / deň II. pásmo
0,18 € / m2 / deň III. pásmo
0,17 € / m2 / deň IV. pásmo

b) za umiestnenie stavebného zariadenia - 0,12 € /m2 /deň
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu - 0,10 € /m2 /deň
d) za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií - 0,30 € /m2 /deň
e) za umiestnenie skládky - 0,25 € /m2 /deň
f) za umiestnenie sklápacej prenosnej garáže - 125,00 € /m2 /rok
g) prenosné garáže betónové charakteru dočasnej stavby - 0,70 €/m2 /rok

h) za umiestnenie veľkoobjemového kontajnera - 1,00 € /m2 /deň
i) za krátkodobé využitie verejného priestranstva - 0,50 € /m2 /deň


Trvalé parkovanie
665 € za jedno parkovacie miesto na kalendárny rok v zóne s plateným parkovaním v zmysle VZN
330 € pre automobily do šesť ton za jedno parkovacie miesto mimo zóny s plateným parkovaním
500 € pre automobily nad šesť ton za jedno parkovacie miesto mimo zóny s plateným parkovaním

  

Legislatíva
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 6/2008 v platnom znení
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č.582/2004  v platnom znení

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka