Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností


 

Popis

Mesto Lučenec upozorňuje občanov – daňovníkov, že od roku 2013 nastala zmena v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

Zmena spočíva v tom, že horeuvedený zákon spája do spoločného tlačiva priznanie nasledovných štyroch miestnych daní:
• daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel, daň zo stavieb slúžiacich na viaceré účely, daň z bytov)
• daň za psa
• daň za predajné automaty
• daň za nevýherné hracie prístroje.


Spoločné tlačivo má názov „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.
Tlačivo je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Lučenci alebo na internetovej stránke mesta http://www.lucenec.sk/download_file_f.php?id=684282

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ podajú:
• tí občania, ktorí v priebehu prechádzajúceho roka nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a alebo previedli nehnuteľnosť (predaj, darovanie..) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. predchádzajúceho roka.
Termín podania tlačiva je do 31. 1. kalendárneho roka
• majitelia psov - priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti.
Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
• prevádzkovatelia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť.
Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, preukaz ZŤP alebo ZŤP S a pod.

Mesto Lučenec ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím. V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k ...“ . Daňovník bude povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.
 

Daňovník vyplnené tlačivo „Priznanie k ...“ môže podať:
• osobne do podateľne Mestského úradu v Lučenci, Novohradská 1
• poštou.

Doklady

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti :
- kúpou je potrebné predložiť kúpnu zmluvu a list vlastníctva
- darovaním je potrebné predložiť darovaciu zmluvu a list vlastníctva
- dedením je potrebné predložiť dedičské rozhodnutie a list vlastníctva
- dražbou schválený príklep súdom a list vlastníctva

Formuláre

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre FO A PO
Potvrdenie o podaní daňového priznania

 

Miesto
prízemie, č. dverí 152, p. Fraňová, p. Sujová
Kontakt

4307124

Doba vybavenia
 
Poplatok

Sadzba dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo VZN č.6/2008 v znení neskorších zmien

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z. z., zák. č. 563/2009 Z. z., VZN č. 6/2008 v znení neskorších zmien

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka