Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Opatrovateľská služba

Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec

 

oplz+eu_na sirku.png

                                                               ia mpsvr sr.png

Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec. Prostredníctvom projektu plánuje mesto zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby pre osoby odkázané na opatrovateľskú službu v celom svojom území. Z hľadiska zotrvania klienta v jeho prirodzenom domácom prostredí, ako aj z finančnej dostupnosti bude pre občanov Lučenca prínosom prechod z inštitucionálnych služieb na terénne a komunitné služby poskytované klientovi v jeho domácom prostredí.

Začiatok realizácie: 04/2019. Ukončenie: 05/2021.

Schválená výška NFP: 452 010,00 €.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk


 

Opatrovateľská služba

 

Popis

Opatrovateľská služba -  je sociálna služba  poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle zák.č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Z.b. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Doklady Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
Právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony
Formuláre Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby
Čestné prehlásenie
Miesto prízemie, č. dverí 150, Mgr. Gabriela Činčurová
Kontakt 047/4307207
Doba vybavenia do 30 dní, v prípade potreby bezodkladne
Poplatok

Poplatok za vybavenie opatrovateľskej služby nie je.

Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do posledného dňa príslušného mesiaca priamo do pokladne Mestského úradu v Lučenci, prostredníctvom opatrovateliek.
Prijímateľ sociálnej služby (opatrovaný) je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom.

Legislatíva

§ 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,       

VZN č. 7/2014 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výšky úhrady za soc. služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec   

 

 

 

 

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka