Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie


 

Popis
 

  

Doklady
- list vlastníctva a snímka z katastrálnej mapy
- územné rozhodnutie
- projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, ktorá musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v súlade s § 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Ak ide o stavby podľa § 45 ods.6 písm. a/ stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním.
- prehlásenie stavebného dozora / kvalifikovanej osoby /, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby, ak stavba bude uskutočňovaná svojpomocou
- svojpomocou môže stavebník uskutočňovať iba jednoduché stavby a ich zmeny
- preukázať, že stavbu bude stavať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci
- kópia rozhodnutia o odňatí pôdy z PPF / LPF /, ak zmena kultúry pozemku nie je zapísaná v liste vlastníctva
- súlad s ÚP obce
- ak je stavebníkom fyzická osoba oprávnená na podnikanie, alebo právnická osoba, doložiť kópiu platného živnostenského listu, alebo výpisu z obchodného registra
- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
- posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva / ak je stavba posudzovaná v spojenom územnom konaní so stavebným /
- stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy
- vyjadrenie, súhlas orgánu ŠVS, OPaK, ŠS v OH / OÚ ŽP v Lučenci /
- správny poplatok

  

Formuláre

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

Miesto

Novohradská č.1, prízemie č..dv. 140,141,142

  

Kontakt
047 4333725

  

Doba vybavenia
do 30 dní ,v zložitejších prípadoch do 60 dní

  

Poplatok

správny poplatok sa platí podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Legislatíva
zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, vyhl. č. 453/2000 Z.z.,vyhl. č. 532/2002 Z.z.

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka