Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia dopravy a údržby miestnych komunikácií

ZÁPISNICA z výjazdového zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 27. 08. 2019 od 15.00 do 16.15 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

PhDr. Ing. Pavol Križo PhD., MBA (člen komisie) – ospravedlnený

Ing. arch. Ivan Siláči PhD. (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

Martin Kašina (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

Otvorenie

 

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1. Prejednanie podnetov p. Bánskeho v súlade so závermi podľa zápisnice z komisie dopravy zo dňa 31.07.2019

2. Rôzne

3. Záver

 

 

1. Prejednanie podnetov p. Bánskeho v súlade so závermi podľa zápisnice z komisie

    dopravy zo dňa 31.07.2019

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu podnety p. Bánskeho, ktoré predostrel na zasadnutí komisie dopravy dňa 31.07.2019. (viď. príloha č. 1).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenými podnetmi a ich obhliadke na tvare miesta zaujala nasledovné stanovisko.

     Ku vyznačeniu ďalšieho priechodu pre chodcov na Ul. L. Novomeského pred križovatkou s Ul. L. Novomeského x odbočka ku ZŠ v smere od centra mesta a k umiestneniu retardéra na ceste L. Novomeského pri ubytovni komisia dopravy dala zamietavé stanovisko. Čo sa týka požiadavky dobudovania chodníka na Rúbanisku II pri priechode pre chodcov na zrekonštruovanom úseku cesty medzi blokom M a radovými garážami komisia dopravy odporúča dať vypracovať projektovú dokumentáciu a pripraviť predmetnú stavbu k vydaniu stavebného povolenia.

 

 

2. Rôzne

 

Komisia dopravy vykonala ohliadku na Rúbanisku III, kde sa opätovne zaoberala žiadosťou p. Šaríka, ktorá sa týkala riešenia úprav parkovania v lokalite Rúbaniska III. Komisia dopravy po obhliadke na tvare miesta zaujala nasledovné stanovisko. Komisia požiadala p. Matušku, aby inicioval spísanie žiadosti obyvateľov predmetnej lokality k úprave organizácie dopravy (zjednosmernenie) a následne k vyznačeniu parkovacích miest v zmysle príslušných STN. Uvedená žiadosť bude potvrdená podpismi tam bývajúcich obyvateľov. Na tvare miesta boli obhliadnuté aj vyhradené státia na EČV. 

 

p. Matuška žiada dokosiť zeleň (aj druhú stranu) chodníka spájajúceho Rúbanisko III s radovými garážami na Rúbanisku II (pri sánkovacom kopci). Taktiež žiada o opílenie konára stromu pri svetelnom bode radových garáží už spomínanej lokality, tak aby svietidlo lepšie nasvetľovalo predmetný prepojovací chodník. Záverom žiada o doplnenie zvislého dopravného značenia P1 Daj prednosť v jazde v križovatke pri nových bytových domoch Rúbaniska 3 

 

 

3. Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 31. 07. 2019 od 15.00 do 16.05 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – ospravedlnená

PhDr. Ing. Pavol Križo PhD., MBA (člen komisie) – ospravedlnený

Ing. arch. Ivan Siláči PhD. (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

Martin Kašina (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

 

 

 

Otvorenie

 

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1. Prejednanie žiadosti prevádzky OD Villaggio a ostatných okolitých prevádzok nachádzajúcich sa na Ul. továrenská k umiestneniu spomaľovačov na predmetnej miestnej komunikácii

2. Prejednanie žiadosti obyvateľov Mikušovskej cesty k umiestneniu retardérov na predmetnej miestnej komunikácii a o jej opravu

3. Prejednanie žiadosti p. Palúcha bytom Ul. J.M. Hurbana č. 1 ku zriadeniu spomaľovačov a obmedzeniu rýchlosti na miestnej komunikácii Ul. J.M. Hurbana

4. Prejednanie žiadosti prevádzok Jana Kučerová – Superpek a Olymp Pro Fitness s.r.o. k úprave organizácie dopravy (zjednosmernenie) na časti Ul. Dr. Herza v úseku od Ul. Dr. Vodu po Ul. Komenského

5. Prejednanie žiadosti spoločnosti 11, s.r.o. so sídlom na Ul. A.S. Jegorova č. 30 k doplneniu dopravného značenia Zákaz zastavenia na Ul. A.S.Jegorova

6. Rôzne

7. Záver

 

 

1. Prejednanie žiadosti prevádzky OD Villaggio a ostatných okolitých prevádzok nachádzajúcich sa na Ul. továrenská k umiestneniu spomaľovačov na predmetnej miestnej komunikácii

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť prevádzky OD Villaggio a ostatných prevádzok nachádzajúcich sa na Ul. továrenská, ktorá sa týkala umiestnenia spomaľovačov a prvkov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na úseku zrekonštruovanej miestnej komunikácie Ul. továrenská (viď. príloha č. 1).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy neodporúča na predmetnom úseku cesty umiestnenie spomaľovača, ale odporúča zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky osadením napr. retroreflexných dopravných gombíkov pred priechodmi pre chodcov v každom smere jazdy, resp. v požadovanej lokalite umiestniť iné prvky za účelom zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

2. Prejednanie žiadosti obyvateľov Mikušovskej cesty k umiestneniu retardérov na predmetnej miestnej komunikácii a o jej opravu

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Mikušovskej cesty, ktorá sa týkala umiestnenia retardérov na predmetnej miestnej komunikácii a o jej opravu. (viď. príloha č. 2).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy po zohľadnení stavu a povahy predmetnej vozovky neodporúča umiestnenie retardérov na uvedenej miestnej komunikácii aj s ohľadom na už v minulosti umiestnené trvalé zákazové a informatívne dopravné značenia (Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel a Zóna s dopravným obmedzením). Komisia dopravy však navrhuje riešiť umiestnenie dopravného značenia IS 22a Smerová tabuľa k inému cieľu (v tomto prípade k Priemyselnému parku) na cestách II. a III. triedy t.j. Ul. Vajanského, Pekárenská a Mikušovská cesta z dôvodu, aby nákladná doprava bola priamo vedená po cestách vyššieho významu do priemyselnej zóny. Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vyzvalo príslušného správcu ciest II. a III. triedy na doriešenie tejto veci s cieľom osadiť vyššie uvedené dopravné značenia. 

 

 

3. Prejednanie žiadosti p. Palúcha bytom Ul. J.M. Hurbana č. 1 ku zriadeniu spomaľovačov a obmedzeniu rýchlosti na miestnej komunikácii Ul. J.M. Hurbana

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Palúcha bytom Ul. J.M. Hurbana č. 1, ktorá sa týkala zriadenia spomaľovačov a obmedzenia rýchlosti na miestnej komunikácii Ul. J.M. Hurbana. (viď. príloha č. 3).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy po zohľadnení dispozičného riešenia križovatky, miestnej komunikácie, parkoviska a chodníkov neodporúča umiestnenie spomaľovačov v predmetnej lokalite. Čo sa týka obmedzenia rýchlosti Mesto Lučenec v minulom období zabezpečilo osadenie trvalého dopravného značenia (Zóna s dopravným obmedzením), ktorou bola znížená najvyššia dovolená rýchlosť v obci.  

 

 

4. Prejednanie žiadosti prevádzok Jana Kučerová – Superpek a Olymp Pro Fitness s.r.o. k úprave organizácie dopravy (zjednosmernenie) na časti Ul. Dr. Herza v úseku od Ul. Dr. Vodu po Ul. Komenského

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť prevádzok Jana Kučerová – Superpek a Olymp Pro Fitness s.r.o, ktorá sa týkala úpravy organizácie dopravy (zjednosmernenie) na časti Ul. Dr. Herza v úseku od Ul. Dr. Vodu po Ul. Komenského. (viď. príloha č. 4).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy po zhodnotení dynamickej a statickej dopravy v predmetnom úseku cesty, ďalej so zreteľom na Generel dopravy a zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky odporúča vyhovieť žiadosti na zjednosmernenie časti Ul. Dr. Herza v úseku od ul. Dr. Vodu po Ul. Komenského. Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

5. Prejednanie žiadosti spoločnosti 11, s.r.o. so sídlom na Ul. A.S. Jegorova č. 30 k doplneniu dopravného značenia Zákaz zastavenia na Ul. A.S.Jegorova

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť spoločnosti 11, s.r.o. so sídlom na Ul. A.S. Jegorova č. 30, ktorá sa týkala doplnenia dopravného značenia Zákaz zastavenia na miestnej komunikácii Ul. A.S. Jegorova. (viď. príloha č. 5).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky odporúča vyhovieť predmetnej žiadosti na osadenie dopravného značenia B34 Zákaz zastavenia v požadovanom úseku cesty Ul. A.S. Jegorova. Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

6. Rôzne

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Móca, ktorá sa týkala doplnenia dopravného značenia ku vymedzeniu parkovania pred bytovým domom Ul. Bernoláka 1-7. (viď. príloha č. 6).

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

Komisia dopravy za účelom riešenia uvedenej požiadavky odporúča umiestniť do vnútrobloku Bernoláka, Ľ. Štúra podobné zvislé dopravné značenie ako v 1. a 2. vnútrobloku Ul. Štúrova, ktoré bude obmedzovať vjazd vozidiel do predmetného vnútrobloku. Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

JUDr. Marko odporúča za účelom zlepšenia rozhľadových pomerov upraviť zeleň v križovatke Mikušovská cesta x Pekárenská cesta

 

 p. Bánsky odporúča vyznačiť ďalší priechod pre chodcov na Ul. L. Novomeského pred križovatkou s Ul. L. Novomeského x odbočka ku ZŠ v smere od centra mesta. Ďalej odporúča dobudovať chodník na Rúbanisku II pri priechode pre chodcov na zrekonštruovanom úseku cesty medzi blokom M a radovými garážami. Záverom navrhuje umiestniť retardér na ceste L. Novomeského pri ubytovni.

 

K vyššie uvedenému sa vyjadril predseda komisie Ing. Hámorník ktorý navrhol, aby ďalšie zasadnutie komisie dopravy bolo výjazdové.

 

p. Matuška žiada vykosiť zeleň pri chodníku spájajúcom Rúbanisko III s radovými garážami na Rúbanisku II (pri sánkovacom kopci)  

 

Ing. arch. Siláči žiada o spätnú väzbu ku naposledy osadenému spomaľovaču vo štvrti Malinovského (prečo je znížený). Ďalej odporúča pri predmetnom spomaľovači umiestniť do zelene pevné zábrany (skaly). Záverom odporúča, aby na Rúbanisku I pri bytovom dome 1-8 bolo umiestnené dopravné značenie zakazujúce státie na strane bytového domu (pri vchodoch).

 

Komisia dopravy odporúča, aby zhotoviteľ stavby umyvárky a chodníka na Tuhárskom námestí doplnil na novovybudovanom chodníku prvky pre nevidiacich a pohybovo postihnutých v súlade s príslušnou STN. Komisia ďalej navrhuje vyznačiť na ŽB el. stĺpy nachádzajúce sa na novo zrekonštruovanej Ul. Jókaiho (najmä, ktoré sú pri pozdĺžnych boxoch) červeno biele pruhy (tak ako na Ul. begova).

 

 

7. Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 26. 06. 2019 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – ospravedlnený

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

PhDr. Ing. Pavol Križo PhD., MBA (člen komisie) – ospravedlnený

Ing. arch. Ivan Siláči PhD. (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

Martin Kašina (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

 

Zasadnutie komisie zahájila a viedla podpredsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková            v zmysle nasledovného programu:

 

1. Prejednanie žiadosti p. Kocúrovej k osadeniu dopravného zrkadla na Haličskej ceste č.4

2. Prejednanie žiadosti Ing. Matušku bytom Ul. Osloboditeľov 5, Lučenec k úprave jestv. dopravného značenia v predmetnej štvrti Osloboditeľov a L. Svobodu

3. Prejednanie podania odboru dopravnej polície, Račianska 45, Bratislava ku platnosti dopravného značenia na Ul. kolonáda

4. Rôzne

5. Záver

 

 

1. Prejednanie žiadosti p. Kocúrovej k osadeniu dopravného zrkadla na Haličskej ceste č.4

 

  Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Kocúrovej, ktorá sa týkala osadenia dopravného zrkadla na Haličskej ceste č. 4 (viď. príloha č. 1).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

       Komisia dopravy neodporúča osadenie dopravného zrkadla v predmetnej lokalite. Odvolávka na prejazd cyklistu po chodníku je neopodstatnená. Účastníci cestnej premávky musia dodržiavať ustanovenia zákona o cestnej premávke.

 

 

2. Prejednanie žiadosti Ing. Matušku bytom Ul. Osloboditeľov 5, Lučenec k úprave jestv. dopravného značenia v predmetnej štvrti Osloboditeľov a L. Svobodu

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť Ing. Matušku, ktorá sa týkala úpravy jestv. dopravného značenia vo štvrti Osloboditeľov a L. Svobodu (viď. príloha č. 2).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy na základe záverov z minulého zasadnutia komisie odporučila v predmetnej lokalite úpravu značenia, ktorá sa týkala posunutia dopravného značenia B2 Zákaz vjazdu od križovatky v smere ku koncu parkoviska (pri MŠ). Čo sa týka návrhov úprav podľa bodov 2 a 3 komisia neodporúča riešiť ďalšie doplnenie zvislých dopravných značení v predmetnej lokalite aj s ohľadom na už vykonané úpravy v organizácii dopravy a odporúča, aby účastníci cestnej premávky rešpektovali príslušné ustanovenia zákona o cestnej premávke. 

 

 

3. Prejednanie podania odboru dopravnej polície, Račianska 45, Bratislava ku platnosti dopravného značenia na Ul. kolonáda

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu podanie odboru dopravnej polície so sídlom Račianska 45, Bratislava, ktoré sa týkalo platnosti dopravného značenia na Ul. kolonáda (viď. príloha č. 3).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča, aby Mesto Lučenec aj na základe stanoviska ODI Lučenec vyzvalo vlastníka komunikácie, resp. prevádzku uvedenú na dodatkovej tabuľke na zjednanie nápravy a odstránenie predmetného zvislého dopravného značenia.

 

 

4. Rôzne

 

p. Matuška predložil komisii dopravy k prejednaniu žiadosť p. Šaríka, ktorá sa týkala riešenia úprav parkovania v lokalite Rúbaniska III. K uvedenej žiadosti sa vyjadril Ing. Ladoš, ktorý informoval že podnety občanov na vyznačenie parkovacích boxov sa riešia priebežne najmä v rámci celoplošnej obnovy vodorovného značenia. Čo sa týka spomínaného vyhradeného miesta v žiadosti, Oddelenie dopravy a ŽP vykoná za účelom vybavenia žiadosti obhliadku na tvare miesta.  

 

Ing. arch. Siláči žiada o opravu výtlku na Ul. Nešpora pred rodinným domom č.5

 

Komisia dopravy odporúča, aby oddelenie dopravy a ŽP predložilo k bližšiemu oboznámeniu na najbližšie zasadnutie komisie spracovanú štúdiu riešenia revitalizácie lokality kpt. Nálepku

 

 

5. Záver

 

       Podpredsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.

 

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 29. 05. 2019 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – ospravedlnená

PhDr. Ing. Pavol Križo PhD., MBA (člen komisie) – prítomný

Ing. arch. Ivan Siláči PhD. (člen komisie) – ospravedlnený

Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

Martin Kašina (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

 

 

 

Otvorenie

 

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1. Prejednanie žiadosti obyvateľov Vinohradnej ulice k osadeniu dopravného značenia „Obytná zóna“

2. Prejednanie žiadosti obyvateľov sídliska L. Svobodu 14-16 k umiestneniu retardéra na ceste pred predmetným bytovým domom

3. Prejednanie žiadosti p. Šuhaja k osadeniu zákazového dopravného značenia „Zákaz státia“ na chodníku a vyasfaltovania predmetného chodníka v celom úseku medzi bytovým domom Rúbanisko III/9-17 a poľom

4. Prejednanie žiadosti p. Novodomského k úprave jestv. zvislého dopravného značenia súvisiaceho s parkovacími zónami v meste

5. Prejednanie žiadosti Ing. Ďurbisa a rodičov žiakov Súkromnej ZŠ a MŠ DSA v Lučenci k úprave jestv. zvislého dopravného značenia pri MŠ na Ul. Osloboditeľov                   (z obojsmernenie časti komunikácie pri parkovisku)

6. Rôzne

7. Záver

 

 

1. Prejednanie žiadosti obyvateľov Vinohradnej ulice k osadeniu dopravného značenia „Obytná zóna“

 

  Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Vinohradnej ulice, ktorá sa týkala osadenia dopravného značenia      IP 28a Obytná zóna na účelovej komunikácii ku novovybudovanej IBV Vinohradná rovina (viď. príloha č. 1).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

       Komisia dopravy odporúča aby požiadavku o riešenie osadenia zvislého dopravného značenia na predmetnej účelovej komunikácii „IBV Vinohradná rovina“ podal vlastník pozemku predmetnej cesty ako oprávnená osoba konať v tejto veci. 

2. Prejednanie žiadosti obyvateľov sídliska L. Svobodu 14-16 k umiestneniu retardéra na ceste pred predmetným bytovým domom

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov sídliska L. Svobodu 14-16, ktorá sa týkala umiestnenia retardéra na ceste pred bytovým domom L. Svobodu 14-16 (viď. príloha č. 2).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy po zohľadnení typu,  umiestnenia, dispozície a povahy vozovky s ohľadom na prítomnosť paralelného chodníka neodporúča vyhovieť žiadosti. V minulom období bolo za účelom zníženia rýchlosti v predmetnom úseku cesty osadené nové dopravné značenia IP 24a Zóna s dopravným obmedzením – Najvyššia dovolená rýchlosť 40 km/hod.

 

 

3. Prejednanie žiadosti p. Šuhaja k osadeniu zákazového dopravného značenia „Zákaz státia“ na chodníku a vyasfaltovania predmetného chodníka v celom úseku medzi bytovým domom Rúbanisko III/9-17 a poľom

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Šuhaja, ktorá sa týkala osadenia zákazového dopravného značenia „Zákaz státia“ na chodníku a vyasfaltovania predmetného chodníka v celom úseku medzi bytovým domom Rúbanisko III/9-17 a poľom (viď. príloha č. 3).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy neodporúča osadenie požadovaného dopravného značenia nakoľko Mesto Lučenec už v minulosti za účelom obmedzenia státia v predmetnej lokalite umiestnilo zvislé dopravné značenia C9 Cestička pre chodcov, ktoré zakazuje používanie predmetnej spevnenej plochy iným účastníkom cestnej premávky okrem chodcov.

 

 

4. Prejednanie žiadosti p. Novodomského k úprave jestv. zvislého dopravného značenia súvisiaceho s parkovacími zónami v meste

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Novodomského, ktorá sa týkala úpravy jestv. zvislého dopravného značenia súvisiaceho s parkovacími zónami v meste (viď. príloha č. 4).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča, aby sa pri nových rekonštrukciách ulíc kládol dôraz na skvalitnenie vyznačovania parkovacích miest a zvýšenie, resp. zlepšenie informovanosti účastníkov cestnej premávky v rámci statickej dopravy v súlade s platnou legislatívou. Komisia ďalej odporúča vyzvať správcu spoplatnených parkovacích plôch Spool a.s., aby skvalitnil svoje služby napr. alternatívnym riešením úhrad za parkovné (internet, sms, QR kód a pod.), resp. v prípade potreby doplnil chýbajúce informačné tabule.

 

5. Prejednanie žiadosti Ing. Ďurbisa a rodičov žiakov Súkromnej ZŠ a MŠ DSA v Lučenci k úprave jestv. zvislého dopravného značenia pri MŠ na Ul. Osloboditeľov                   (z obojsmernenie časti komunikácie pri parkovisku)

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť Ing. Ďurbisa a rodičov žiakov Súkromnej ZŠ a MŠ DSA v Lučenci, ktorá sa týkala úpravy jestv. zvislého dopravného značenia pri MŠ na Ul. Osloboditeľov, z obojsmernenie časti komunikácie pri parkovisku. (viď. príloha č. 5).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča vyhovieť žiadosti. Konkrétne posunúť zvislé dopravné značenie B2 Zákaz vjazdu od križovatky v smere ku koncu parkoviska s kolmých státím tak ako je navrhované žiadateľom. Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

6. Rôzne

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia informovalo členov komisie dopravy  o stretnutí zo dňa 25.4.2019, ktoré sa konalo z jednou zo strán majiteľov prevádzok Zlatej uličky. Výstupom predmetného stretnutia bolo zvolanie spoločného pracovného stretnutia všetkých dotknutých zo Zlatej uličky, kde budú prediskutované všetky požiadavky tam sídliacich prevádzok.

 

Komisia dopravy žiada o doplnenie zvislého dopravného značenia za bytovým domom Námestie republiky č. 6 – 14, čím sa obmedzí vjazd a parkovanie v bezprostrednej blízkosti zadnej časti predmetného bytového domu. Komisia taktiež žiada v predmetnej časti zúžiť vjazd/výjazd vozidiel.

 

 

7. Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 24. 04. 2019 od 15.30 do 16.30 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

PhDr. Ing. Pavol Križo PhD., MBA (člen komisie) – prítomný

Ing. arch. Ivan Siláči PhD. (člen komisie) – ospravedlnený

Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

Martin Kašina (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

Pavlína Aláčová (SSC IV SC Banská Bystrica) - prítomná

 

 

Otvorenie

 

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1. Zaujatie stanoviska ku aktualizácii stavebného zámeru pre stavbu I/75 Lučenec - preložka

2. Prejednanie žiadosti obyvateľov Zlatej uličky o úpravu jestvujúceho dopravného značenia

3. Prejednanie žiadosti p. Bukrana k vyznačeniu dopravného značenia V12a Žltá kľukatá čiara na Ul. Komenského pred vstupom na pozemok

4. Rôzne

5. Záver

 

 

1. Zaujatie stanoviska ku aktualizácii stavebného zámeru pre stavbu I/75 Lučenec - preložka

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia  a zástupkyňa SSC IV SC Banská Bystrica          p. Aláčová predložili členom komisie k prejednaniu aktualizáciu stavebného zámeru pre stavbu I/75 Lučenec – preložka (viď. bližšie príloha č. 1 – správa k záznamu z pracovného stretnutia ministra dopravy). Dôvodom riešenia aktualizácie stavebného zámeru, resp. zjednodušenia existujúcej projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu je zníženie finančnej náročnosti stavby.

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenými podmienkami aktualizácie stavebného zámeru podľa predloženej správy (príloha č. 1) zaujala nasledovné stanovisko.

      Komisia dopravy z dôvodu zníženia finančnej náročnosti predmetnej stavby, ktorej cieľom má byť rýchlejšie schválenie finančných prostriedkov na vybudovanie stavby I/75 – preložka odporúča vyhovieť za nasledovných podmienok:

Bod 1 optimalizácie technického riešenia podľa správy k záznamu z pracovného stretnutia ministra dopravy bude riešený podľa pôvodnej dokumentácie t.j. zachovanie samostatnej komunikácie pre potreby zástavby IBV v lokalite Ľadovo paralelne s preložkou cesty I/75

Body 2 – 5 môžu byť prepracované so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky. Uvedené zmeny budú s Mestom Lučenec prerokúvané

Aktualizáciou stavebného zámeru a projektovej dokumentácie DRS nedôjde k zmene DÚR a vydané územné rozhodnutie na predmetnú stavbu ostane v platnosti

Navrhovaná časová os (podľa predloženej správy) na aktualizáciu stavebného zámeru, aktualizáciu DRS, majetkoprávne dovysporiadanie (vyše 70 % pozemkov je vysporiadaných), vydanie stavebného povolenia a zahájenie stavby bude dodržaná, keďže predmetná stavba I/75 Lučenec – preložka je v porovnaní s ostanými stavbami podobného charakteru jednou z najviac pripravených stavieb na realizáciu

 

     Záverom komisia dopravy odporúča, aby stavba I/75 Lučenec – preložka bola zrealizovaná čo najskôr s ohľadom na zaťaženosť komunikácií v meste Lučenec, nadmerné poškodzovanie miestnych komunikácii nákladnou dopravou v rámci dočasne alternovaného dopravného okruhu (okruh s miestnymi komunikáciami dočasne nahrádza cesty I., II. a III. triedy), odľahčenie dopravy z centra mesta, zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a tým zníženie nehodových úsekov na cestách I., II. a III. triedy v intraviláne mesta Lučenec.

 

 

2. Prejednanie žiadosti obyvateľov Zlatej uličky o úpravu jestvujúceho dopravného značenia

    

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Zlatej uličky, ktorá sa týkala úpravy jestvujúceho dopravného značenia v predmetnej lokalite (viď. príloha č. 2).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Keďže predmetná žiadosť bude ešte prerokúvaná na pracovnom stretnutí na pôde Mestského úradu komisia dopravy odporúča odročiť túto žiadosť do budúceho zasadnutia komisie dopravy.

 

3. Prejednanie žiadosti p. Bukrana k vyznačeniu dopravného značenia V12a Žltá kľukatá čiara na Ul. Komenského pred vstupom na pozemok

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Bukrana, ktorá sa týkala vyznačenia dopravného značenia V12a Žltá kľukatá čiara na Ul. Komenského pred vstupom na pozemok. (viď. príloha č. 3).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča vyhovieť žiadosti. Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

4. Rôzne

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie dopravy k prejednaniu žiadosť p. Horáčika, ktorá sa týkala podnetu k umiestneniu dopravného značenia na Ul. begova (viď. príloha č. 4).

Komisia dopravy sa riešením umiestnenia zvislého zákazového dopravného značenia na ľavej strane Ul. begova zaoberala na predchádzajúcich dvoch zasadnutiach komisie. Komisia dopravy neodporúča vyhovieť predmetnej žiadosti na zrušenie umiestnenia predmetného dopravného značenia a potvrdzuje svoje stanovisko zo zasadnutia komisie dopravy konaného dňa 21.03.2019.

 

p. Matuška žiada o orezanie konárov stromov na dvoch AS zastávkach Ul. T.G. Masaryka a Námestie republiky, ktoré čiastočne obmedzujú príjazd autobusov na predmetné zastávky v smere z centra mesta na Rúbanisko

 

Komisia dopravy žiada o zaslanie písomnej dokumentácie členom komisie dopravy, ktoré sa týkali žiadostí prejednávaných na komisii, konkrétne riešenia nebezpečných priechodov na ceste I/75 Gemerská cesta (SSC a MsP)

 

 

5. Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 21. 03. 2019 od 15.00 do 16.45 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

PhDr. Ing. Pavol Križo PhD., MBA (člen komisie) – ospravedlnený

Ing. arch. Ivan Siláči PhD. (člen komisie) – ospravedlnený

Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – ospravedlnený

Martin Kašina (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

Otvorenie

 

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1. Opätovné prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. Daxnerova k zmene organizácie dopravy na Ul. Daxnera z obojsmernej na jednosmernú

2. Prejednanie žiadosti prevádzky Linka k zmene navrhovanej značky B 34 Zákaz zastavenia na B 33 Zákaz státia s dodatkovou tabulkou určujúcou čas platnosti na Ul. begova (ľavá strana)

3. Prejednanie podnetu Mestskej polície na riešenie dopravnej situácie (obmedzenie vjazdu) na prístupovej ceste ku radovým garážam na Ul. lúčna pri Obchodnej akadémii

4. Záver

 

 

 

1. Opätovné prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. Daxnerova k zmene organizácie dopravy  na Ul. Daxnera z obojsmernej na jednosmernú

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. Daxnera, ktorá sa týkala riešenia zmeny organizácie dopravy na miestnej komunikácii Ul. Daxnera z obojsmernej na jednosmernú (viď. príloha č. 1).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou a obhliadke na tvare miesta zaujala nasledovné stanovisko.

      Komisia dopravy odporúča oddeleniu dopravy a ŽP, aby zabezpečilo vypracovanie projektu organizácie dopravy v lokalite tzv. Dolného ortáša (Ul. Daxnerova, Bratrícka, Kláštorná,...), ktorý bude riešiť zjednosmernenie ulíc a organizáciu dopravy v predmetnej lokalite komplexne. Po vypracovaní projektu bude tento prejednaný v komisii dopravy a predstavený obyvateľom predmetnej lokality na diskusiu.

 

 

2. Prejednanie žiadosti prevádzky Linka k zmene navrhovanej značky B 34 Zákaz zastavenia na B 33 Zákaz státia s dodatkovou tabulkou určujúcou čas platnosti na Ul. begova (ľavá strana)

    

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť prevádzky Linka so sídlom Ul. begova 19, Lučenec, ktorá sa týkala zmeny navrhovanej značky B 34 Zákaz zastavenia na B 33 Zákaz státia s dodatkovou tabuľkou určujúcou čas platnosti. (viď. príloha č. 2).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou, po obhliadke na tvare miesta a komunikácii so žiadateľkou  zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča vyhovieť žiadosti a vymeniť odsúhlasené zvislé dopravné značenie B 34 Zákaz zastavenia na dopravné značenie B 33 Zákaz státia. Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

3. Prejednanie podnetu Mestskej polície na riešenie dopravnej situácie (obmedzenie vjazdu) na prístupovej ceste ku radovým garážam na Ul. lúčna pri Obchodnej akadémii

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu podnet Mestskej polície, ktorý sa týkal riešenia dopravnej situácie (obmedzenie vjazdu) na prístupovej ceste ku radovým garážam na Ul. lúčna pri Obchodnej akadémii           (viď. príloha č. 3).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedeným podnetom a obhliadke  na tvare miesta zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy z dôvodu jasného zadefinovania smerového rozdelenia odstavnej plochy a prístupovej cesty ku garážam odporúča jasne zadefinovať napojenie prístupovej cesty na odstavnú plochu spôsobom osadenia dvoch kvetináčov (pevných zábran) a osadenia zvislého dopravného značenia A 21 Obojsmerná premávka. Uvedené umiestniť na hranici konca odstavnej plochy a začiatku prístupovej cesty ku radovým garážam. Komisia taktiež odporúča vyzvať Obchodnú akadémiu a Strednú zdravotnícku školu v Lučenci k tomu, aby upovedomila všetkých parkujúcich (zamestnancov a študentov), aby v predmetnej lokalite parkovali tak, že nebudú zamedzovať vjazdu a výjazdu z/do prístupovú cestu ku radovým garážam.

 

4.  Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 21. 02. 2019 od 15.00 do 16.15 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

PhDr. Ing. Pavol Križo PhD., MBA (člen komisie) – prítomný

Ing. arch. Ivan Siláči PhD. (člen komisie) – ospravedlnený

Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

Martin Kašina (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1. Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. Daxnerova k zmene organizácie dopravy               na Ul. Daxnera z obojsmernej na jednosmernú

2. Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbaniska II blokov L, M o zriadenie retardéra           na zrekonštruovanej vnútroblokovej ceste (nad Lidlom)

3. Prejednanie žiadostí MUDr. Fízeľa a p. Kudláka o zriadenie retardéra na miestnej komunikácii Ul. Tajovského v úseku od Ul. Tótha po Ul. Mocsáryho

4. Prejednanie žiadosti poslankyne MsZ Ing. Uličnej o úpravu cestovných poriadkov MHD Lučenec linky 606101 Rúbanisko II – Dolná Slatinka

5. Prejednanie žiadosti spoločnosti Silicate World, s.r.o. (prevádzka v bývalom SAO)        o úpravu cestovných poriadkov MHD Lučenec linky 606104 Malá Ves – Zvolenská cesta

6. Prejednanie žiadosti obyvateľov M.R.Štefánika 7, 8, 9 k umiestneniu dopravného značenia „Zákaz parkovania okrem obyvateľov tohoto bytového domu“ na nespevnenej ploche pri kotolni (oproti vchodom č. 7, 8, 9)

7. Rôzne

8. Záver

 

 

 

1. Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. Daxnerova k zmene organizácie dopravy                 

    na Ul. Daxnera z obojsmernej na jednosmernú

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. Daxnera, ktorá sa týkala riešenia zmeny organizácie dopravy na miestnej komunikácii Ul. Daxnera z obojsmernej na jednosmernú (viď. príloha č. 1).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou  zaujala nasledovné stanovisko.

      Komisia dopravy sa k uvedenej žiadosti vyjadrí na najbližšom zasadnutí komisie dopravy, ktoré bude výjazdové a žiadosť bude posúdená priamo na tvare miesta.

 

 

2.   Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbaniska II blokov L, M o zriadenie retardéra           na zrekonštruovanej vnútroblokovej ceste (nad Lidlom)

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Rúbaniska II blokov L, M, ktorá sa týkala požiadavky na zriadenie retardéra na zrekonštruovanej vnútroblokovej ceste nad Lidlom (viď. príloha č. 2).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou  zaujala nasledovné stanovisko.

      Komisia dopravy po zhodnotení miesta a lokality pre umiestnenie spomaľovacieho prahu odporúča jeho umiestnenie na predmetnej vnútroblokovej komunikácii. Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

3.  Prejednanie žiadostí MUDr. Fízeľa a p. Kudláka o zriadenie retardéra na miestnej komunikácii Ul. Tajovského v úseku od Ul. Tótha po Ul. Mocsáryho

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosti MUDr. Fízeľa a p. Kudláka, ktoré sa týkali požiadavky na zriadenie spomaľovacieho prahu na miestnej komunikácii Ul. Tajovského v úseku od Ul. Tótha po Ul. Mocsáryho (viď. príloha č. 3, 4).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenými žiadosťami zaujala nasledovné stanovisko.

     Nakoľko sa jedná o miestnu komunikáciu, ktorá je vo svojom pozdĺžnom profile prerušovaná štyrmi križovatkami, čím sa pri každej križovatke mení prednosť v jazde to znamená, že pri týchto križovatkách musí vodič vozidla znížiť rýchlosť, resp. zastaviť, aby dal prednosť vozidlám prichádzajúcim z hlavnej, alebo vedľajšej cesty za rešpektovania pravidiel cestnej premávky komisia dopravy neodporúča zriadenie spomaľovacieho prahu na predmetnom úseku cesty Ul. Tajovského.

 

 

4.  Prejednanie žiadosti poslankyne MsZ Ing. Uličnej o úpravu cestovných poriadkov MHD Lučenec linky 606101 Rúbanisko II – Dolná Slatinka

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť poslankyne MsZ Ing. Uličnej, ktorá sa týkala požiadavky na úpravu cestovných poriadkov MHD Lučenec linky 606101 Rúbanisko II – Dolná Slatinka                           (viď. príloha č. 5). K uvedenému bodu bola zaslaná na dopravcu SAD Lučenec aj požiadavka obyvateľov Opatovej zo dňa 08.02.2019 (viď. príloha č. 6) riešiť úpravu cestovných MHD poriadkov vyššie uvedenej linky.

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     K uvedenému bodu sa vyjadril zástupca SAD Lučenec p. Matuška, ktorý za účelom vybavenia žiadosti navrhol upraviť spoj č. 10 na linke 606101 tak, aby (z dôvodu rozšírenia linky na Dolnú Slatinku) nedochádzalo k meškaniu linky a bol zachovaný plošne nastavený taktový režim.  Bližší opis stanoviska v emaily zo dňa 21.02.2018 (viď. príloha č. 6). Komisia dopravy na základe vyššie uvedeného odporúča vyhovieť žiadosti a žiada dopravcu a príslušné oddelenie o vykonanie potrebných legislatívnych krokov k úprave cestovných poriadkov.   

 

 

5. Prejednanie žiadosti spoločnosti Silicate World, s.r.o. (prevádzka v bývalom SAO)        o úpravu cestovných poriadkov MHD Lučenec linky 606104 Malá Ves – Zvolenská cesta

    

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť spoločnosti Silicate World, s.r.o. (prevádzka v bývalom SAO), ktorá sa týkala požiadavky na úpravu cestovných poriadkov MHD Lučenec linky 606104 Malá Ves – Zvolenská cesta (viď. príloha č. 7).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     K uvedenému bodu sa vyjadril zástupca SAD Lučenec p. Matuška, ktorý za účelom vybavenia žiadosti navrhol zaviesť 5 párov spojov (v súlade s požiadavkami žiadosti v ranných a poobedňajších hodinách) na jestv. linke 606104 v úseku Autobusová stanica – Retro, Ul. Podjavorinskej a späť. Predpokladaný nárast kilometrov 27 km/deň.  Komisia dopravy na základe vyššie uvedeného odporúča vyhovieť žiadosti a žiada dopravcu a príslušné oddelenie o vykonanie potrebných legislatívnych krokov k úprave cestovných poriadkov.

 

 

6. Prejednanie žiadosti obyvateľov M.R.Štefánika 7, 8, 9 k umiestneniu dopravného značenia „Zákaz parkovania okrem obyvateľov tohoto bytového domu“ na nespevnenej ploche pri kotolni (oproti vchodom č. 7, 8, 9)

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov M.R.Štefánika 7, 8, 9, ktorá sa týkala umiestnenia dopravného značenia „Zákaz parkovania okrem obyvateľov tohto bytového domu“ na nespevnenej ploche pri kotolni oproti vchodom č. 7, 8, 9 (viď. príloha č. 8).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy neodporúča umiestniť na predmetnom mieste požadované dopravné značenie, ktorého účelom je vyhradenie parkovacích miest pre obyvateľov tam bývajúcich. Komisia dopravy odporúča riešiť vyhradenie parkovacích miest v súlade s príslušným VZN a to na parkoviskách, ktoré spĺňajú všetky technické predpoklady na vyhradzovanie státia. Komisia dopravy ďalej uvádza, že mesto Lučenec plánuje v budúcom období riešiť statickú dopravu v meste komplexne (napr. rezidenčným státím) v rámci koncepcie statickej dopravy.

 

 

7. Rôzne

 

Komisia dopravy odporúča, aby na najbližšie zasadnutie komisie dopravy bol členom komisie predložený zoznam platiteľov s vyhradeným parkovacím státím v meste

 

PhDr. Ing. Križo PhD., MBA. tlmočil požiadavku obyvateľov Opatovej, aby boli naspäť osadené pevné zábrany (skaly) do zeleného pásu za novou kruhovou križovatkou pri  tzv. Žabe. Ďalej odporúča, aby oddelenie dopravy a ŽP vyzvalo Mestskú políciu na zaradenie do svojho rozvrhu asistovať pri prechádzaní chodcov najmä detí za účasti príslušníkov MsP pri priechode pre chodcov na ceste I/75 Gemerská cesta (od Poľany k súkromnému gymnáziu), tak ako je tomu                    na Ul. Vajanského a na Rúbanisku

 

p. Matuška odporúča, aby príslušný cestný správny orgán riešil zabezpečenie vyznačenia vodorovného dopravného značenia V 11a Zastávka autobusu na ceste II/585 Ul. Vajanského v smere do centra mesta  pred kruhovou križovatkou oproti bytovému domu Vajanského 18 – 22, a taktiež dlhodobé zlé odvodnenie cesty v predmetnej lokalite. Komisia dopravy odporúča, aby dopravca podal oficiálnu žiadosť k uvedenému.

 

 

8.  Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 22. 01. 2019 od 15.00 do 17.00 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

PhDr. Ing. Pavol Križo PhD., MBA (člen komisie) – prítomný

Ing. arch. Ivan Siláči PhD. (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

Martin Kašina (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

Ing. Igor Korniet (prednosta MsÚ)

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1. Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na I. polrok 2019

2. Prejednanie podnetu občanov bytového domu Lúčna 1C, 1D, 1E, 1F, 1G (novšie bytovky oproti Obchodnej akadémii) k osadeniu dopravnej značky „Obytná zóna“ do uzatvorenej dvornej časti

3. Prejednanie podnetu obyvateľov Rúbaniska III/63,64,65 (nové bytovky)                          a p. Mihálikovej k riešeniu parkovania v predmetnej lokalite (zlý spôsob státia                a obmedzenie státia)

4. Prejednanie žiadosti Ing. Simanovej k riešeniu zamedzenia prejazdu vozidiel cez pozemok parc.č. 6488/8 pred rodinným domom na Ul. nábrežná č. 12 v Malej Vsi

5. Prejednanie žiadosti p. Bradovej k riešeniu nebezpečných priechodov pre chodcov na ceste I/75 Gemerská cesta

6. Prejednanie žiadosti prevádzky Linka k riešeniu dopravnej situácie na Ul. begova (obmedzenie vjazdu do dvorov a ľavostranné parkovanie vozidiel)

7. Prejednanie požiadaviek obyvateľov štvrte Malinovského 4,5,6 k umiestneniu spomaľovacieho prahu v predmetnej lokalite a ku vyznačeniu parkovacích miest vo vnútrobloku

8. Prejednanie žiadosti Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy k riešeniu dopravnej situácie v areáli školy (umiestnenie dopravného značenia a pevných zábran)

9. Prejednanie podnetu poslankyne Ing. Uličnej k osadeniu dopravného značenia „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel“ na Ul. potočná v križovatke s Ul. továrenská

10. Prejednanie programového návrhu rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2019, 2020 a 2021

11. Oboznámenie sa s Operačným plánom zimnej služby na obdobie 2018-2019

12. Rôzne

13. Záver

 

 

 

1. Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na I. polrok 2019

 

Predseda komisie dopravy Ing. Hámorník predložil členom komisie k odsúhlaseniu Plán zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci na I. polrok 2019                    (viď. príloha č. 1)

Predložený plán zasadnutí komisia dopravy zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

 

 

2. Prejednanie podnetu občanov bytového domu Lúčna 1C, 1D, 1E, 1F, 1G (novšie bytovky oproti Obchodnej akadémii) k osadeniu dopravnej značky „Obytná zóna“ do uzatvorenej dvornej časti

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť občanov bytového domu Lúčna 1C, 1D, 1E, 1F, 1G (novšie bytovky oproti Obchodnej akadémii), ktorá sa týkala požiadavky na osadenie dopravnej značky „Obytná zóna“ do uzatvorenej dvornej časti pri predmetnom bytovom dome             (viď. príloha č. 2).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou  zaujala nasledovné stanovisko.

      Komisia dopravy po zhodnotení miesta a lokality pre umiestnenie zvislého dopravného značenia IP 28a Obytná zóna  a taktiež s ohľadom na druh značenia pre ktoré platia zvláštne ustanovenia o premávke neodporúča jej osadenie. Komisia dopravy však odporúča uzatváranie jestvujúcej brány, ktorá je umiestnená pri vjazde do dvornej časti od Ul. lúčna.

 

 

3. Prejednanie podnetu obyvateľov Rúbaniska III/63,64,65 (nové bytovky)                          a p. Mihálikovej k riešeniu parkovania v predmetnej lokalite (zlý spôsob státia                a obmedzenie státia)

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu podnety obyvateľov Rúbaniska III/63, 64, 65 (nové bytovky) a p. Mihálikovej, ktoré sa týkali riešenia parkovania v predmetnej lokalite, konkrétne zlý spôsob státia pri bytovke a obmedzenie státia len pre tam bývajúcich obyvateľov (viď. príloha č. 3, 4).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenými podnetmi zaujala nasledovné stanoviská.

     Čo sa týka zlého spôsobu státia pri bytovke komisia dopravy odporúča pri jestvujúcich kolmých státiach umiestniť informačnú tabuľu upravujúcu spôsob státia („Parkovať prednou stranou vozidla k bytovému domu“). K požiadavke obmedzenia státia s vyhradením len pre tam bývajúcich obyvateľov, resp. obmedzenia prejazdu komisia dopravy neodporúča umiestnenie dopravného značenia, ktoré by vyššie uvedenú organizáciu dopravy upravila. Keďže mesto Lučenec plánuje v budúcom období riešiť statickú dopravu v meste komplexne komisia odporúča riešiť úpravu parkovania (napr. rezidenčné státie) v rámci spomínanej koncepcie.

 

 

 

 

 

4. Prejednanie žiadosti Ing. Simanovej k riešeniu zamedzenia prejazdu vozidiel cez   pozemok parc.č. 6488/8 pred rodinným domom na Ul. nábrežná č. 12 v Malej Vsi

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť Ing. Simanovej, ktorá sa týkala riešenia zamedzenia prejazdu vozidiel cez pozemok parc. č. 6488/8 pred rodinným domom na Ul. nábrežná č. 12 v Malej Vsi. (viď. príloha č. 5).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča vyhovieť vyššie uvedenej žiadosti. Avšak odporúča, aby príslušné oddelenie riešilo úpravu organizácie dopravy t.j. osadenie dopravného značenia vyznačujúce slepé cesty a to na ceste Ul. hlavná za križovatkou s Ul. maloveská (pri pohostinstve) a ceste Ul. jasná za križovatkou s Ul. sadová. Čo sa týka umiestnenia pevných zábran komisia súhlasí s ich umiestnením pri rodinnom dome Ul. nábrežná 12. Komisia záverom odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

5. Prejednanie žiadosti p. Bradovej k riešeniu nebezpečných priechodov pre chodcov na ceste I/75 Gemerská cesta        

    

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Bradovej, ktorá sa týkala riešenia nebezpečných priechodov pre chodcov na ceste I/75 Gemerská cesta (viď. príloha č. 6).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča vyzvať príslušného správcu cesty I/75 t.j. Slovenskú správu ciest, aby riešila uvedený problém nakoľko priechody pre chodcov na predmetnej ceste, ktorá je v intraviláne mesta sú nebezpečné, dlhé chodci potrebujú dlhší čas na ich bezpečné prejdenie. Komisia v rámci výzvy odporúča navrhnúť aj riešenia pre zlepšenie situácie ako napr. zníženie rýchlosti, zriadenie stredového ostrovčeka, optické psychologické brzdy so zvukovou úpravou, svetelné gombíky v ceste, označenia priechodu na flourescenčnom podklade a pod.  

 

 

6. Prejednanie žiadosti prevádzky Linka k riešeniu dopravnej situácie na Ul. begova (obmedzenie vjazdu do dvorov a ľavostranné parkovanie vozidiel)

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť prevádzky Linka, ktorá sa týkala riešenia dopravnej situácie na Ul. begova, konkrétne obmedzenie vjazdu do dvorov a ľavostranné parkovanie vozidiel (viď. príloha č. 7).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na rešpektovanie príslušných ustanovení zákona o cestnej premávke odporúča umiestniť na ľavej strane vozovky pri rodinnom dome č. 25 dopravné značenie B34 Zákaz zastavenia.  Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

7. Prejednanie požiadaviek obyvateľov štvrte Malinovského 4,5,6 k umiestneniu spomaľovacieho prahu v predmetnej lokalite a ku vyznačeniu parkovacích miest vo vnútrobloku

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu požiadavky obyvateľov štvrte Malinovského 4, 5, 6, ktoré sa týkali umiestnenia spomaľovacieho prahu v predmetnej lokalite a vyznačenia parkovacích miest vo vnútrobloku (viď. príloha č. 8).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (najmä chodcov, keďže na predmetnom úseku cesty sa nenachádza chodník) odporúča zriadiť spomaľovací prah pri bytovom dome, resp. radových garážach a taktiež odporúča vyznačiť parkovacie miesta na odstavnej ploche vo vnútrobloku štvrte Malinovského. Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

8. Prejednanie žiadosti Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy k riešeniu dopravnej situácie v areáli školy (umiestnenie dopravného značenia a pevných zábran)

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy, ktorá sa týkala riešenia dopravnej situácie v areáli školy, konkrétne umiestnenia dopravného značenia B1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch s dodatkovou tabuľkou E12 s textom Okrem zamestnancov SOŠHSaD na príjazdovej komunikácii ku objektu školy a osadenia pevných zábran na jestvujúci chodník pri objekte predmetnej školy zo strany od Internátnej budovy B (viď. príloha č. 9).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča umiestnenie vyššie uvedeného dopravného značenia avšak s doplnením textu v dodatkovej tabuľke, ktorý vymedzí dobu platnosti obmedzenia predmetného značenia (t.j. počas vyučovacích hodín, resp. prevádzky školy. Čas stanoviť po dohode so žiadateľom). Čo sa týka umiestnenia pevných zábran komisia odporúča ich umiestnenie podľa vyššie uvedenej požiadavky. Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

9. Prejednanie podnetu poslankyne Ing. Uličnej k osadeniu dopravného značenia „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel“ na Ul. potočná v križovatke s Ul. továrenská

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť poslankyne Ing. Uličnej, ktorá sa týkala osadenia dopravného značenia B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov na Ul. potočná v križovatke s Ul. továrenská (viď. príloha č. 10).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča umiestnenie vyššie uvedeného dopravného značenia v predmetnej lokalite. Na základe uvedeného komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

10. Prejednanie programového návrhu rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2019, 2020 a 2021          

  Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu programový návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2019, 2020 a 2021 (viď. príloha       č. 11)

Komisia dopravy predložený programový návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2019, 2020 a 2021 zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

Komisia dopravy kladne vníma doplnenie obsahu textu v programovom návrhu rozpočtu o detailnejší rozpis popisu rekonštrukcií ulíc. Komisia odporúča do budúcna doplniť aj dĺžky a šírky navrhovaných ulíc. Pri rozpise bežnej údržby ciest odporúča doplniť pri opravách a údržbe MK (výtlky) aj ulice Gorkého, Smetanovo námestie.

 

 

11. Oboznámenie sa s Operačným plánom zimnej služby na obdobie 2018-2019

    

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k oboznámeniu Operačný plán zimnej služby na obdobie 2018 – 2019.

Komisia dopravy predložený Operačný plán zimnej služby na obdobie 2018 – 2019 zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

Komisia dopravy odporúča v niektorých prípadoch použiť menej posypového materiálu.  Ing. arch. Siláči odporúča pri aplikovaní chemického posypu použiť okrem štandardného posypu aj posyp, ktorý bude šetrný ku životnému prostrediu. (bližšie info poskytne).

 

 

12. Rôzne

 

Nakoľko Komisia dopravy zasadala prvý krát v novom zložení, členovia komisie si zvolili za podpredsedkyňu komisie dopravy Ing. arch. Václavíkovú

 

Komisia dopravy odporúča orezať konáre stromov na Ul. Gorkého v úseku medzi Smetanovým námestím a Ul. Palackého. Taktiež odporúča v rámci programového rozpočtu riešiť zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cesty Ul. Gorkého, Smetanovo námestie

 

PhDr. Ing. Križo PhD., MBA. pripomenul požiadavku k osadeniu dopravného zrkadla v križovatke ulíc Mikovíniho x továrenská

 

13. Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 03. 10. 2018 od 15.00 do 16.15 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – ospravedlnený

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájila a viedla podpredsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková            v zmysle nasledovného programu:

 

1. Prejednanie žiadosti obyvateľov mesta  a p. Slobodu na osadenie spomaľovačov na úseku cesty Markušova Pustatina

2. Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. mlynská na osadenie retardérov a dopravného značenia na zníženie rýchlosti a obmedzenie prejazdu motorových vozidiel nad 1,5 t v úseku Ul. mlynská

3. Prejednanie žiadosti p. Kriváka k vyznačeniu vodorovného dopravného značenia V12a pred jeho objektom z dôvodu zabezpečenia plynulého vjazdu a výjazdu do garáže v lokalite Ul. mieru č.6

4. Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbaniska III/13, 14  a Ing. Schullerovej k riešeniu premiestnenia prenosných garáží

5. Rôzne

6. Záver

 

 

1. Prejednanie žiadosti obyvateľov mesta  a p. Slobodu na osadenie spomaľovačov na úseku cesty Markušova Pustatina

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov mesta a p. Slobodu, ktorá sa týkala osadenia spomaľovačov na úseku cesty Markušova Pustatina v úseku od Ul. športová po Pálenicu. (viď. príloha      č. 1).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča zriadenie retardéra na úseku cesty Markušova Pustatina v úseku od Ul. športová po Pálenicu (presné miesto umiestnenia určiť po dohode dotknutých strán). Komisia odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

2. Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. mlynská na osadenie retardérov a dopravného značenia na zníženie rýchlosti a obmedzenie prejazdu motorových vozidiel nad 1,5 t v úseku Ul. mlynská

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. mlynská, ktorá sa týkala osadenia retardérov a dopravného značenia na zníženie rýchlosti a obmedzenie prejazdu motorových vozidiel nad 1,5 t v úseku Ul. mlynská (viď. príloha č. 2).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča zriadenie 1 ks retardéra na úseku cesty Ul. mlynská v úseku od Ul. lúčna po Ul. jarná (presné miesto umiestnenia určiť po dohode dotknutých strán). Taktiež odporúča v križovatke mestského dopravného okruhu Ul. lúčna x Ul. garbiarska umiestniť dopravné značenie B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov  s dodatkovou tabuľkou E12 s textom Okrem dopravnej obsluhy. Komisia odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

3. Prejednanie žiadosti p. Kriváka k vyznačeniu vodorovného dopravného značenia V12a pred jeho objektom z dôvodu zabezpečenia plynulého vjazdu a výjazdu do garáže v lokalite Ul. mieru č.6

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Kriváka, ktorá sa týkala vyznačenia vodorovného dopravného značenia V12a pred jeho objektom z dôvodu zabezpečenia plynulého vjazdu a výjazdu do garáže v lokalite Ul. mieru č.6 (viď. príloha č. 3).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

       Komisia dopravy odporúča vo vyššie uvedenej lokalite pred vjazdom riešiť vyznačenie trvalého dopravného značenia V12a Žltá kľukatá čiara. Na základe uvedeného Komisia odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

4. Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbaniska III/13, 14  a Ing. Schullerovej k riešeniu premiestnenia prenosných garáží

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Rúbaniska III/13, 14 a Ing. Schullerovej, ktorá sa týkala riešenia premiestnenia prenosných garáží (viď. príloha č. 4).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

       Komisia dopravy odporúča premiestnenie, resp. odstránenie uvedených prenosných garáží riešiť komplexne v rámci projektu novej parkovacej politiky. Komisia taktiež poukazuje na upravené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.12/12 z roku 2015, ktoré vydávanie povolení pre nové prenosné garáže zakazuje a tak eliminuje zvýšenie počtu umiestnenia nových prenosných garáží. Ďalej komisia odporúča, aby všetci, ktorí v uvedenej lokalite vlastnia prenosnú garáž mali splnenú svoju daňovú povinnosť týkajúcu sa úhrady za používanie prenosnej garáže. 

5. Rôzne

 

JUDr. Marko odporúča v križovatke ulíc Erenburgova x železničná z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky umiestniť dopravné zrkadlo

 

p. Matuška odporúča na Ul. továrenská pri výjazde z novej AS zastávky vyznačiť vodorovné značenie V12b Žltá súvislá čiara

 

Mgr. Olšiak odporúča vyzvať príslušného správcu cesty I/71, aby v styku cesty I. triedy s príjazdovou cestou k zahradkárskej osade č. 13 riešil opatrenia na zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky (napr. pri výjazde upraviť na ceste I/75 pozdĺžnu prerušovanú čiaru na pozdĺžnu súvislú čiaru, resp. zlepšiť rozhľadové pomery v predmetnom úseku úpravou zelene a pod.). Ďalej odporúča dovyspraviť výtlky v lokalite pri ČSTV, MŠ a Osloboditeľov.

 

 Ing. arch. Václavíková odporúča, aby bol vyzvaný zhotoviteľ rozkopávky na Ul. športová k úprave svojej rozkopávky nakoľko došlo k poklesu telesa vozovky v mieste rozkopávky. Ďalej informovala, že BBSK plánuje v r. 2019 zrealizovať súvislú pokládku asfaltového krytu vozovky na časti Fiľakovskej cesty.

 

 

6. Záver

 

       Podpredsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.

 

 

 

 

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 22. 08. 2018 od 15.00 do 16.10 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – ospravedlnený

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1. Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbaniska III k zriadeniu priechodov pre chodcov vo vnútrobloku predmetnej lokality

2. Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbaniska II/71-75 k umiestneniu dopravného značenia B1-zákaz vjazdu s dodatkovou tabulkou E12 s textom: Okrem majiteľov a užívateľov bytového domu č. 71-75 vo vnútroblokovej uzavretej časti pred bytovým domom

3. Opätovné prejednanie žiadosti p. Čiernej (prevádzka Limbašský strapec, Ul. Železničná č. 41, Lučenec) k umiestneniu dopravného značenia, ktoré bude riešiť vyhradenie parkovacieho miesta pre zásobovanie

4. Záver

 

 

1. Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbaniska III k zriadeniu priechodov pre chodcov vo vnútrobloku predmetnej lokality

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Rúbaniska III, ktorá sa týkala zriadenia priechodov pre chodcov vo vnútrobloku Rúbaniska III (viď. príloha č. 1).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou o obhliadke na tvare miesta zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča v predmetnej lokalite zriadenie 3 ks priechodov pre chodcov (viď. príloha č. 2). Na základe uvedeného Komisia odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

2. Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbaniska II/71-75 k umiestneniu dopravného značenia B1-zákaz vjazdu s dodatkovou tabulkou E12 s textom: Okrem majiteľov a užívateľov bytového domu č. 71-75 vo vnútroblokovej uzavretej časti pred bytovým domom

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Rúbaniska II/71-75, ktorá sa týkala umiestnenia dopravného značenia B1 Zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľkou E12 s textom: „Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu č. 71-75“ vo vnútroblokovej uzavretej časti pred bytovým domom (viď. príloha č. 3).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou o obhliadke na tvare miesta zaujala nasledovné stanovisko.

      Komisia dopravy odporúča v predmetnej lokalite umiestnenie dopravného značenia  B1 Zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľkou E12 s textom: „Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu č. 71-75. Na základe uvedeného Komisia odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

 

3. Opätovné prejednanie žiadosti p. Čiernej (prevádzka Limbašský strapec, Ul. Železničná č. 41, Lučenec) k umiestneniu dopravného značenia, ktoré bude riešiť vyhradenie parkovacieho miesta pre zásobovanie

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia opätovne predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Čiernej (prevádzka Limbašský strapec, Ul. Železničná č. 41, Lučenec), ktorá sa týkala umiestnenia dopravného značenia za účelom riešiť vyhradenie parkovacieho miesta pre zásobovanie (viď. príloha č. 4).

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou o obhliadke na tvare miesta zaujala nasledovné stanovisko.

      Komisia dopravy odporúča v predmetnej lokalite a v celej dĺžke nanovo zrekonštruovanej Ul. železničná riešiť vyhradenie státia pre zásobovanie komplexne. Konkrétne v každom z troch úsekov Ul. železničná t.j. úsek od Ul. Jókaiho po Ul. M. Rázusa, úsek od M. Rázusa po Ul. mieru a úsek od Ul. mieru po Ul. Erenburgovu vyhradiť cca v strednej časti týchto úsekov na nových parkovacích miestach (šikmé státie) po jednom vyhradenom státí pre zásobovanie s umiestnením dopravného značenia IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím a dodatkovej tabuľky E12 s textom: „Pre zásobovanie v čase od 6:00 do 10:00 hod a od 15:00 do 16:00 hod. Na základe uvedeného Komisia odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

 

4. Záver

 

     Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné   zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

                  Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 25. 07. 2018 od 15.00 do 16.05 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1. Prejednanie žiadosti Ing. Jahodníka na riešenie úpravy organizácie dopravy (zjednosmernenie) na miestnej komunikácii Ul. robotnícka v úseku od Haličskej cesty po Ul. P. Dobšinského z dôvodu šírkových pomerov vozovky

2. Prejednanie žiadosti p. Čiernej (prevádzka Limbašský strapec, Ul. Železničná č. 41, Lučenec) k umiestneniu dopravného značenia, ktoré bude riešiť vyhradenie parkovacieho miesta pre zásobovanie

3. Prejednanie žiadosti p. Pančíka bytom Ul. L. Štúra č. 11 k vyhradeniu parkovacieho miesta vo vnútrobloku Ul. Ľ. Štúra

4. Rôzne

5. Záver

 

 

1. Prejednanie žiadosti Ing. Jahodníka na riešenie úpravy organizácie dopravy (zjednosmernenie) na miestnej komunikácii Ul. robotnícka v úseku od Haličskej cesty po Ul. P. Dobšinského z dôvodu šírkových pomerov vozovky

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť Ing. Jahodníka, ktorá sa týkala riešenia úpravy organizácie dopravy (zjednosmernenie) na miestnej komunikácii Ul. robotnícka v úseku od Haličskej cesty po Ul. P. Dobšinského z dôvodu šírkových pomerov vozovky (viď. príloha č. 1).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča zjednosmernenie časti Ul. robotnícka v úseku a v smere jazdy od Haličskej cesty po Ul. P. Dobšinského. Na základe uvedeného Komisia odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

2. Prejednanie žiadosti p. Čiernej (prevádzka Limbašský strapec, Ul. Železničná č. 41, Lučenec) k umiestneniu dopravného značenia, ktoré bude riešiť vyhradenie parkovacieho miesta pre zásobovanie

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Čiernej (prevádzka Limbašský strapec, Ul. Železničná č. 41, Lučenec), ktorá sa týkala umiestnenia dopravného značenia za účelom riešiť vyhradenie parkovacieho miesta pre zásobovanie (viď. príloha č. 2).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča sa k uvedenému vyjadriť po obhliadke na tvare miesta. Z nasledovného dôvodu sa prítomní členovia komisie dopravy dohodli, že najbližšie zasadnutie komisie dopravy, ktoré sa bude konať v 34. týždni bude výjazdové.

 

 

3. Prejednanie žiadosti p. Pančíka bytom Ul. L. Štúra č. 11 k vyhradeniu parkovacieho miesta vo vnútrobloku Ul. Ľ. Štúra

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Pančíka bytom Ul. L. Štúra č. 11, ktorá sa týkala vyhradenia parkovacieho miesta vo vnútrobloku Ul. Ľ. Štúra (viď. príloha č. 3).

 Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy sa stotožňuje s názorom uvedeným v stanovisku Okresného dopravného inšpektorátu č. ORPZ-LC-ODI-76-082/2018 zo dňa 03.07.2018 a odporúča zabezpečiť vyhradenie parkovacieho miesta na EČV až po splnení podmienok stanovených vo vyššie uvedenom vyjadrení ODI Lučenec.

 

 

4. Rôzne

 

Ing. Hámorník odporúča, aby počas najbližšieho výjazdového zasadnutia Komisie dopravy bola v teréne vykonaná obhliadka k požiadavke ďalšieho vyznačovanie priechodov pre chodcov na Rúbanisku III.   

 

JUDr. Marko opätovne žiada o riešenie odvodnenia Ul. Dr. Herza v styku medzi vozovkou a parkovacími miestami. Taktiež žiada  aj o úpravu vjazdu k bytovému domu v lokalite M.R.Štefánika (sfrézovanie poškodeného krytu a vyasfaltovanie).

 

 

5. Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 26. 06. 2018 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – ospravedlnený

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájila a viedla podpredsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková            v zmysle nasledovného programu:

 

Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na II. polrok roku 2018

Prejednanie žiadosti p. Golčitera k doplneniu trvalého dopravného značenia pred vjazdom do rodinného domu č.d. 30 na parkovisku v lokalite ulice M. Rázusa z dôvodu častého obmedzovania plynulého vjazdu a výjazdu zo svojej nehnuteľnosti

Rôzne

Záver

 

 

1. Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na II. polrok 2018

 

Podpredsedkyňa komisie dopravy Ing. arch. Václavíková predložila členom komisie k odsúhlaseniu Plán zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                na II. polrok 2018 (viď. príloha č. 1)

Predložený plán zasadnutí komisia dopravy zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

 

 

2. Prejednanie žiadosti p. Golčitera k doplneniu trvalého dopravného značenia pred vjazdom do rodinného domu č.d. 30 na parkovisku v lokalite ulice M. Rázusa z dôvodu častého obmedzovania plynulého vjazdu a výjazdu zo svojej nehnuteľnosti

                                                                                                                      

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Golčitera, ktorá sa týkala doplnenia trvalého dopravného značenia pred vjazdom do rodinného domu č.d. 30 na parkovisku v lokalite ulice M. Rázusa z dôvodu častého obmedzovania plynulého vjazdu a výjazdu zo svojej nehnuteľnosti               (viď. príloha č. 2).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

       Komisia dopravy odporúča vo vyššie uvedenej lokalite pred vjazdom riešiť vyznačenie trvalého dopravného značenia V12a Žltá kľukatá čiara. Na základe uvedeného Komisia odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

3. Rôzne

 

Mgr. Olšiak odporúča na základe už schválenej úpravy riešiť premiestnenie pevných zábran  a úpravu dopravného značenia na Ul. nábrežná. Ďalej odporúča podniknúť ďalšie kroky k úprave organizácie dopravy (zjednosmernenie) v lokalite Majakovského – Hviezdoslavova.

 

Komisia dopravy odporúča zistiť koľko by stálo doplnenie výstražných svetiel na cestnej svetelnej signalizácii F. Lehára, Haličská cesta, Dukelských hrdinov.  Ďalej komisia dopravy odporúča dočasne premiestniť AS zastávku na Fiľakovskej ceste ku bývalému disco klubu Cage z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky najmä chodcov.   

 

JUDr. Marko odporúča skontrolovať poklop, resp. stav vozovky na ceste I/75 Haličská cesta v jazdnom pruhu do centra mesta pri CSS.

 

Kpt. Ing. Bobáľ odporúča riešiť státie na Ul. skladištná pri prevádzke kvetinárstva.

 

 

4. Záver

 

       Podpredsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.

 

 

 

 

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 23. 05. 2018 od 15.00 do 16.15 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

                                                                                                                                                                              

 

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. Jiskru k umiestneniu retardéra na Ul. Jiskru v úseku medzi Ul. Kláštorná a Ul. Bratrícka

Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbanisko III/6 k umiestneniu dopravného značenia B17 Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesom a dodatkovej tabulky  E12 s textom Okrem dopravnej obsluhy na vnútroblokovej ceste pri vjazde k bytovému domu

Prejednanie žiadosti p. Janigu k udeleniu výnimky na zastavenie zásobovacieho vozidla spoločnosti Minit s EČV DS 253EV v križovatke ulíc Jókaiho a Sládkovičova

Rôzne

Záver

 

 

1. Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. Jiskru k umiestneniu retardéra na Ul. Jiskru v úseku medzi Ul. Kláštorná a Ul. Bratrícka

 

  Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. Jiskru, ktorá sa týkala umiestnenia retardéra na Ul. Jiskru v úseku medzi Ul. Kláštorná a Ul. Bratrícka (viď. príloha č. 1). Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

       Komisia dopravy odporúča zriadenie retardéra na Ul. Jiskru v úseku medzi Ul. Kláštorná a Ul. Bratrícka (presné miesto umiestnenia určiť po dohode dotknutých strán). Komisia odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti.  

 

 

2. Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbanisko III/6 k umiestneniu dopravného značenia B17 Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesom a dodatkovej tabulky  E12 s textom Okrem dopravnej obsluhy na vnútroblokovej ceste pri vjazde k bytovému domu

 

  Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Rúbaniska III/6, ktorá sa týkala zabezpečenia obmedzenia státia dodávok a prívesov vo vnútrobloku Rúbaniska III, konkrétne umiestnenia dopravného značenia B17 Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesom a dodatkovej tabuľky E12 s textom Okrem dopravnej obsluhy na vnútroblokovej ceste pri vjazde k bytovému domu č. 6 (viď. príloha č. 2).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

       Komisia dopravy odporúča riešiť obmedzenia státia dodávok a prívesov vo vnútrobloku Rúbaniska III komplexne t.j. umiestnením trvalého dopravného značenia už pri vjazdoch z hlavnej komunikácie Ul. Budovateľov pri každom vjazde do predmetnej lokality (pri Ambre, pri Cente a pri sánkovacom kopci). Konkrétne umiestniť dopravné značenie IP24a Zóna s dopravným obmedzením a IP 24b Koniec zóny s dopravným obmedzením. Dopravné obmedzenie by sa týkalo zákazu státia okrem osobných motorových vozidiel, tak aby bolo vylúčené státie pre dodávky a prívesy. Komisia odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti. 

 

 

3. Prejednanie žiadosti p. Janigu k udeleniu výnimky na zastavenie zásobovacieho vozidla spoločnosti Minit s EČV DS 253EV v križovatke ulíc Jókaiho a Sládkovičova

 

  Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Janigu, ktorá sa týkala povolenia na udelenie výnimky pre zastavenie zásobovacieho vozidla spoločnosti Minit s EČV DS 253EV v križovatke ulíc Jókaiho a Sládkoviča (viď. príloha č. 3).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

       Komisia dopravy odporúča žiadateľovi obrátiť sa na príslušný orgán policajného zboru, ktorý má právomoc udeliť výnimku zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

4. Rôzne

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie dopravy k prejednaniu žiadosť spoločnosti Bezpečné liehoviny s.r.o., ktorá sa týkala vyhradenia trvalého dopravného značenia pre zákazníkov prevádzky Bezpečné liehoviny na Ul. železničná č. 26 v Lučenci (viď. príloha č. 4).

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

Komisia dopravy odporúča vyhovieť predmetnej žiadosti avšak za splnenia príslušného Všeobecne záväzného nariadenia, resp.  podmienky úhrady za vyhradené parkovacie miesto.  

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie dopravy k prejednaniu podnet Mestskej polície, ktorý sa týkal riešenia dopravnej situácie na Ul. parašutistov, konkrétne nevhodného šikmého státia na predmetnej ulici v úseku od Ul. bratrícka po Ul. kláštorná (viď. príloha č. 5). 

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedeným podnetom zaujala nasledovné stanovisko.

Komisia dopravy po zohľadnení dopravnej situácie a šírkových pomerov odporúča v 1. fáze osadiť v predmetnom úseku cesty na Ul.parašutistov dopravné značenie IP13c Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím (v 2. fáze po dobudovaní objektov ako napr. Villaggio, Revital a pod. zaoberať sa otázkou komplexného zjednosmernenia ulíc predmetnej lokality).  Na základe vyššie uvedeného komisia odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu, určenie trvalého dopravného značenia a pod.) za účelom vybavenia predmetnej žiadosti.  

 

Ing. Danko odporúča riešiť pravidelné znečisťovanie v križovatke ulíc kláštorná a J. Jiskru, kde aj napriek umiestnenej tabuľke Zákaz sypania smetí občania znečisťujú predmetný priestor. Komisia odporúča vyzvať Mestskú políciu na umiestnenie fotopasce.

 

Mgr. Olšiak odporúča vyasfaltovať krajnice v križovatke ulíc slnečná a sadová nakoľko je v uvedenom úseku rozpadnutá prídlažba (upraviť detto spôsobom ako v minulom roku na Ul. sadová). Ďalej odporúča pri celoplošnej obnove vodorovného dopravného značenia v meste riešiť vyznačene odbočovacieho pruhu a stop čiary z Ul. M. Rázusa na Ul. Hviezdoslavova

 

 

5. Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 18. 04. 2018 od 15.00 do 16.10 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – ospravedlnený

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

JUDr. Eva Szabóová (hl. kontrolórka) – prítomný

Ing. Igor Korniet (prednosta MsÚ) – prítomný

 

 

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie žiadosti spoločnosti Invictum, s.r.o. k vyhradeniu parkovacieho miesta na Ul. novohradská za križovatkou s Ul. Erenburga a na Ul. Erenburga pred križovatkou s Ul. novohradská z dôvodu vyhradenia státia pre zákazníkov prevádzky

Rôzne

Záver

 

 

Prejednanie žiadosti spoločnosti Invictum, s.r.o. k vyhradeniu parkovacieho miesta na Ul. novohradská za križovatkou s Ul. Erenburga a na Ul. Erenburga pred križovatkou s Ul. novohradská z dôvodu vyhradenia státia pre zákazníkov prevádzky

 

  Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť spoločnosti Invictum, s.r.o., ktorá sa týkala vyhradenia parkovacieho miesta na Ul. novohradská za križovatkou s Ul. Erenburga a na Ul. Erenburga pred križovatkou s Ul. novohradská z dôvodu vyhradenia státia pre zákazníkov prevádzky (viď. príloha     č. 1). Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

       Komisia dopravy odporúča zabezpečiť všetky legislatívne kroky k tomu, aby bolo žiadosti vyhovené (súhlas ODI Lučenec, určenie dopravného značenia a pod.) v súlade s príslušným Všeobecne záväzným nariadením mesta Lučenec (splnenie daňovej povinnosti a pod.)

 

 

Rôzne

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia a prednosta MsÚ Ing. Korniet predložili členov komisie dopravy k prejednaniu materiál, ktorý sa týkal schválenia Dodatku č.3 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme uzatvorenej medzi mestom Lučenec a SAD a.s. Lučenec (viď. príloha č.2). Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženým materiálom odporučila predmetný materiál schváliť v Mestskom zastupiteľstve.

 

Komisia dopravy odporučila, aby bola zo strany stavebného úradu preverená stavba, ktorá sa v tomto čase realizuje na Fiľakovskej ceste pred kruhovou križovatkou neďaleko ČS Shell

 

Mgr. Olšiak navrhuje, aby po zjednosmernení vnútroblokovej komunikácie pri bytovom dome Osloboditeľov 9-19 boli následne vyznačené parkovacie miesta

 

p. Bánsky odporúča, aby boli napravené oceľové kvetináče na stĺpoch verejného osvetlenia na Ul. Masarykova a taktiež vykrivená zvislá dopravná značka na tejto ceste I/75 neďaleko AS zastávky pri prevádzke Antal foto rámy

 

Ing. arch. Václavíková odporúča, aby bola v roku 2018 zrealizovaná oprava, resp. rekonštrukcia Ul. Mocsáryho v celej zostávajúcej dĺžke (pokládka nového súvislého asfaltového krytu na ceste)   

 

Komisia dopravy navrhla, aby do ďalšej komisie dopravy boli predložené bližšie informácie, ktoré sa budú týkať niektorých rozostavaných investičných stavieb

 

 

Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 27. 03. 2018 od 15.00 do 16.15 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie navrhnutých opatrení týkajúcich sa podnetu ZŠ Vajanského a stanoviska BBSK k doplneniu bezpečnostných prvkov na ceste II/585 Ul. Vajanského

Prejednanie podnetu obyvateľov štvrte Malinovského k umiestneniu 1 ks retardéra na miestnej komunikácii a k zabezpečeniu opatrení pre zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Prejednanie p. M. Miadoka k úprave dopravného značenia pri výjazde z areálu autoškoly na Ul. Hurbanova (problematické vychádzanie)

Rôzne

Záver

 

 

Prejednanie navrhnutých opatrení týkajúcich sa podnetu ZŠ Vajanského a stanoviska BBSK k doplneniu bezpečnostných prvkov na ceste II/585 Ul. Vajanského

 

  Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu stanovisko Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej ako BBSK), ktoré sa týkalo riešenia podnetu občanov a ZŠ Vajanského. Konkrétne sa jednalo o doplnenie ďalších bezpečnostných prvkov na ceste II/585 Ul. Vajanského, ktoré boli navrhnuté na pracovnom rokovaní  dňa 23.01.2018 na Okresnom úrade v Lučenci (viď. príloha č. 1).    Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedeným zaujala nasledovné stanovisko.

       Komisia dopravy v súlade so závermi podľa stanoviska BBSK odporúča nakoľko sa jedná o intravilán mesta, aby mesto Lučenec dalo vypracovať projekt  trvalého dopravného značenia na ceste II/585, ktorý bude riešiť vyznačenie vodorovného dopravného značenia V 16 „Optická psychologická brzda“ spolu so zvukovou úpravou pred priechodmi pre chodcov nachádzajúcimi sa na ceste II/585 pri ZŠ Vajanského. Mesto Lučenec taktiež zabezpečí stanoviská príslušných orgánov k uvedenému projektu. Následne BBSK na základe odsúhlaseného projektu zabezpečí samotnú realizáciu vodorovného dopravného značenia.

 

 

Prejednanie podnetu obyvateľov štvrte Malinovského k umiestneniu 1 ks retardéra na miestnej komunikácii a k zabezpečeniu opatrení pre zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

 

  Oddelenie dopravy a životného prostredia opätovne predložilo členom komisie k prejednaniu podnet obyvateľov štvrte Malinovského, ktorý sa týkal umiestnenia 1 ks retardéra na miestnej komunikácii pri radových garážach.

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedeným podnetom zaujala nasledovné stanovisko.

       Komisia dopravy uvedenú požiadavku na umiestnenie retardéra v predmetnej lokalite už prejednávala. Aj tohoto času zastáva obdobný názor a neodporúča umiestniť  už tretí retardér na miestnej komunikácii štvrte Malinovského. Komisia dopravy odporúča vyššie uvedenú lokalitu monitorovať a vykonávať častejšie kontroly zo strany štátnej polície na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a to najmä rešpektovanie jestvujúceho dopravného značenia    B 31a  „Najvyššia dovolená rýchlosť“.

 

 

Prejednanie p. M. Miadoka k úprave dopravného značenia pri výjazde z areálu autoškoly na Ul. Hurbanova (problematické vychádzanie)

 

  Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Miadoka, ktorá sa týkala úpravy dopravného značenia pri výjazde z areálu autoškoly na Ul. Hurbanova (problematické vychádzanie), kde sa nachádza aj cvičisko pre autoškoly (viď. príloha č. 2).

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.

       Komisia dopravy po zhodnotení dopravnej situácie v predmetnej lokalite odporúča so zreteľom na to, že sa jedná o výjazd z cvičiska autoškôl, aby mesto Lučenec riešilo pri uvedenom výjazde na Ul. Hurbanova umiestnenie zvislého dopravného značenia B 34 „Zákaz zastavenia“ – 2x  s dodatkovými tabuľkami E 8a „Začiatok úseku platnosti“       a E 8c „Koniec úseku platnosti“.  Komisia žiadateľovi ďalej odporúča, aby v prípade záujmu si zabezpečil na vlastné náklady umiestnenie dopravného zrkadlo pred svojím výjazdom.

 

 

Rôzne

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia oboznámilo členov komisie dopravy so stanoviskom BBRSC, ktorá sa vyjadrila k umiestneniu prenosného dopravného značenia A 14 „Chodci“ na ceste III/2655 Fiľakovská cesta v úseku pred vjazdom do kruhovej križovatky (viď. príloha č. 3). Komisia dopravy na základe stanoviska BBRSC odporúča, aby mesto Lučenec vybavilo všetky povolenia dotknutých orgánov k umiestneniu vyššie uvedeného prenosného dopravného značenia. Po vydaní  povolení a určenia prenosného dopravného značenia správca cesty BBRSC zabezpečí umiestnenie požadovaného prenosného dopravného značenia A 14.

 

kpt. Ing. Bobáľ ako zástupca Okresného dopravného inšpektorátu požiadal mesto Lučenec aby riešilo zabezpečenie opravy cestnej svetelnej križovatky na Ul. Masarykova nakoľko často dochádza k jej výpadkom vo fungovaní. Komisia dopravy podporuje požiadavku zástupcu ODI Lučenec a odporúča zabezpečiť opravu CSS tak, aby v čo najmenšej miere dochádzalo k jej ďalšiemu vypínaniu.

 

p. Bánsky odporúča zriadiť ďalší spomaľovací prah na Ul. L. Novomeského v úseku medzi Ul. Supa a MRO

 

Ing. arch. Václavíková odporúča riešiť úpravu plota a vjazdu pri bývalej prevádzke „Čerešňa“.   

 

Komisia dopravy navrhla, aby v prípade požiadaviek rôznych subjektov na vecné bremená (ako napr. tohoto času SSE, a.s.) mesto Lučenec dalo do podmienok na zriadenie týchto vecných bremien svoje požiadavky (ako napr. odstránenie dlhodobo požadovaných betónových el. stĺpov a pod.).

 

 

Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 20. 02. 2018 od 15.00 do 15.35 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

JUDr. Eva Szabóová (hl. kontrolór MsÚ) – prítomná

 

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Rôzne

Záver

 

 

 

Rôzne

 

Hlavná kontrolórka MsÚ JUDr. Szabóová predložila členom komisie k prejednaniu sťažnosť Ing. Šufliarskej (viď. príloha č. 1), ktorá sa týkala znečisťovania                Ul. mlynská nánosmi blata stekajúcich v daždivom počasí zo súkromných pozemkov nachádzajúcich sa nad Ul. mlynská.

K uvedenému sa vyjadril zástupca oddelenia dopravy a ŽP Ing. Ladoš, ktorý informoval prítomných o tom, že mesto Lučenec opakovane v tomto období vyzvalo vlastníka dotknutej nehnuteľnosti z ktorej dochádza pri daždivom počasí ku znečisťovaniu Ul. mlynská nánosmi blata. Taktiež informoval, že mesto Lučenec zabezpečilo viackrát čistenie predmetného úseku komunikácie.

Komisia dopravy na základe vyššie uvedeného odporúča, aby bolo zvolané pracovné stretnutie s vlastníkom nehnuteľnosti z ktorej dochádza ku znečisťovaniu komunikácie. Taktiež odporúča, aby predmetná komunikácia bola častejšie monitorovaná a v prípade jej znečistenia (najmä v daždivom období) bolo zabezpečené jej operatívne vyčistenie.

 

Mgr. Olšiak na základe predchádzajúceho zasadnutia komisie dopravy predložil členom komisie dopravy stanoviská obyvateľov Ul. nábrežná (viď. príloha č. 2), ktoré sa týkali žiadosti p. Knošku k premiestneniu pevných zábran (skál) a následne úpravy trvalého dopravného značenia na Ul. nábrežná v úseku od Ul. hlavná a Ul. maloveská. Na základe súhlasného stanoviska obyvateľov Ul. nábrežná (viď. zápisnica zo stretnutia s občanmi zo dňa 18.02.2018) komisia dopravy odporúča vyhovieť žiadosti p. Knošku a zabezpečiť legislatívne kroky k úprave trvalého dopravného značenia (súhlas ODI Lučenec, určenie dopravného značenia a pod.) a následne zabezpečiť premiestnenie pevných zábran podľa požiadaviek obyvateľov Ul. nábrežná.

 

Ing. Ladoš informoval členov komisie, že mesto Lučenec opätovne na základe  stanoviska komisie dopravy vyzvalo BBRSC, a.s. Banská Bystrica o doplnenie prenosného dopravného značenia A14 (chodci) na Fiľakovskej ceste pred vjazdom do kruhovej križovatky. Odpoveď zo strany BBRSC zatiaľ neprišla.

 

JUDr. Marko opätovne žiada riešiť odvodnenie Ul. Dr. Herza neďaleko výškových bytových domov M. R. Štefánika č. 14 – 15 a taktiež úpravu vjazdu k výškovému bytovému domu M. R. Štefánika č. 14.

 

Predseda komisie Ing. Hámorník žiada o riešenie odvodnenia na Ul. Šafárika pri pizzérii (bola podaná aj žiadosť na mesto Lučenec)

 

Mgr. Olšiak odporúča, aby bol vyzvaní vlastník nehnuteľnosti na Ul. Masarykova (objekt neďaleko cestnej svetelnej signalizácie) nakoľko má upchatý zvislý dažďový zvod a pri daždivom počasí dochádza k vytekaniu vody na chodník, čo najmä v zimnom počasí pri namŕzaní robí problém a šmýka sa.  

 

kpt. Ing. Bobáľ žiada, aby zhotoviteľ stavby „Rekonštrukcia Ul. železničná“ pravidelne vykonával kontrolu a úpravu prenosného dopravného značenia nakoľko PDZ zvykne byť často popresúvané a pod.

 

 

 

Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 24. 01. 2018 od 15.00 do 16.30 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

-Ing. Rút Olšiaková (poslankyňa MsZ)

-Miroslav Malatinec

-Ing. Renáta Sekeráková

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1.Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na I. polrok 2018

2.Prejednanie podnetu občanov Ul. Moyzesa k dispozičnému riešeniu stavby „Rekonštrukcia Ul. Moyzesa“

3.Prejednanie podnetov poslankyne MsZ Ing. Olšiakovej, ktoré sa týkajú Petície Ul. špitálska a odstránenia prenosnej stavby spolu s vybudovaním parkoviska vo vnútrobloku Ul. Adyho

4.Rôzne

5.Záver

 

 

 

1.Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na I. polrok 2018

 

Predseda komisie dopravy Ing. Hámorník predložil členom komisie k odsúhlaseniu Plán zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci na I. polrok 2018                    (viď. príloha č. 1)

Predložený plán zasadnutí komisia dopravy zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

 

 

2.Prejednanie podnetu občanov Ul. Moyzesa k dispozičnému riešeniu stavby „Rekonštrukcia Ul. Moyzesa“

 

         Prítomní členovia Komisie dopravy po predchádzajúcej obhliadke Ul. Moyzesa a oboznámení sa s projektovou dokumentáciou stavby „Rekonštrukcia Ul. Moyzesa“ zaujali k podnetu občanov, ktorý sa týkal úpravy dispozičného riešenia vyššie uvedenej stavby nasledovné stanovisko.

     Komisia dopravy odporúča, aby pri realizácii stavby „Rekonštrukcia Ul. Moyzesa“ bolo upravené dispozičné riešenie predmetnej stavby a to tak, že pravá strana v časti medzi vozovkou a rodinnými domami bude spevnená zámkovou dlažbou a rozšírená na takú šírku spevnenej plochy ako len bude možné v súlade s príslušnými normami. Ľavostranný chodník bude zúžený na minimálne prípustnú šírku.

 

 

3.Prejednanie podnetov poslankyne MsZ Ing. Olšiakovej, ktoré sa týkajú Petície Ul. špitálska a odstránenia prenosnej stavby spolu s vybudovaním parkoviska vo vnútrobloku Ul. Adyho

 

  Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu podnety poslankyne MsZ Ing. Olšiakovej, ktoré sa týkali petície Ul. špitálska (Opakovaná žiadosť), ďalej odstránenia prenosnej stavby spolu s vybudovaním parkoviska vo vnútrobloku Adyho (Žiadosť o vybudovanie parkoviska) a uplatnenia reklamácie, ktorá sa týkala nedávno vybudovanej cesty vo štvrti Cintorínska pri nových bytovkách (Žiadosť o uplatnenie reklamácie – miestna komunikácia Cintorínska), (viď. príloha č. 2, 3, 4)

  Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenými podnetmi zaujala nasledovné stanoviská.

     K opakovanej žiadosti obyvateľov Ul. špitálska, ktorá sa týkala požiadavky na rekonštrukciu predmetnej ulice v úseku od Ul. P. Tótha po Ul. L. Mocsáryho, miestnej komunikácie a chodníkov. Komisia dopravy predmetnú požiadavku už prejednávala na svojom zasadnutí komisie dopravy dňa 31.5.2017, kedy vykonala aj obhliadku na tvare miesta. Komisia dopravy opätovne odporúča zaradiť vyššie uvedenú požiadavku do zoznamu investičných akcií mesta Lučenec. Komisia dopravy ďalej odporúča zohľadňovať pri výbere investičných akcií (najmä čo sa týka ciest), ktoré budú následne zaradené do návrhu rozpočtu kritéria ako napr. zaťaženie komunikácie, intenzitu dopravy, dôležitosť a význam komunikácie a pod. Čo sa týka zabezpečenia bežnej údržby komisia dopravy odporúča, tak ako aj v minulom období opravovať kritické výtlky na predmetnej komunikácii a chodníkoch v rámci bežnej údržby. Ďalej odporúča riešiť odvodnenie komunikácie so zohľadnením na spádové pomery vozovky (kontakt – p. Sekeráková).

  K žiadosti o vybudovanie parkoviska vo vnútrobloku Adyho 2-8. Komisia dopravy odporúča v prvom rade vykonať potrebné kroky k odstráneniu prenosnej stavby (bývalej predajne). Následne sa môže po schválení v rozpočte riešiť zhotovenie projektovej dokumentácie na vybudovanie vyššie uvedeného parkoviska a ďalšia inžinierska činnosť, ktorá je potrebná k vydaniu stavebného povolenia.

K žiadosti o uplatnenie reklamácie – miestna komunikácia Cintorínska. Komisia dopravy odporúča predmetnú žiadosť odoslať k vybaveniu príslušnému oddeleniu stavebného poriadku, investícií a stratégie, ktoré zabezpečuje a dozoruje objekty v rámci stavby TV Cintorínska, Járkova. Komisia dopravy žiada o spätnú väzbu ako bola reklamácia vybavená. Prítomní zástupca obyvateľov p. Malatinec ešte požiadal o riešenie odvodnenia Ul. Cintorínska, najmä čo sa týka povrchových vôd pritekajúcich v smere od cintorína (napr. zriadenie novej dažďovej vpuste).

 

 

4.Rôzne

 

-Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo k prejednaniu žiadosť p. Knošku, ktorá sa týkala odstránenia, resp. premiestnenia pevných zábran (skál) z Ul. nábrežná (viď. príloha č. 5). Komisia po oboznámení sa so žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko. Na predmetnej ulici boli v roku 2017 vykonané úpravy v organizácii dopravy (slepá ulica) a umiestnené pevné zábrany z dôvodu riešenia požiadaviek tu bývajúcich občanov. Komisia odporúča, aby Mgr. Olšiak ako člen komisie dopravy a poslanec príslušného obvodu zmapoval stanoviská tam bývajúcich obyvateľov Ul. nábrežná čo sa týka predmetnej žiadosti. Následne komisia dopravy zaujme konečné stanovisko k vyššie uvedenej žiadosti.  

 

-Ing. arch. Václavíková odporúča, aby vypracované projekty k realizácii, ktoré sa týkajú Cestnej dopravy boli predkladané k oboznámeniu do komisie  dopravy.   

 

-Komisia dopravy žiada, aby do nasledovného zasadnutia komisie dopravy bola predložená žiadosť, ktorá bola odoslaná na RSC a týkala sa umiestnenia prenosného značenia na Fiľakovskej ceste neďaleko ČS Shell, ďalej stav konania stavebného dohľadu k problematike uzavretého podchodu medzi ČS Shell a Ul. Vajanského, ďalej zistenie šírkových pomerov Fiľakovskej cesty a možnosti na premiestnenie AS zastávky ku objektu Cage.

 

-Mgr. Olšiak žiada o zabezpečenie odvodnenia na nespevnenej príjazdovej ceste         k radovým garážam v lokalite Osloboditeľov.

 

 

 

5.Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 20. 12. 2017 od 15.00 do 16.40 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – ospravedlnený

-Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1.Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. J. Kráľa v úseku od Ul. Mierova po                       Ul. Erenburgova k úprave organizácie dopravy spôsobom, aby na predmetnej ulici mohli parkovať len vozidlá obyvateľov Ul. J. Kráľa

2.Prejednanie žiadosti p. Filovej k úprave organizácie dopravy v lokalite ulíc Hviezdoslavova a Majakovského (zjednosmernenie)

3.Prejednanie návrhu zmeny organizácie dopravy na zjednosmernenie miestnych komunikácií v lokalite Hviezdoslavova, Majakovského

4.Prejednanie návrhu zmeny organizácie dopravy na zjednosmernenie miestnych komunikácií v lokalite Osloboditeľov, L. Svobodu

5.Rôzne

6.Záver

 

1.Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. J. Kráľa v úseku od Ul. Mierova po Ul. Erenburgova k úprave organizácie dopravy spôsobom, aby na predmetnej ulici mohli parkovať len vozidlá obyvateľov Ul. J. Kráľa

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť časti obyvateľov Ul. J. Kráľa, ktorá sa týkala úpravy organizácie dopravy na  Ul. J. Kráľa v úseku od Ul. Mierova po Ul. Erenburgova a to spôsobom, aby na predmetnej časti ulice mohli parkovať len vozidlá obyvateľov Ul. J. Kráľa. (viď. príloha č. 1)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

        Nakoľko sa jedná o priebežnú verejnú miestnu komunikáciu komisia dopravy neodporúča umiestniť na predmetnej časti komunikácie dopravné značenia, ktoré by vyhradzovali státie len pre tam bývajúcich obyvateľov. Komisia dopravy odporúča z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy predmetný úsek cesty zjednosmerniť. Komisia však odporúča, aby k predmetnému návrhu zjednosmernenia časti Ul. J. Kráľa zaujali stanovisko žiadateľ a tam bývajúci obyvatelia a následne príslušné správne orgány.

 

2.Prejednanie žiadosti p. Filovej k úprave organizácie dopravy v lokalite ulíc Hviezdoslavova a Majakovského (zjednosmernenie)

 

         Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie    k prejednaniu žiadosť p. Filovej, ktorá sa týkala úpravy organizácie dopravy     v lokalite ulíc Hviezdoslavova a Majakovského spôsobom zjednosmernenia.  (viď. príloha č. 2)

    Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala         nasledovné      stanovisko:

  Čo sa týka zjednosmerňovania  ulíc v meste Lučenec bola vytvorená expertná               skupina, ktorá na základe vypracovaného Generelu dopravy, podnetov občanov   a pracovného stretnutia riešila aj zjednosmernenie ulíc v lokalite Hviezdoslavova               a Majakovského. Na   základe uvedeného bolo zadané spracovanie návrhu         organizácie dopravy, ktorý rieši zjednosmerňovanie ulíc v lokalite Hviezdoslavova                   a Majakovského. K uvedenému viď. bližšie bod č. 3.

 

3.Prejednanie návrhu zmeny organizácie dopravy na zjednosmernenie miestnych komunikácií v lokalite Hviezdoslavova, Majakovského

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu  návrh zmeny organizácie dopravy, ktorý rieši zjednosmernenie miestnych komunikácií v lokalite Hviezdoslavova, Majakovského. (viď. príloha č. 3)

Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženým návrhom zaujala nasledovné stanovisko.

Predložený návrh zjednosmernenia ulíc v lokalite Hviezdoslavova a Majakovského bol vyhotovený na základe vypracovaného Generelu dopravy, podnetov občanov a pracovného stretnutia expertnej skupiny.  Komisia dopravy súhlasí s predloženým návrhom zmeny organizácie dopravy a odporúča ho predložiť k vyjadreniu príslušným orgánom.

 

4.Prejednanie návrhu zmeny organizácie dopravy na zjednosmernenie miestnych komunikácií v lokalite Osloboditeľov, L. Svobodu

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu  návrh zmeny organizácie dopravy, ktorý rieši zjednosmernenie miestnych komunikácií v lokalite Osloboditeľov, L. Svobodu. (viď. príloha č. 4)

Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženým návrhom zaujala nasledovné stanovisko.

Predložený návrh zjednosmernenia ulíc v lokalite Osloboditeľov, L. Svobodu bol vyhotovený na základe vypracovaného Generelu dopravy, podnetov občanov a pracovného stretnutia expertnej skupiny.  Komisia dopravy súhlasí s predloženým návrhom zmeny organizácie dopravy a odporúča ho predložiť k vyjadreniu príslušným orgánom.

 

5.Rôzne

 

-Komisia dopravy v súlade so schváleným rozpočtom predložila členom komisie dopravy k oboznámeniu upravený Cenový výmer, resp. tarifné podmienky, ktoré riešia ďalšiu bezplatnú prepravu v mestskej autobusovej doprave v meste Lučenec, konkrétne čo sa týka detí a žiakov do 15 roku veku. (viď. príloha č. 5). Komisia dopravy aj na základe predošlých jednaní zobrala predložený dokument na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

 

-p. Bánsky odporúča, aby počas zimnej údržby boli lepšie dočisťované AS zastávky. Ďalej odporúča, aby bol vyzvaný príslušný správca cesty I/75 k úprave osadenia jestvujúceho dopravného značenia (posunutie DZ na stĺpiku v smere od cesty ku chodníku), ktoré je umiestnené tak, že pri prejazde autobusov v úseku od Ul. J. Kármána na Ul. T. G. Masaryka dochádza k ich zachytávaniu vozidlami. Ďalej odporúča riešiť premiestnenie dočasnej výstupnej AS zastávky na  Ul. továrenská pri rozostavanom objekte „Villaggio“.

 

-p. Matuška informoval, že počas vianočných sviatkov bude mestská autobusová doprava v meste Lučenec pre občanov a návštevníkov mesta bezplatná.

 

Po prejednaní všetkých bodov programu sa členovia komisie dopravy presunuli na  Ul. Moyzesa, kde riešili podnet niektorých občanov, ktorý sa týkal dispozičného riešenia stavby „Rekonštrukcia ulice Moyzesa“. Závery k uvedenému budú prerokované na najbližšom zasadnutí komisie dopravy.

 

6.Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

      Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 23. 11. 2017 od 15.00 do 16.10 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1. Prejednanie žiadosti obyvateľov štvrte Malinovského č. 1, 2, 3 k umiestneniu retardérov na komunikácii pred bytovým domom a k osadeniu dopravného značenia – prikázaný smer jazdy obchádzania v križovatke L. Novomeského x štvrť Malinovského

2. Prejednanie požiadavky štátneho gymnázia k riešeniu dopravnej situácie a úpravy jestv. dopravného značenia na prístupovej komunikácii pred štátnym gymnáziom

3. Prejednanie predbežného Návrhu rozpočtu mesta Lučenec na roky 2018, 2019 a 2020

4. Rôzne

5. Záver

 

1. Prejednanie žiadosti obyvateľov štvrte Malinovského č. 1, 2, 3 k umiestneniu retardérov na komunikácii pred bytovým domom a k osadeniu dopravného značenia – prikázaný smer jazdy obchádzania v križovatke L. Novomeského x štvrť Malinovského

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov štvrte Malinovského č. 1, 2, 3, ktorá sa týkala umiestnenia retardérov na komunikácii pred bytovým domom a osadenia dopravného značenia – prikázaný smer jazdy obchádzania v križovatke L. Novomeského x štvrť Malinovského (viď. príloha č. 1)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

        V lokalite štvrte Malinovského boli zo strany mesta Lučenec umiestnené 2 retardéry, resp. spomaľovacie prahy. Na základe uvedeného komisia dopravy neodporúča ďalšie osadenie retardérov. Za účelom zníženia rýchlosti a zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky sú na predmetnej komunikácii osadené aj dopravné značenia B31a Najvyššia dovolená rýchlosť 20 km/hod a  A14 Chodci. Čo sa týka osadenia   dopravného značenia – prikázaný smer jazdy obchádzania v križovatke                         L. Novomeského x štvrť Malinovského komisia odporúča vyzvať vlastníka ŽB elektrického stĺpa t.j. spoločnosť Stredoslovenskú energetiku SSE na odstránenie, resp. premiestnenie uvedeného el. stĺpa, ktorý sa nachádza priamo v križovatke a tým ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

 

2. Prejednanie požiadavky štátneho gymnázia k riešeniu dopravnej situácie a úpravy dopravného značenia na prístupovej komunikácii pred štátnym gymnáziom

 

         Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie    k prejednaniu požiadavku štátneho gymnázia, ktorá sa týkala riešenia dopravnej situácie a úpravy dopravného značenia na prístupovej komunikácii pred štátnym   gymnáziom (viď. príloha č. 2)

    Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala         nasledovné      stanovisko:

    Komisia dopravy aj na základe stanoviska zástupcu Okresného dopravného                             inšpektorátu v Lučenci odporúča dve alternatívy riešenia dopravnej situácie                                 v predmetnej lokalite. Jednou je osadenie dopravného značenia B1 Zákaz vjazdu                       všetkých vozidiel spolu s dodatkovou tabuľkou E12 s textom Okrem dopravnej                             obsluhy. Tou druhou alternatívou je osadenie dopravného zariadenia slúžiaceho na                     obmedzenie vjazdu na predmetnú prístupovú komunikáciu (napr. elektronická                                závora). Komisia dopravy však odporúča, aby vyššie uvedené bolo realizované po                dohode obidvoch školských zariadení t.j. Základnej školy Haličská cesta č. 7                               a Gymnázia B.S. Timravy a taktiež po odsúhlasení príslušných dotknutých orgánov.

 

 

3. Prejednanie predbežného Návrhu rozpočtu mesta Lučenec na roky 2018, 2019 a 2020

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu predbežný Návrh rozpočtu mesta Lučenec na roky 2018, 2019 a 2020 (viď. príloha č. 3)

Komisia dopravy predložený Návrh rozpočtu mesta Lučenec na roky 2018, 2019 a 2020 zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

Komisia dopravy odporúča, aby sa aj naďalej pokračovalo v komplexnej obnove súvislých krytov ciest a chodníkov. Taktiež navrhuje, aby sa stavby z pohľadu stratégie realizovali v každom obvode (pozn.: s prihliadnutím na zdroje mesta).

 

4. Rôzne

 

Komisia dopravy odporúča, aby bol vyzvaný príslušný správca cesty (SSC) k riešeniu úpravy križovatky cesty I/75 Gemerská cesta x Ul. továrenská x Ul. parašutistov (napr. kruhová križovatka v súlade s Generelom dopravy)

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia informovalo prítomných, že vedenie mesta Lučenec opätovne rokovalo s Národnou diaľničnou spoločnosťou o ďalšom pokračovaní  výstavby rýchlostnej cesty R2. Komisia dopravy podporuje iniciatívu mesta čo sa týka pokračovania výstavby rýchlostnej cesty R2 a stavby preložky cesty I/75

 

Komisia dopravy odporúča doplniť ďalšie nasvietenie priechodu pre chodcov aj na Ul. M. Rázusa pri križovatke s Ul. novohradská

 

Ing. Danko žiada o opravu výtlku na Ul. továrenská pri križovatke s Gemerskou cestou

 

Mgr. Olšiak odporúča vyzvať vodárne ku konečnej úprave svojich rozkopávok (ako napr. na Ul. mieru pri AS stanici k bytovke). Ďalej upozornil na poškodený chodník na Ul. Sládkoviča.

 

Ing. arch. Václavíková odporúča opraviť poškodený chodník, resp. verejné priestranstvo na Ul. parašutistov (pri budúcom Revitale)

 

Komisia dopravy odporúča, aby budúce zasadnutie komisie dopravy bolo výjazdové priamo v meste Lučenec

 

 

5. Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

       Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 25. 10. 2017 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájila a viedla podpredsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková            v zmysle nasledovného programu:

 

1.Prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu Ul. Továrenská č. vch. 1 k vyznačeniu zákazu parkovania pred vchodom byt. domu z dôvodu prístupu záchranných a hasičských zložiek

2.Prejednanie žiadosti p. Nôtu (prevádzka Labužník) k povoleniu parkovať pred jeho prevádzkou a rodinným domom na Ul. Petofiho 6 z dôvodu zabezpečenia zásobovania -  roznášok jedál

3.Oboznámenie sa s Operačným plánom zimnej služby na obdobie 2017-2018

4.Rôzne

5.Záver

 

 

1.Prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu Ul. továrenská č. vch. 1 k vyznačeniu zákazu parkovania pred vchodom byt. domu z dôvodu prístupu záchranných a hasičských zložiek

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov bytového domu Ul. továrenská č. vch. 1, ktorá sa týkala vyznačenia zákazu parkovania pred vchodom byt. domu z dôvodu lepšieho prístupu záchranných      a hasičských zložiek (viď. príloha č. 1)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

        Komisia odporúča, aby pred vchodom č. 1 predmetného bytového domu bolo z dôvodu vyhovenia žiadosti riešené vyznačenie vodorovného dopravného značenia V 12a Žltá kľukatá čiara, čím sa zabezpečí lepší prístup záchranných a hasičských zložiek. Na základe uvedeného komisia odporúča vykonať potrebné legislatívne kroky k vyznačeniu už spomenutého vodorovného dopravného značenia (vyjadrenie ODI Lučenec, Určenie dopravného značenia a pod.) 

 

2.Prejednanie žiadosti p. Nôtu (prevádzka Labužník) k povoleniu parkovať pred jeho prevádzkou a rodinným domom na Ul. Petofiho 6 z dôvodu zabezpečenia zásobovania -  roznášok jedál

         Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie    k prejednaniu žiadosť p. Nôtu (prevádzka Labužník), ktorá sa týkala povolenia             parkovať pred jeho prevádzkou a rodinným domom na Ul. Petofiho 6 z dôvodu      zabezpečenia zásobovania – roznášok jedál (viď. príloha č. 2)

    Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala         nasledovné      stanovisko:

     Komisia z dôvodu vyhovenia žiadosti a po obhliadke na mieste samom odporúča, aby jestv. zvislé dopravné značenie B 34 Zákaz zastavenia, ktoré sa nachádza pri zákrute Ul. Petofiho bolo nahradené dopravným značením B 33 Zákaz státia.                                    V prípade, že uvedené bude schválené príslušným Okresným dopravným inšpektorátom komisia odporúča, aby príslušné oddelenie MsÚ Lučenec vydalo povolenie na zastavenie vozidla (podľa predloženej žiadosti) za podmienok, že vozidlo zastane na požadovanom mieste len na čas nevyhnutný k naloženiu a vyloženiu tovaru a pri zastavení si splní ďalšie ustanovenia cestného zákona (min. prejazdný jazdný pruh, min. šírku chodníka a iné).

 

3.Oboznámenie sa s Operačným plánom zimnej služby na obdobie 2017-2018

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k oboznámeniu Operačný plán zimnej služby na obdobie 2017 – 2018.

Komisia dopravy predložený Operačný plán zimnej služby na obdobie 2017 – 2018 zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

Komisia dopravy odporúča predmetný Operačný plán zimnej služby zaslať na vedomie aj Okresnému dopravnému inšpektorátu v Lučenci. Ďalej komisia odporúča, aby tak ako každý rok boli predložené informácie k vykonávaniu zimnej služby (povinnosti pri ZÚ, dispečing a pod.) do novín, na web stránku mesta, resp. vývesné tabule.

 

4.Rôzne

-Komisia dopravy odporúča upraviť prevádzkové časy fungovania obidvoch cestných svetelných signalizácií nasledovne - v pracovné dni od 07:00 hod do 18:00 hod, v sobotu od 07:00 hod do 13:00 hod a v nedeľu – mimo prevádzky.

-Komisia dopravy ďalej odporúča, aby mesto Lučenec vyzvalo vlastníka pozemku, resp. vlastníka citylight vitrín nachádzajúcich sa na parkovisku hypermarketu Tesco        k tomu, aby vlastník týchto citylight vitrín si ich z dôvodu zlých rozhľadových pomerov pri výjazdoch odstránil, resp. premiestnil.

 

6.Záver

       Podpredsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 27. 09. 2017 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – ospravedlnený

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie žiadosti spoločnosti RE-GYN-A, s.r.o. k možnosti pridelenia parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím na Ul. Lermontova (pred rehabilitačným zariadením)

Rôzne

Záver

 

 

Prejednanie žiadosti spoločnosti RE-GYN-A, s.r.o. k možnosti pridelenia parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím na Ul. Lermontova (pred rehabilitačným zariadením)

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť spoločnosti RE-GYN-A, s.r.o., ktorá sa týkala možnosti pridelenia parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím na Ul. Lermontova (pred rehabilitačným zariadením). (viď. príloha č. 1)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

        Komisia odporúča nasledovné. V prípade, ak šírkové pomery vyhovujú, t.j. pri zachovaní obidvoch jazdných pruhov bude možné  zriadiť pozdĺžne státie a tým aj vyznačenie 1 miesta pre osoby so zdravotným postihnutím, tak komisia odporúča, aby príslušné oddelenie vykonalo potrebné legislatívne kroky za účelom vybavenia žiadosti (stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu, vydanie Určenia trvalého dopravného značenia a iné). V prípade, ak šírkové pomery komunikácie nevyhovujú, tak požiadavku na vyznačenie vyššieho parkovacieho miesta bude možné zrealizovať len pri plánovanej rekonštrukcii Ul. Lermontova, kedy sa uvažuje so zjednosmernením predmetnej komunikácie.

 

 

 

 

 

Rôzne

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo k prejednaniu žiadosť p. Slavomíry Čiernej, ktorá sa týkala vyhradenia parkovacieho miesta pre zásobovanie na Ul. Železničná č. 41 pred prevádzkou Limbašský strapec.

Komisia dopravy k predmetnej žiadosti zaujala nasledovné stanovisko:

Mesto Lučenec plánuje v roku 2017 a 2018 rekonštrukciu Ul. Železničná v úseku od Ul. Jókaiho po Ul. Kpt. Nálepku. V rámci uvedenej rekonštrukcie bude riešená tak dynamická ako aj statická doprava a nová organizácia dopravy na Ul. Železničná. Z uvedeného dôvodu komisia dopravy neodporúča v tomto období riešiť vyhradenie požadovaného parkovacieho miesta.

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predostrelo k prejednaniu možnosť úpravy zvislého dopravného značenia na ceste I/75 pred križovatkou s Ul. Jókaiho. Konkrétne sa jedná o vylúčenie nákladnej dopravy (TIR a pod.) priamo                      z historického centra mesta časti cesty I/75 Ul. Kármána, Vajanského ulica v úseku od Ul. Jókaiho po Ul. Olbrachtova. Dôvodom vyššie uvedenej úpravy je odľahčenie nákladnej dopravy z centra mesta z historickej zóny, kde sú situované významné objekty – zrekonštruovaná Radnica a pod.

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou požiadavkou zaujala nasledovné stanovisko.

Odporúča zhotoviť projekt organizácie dopravy, ktorý bude riešiť vylúčenie nákladnej dopravy z historického centra mesta, avšak s tým, že odklon musí byť vedený  a vyznačený už na ceste I/16 v križovatke s cestou I/75 a následne so  smerovaním na Fiľakovskú cestu z cesty I/71. Takto vypracovaný projekt bude následne posúdený príslušnými orgánmi.

 

Komisia dopravy odporúča do najbližšieho zasadnutia komisie dopravy predložiť stanoviská oslovených spoločností (Moundfield, Stopshop, Hypernova)

 

kpt. Ing. Bobáľ ako zástupca ODI v Lučenci sa vyjadril, že požiadavku vyznačenia radenia na Zvolenskej ceste v križovatke s Ul. M. Rázusa nie je možné zrealizovať z dôvodu nedostatočných šírkových pomerov komunikácie

 

JUDr. Marko odporúča riešiť odvodnenie Ul. Dr. Herza pri výškových bytových domoch. Taktiež odporúča sfrézovať hrboľatý vjazd k bytovému domu na M.R.Štefánika č. 14

 

p. Bánsky odporúča umiestniť prenosné dopravné značenie B 34 Zákaz zastavenia na Ul. Továrenská (zo strany stavby Vilaggia) z dôvodu lepšieho prejazdu autobusov

 

Mgr. Olšiak odporúča dosypať štrkodrvou nespevnenú prístupovú cestu ku garážam vo štvrti Osloboditeľov z dôvodu, že tam stojí voda. Taktiež odporúča vyzvať Mestskú políciu na riešenie odstránenia dlhodobo stojaceho vozidla v predmetnej lokalite (Mazda)

 

Mgr. Olšiak odporúča, aby bol vyzvaný vlastník pozemku, ktorý sa nachádza pred Krutkovou osadou a zabezpečil úpravu vzrastlej zelene k zlepšeniu rozhľadových pomerov pri výjazde na cestu I/71 z prístupovej cesty k zahradkárskej oblasti  

 

Ing. Hámorník oboznámil členov komisie s petíciou za zmenu projektu stavby Rekonštrukcia Ul. Moyzesa. K uvedenej stavbe už bolo vydané stavebné povolenie.

 

 

 

Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 31. 08. 2017 od 14.00 do 15.00 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie žiadosti p. Teodora Paragiho k doplneniu zvislého dopravného značenia IP 13a  na jestvujúcom parkovisku s kolmým státím

Rôzne

Záver

 

 

Prejednanie žiadosti p. Teodora Paragiho k doplneniu zvislého dopravného značenia IP 13a  na jestvujúcom parkovisku s kolmým státím

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Teodora Paragiho, ktorá sa týkala požiadavky na doplnenie zvislého dopravného značenia IP 13a na jestvujúcom parkovisku s kolmým státím pri bytovom dome Rúbanisko I/21 – 22. (viď. príloha č. 1)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

        Komisia odporúča umiestnenie zvislého dopravného značenia IP 13a Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím na jestvujúcom parkovisku s kolmým státím pri bytovom dome Rúbanisko I/21 – 22. Na základe vyššie uvedeného komisia žiada príslušné oddelenie o vykonanie potrebných legislatívnych krokov za účelom vybavenia žiadosti (stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu, vydanie Určenia trvalého dopravného značenia a iné).

 

 

Rôzne

 

Komisia dopravy odporúča opätovne vyzvať vlastníka a správcu cesty 3. triedy (Zvolenská cesta a Partizánska cesta) o doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, ktoré bude riešiť vyznačenie šikmého státia na Partizánskej ceste pri budove Agroinštitútu a radenie (priebežné a odbočovacie pruhy na Zvolenskej ceste pri križovatke s Ul. M. Rázusa

 

Komisia dopravy neodporúča predaj pozemku EKN parc. č. 470/26 z dôvodu možnej úpravy križovatky M. Rázusa x Zvolenská cesta

 

Komisia dopravy odporúča požiadať Okresný dopravný inšpektorát o stanovisko k možnosti dočasného premiestnenia AS zastávky  z Ul. továrenská na cestu I/75 Gemerská cesta (cca oproti protiľahlej AS zastávke pred križovatkou s Ul. továrenská) z dôvodu vykonávania stavebných prác v lokalite Opatová na Ul. továrenská.

 

Komisia dopravy odporúča pokračovať v zabezpečení prípravných prác (zhotovenie projektovej dokumentácie, vybavovanie inžinierskej činnosti) k stavbe, ktorá bude riešiť rekonštrukciu vnútroblokovej cesty vo štvrti M. R. Štefánika pozdĺž bytového domu č. 16 -21

 

Komisia dopravy odporúča riešiť s vlastníkom poškodeného podchodu na Ul. Vajanského, resp. prostredníctvom mesta dočasné oceľové premostenie, tak aby podchod mohli využívať chodci.

                        Pozn.:  Mesto Lučenec pri výstavbe okružnej križovatky iniciovalo riešiť prepojenie                    peších ťahov v smere od Fiľakovskej cesty po okružnú križovatku, avšak z dôvodu                     zúžených šírkových pomerov investor nevedel vyhovieť požiadavke mesta, keďže už                  samotné jazdné pruhy museli byť zúžené (limitujúca nehnuteľnosť a koryto potoka).

 

Mgr. Olšiak odporúča, aby bol vyzvaný vlastník pozemku, ktorý sa nachádza pred Krutkovou osadou a zabezpečil úpravu vzrastlej zelene k zlepšeniu rozhľadových pomerov pri výjazde na cestu I/71 z prístupovej cesty k zahradkárskej oblasti  

 

Ing. Hámorník informoval prítomných, že z dôvodu neustále zhoršujúceho sa stavu mostného objektu na ceste I/16 v extraviláne mesta bola krízovým štábom vyhlásená mimoriadna situácia. V tomto období správca cesty rieši provizórne premostenie. Počas osádzania provizórneho premostenia (podľa SSC Banská Bystrica cca 3 dni) bude nutné odkloniť premávku po obchádzkových trasách v jednom smere cez Veľké Dravce – Nové Hony a v druhom smere cez Slatinku.  

 

Komisia dopravy na základe podnetov občanov z lokality Ul. budovateľov, Ul. okružná a Rúbaniska II odporúča, aby mesto vyzvalo vlastníkov pozemkov, kde sa nachádzajú parkoviská bývalej Hypernovi a Stopshopu, aby z dôvodu rušenia nočného kľudu rôznymi vodičmi vozidiel vlastníci pozemkov zabezpečili také opatrenia, ktoré obmedzia v nočných hodinách vjazd vozidiel na vyššie uvedené parkoviská (zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľkou, rampa a pod.)

 

Komisia dopravy ďalej odporúča vyzvať prevádzku Mountfield, aby pri zásobovaní svojej prevádzky zabezpečila také opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť účastníkov cestnej premávky nakoľko kamión pri zásobovaní zaberie celý jazdný pruh (regulovanie dopravy počas zásobovania spôsobilou osobou, zásobovanie z miesta, kde minimálne obmedzí plynulosť a bezpečnosť premávky a pod.)

 

 

Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

Prezenčná listina 31_08_2017.pdf(202.6 kB)Prezenčná listina 31_08_2017.pdf

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 26. 07. 2017 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – ospravedlnený

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1.Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na II. polrok 2017

2.Prejednanie žiadosti Ing. Sabóa k oprave, resp. rekonštrukcii časti miestnej komunikácie Ul. Wágnera (slepá časť)

3.Rôzne

4.Záver

 

 

1.Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na II. polrok 2017

 

       Predseda komisie dopravy Ing. Hámorník predložil členom komisie k odsúhlaseniu Plán zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci na II. polrok 2017                    (viď. príloha č. 1)

       Predložený plán zasadnutí komisia dopravy zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

 

 

2.Prejednanie žiadosti Ing. Sabóa k oprave, resp. rekonštrukcii časti miestnej komunikácie Ul. Wágnera (slepá časť)

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť Ing. Sabóa, ktorá sa týkala požiadavky na opravu, resp. rekonštrukciu časti miestnej komunikácie Ul. Wágnera - slepá časť (viď. príloha č. 2)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

     Komisia dopravy odporúča vyššie uvedenú požiadavku rekonštrukcie časti nespevnenej miestnej komunikácie Ul. Wágnera (slepá časť) zaradiť do zoznamu investičných akcií mesta Lučenec. Komisia dopravy ďalej odporúča zohľadňovať pri výbere investičných akcií (najmä čo sa týka ciest), ktoré budú následne zaradené do návrhu rozpočtu kritéria ako napr. zaťaženie komunikácie, intenzitu dopravy, dôležitosť a význam komunikácie a pod. Taktiež komisia odporúča pokračovať v nastolenom režime rekonštrukcií a dobudovania komunikácií a zaraďovať v rámci programového rozpočtu aj dobudovávanie nespevnených komunikácií v meste.

     Na základe vyššie uvedeného komisia dopravy odporúča zaradiť do návrhu rozpočtu pre rok 2018 zhotovenie projektovej dokumentácie na dobudovanie predmetnej miestnej komunikácie.

 

 

3.Rôzne

 

-Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Juraja Miška, bytom Ul. Majakovského 56, Lučenec a časti obyvateľov Ul. Hviezdoslavova, Ul. Majakovského a Ul. K. Banšela, ktorá sa týkala požiadavky na zjednosmernenie miestnych komunikácií Ul. Hviezdoslavova, Ul. Majakovského, Ul. K. Banšela a Ul. Rádayho (viď. príloha č. 3).   

Komisia dopravy po oboznámení sa s uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy odporúča zhotoviť u odborne spôsobilej osoby projekt organizácie dopravy, ktorý bude riešiť zjednosmernenie vyššie uvedených miestnych komunikácií.

 

-Oddelenie dopravy a životného prostredia ďalej predložilo členom komisie k prejednaniu požiadavku SSC Banská Bystrica na zaujatie stanoviska k možnosti vyhlásenia mimoriadnej situácie z dôvodu, že mostný objekt, ktorý sa nachádza na ceste I/16 v extraviláne mesta je v havarijnom stave a hrozí jeho deštrukcia                (viď. príloha č. 4).    

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou požiadavkou zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy odporúča nakoľko sa jedná o cestu medzinárodného významu v extraviláne mesta Lučenec, aby sa k uvedenému vyjadril príslušný krízový štáb Okresného úradu v Lučenci, ktorý je najkompetentnejším orgánom v tejto veci konať.  

 

-   Komisia dopravy odporúča zistiť v akom štádiu je zhotovenie a vyznačenie radenia  na ceste 3. triedy Zvolenská cesta pred križovatkou s Ul. M. Rázusa.

 

-   Mgr. Olšiak odporúča komunikovať so spoločnosťou Veolia (Dalkia), ktorá realizuje rekonštrukciu teplovodných potrubí v lokalite Osloboditeľov, aby prenosné garáže   (2 ks), ktoré dočasne premiestnila na parkovisko ku Kalinovčanu presunula na iné vhodnejšie miesto. Ďalej žiada o opravu výtlku, ktorý sa nachádza v križovatke ulíc Slnečná x Sadová.

 

-   Ing. Hámorník žiada opraviť výtlky na obratisku pri kotolni Rúbaniska II.

 

 

4.Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

            Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 28. 06. 2017 od 15.00 do 15.40 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – ospravedlnený

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1.Rôzne

2.Záver

 

 

1.Rôzne

 

-  Ing. Hámorník odporúča opätovne vyzvať Banskobystrický samosprávny kraj a Banskobystrickú regionálnu správu ciest na doplnenie a vyznačenie dopravného značenia (parkovacie miesta) na ceste III. triedy – Ul. partizánska (pred býv. reštauračným zariadením Hviezda) v súlade s už odsúhlaseným projektom. 

           

-  JUDr. Marko odporúča skontrolovať nastavenie prevádzkových časov obidvoch cestných svetelných signalizácií, či fungujú v súlade s odporučením Okresného dopravného inšpektorátu. Ďalej odporúča skontrolovať plnenie si záväzkov občanov,   ktoré sa týkajú vyhradených parkovacích miest.

 

-  Mgr. Olšiak odporúča dôkladne kontrolovať rozkopávky, ktoré sa realizujú z dôvodu pokládky optickej siete v meste a taktiež ich danie do pôvodného stavu.

 

 

2.Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 31. 05. 2017 od 15.00 do 16.15 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1.Prejednanie žiadosti obyvateľov Dolnej Slatinky k označeniu časti obce Dolná Slatinka umiestnením príslušného dopravného značenia

2.Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. Borhyho k dokončeniu výstavby Ul. Borhyho (ľavá strana)

3.Prejednanie žiadosti spoločnosti Fortis MK s.r.o. k prenájmu pozemku parc.č. 6623/2 z dôvodu zriadenia kontajnerovej samoobslužnej čerpacej stanice PHL

4.Prejednanie obyvateľov Ul. Špitálska k rekonštrukcii miestnej komunikácie a chodníkov Ul. Špitálska

5.Prejednanie žiadosti Stavebného bytového družstva k vyhradeniu parkovacích miest pred bytovým domom Námestie republiky č. 16-25 a zhotoveniu parkovacích plôch vo dvornej časti za bytovým domom

6.Rôzne

7.Záver

 

 

1.Prejednanie žiadosti obyvateľov Dolnej Slatinky k označeniu časti obce Dolná Slatinka umiestnením príslušného dopravného značenia

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Dolnej Slatinky, ktorá sa týkala označenia časti obce Dolná Slatinka a to umiestnením príslušného dopravného značenia (viď. príloha č. 1)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

        Komisia odporúča umiestnenie zvislého dopravného značenia IS 36c Miestna časť obce a IS 36d Koniec miestnej časti obce na miestnej komunikácii časti Dolná Slatinka. Na základe vyššie uvedeného komisia žiada príslušné oddelenie o vykonanie potrebných legislatívnych krokov za účelom vybavenia žiadosti (stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu, vydanie Určenia trvalého dopravného značenia a iné).

 

2.Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. Borhyho k dokončeniu výstavby Ul. Borhyho (ľavá strana)

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. Borhyho, ktorá sa týkala požiadavky na dokončenie výstavby   Ul. Borhyho - ľavá strana. (viď. príloha č. 2)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

     Komisia dopravy odporúča vyššie uvedenú požiadavku dokončenia výstavby          Ul. Borhyho (ľavá strana) zaradiť do zoznamu investičných akcií mesta Lučenec. Komisia dopravy ďalej odporúča zohľadňovať pri výbere investičných akcií (najmä čo sa týka ciest), ktoré budú následne zaradené do návrhu rozpočtu kritéria ako napr. zaťaženie komunikácie, intenzitu dopravy, dôležitosť a význam komunikácie a pod. Taktiež komisia odporúča pokračovať v nastolenom režime rekonštrukcií a dobudovania komunikácií a zaraďovať v rámci programového rozpočtu aj dobudovávanie nespevnených komunikácií v meste.

 

 

3.Prejednanie žiadosti spoločnosti Fortis MK s.r.o. k prenájmu pozemku parc.č. 6623/2 z dôvodu zriadenia kontajnerovej samoobslužnej čerpacej stanice PHL

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia opätovne predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť spoločnosti Fortis MK s.r.o. o prenájom pozemku parc.č. 6623/2 z dôvodu zriadenia kontajnerovej samoobslužnej čerpacej stanice PHL (viď. príloha      č. 3).

     Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:             Komisia dopravy z dôvodu zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, resp. po zohľadnení vplyvov na životné prostredie neodporúča zriadenie čerpacej stanice PHL na určenom mieste.  

 

 

4.Prejednanie obyvateľov Ul. Špitálska k rekonštrukcii miestnej komunikácie a chodníkov Ul. Špitálska

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. Špitálska, ktorá sa týkala požiadavky na rekonštrukciu Ul. Špitálska (viď. príloha č. 4)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

     Komisia dopravy odporúča vyššie uvedenú požiadavku rekonštrukcie Ul. Špitálska zaradiť do zoznamu investičných akcií mesta Lučenec. Komisia dopravy ďalej odporúča zohľadňovať pri výbere investičných akcií (najmä čo sa týka ciest), ktoré budú následne zaradené do návrhu rozpočtu kritéria ako napr. zaťaženie komunikácie, intenzitu dopravy, dôležitosť a význam komunikácie a pod. Čo sa týka zabezpečenia bežnej údržby komisia dopravy odporúča, tak ako aj v minulom období opravovať kritické výtlky na predmetnej komunikácii v rámci bežnej údržby.

 

 

 

5.Prejednanie žiadosti Stavebného bytového družstva k vyhradeniu parkovacích miest pred bytovým domom Námestie republiky č. 16-25 a zhotoveniu parkovacích plôch vo dvornej časti za bytovým domom

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť Stavebného bytového družstva, ktorá sa týkala vyhradenia parkovacích miest pred bytovým domom Námestie republiky č. 16-25 a zhotovenia parkovacích plôch vo dvornej časti za bytovým domom. (viď. príloha č. 5)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

        Komisia neodporúča vyhradenie parkovacích miest pred bytovým domom v predmetnej lokalite. Čo sa týka zhotovenia parkovacích plôch vo dvornej časti vyššie uvedeného bytového domu komisia taktiež neodporúča ich vybudovanie nakoľko sa jedná o uzatvorenú dvornú časť a predmetné pozemky nie sú vo výlučnom vlastníctve Mesta Lučenec.

 

 

6.Rôzne

 

-Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu požiadavku Mestského informačného centra Lučenec, ktorá sa týkala zaujatia stanoviska k predloženému návrhu na udelenie uznaní mesta Lučenec (viď. príloha   č. 6).   

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou požiadavkou zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy odporúča udeliť uznania podľa predloženého návrhu.

-   JUDr. Marko odporúča doplniť zvislé dopravné značenie P1 Daj prednosť v jazde! pri výjazde z parkoviska od Okresného úradu na Ul. Námestie republiky.

 

 

7.Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 26. 04. 2017 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1.Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. úzka k doplneniu trvalého dopravného značenia   B1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel a dodatkovej tabulky E12 s textom: Okrem dopravnej obsluhy a taktiež ku zhotoveniu spomaľovacích prahov na predmetnej ulici

2.Prejednanie žiadosti p. Jaloveckého k umiestneniu zákazového značenia na                  Ul. Sládkoviča oproti vjazdu do garáže na adrese Ul. Sládkoviča č. 11 z dôvodu zabezpečenia plynulejšieho vjazdu a výjazdu z/do garáže

3.Rôzne

4.Záver

 

 

1.Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. úzka k doplneniu trvalého dopravného značenia   B1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel a dodatkovej tabulky E12 s textom: Okrem dopravnej obsluhy a taktiež ku zhotoveniu spomaľovacích prahov na predmetnej ulici

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. úzka, ktorá sa týkala doplnenia trvalého dopravného značenia   B1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel a dodatkovej tabulky E12 s textom: Okrem dopravnej obsluhy na miestnej komunikácii Ul. úzka a taktiež požadavky na zhotovenie spomaľovacích prahov na predmetnej ulici (viď. príloha č. 1)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

        Komisia odporúča umiestnenie vyššie uvedeného zvislého dopravného značenia na miestnej komunikácii Ul. úzka pri vjazde od Ul. hlavná. Na základe vyššie uvedeného komisia žiada príslušné oddelenie o vykonanie potrebných legislatívnych krokov za účelom vybavenia žiadosti (stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu, vydanie Určenia trvalého dopravného značenia a iné). Čo sa týka umiestnenia spomaľovacích prahov na Ul. úzka komisia dopravy neodporúča ich osadenie na predmetnej nespevnenej komunikácii.

 

2.Prejednanie žiadosti p. Jaloveckého k umiestneniu zákazového značenia na                  Ul. Sládkoviča oproti vjazdu do garáže na adrese Ul. Sládkoviča č. 11 z dôvodu zabezpečenia plynulejšieho vjazdu a výjazdu z/do garáže

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Jaloveckého, ktorá sa týkala umiestnenia zákazového značenia na                Ul. Sládkoviča oproti vjazdu do garáže na adrese Ul. Sládkoviča č. 11 z dôvodu zabezpečenia plynulejšieho vjazdu a výjazdu z/do garáže (viď. príloha č. 2)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

     Komisia dopravy neodporúča umiestnenie zákazového značenia podľa vyššie uvedenej požiadavky nakoľko šírkové pomery komunikácie (cesta, chodník) postačujú na zabezpečenie vjazdu a výjazdu z/do garáže nachádzajúcej sa na adrese Ul.Sládkoviča č. 11 aj v prípade pozdĺžneho státia vozidiel na opačnej strane krajnice vozovky.

 

 

3.Rôzne

 

-Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. slnečná, ktorá sa týkala umiestnenia spomaľovacieho prahu na miestnej komunikácii Ul. slnečná v Malej Vsi (viď. príloha č. 3).   

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na   Ul. slnečná a s prihliadnutím, že sa  jedná o dlhý priebežný úsek komunikácie odporúča zhotovenie spomaľovacieho prahu na predmetnej komunikácii. Komisia žiada príslušné oddelenie o vykonanie potrebných legislatívnych krokov za účelom vybavenia žiadosti (stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu, vydanie Určenia trvalého dopravného značenia a iné).

-Predseda komisie Ing. Hámorník odporúča vyznačiť vodorovným dopravným značením spomaľovací prah nachádzajúci sa na Rúbanisku III neďaleko Ambry.  

-Ing. Danko odporúča previesť nasledovné úpravy v križovatke Ul. potočná a Ul. továrenská:

            - z dôvodu lepších rozhľadových pomerov v križovatke osadiť dopravné zrkadlo,

            - posunúť jestv. betónovú skruž ďalej od krajnice vozovky,

            - vymeniť a následne medzi jestv. bet. skruže osadiť odpadkový kôš,

            - premiestniť pevnú zábranu (skalu) ďalej od krajnice vozovky bližšie k oploteniu.

-   Ing. Danko ďalej žiada otočiť jestv. rozhlas na Ul. potočná v smere ku Krivánskemu potoku

-   Mgr. Olšiak odporúča v rámci plošnej obnovy vodorovného značenia v meste vyznačiť smerové šípky na Ul. Hviezdoslavova (jednosmerka) v križovatke s Ul. maloveská, taktiež pod nadjazdom na Ul. M. Rázusa (pri skateparku) riešiť doplnenie vodorovného dopravného značenia. Ďalej odporúča zaradiť do rozpočtu rekonštrukciu chodníka vo štvrti Osloboditeľov 1-19

 

-Komisia dopravy odporúča v rámci najbližšieho stretnutia komisie vykonať obhliadku mesta priamo v teréne. Členovia komisie môžu svoje podnety na miesta obhliadok zaslať emailom tajomníkovi komisie  dopravy do 15.05.2017.

 

4.Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 29. 03. 2017 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – ospravedlnená

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1.Prejednanie žiadosti p. Dananajovej bytom Ul. továrenská 19, Lučenec k umiestneniu dopravného značenia zamedzujúceho státie na chodníku pri plynovej kotolni na           Ul. továrenská z dôvodu zabezpečenia prípadného prejazdu vozidiel rýchlej záchrannej služby a požiarneho zboru

2.Prejednanie požiadavky obyvateľov vnútrobloku Ul. Bernolákova č. 1 - 9 k umiestneniu zvislého dopravného značenia B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel a dodatkovej tabuľky E 12 s textom “Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu“ na vnútroblokovej komunikácii

3.Rôzne

4.Záver

 

 

1.Prejednanie žiadosti p. Dananajovej bytom Ul. továrenská 19, Lučenec k umiestneniu dopravného značenia zamedzujúceho státie na chodníku pri plynovej kotolni na           Ul. továrenská z dôvodu zabezpečenia prípadného prejazdu vozidiel rýchlej záchrannej služby a požiarneho zboru

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Dananajovej bytom Ul. továrenská 19, Lučenec, ktorá sa týkala umiestnenia dopravného značenia zamedzujúceho státie na chodníku pri plynovej kotolni na              Ul. továrenská z dôvodu zabezpečenia prípadného prejazdu vozidiel rýchlej záchrannej služby a požiarneho zboru (viď. príloha č. 1)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

        Komisia odporúča písomne vyzvať Mestskú políciu na kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o cestnej premávke nakoľko vodiči nerešpektujú predmetný zákon  a odstavujú vozidlá na chodníku tak, že voľná šírka chodníka pri odstavenom vozidle je menšia ako 1,5 m.

 

2.Prejednanie požiadavky obyvateľov vnútrobloku Ul. Bernolákova č. 1 - 9 k umiestneniu zvislého dopravného značenia B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel a dodatkovej tabuľky E 12 s textom “Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu“ na vnútroblokovej komunikácii

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu požiadavku obyvateľov vnútrobloku Ul. Bernolákova č. 1 – 9, ktorá sa týkala umiestnenia zvislého dopravného značenia B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel                 a dodatkovej tabuľky E 12 s textom “Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu“ na vnútroblokovej komunikácii (viď. príloha č. 2)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou požiadavkou zaujala nasledovné stanovisko:

     Nakoľko sa jedná o priebežnú komunikáciu s prepojením ulíc Partizánska cesta           a Ul. Štúrova a taktiež s prihliadnutím na to, že v minulom roku boli na predmetnej komunikácii zrealizované opatrenia na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky (zjednosmernenie komunikácie) komisia dopravy neodporúča ďalšiu úpravu v organizácii dopravy.

 

 

3.Rôzne

 

-Oddelenie dopravy a životného prostredia pripomenulo členom komisie dopravy termín pracovného stretnutia (03.04.2017) k téme Územného Generelu dopravy na ktoré boli pozvaní.  

 

-Predseda komisie Ing. Hámorník predložil členom komisie k prejednaniu žiadosť spoločnosti Fortis MK s.r.o. o prenájom pozemku parc.č. 6623/2 z dôvodu zriadenia kontajnerovej samoobslužnej čerpacej stanice PHL.

Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko: Komisia dopravy nemá námietky k zriadeniu čerpacej stanice PHL avšak na inom vhodnom mieste, kde budú zohľadnené – plynulosť a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a vplyvy na životné prostredie.  

 

-Komisia dopravy odporúča z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na Fiľakovskej ceste (neďaleko uzatvoreného podchodu) riešiť nasledovné opatrenia:

            - vyzvať Mestskú políciu na monitorovanie lokality Fiľakovskej cesty pred          vjazdom na okružnú križovatku (chodci prechádzajú po vozovke          a nevyužívajú jestvujúce pešie ťahy),

            - za súhlasu správcu cesty riešiť premiestnenie označníka ku bývalému      discoklubu Cage z dôvodu lepšieho využívania jestvujúcich peších ťahov     chodcami,

            - opätovne vykonať stavebný dohľad, resp. previesť kontrolu dodržiavania          prijatých opatrení stavebným úradom za účelom sfunkčnenia podchodu pre            peších

 

-Komisia dopravy odporúča opraviť poškodený betónový múrik na Ul. lúčna pri Obchodnej akadémii.

 

 

 

4.Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 27. 02. 2017 od 15.00 do 15.50 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1.Prejednanie žiadosti Stavebného bytového družstva Lučenec k umiestneniu zvislého dopravného značenia B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel a dodatkovej tabuľky E 12         s textom “Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu“ pri vjazde k bytovému domu Námestie republiky č. 2

2.Rôzne

3.Záver

 

 

1.Prejednanie žiadosti Stavebného bytového družstva Lučenec k umiestneniu zvislého dopravného značenia B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel a dodatkovej tabuľky E 12         s textom “Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu“ pri vjazde k bytovému domu Námestie republiky č. 2

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť Stavebného bytového družstva Lučenec, ktorá sa týkala umiestnenia zvislého dopravného značenia B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel a dodatkovej tabuľky E 12         s textom “Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu“ pri vjazde k bytovému domu Námestie republiky č. 2 (viď. príloha č. 1)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

        Komisia odporúča umiestnenie vyššie uvedeného zvislého dopravného značenia pri vjazde k bytovému domu Námestie republiky č. 2. Na základe vyššie uvedeného komisia žiada príslušné oddelenie o vykonanie potrebných legislatívnych krokov za účelom vybavenia žiadosti (stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu, vydanie Určenia trvalého dopravného značenia a iné).

 

 

 

2.Rôzne

 

-Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ulice sadová a Ulice jasná, ktorá sa týkala požiadavky na umiestnenie dopravného zrkadla v križovatke ulíc jasná a sadová (viď. príloha č. 2)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné      stanovisko:

       Komisia z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a zlepšenia rozhľadových pomerov odporúča umiestnenie dopravného zrkadla v križovatke ulíc jasná a sadová. Na základe vyššie uvedeného komisia žiada príslušné oddelenie o vykonanie potrebných legislatívnych krokov za účelom vybavenia žiadosti (stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu a iné).

 

-Komisia dopravy odporúča vyzvať Banskobystrickú regionálnu správu ciest ako správcu cesty 3. triedy – Partizánska cesta o doplnenie dopravného značenia v zmysle odsúhlaseného projektu, ktorý riešil státie vozidiel v lokalite zariadenia Hviezda.  

 

-Komisia dopravy odporúča vhodne doplniť dopravné značenie na Ul. železničná (spodná časť) z dôvodu jasného stanovenia odstavovania vozidiel v predmetnom úseku cesty.  

 

-Komisia dopravy odporúča vyzvať Mestskú políciu na vykonávanie pravidelných kontrol na Ul. Dukelských hrdinov (mestský okruh), kde vodiči porušujú ustanovenia cestného zákona a odstavujú vozidlá na ceste pri Stavebnom učilišti pred AS zastávkou.

 

-Mgr. Olšiak odporúča na Ul. Sládkoviča (v úseku od M. Rázusa po Ul. Jókaiho pri bytovke) na novoosadený ŽB el. stĺp osadiť svietidlo, ktoré bolo z dôvodu výmeny stĺpov demontované.  

 

-Oddelenie dopravy a životného prostredia informovalo členov komisie dopravy, že na základe vykonaných obhliadok a zmonitorovaní stavu miestnych komunikácií boli v 8. týždni začaté opravy kritických výtlkov na miestnych komunikáciách ako napr. (Ul. novohradská, L. Novomeského, Husova, Lúčna, M. Rázusa, kpt. Nálepku a pod.) za použitia studenej asfaltovej zmesi. Po spustení výrobní asfaltov (predpoklad koniec mesiaca marec v závislosti od poveternostných vplyvov) budú opravy výtlkov na miestnych komunikáciách vykonávané aj za použitia teplej asfaltovej zmesi.

 

 

3.Záver

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 25. 01. 2017 od 14.30 do 15.25 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1.Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na I. polrok 2017

2.Predloženie pripomienok a  návrhov ku  spracovanému Konceptu Územného generelu dopravy mesta Lučenec

3.Prejednanie žiadosti p. Laurovej k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP                     na Smetanovom námestí

4.Rôzne

5.Záver

 

 

1.Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na I. polrok 2017

 

Predseda komisie dopravy Ing. Hámorník predložil členom komisie k odsúhlaseniu Plán zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci na I. polrok 2017                    (viď. príloha č. 1)

Predložený plán zasadnutí komisia dopravy zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

 

 

2.Predloženie pripomienok a  návrhov ku  spracovanému Konceptu Územného generelu dopravy mesta Lučenec

 

Komisia dopravy k bodu pripomienkovania spracovaného Konceptu Územného generelu dopravy mesta Lučenec zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy potvrdzuje a súhlasí s pripomienkami, ktoré boli prezentované na pracovnom stretnutí ku spracovanému Konceptu Územného generelu dopravy mesta Lučenec dňa 19.12.2016. Komisia žiada spracovateľa ÚGD o doplnenie návrhu úpravy križovatky Haličská cesta – F. Lehára – Dukelských hrdinov na klasickú štvorramennú (tak ako to bolo prezentované na pracovnom stretnutí dňa 19.12.2016)

 

 

3.Prejednanie žiadosti p. Laurovej k vyhradeniu parkovacieho miesta pre ZŤP                     na Smetanovom námestí

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Laurovej, ktorá sa týkala vyhradenia parkovacieho miesta pre ZŤP na Smetanovom námestí. (vi´d. príloha č. 2).

 

Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy nesúhlasí s vyhradením parkovacieho miesta na kruhovej križovatke Smetanovho námestia nakoľko je to v rozpore s príslušnou STN a zákonom o cestnej premávke. Po zhodnotení žiadosti a obhliadke na tvare miesta odporúča žiadateľke podať žiadosť na Mesto Lučenec o súhlas k úprave jestvujúceho vjazdu. Jeho úpravou by bolo zabezpečené odstavovanie vozidla žiadateľky.

 

 

4.Rôzne

 

-Komisia dopravy odporúča po zlepšení poveternostných vplyvov dať zatrieť nelegálne vodorovné značenie na parkovacom mieste v lokalite Námestie republiky.

 

-Komisia dopravy odporúča upraviť prevádzkové časy fungovania obidvoch cestných svetelných signalizácií nasledovne - v pracovné dni od 06:30 hod do 18:00 hod, v sobotu a nedeľu – mimo prevádzky.

 

-Ing. Danko odporúča z dôvodu zlepšenia plynulosti premávky odstrániť betónovú skruž a premiestniť odpadkový kôš v križovatke ulíc továrenská a potočná. Taktiež žiada o opravu blikajúceho svetla na konci Ul. potočná (slepá časť pri potoku).

 

-Mgr. Olšiak žiada o premiestnenie novoosadeného betónového koša na Fiľakovskej ceste nakoľko ho niekto posunul. Taktiež žiada o opravu blikajúceho svetla pri bytovke na Osloboditeľov č. 2.

 

 

5.Záver

 

Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 19. 12. 2016 od 10.30 do 14.00 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – ospravedlnený

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

-Ing. Igor Korniet (prednosta MsÚ) – prítomný

-Zástupcovia spracovateľa Generelu dopravy mesta Lučenec – Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie dopravy a pracovné stretnutie ku prezentácii zhotoveného konceptu Generelu dopravy mesta Lučenec zahájil a viedol prednosta MsÚ Ing. Korniet v zmysle nasledovného programu:

 

1.Prezentácia konceptu Generelu dopravy mesta Lučenec spracovaného zhotoviteľom Žilinská univerzita v Žiline

2.Diskusia

3.Záver

 

 

1.Prezentácia konceptu Generelu dopravy mesta Lučenec spracovaného zhotoviteľom Žilinská univerzita v Žiline

 

Zástupcovia Žilinskej univerzity v Žiline predložili prítomným k oboznámeniu spracovaný koncept Generelu dopravy mesta Lučenec.

 

Po obšírnej prezentácii a oboznámení sa s predloženým dokumentom sa prítomní dohodli, že zhotovený materiál bude každému zaslaný k pripomienkovaniu. Pripomienky bude možné zaslať do 20.01.2017 na emailovú adresu sekretariátu prednostu mestského úradu.

 

 

2.Diskusia

 

Prítomní sa zhodli, že v rámci dopravy je nutné vyvíjať tlak na príslušné orgány za účelom zhotovenia stavby preložky cesty I/75 a rýchlostnej komunikácie R2. Taktiež je potrebné nastaviť také parametre v rámci dynamickej dopravy, aby sa znižoval podiel osobnej individuálnej dopravy a využívala vo zvýšenej miere verejná hromadná doprava, cyklistická a pešia doprava.

  

 

3.Záver

 

Prednosta MsÚ Ing. Korniet poďakoval prítomným za účasť a pracovné stretnutie a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

Prezenčná listina 19_12_2016.pdf(38.7 kB)Prezenčná listina

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 24. 11. 2016 od 15.00 do 15.40 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – ospravedlnený

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1.Prejednanie predbežného Návrhu rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2017, 2018 a 2019

2.Rôzne

3.Záver

 

 

1.Prejednanie predbežného Návrhu rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2017, 2018 a 2019

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie dopravy na prejednanie predbežný Návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2017, 2018 a 2019.                 (viď. príloha č. 1)

Po oboznámení sa s predbežným Návrhom rozpočtu komisia dopravy zobrala predložený návrh rozpočtu na vedomie a súhlasila s jeho obsahom bez pripomienok.

 

Ku návrhu rozpočtu sa vyjadril vedúci oddelenia dopravy a ŽP Ing. Ladoš, ktorý oboznámil prítomných, že vedenie Mesta Lučenec bude aj v roku 2017 podporovať začatú stratégiu komplexnej obnovy ciest v meste Lučenec formou pokládok súvislých asfaltových krytov.

 

 

2.Rôzne

 

-Ing. Hámorník upovedomil prítomných, že v roku 2017 by mala byť zo strany štátu  v rámci Akčného plánu pravdepodobne poskytnutá pre mesto dotácia na spracovanie Generelu dopravy.

 

-Komisia dopravy odporúča, aby bola v mesačných intervaloch oboznamovaná s rozsiahlejšími rozkopávkami, ktoré sa vykonávajú na verejných priestranstvách v majetku mesta Lučenec. Komisia dopravy ďalej odporúča, aby krivka finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v oblasti Cestnej dopravy mala aj v roku 2017 a 2018 stúpajúcu tendenciu oproti predošlým rokom.

 

-JUDr. Marko odporúča, aby v rámci kontroly dopravného značenia bolo odkontrolované vodorovného dopravné značenie v meste Lučenec (súlad zvislého a vodorovného dopravného značenia a pod.).

 

-Ing. Ladoš oboznámil prítomných, že po viacnásobných neúspešných pokusoch o riešenie križovatky Masarykova-Kármána-Vajanského s majoritným vlastníkom cesty I/75 zabezpečilo Mesto Lučenec v 47. týždni roku 2016 opätovné sfunkčnenie cestnej svetelnej signalizácie na vyššie uvedenej križovatke. Bola vymenená základná riadiaca jednotka CSS za moderný radič RS4 CROSS. V 1. fáze bola CSS spustená tak, aby pri použití jestv. slučiek a detektorov bola priepustnosť vozidiel v križovatke čo najoptimálnejšia. Na miestach, kde sa nachádzajú dopytové tlačidlá pre chodcov sa fáza zapína po ich aktivácii a priebehu všetkých nastavených fázových režimov. Po zohľadnení zaťaženosti križovatky a intenzít dopravy boli prevádzkové časy fungovania obidvoch CSS v meste Lučenec upravené nasledovne a to od 06:00 hod do 19:00 hod.        

 

 

3.Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

Prezenčná listina 24_11_2016.pdf(209.2 kB)Prezenčná listina

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 26. 10. 2016 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – ospravedlnený

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1.Oboznámenie sa s Operačným plánom zimnej služby na obdobie 2016-2017

2.Rôzne

3.Záver

 

 

1.Oboznámenie sa s Operačným plánom zimnej služby na obdobie 2016-2017

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k oboznámeniu Operačný plán zimnej služby na obdobie 2016 – 2017.

 

Komisia dopravy predložený Operačný plán zimnej služby na obdobie 2016 – 2017 zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

Komisia dopravy odporúča predmetný Operačný plán zimnej služby predložiť aj Okresnému dopravnému inšpektorátu v Lučenci. Ďalej odporúča tak ako každý rok dať informácie k vykonávaniu zimnej služby (povinnosti pri ZÚ, dispečing a pod.) do novín, na web stránku mesta, resp. vývesné tabule.

 

 

2.Rôzne

 

-Komisia dopravy odporúča, aby prostredníctvom prednostu MsÚ boli zapisovatelia komisií upovedomení o tom, že v prípade požiadaviek iných komisií na konkrétnu komisiu (rôzne prerokovania v príslušnej komisii a pod.) musia spôsobom sprievodného listu a priloženej zápisnice toto odoslať k príslušnej komisii k prerokovaniu.

 

-Komisia dopravy ďalej odporúča umiestniť oznam na AS zastávkach nachádzajúcich sa na Fiľakovskej ceste (neďaleko ČS Shell), ktorý upovedomí občanov o tom, že podchod pre peších v smere od ČS Shell na Ul. Vajanského je uzatvorený a je možné využívať ostatné pešie komunikácie. Komisia taktiež odporúča, aby príslušný stavebný úrad vyzval majiteľa k náprave a oprave poškodeného objektu.

 

-p. Bánsky odporúča, aby v rámci celoplošnej obnovy vodorovného značenia boli obnovené aj AS zastávky na miestnych komunikáciách.

 

-JUDr. Marko odporúča prostredníctvom oddelenia ekonomiky a majetku mesta skontrolovať nájomnú zmluvu a jej podmienky pre prevádzku pohostinstva Lipa, ktorá zaberá verejný priestor (zelený pás) medzi chodníkom a cestou na Ul. D. Matejovie, kde osadené zábradlie nie je vhodne umiestnené.

 

-Komisia dopravy odporúča skontrolovať povolenie na umiestnenie vyhradenia státia pre posilňovňu nachádzajúcu sa na Ul. Petőfiho oproti Úradu práce. Komisia ďalej odporúča prehodnotiť preznačenie pozdĺžnej prerušovanej čiary V2a na stred vozoviek na Ul. Námestie republiky (pozdĺž radových garáží Okresného úradu) a na Ul. Čajkovského v úseku od Ul. M. Rázusa po Ul. Hviezdoslavova.

 

  

 

3.Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 27. 09. 2016 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

-Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

-Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

-Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

-Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

-Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

-JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

-Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

-kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

-Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1.Prejednanie petície za zachovanie šikmého státia na Ul. partizánska (pri Hviezde)

2.Rôzne

3.Záver

 

 

1.Prejednanie petície za zachovanie šikmého státia na Ul. partizánska (pri Hviezde)

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu petíciu za zachovanie šikmého státia na ceste III/266 Vidiná – Lučenec (Ul. partizánska).

 

Komisia dopravy uvedenú petíciu prejednala. Projektová dokumentácia, ktorá riešila organizáciu dopravy  na predmetnej ceste 3. triedy bola prejednávaná už na predchádzajúcom zasadnutí komisie dopravy.

Pozn.: Čo sa týka predmetnej petície Mesto Lučenec ako prijímateľ petície postúpilo        v zmysle § 5 ods.3 zákona č. 85/1990 Zb o petičnom práve v platnom znení petíciu občanov „za zachovanie šikmého parkovania na ceste III/266 Vidiná - Lučenec“, doručenú Mestu Lučenec dňa 23.9.2016, na ďalšie vybavenie príslušnému správcovi dotknutej komunikácie.

 

 

2.Rôzne

 

-Komisia dopravy žiada v križovatke Ul. M. Rázusa a Ul. Čajkovského o úpravu plnej vodiacej čiary V4 na prerušovanú. Ďalej odporúča zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2017 opravu spomaľovacieho prahu na Ul. L. Novomeského (pri AS zastávke). Taktiež odporúča požiadať príslušného správcu cesty 3. triedy (Ul. partizánska) o riešenie úpravy organizácie dopravy aj pred budovou Agroinštitútu.

-p. Bánsky odporúča riešiť do budúcna osadenie AS prístreškov aj na miestach ako napr. Ul. Dukelských hrdinov (v smere na Rúbanisko), Námestie republiky pri nemocnici (v smere do centra mesta).

 

 

3.Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 24. 08. 2016 od 15.00 do 16.35 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

JUDr. Dušan Ilčík (poslanec MsZ) – prítomný

JUDr. Jozef Oravec - neprítomný

Marián Svorad (konateľ spoločnosti Svoma s.r.o.) - prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Zaujatie stanoviska ku kvalite zhotovovania vysprávok na miestnych komunikáciách v meste Lučenec (obhliadka v teréne)

Zaujatie stanoviska k úprave organizácie dopravy (vodorovné a zvislé dopravné značenie) na ceste 3. triedy - Ul. partizánska (pred Hviezdou) a miestnej komunikácii Námestie republiky (pri lekáni)

Rôzne

Záver

 

 

Zaujatie stanoviska ku kvalite zhotovovania vysprávok na miestnych komunikáciách v meste Lučenec (obhliadka v teréne)

 

Na základe obhliadky na tvare miesta (Rúbanisko III pri výškovom bytovom dome č. 4 a Rúbanisko II pri blokoch L, M) prítomní členovia komisie dopravy a pozvaní konštatovali v súlade so závermi zasadnutia komisie dopravy zo dňa 27.07.2016, že vysprávky na miestnych komunikáciách sa zhotovujú kvalitne. Na samotnú trvácnosť zhotoveného opraveného výtlku však vplývajú negatívne faktory ako napr. zlé podložie komunikácie, sieťové rozpady jestv. asfaltových krytov, ktoré neboli zhotovované podľa príslušných technických noriem. 

Záverom prítomní odporučili mestu pokračovať v zhotovovaní opráv ciest aj formou pokládok  súvislých asfaltových krytov. Ďalej odporúčajú zhotoviť projektové dokumentácie na rekonštrukcie obhliadnutých ciest, konkrétne v lokalite Rúbanisko II pri blokoch K, L a na Rúbanisku III v úseku od Ul. budovateľov po križovatku medzi výškovými bytovými domami č. 4 a 5 (po DZ hlavná cesta pri sánkovacom kopci).

Zaujatie stanoviska k úprave organizácie dopravy (vodorovné a zvislé dopravné značenie) na ceste 3. triedy - Ul. partizánska (pred Hviezdou) a miestnej komunikácii Námestie republiky (pri lekáni)

 

     Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k vyjadreniu projektovú dokumentáciu úpravy organizácie dopravy (vodorovné a zvislé dopravné značenie) na ceste 3. triedy - Ul. partizánska (pred Hviezdou) a miestnej komunikácii Námestie republiky (pri lekáni).

 

Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženou projektovou dokumentáciou zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy bude v plnej miere rešpektovať stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu v Lučenci.

 

 

Rôzne

 

Komisia dopravy vykonala obhliadku križovatky L. Novomeského x štvrť M. Malinovského. Podnetom bola požiadavka obyvateľa mesta p. Fungáča na doplnenie zvislého dopravného značenia (prikázaný smer obchádzania) v križovatke                L. Novomeského x štvrť M. Malinovského.

Komisia dopravy po obhliadke zaujala nasledovné stanovisko:

Odporúča osloviť SSE k odstráneniu ŽB el. stĺpa, ktorý sa nachádza v križovatke. Ďalej odporúča vyznačiť pozdĺžnu súvislú čiaru pred križovatkou v úseku radenia vozidiel.

 

 

Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 27. 07. 2016 od 15.00 do 16.10 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

JUDr. Dušan Ilčík (poslanec MsZ) – prítomný

JUDr. Jozef Oravec - ospravedlnený

Marián Svorad (konateľ spoločnosti Svoma s.r.o.) - prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na II. polrok 2016

Zaujatie stanoviska ku kvalite zhotovovania vysprávok na miestnych komunikáciách v meste Lučenec

Informácia o termínoch celoplošnej obnovy vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách mesta Lučenec

Rôzne

Záver

 

 

 

Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na II. polrok 2016

 

Predseda komisie dopravy Ing. Hámorník predložil členom komisie k odsúhlaseniu Plán zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci na II. polrok 2016                    (viď. príloha č. 1)

Predložený plán zasadnutí komisia dopravy zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

 

 

 

 

 

Zaujatie stanoviska ku kvalite zhotovovania vysprávok na miestnych komunikáciách v meste Lučenec

 

 Na základe podnetov poslancov MsZ JUDr. Oravca a JUDr. Ilčíka bol do programu komisie dopravy zaradený bod, ktorý sa týkal zaujatia stanoviska ku kvalite zhotovovania vysprávok na miestnych komunikáciách v meste Lučenec. K prejednaniu uvedeného bodu boli prizvaní aj poslanci MsZ, ktorí poukazujú na nekvalitné zhotovovanie vysprávok. Taktiež bol prizvaný aj zástupca, resp. konateľ spoločnosti, ktorá zabezpečuje opravu miestnych komunikácií.

K vyššie uvedenému sa vyjadril poslanec MsZ JUDr. Ilčík, ktorý žiada, aby sa cesty opravovali nielen formou vysprávok výtlkov ale aj formou pokládok súvislých asfaltových krytov. Konkrétne žiada, aby vnútrobloková cesta na Rúbanisku III pri výškových bytových domoch č. 3 a 4 (neďaleko tzv. sánkovacieho kopca) bola opravená nie formou lokálnych vysprávok ale formou pokládky súvislého asfaltového koberca.

K uvedenému sa vyjadril vedúci oddelenia dopravy a ŽP Ing. Ladoš, ktorý ubezpečil prítomných o tom, že mesto má záujem opravovať cesty nie len formou lokálnych vysprávok výtlkov ale aj formou pokládok súvislých asfaltových krytov. Mesto Lučenec za posledné 3 roky pristúpilo k stratégii každoročných celoplošných opráv, resp. rekonštrukcií miestnych komunikácií v meste Lučenec. Takto boli opravované komunikácie ako napr. Ul. F. Lehára, Mocsáryho, Begova, Adyho, vnútroblokové cesty na Rúbanisku II – pri bloku M, pri bloku A, pri bloku C, za bytovým domom L 7 a pod. V ďalšom období plánuje mesto zrekonštruovať ďalšie miestne komunikácie ako napr. Ul. Dr. Herza, ďalšiu časť  Ul. Mocsáryho, Ul. slepá, Ul. továrenská  a iné.

Ku kvalite zhotovovania opráv výtlkov sa vyjadril aj p. Svorad, ktorý ubezpečil prítomných, že opravy výtlkov  sa realizujú kvalitne za plnenia predpísaných štandardov. Na samotnú trvácnosť zhotoveného opraveného výtlku však vplývajú negatívne faktory ako napr. zlé podložie komunikácie, sieťové rozpady jestv. asfaltových krytov, ktoré neboli zhotovované podľa príslušných technických noriem.

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenými zobrala stanoviská na vedomie a odporučila zúčastniť sa kontroly na už opravených cestách, resp. bezprostredne počas vykonávania opráv výtlkov na miestnych komunikáciách. Termín stretnutia: nasledujúce zasadnutie komisie dopravy dňa 24.08.2016 o 15:00 hod na Rúbanisku III pri tzv. sánkovacom kopci.

 

 

 

Informácia o termínoch celoplošnej obnovy vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách mesta Lučenec

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia informovalo prítomných o plánovaných termínoch celoplošnej obnovy vodorovného dopravného značenia v meste Lučenec. Predpokladané termíny sú 2. polovica mesiaca august a september 2016.

Komisia dopravy vyššie uvedené zobrala na vedomie a odporučila, aby sa čiastočná obnova vodorovného dopravného značenia najmä čo sa týka priechodov pre chodcov v centre mesta zhotovila už pred Dňami mesta. Komisia odporúča osloviť príslušných správcov ciest o vykonanie obnovy vodorovného dopravného značenia v intraviláne mesta Lučenec.

 

 

 

 

 

Rôzne

 

JUDr. Marko odporúča, aby bola vyzvaná prevádzka Moundfield k zabezpečeniu zásobovania svojej prevádzky kamiónmi tak, aby čo najmenej zasahovali do jazdného pruhu vozovky Ul. Gorkého, čím sa zníži riziko vzniku kolíznych bodov a taktiež aby bola vyzvaná ku oprave svojho vjazdu, ktorý je nadmerným zaťažením zásobujúcich kamiónov v dezolátnom stave

 

Komisia dopravy odporúča vykonať ďalšie kontroly taxi služieb na plnenie si svojich zákonných povinností.

 

p. Bánsky žiada o orezanie konárov stromov s pred zvislého dopravného značenia na Ul. kpt. Nálepku

 

požiadavka obyvateľa mesta p. Fungáča na doplnenie zvislého dopravného značenia (prikázaný smer obchádzania) v križovatke L. Novomeského x štvrť M. Malinovského. Komisia dopravy predmetnú požiadavku obhliadne na tvare miesta.

 

Mgr. Olšiak žiada o dokončenie doasfaltovania Ul. zámocká v Malej Vsi a o opravu chodníka na adrese Ul. Čajkovského č.10. Ďalej žiada o vyzvanie štátnej a mestskej polície na vykonávanie pravidelných kontrol v zákrute ciest Ul. hlavná a Ul. maloveská, kde v zákrute predmetnej križovatky sú pravidelne odparkované motorové vozidlá.

 

 

 

Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 28. 06. 2016 od 15.00 do 16.15 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – ospravedlnená

Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

JUDr. Eva Szabóová (hlavný kontrolór mesta)

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie petície obyvateľov za zrušenie „Zákazu státia“ na miestnej komunikácii Námestie republiky v úseku pred lekárňou Hviezda

Prejednanie žiadosti obyvateľov štvrte M. Malinovského k riešeniu organizácie dopravy na miestnej komunikácii tzv. spojnica v úseku od Ul. Gorkého po Ul. Podjavorinskej (zvýšenie bezpečnosti chodcov)

Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. nábrežná  a Hlavná k zmene organizácie dopravy na Ul. nábrežná (nespevnená časť) – zaslepenie a k požiadavke rekonštrukcie vozovky

Prejednanie podnetu obyvateľov štvrte Ul. Vajanského k riešeniu zamedzenia státia zásobovacích dodávok na sídlisku

Rôzne

Záver

 

 

Prejednanie petície obyvateľov za zrušenie „Zákazu státia“ na miestnej komunikácii Námestie republiky v úseku pred lekárňou Hviezda

 

    Hlavná kontrolórka mesta Lučenec  JUDr. Szabóová predložila členom komisie k prejednaniu petíciu obyvateľov, ktorá sa týkala zrušenia „Zákazu státia“ na miestnej komunikácii Námestie republiky v úseku pred lekárňou Hviezda (viď. príloha č. 1)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou petíciou zaujala nasledovné stanovisko:

    Vyššie uvedený podnet na odstránenie jestvujúceho zvislého dopravného značenia „B 33“ Zákaz státia bol prejednávaný už na zasadnutí komisie dopravy dňa 25.02.2016. Predmetné dopravné značenie bolo umiestnené na miestnej komunikácii Námestie republiky aj pred výstavbou OC Galéria. Uvedené značenie nezamedzuje vodičovi zastaviť vozidlo. To znamená, že na čas nevyhnutný na naloženie, resp. vyloženie tovaru a pod. môže vozidlo v uvedenom úseku zastaviť. Komisia dopravy s prihliadnutím na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky opätovne neodporúča zmenu v organizácii dopravy.

 

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov štvrte M. Malinovského k riešeniu organizácie dopravy na miestnej komunikácii tzv. spojnica v úseku od Ul. Gorkého po Ul. Podjavorinskej (zvýšenie bezpečnosti chodcov)

 

 Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov štvrte M. Malinovského, ktorá sa týkala riešenia organizácie dopravy na miestnej komunikácii tzv. spojnica v úseku od Ul. Gorkého po Ul. Podjavorinskej konkrétne zvýšenia bezpečnosti chodcov (viď. príloha č. 2)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Na predmetnej komunikácii s prihliadnutím na jej šírkové pomery boli už v minulosti prevedené opatrenia na zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky najmä chodcov. Bolo umiestnené zvislé dopravné značenie „B 31a“ Najvyššia dovolená rýchlosť 20 km/hod, taktiež „A 14“ Chodci, ďalej bol zhotovený retardér na spomalenie dopravy. Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na skutočnosť, že aj v roku 2016 bude za účelom zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na predmetnej miestnej komunikácii zhotovený ďalší retardér (na základe podnetu občanov) komisia dopravy neodporúča ďalšie zmeny v organizácii dopravy na miestnej komunikácii vo štvrti M. Malinovského. Avšak žiada príslušné oddelenie, aby vyzvalo Okresný dopravný inšpektorát v Lučenci na vykonávanie pravidelnejších kontrol na dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti na predmetnej miestnej komunikácii.

 

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. nábrežná  a Hlavná k zmene organizácie dopravy na Ul. nábrežná (nespevnená časť) – zaslepenie a k požiadavke rekonštrukcie vozovky

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. nábrežná a Hlavná, ktorá sa týkala zmeny organizácie dopravy na Ul. nábrežná (nespevnená časť) konkrétne jej zaslepenia a taktiež požiadavky na rekonštrukciu Ul. nábrežná (viď. príloha č. 3)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy odporúča predmetnú miestnu nespevnenú komunikáciu Ul. nábrežná zaradiť do programového rozpočtu na rekonštrukciu. Do doby reálneho zhotovenia rekonštrukcie Ul. nábrežná komisia dopravy odporúča s prihliadnutím na jestvujúci stav nespevnenej komunikácie a vybudovanú okolitú cestnú sieť (priľahlá komunikácia              Ul. hlavná je spevnená) predmetnú časť Ul. nábrežná pri križovatke s Ul. hlavná zaslepiť umiestnením pevných zábran napr. bet. kvetináčov, skál a pod. Týmto opatrením by bolo vyhovené obyvateľom Ul. nábrežná a taktiež by bola viac využívaná spevnená komunikácia Ul. hlavná. Komisia žiada príslušné oddelenie o zaslanie požiadavky na zmenu organizácie dopravy na Ul. nábrežná (zaslepenie) k odsúhlaseniu na Okresný dopravný inšpektorát v Lučenci.

 

 

 

 

 

Prejednanie podnetu obyvateľov štvrte Ul. Vajanského k riešeniu zamedzenia státia zásobovacích dodávok na sídlisku

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. Vajanského a predsedu samosprávy č. 133, Vajanského 102/B         p. Tomeka,  ktorá sa týkala riešenia zamedzenia státia zásobovacích dodávok na sídlisku štvrte Ul. Vajanského (viď. príloha č. 4)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

                Komisia dopravy odporúča požiadať Okresný dopravný inšpektorát v Lučenci                                     o stanovisko za účelom doriešenia vyššie uvedenej žiadosti.

 

 

Rôzne

 

JUDr. Marko odporúča, aby bola spísaná reklamácia, ktorej cieľom bude upraviť novovybudovaný retardér na Rúbanisku II pri bloku A, ktorý má veľmi strmé nájazdové plochy, čím môže pri prejazde týmto retardérom, resp. spomaľovacím prahom dochádzať k poškodzovaniu spodných častí vozidiel.

 

p. Bánsky žiada o orezanie konárov stromov na autobusových zastávkach v lokalite Rúbaniska I na Ul. L. Novomeského a na Ul. Jiráska (pri pneuservise Fides), ktoré obmedzujú plynulý vjazd autobusov na zastávku. Ďalej žiada o opravu prepadávajúcej sa dažďovej vpuste na ul. L. Novomeského pri križovatke                    s Ul. M. Malinovského a Ul. Palackého.  

 

 

Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 30. 05. 2016 od 15.00 do 16.15 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu Ul. partizánska č. 3 - 13 k rozšíreniu kapacity parkoviska (kolmé státie) pred bytovým domom (najmä pri  vchode č. 13), k riešeniu osvetlenia vnútroblokovej komunikácie za predmetným bytovým domom (pri novom prestrešenom stanovišti) a k vyznačeniu parkovacích miest na jestv. parkovisku (kolmé státie).

Rôzne

Záver

 

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu Ul. partizánska č. 3 - 13 k rozšíreniu kapacity parkoviska (kolmé státie) pred bytovým domom (najmä pri  vchode č. 13), k riešeniu osvetlenia vnútroblokovej komunikácie za predmetným bytovým domom (pri novom prestrešenom stanovišti) a k vyznačeniu parkovacích miest na jestv. parkovisku (kolmé státie).

 

      Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov bytového domu Ul. partizánska č. 3 - 13, ktorá sa týkala rozšírenia kapacity parkoviska (kolmé státie) pred bytovým domom (najmä pri  vchode č. 13), k riešeniu osvetlenia vnútroblokovej komunikácie za predmetným bytovým domom (pri novom prestrešenom stanovišti) a k vyznačeniu parkovacích miest na jestv. parkovisku (kolmé státie), (viď. príloha č. 1).

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy za účelom vybavenia žiadosti a zabezpečenia zlepšenia organizácie dopravy a bezpečnosti cestnej premávky odporúča s prihliadnutím na disponibilné finančné zdroje postupne riešiť podnety obyvateľov bytového domu Ul. partizánska č. 3 – 13 (úpravu plochy pred vchodom č. 13 – napr. vegetačné tvárnice, doplnenie osvetlenia na vnútroblokovej ceste za bytovým domom neďaleko novovybudovaného kontajnerového stanovišťa a vyznačenie parkovacích boxov – kolmého státia formou vodorovného dopravného značenia na parkovisku pred bytovým domom).

 

 

Rôzne

 

Mgr. Olšiak navrhuje vyspraviť nespevnenú prístupovú komunikáciu ku radovým garážam a rozšíriť plochu pre odstavovanie vozidiel vo štvrti Osloboditeľov (doplnenie štrkodrvy)

 

JUDr.Marko žiada o orezanie vzrastlej zelene v križovatke M. Benku x Husova z dôvodu zlepšenia rozhľadových pomerov v križovatke

 

Ing. Hámorník žiada do budúceho zasadnutia komisie dopravy predložiť vyhodnotenie zimnej údržby za obdobie 2014/2015 (čerpanie). Ďalej žiada o zabezpečenie zhotovenia schváleného retardéru na Rúbanisku III (neďaleko Ambry), taktiež zabezpečenie celoplošnej obnovy vodorovného dopravného značenia v meste Lučenec v letných mesiacoch a zhotovenie PD organizácie dopravy na Námestí republiky pri výjazde od budovy OÚ a pozdĺž radových garáží.

 

p. Bánsky žiada o opravu cesty L. Novomeského a opravu výjazdu zo zastávky na Rúbanisku I

 

Ing. Hámorník informoval členov komisie dopravy o schválených finančných prostriedkoch BBSK, kde na Cestnú dopravu je pre celý kraj vyčlenených 6,8 milióna € z toho pre okres Lučenec 1,0 milióna €. Ďalej informoval, že dňa 23.06.2016 bude v meste Lučenec výjazdové rokovanie vlády.

 

 

Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 27. 04. 2016 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu na Námestí republiky č. 1 k osadeniu zvislého dopravného značenia B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidel“ spolu s dodatkovou tabulkou E 12 s textom „Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu“ z dôvodu státia vozidel návštevníkov OC Galéria a pod.

Zaujatie stanoviska Občianskeho združenia LC Juh k úprave organizácie dopravy na križovatke ulíc – vnútrobloková cesta L. Svobodu a Ul. Tajovského (zmena prednosti vjazde)

Rôzne

Záver

 

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu na Námestí republiky č. 1 k osadeniu zvislého dopravného značenia B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidel“ spolu s dodatkovou tabulkou E 12 s textom „Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu“ z dôvodu státia vozidel návštevníkov OC Galéria a pod.

 

    Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov bytového domu na Námestí republiky č. 1, ktorá sa týkala umiestnenia dopravného značenia B1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch spolu s dodatkovou tabuľkou E 12 s textom „Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu“ na príjazdovej komunikácii k bytovému domu na Námestí republiky č. 1 (viď. príloha č. 1)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy za účelom vybavenia žiadosti a zabezpečenia obmedzenia parkovania vozidiel v predmetnej lokalite odporúča pri vjazde na prístupovú komunikáciu k bytovému domu na Námestí republiky č. 1 umiestnenie zvislého dopravného značenia B1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch spolu s dodatkovou tabuľkou E 12 s textom „Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu“. Na základe vyššie uvedeného komisia žiada príslušné oddelenie o vykonanie potrebných legislatívnych krokov za účelom vybavenia žiadosti.

 

 

Zaujatie stanoviska Občianskeho združenia LC Juh k úprave organizácie dopravy na križovatke ulíc – vnútrobloková cesta L. Svobodu a Ul. Tajovského (zmena prednosti vjazde)

 

 Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu požiadavku Občianskeho združenia LC Juh, ktorá sa týkala úpravy organizácie dopravy na križovatke ulíc – vnútrobloková cesta L. Svobodu a Ul. Tajovského, konkrétne zmeny prednosti v jazde. (viď. príloha č. 2)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Požadovaná úprava zmeny organizácie dopravy v predmetnej lokalite t.j. zmena prednosti v jazde už bola prevedená v minulosti. Avšak na základe podnetu občanov, ďalej stanoviska komisie dopravy a Okresného dopravného inšpektorátu bola zabezpečená úprava organizácie dopravy tak ako je tomu v tomto čase. Komisia dopravy na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na zníženie kolíznych bodov a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky neodporúča zmenu organizácie dopravy v predmetnej križovatke ulíc – vnútrobloková cesta L. Svobodu a Ul. Tajovského.

  

 

Rôzne

 

Ing. Hámorník žiada do budúceho zasadnutia komisie dopravy predložiť žiadosť           p. Přídu. Ďalej žiada o úpravu (ostrihanie) živého plota, ktorý sa nachádza na           Ul. Vajanského v križovatke s Ul. poľná z dôvodu zlepšenia rozhľadových pomerov.

 

p. Bánsky odporúča, aby na ceste I/75 Jiráska a Gemerská cesta boli správcom cesty SSC doplnené také dopravné značky, ktoré napomôžu k zvýšeniu bezpečnosti chodcov, školákov a pod. (napr. Deti, Priechod pre chodcov na flourescenčnom podklade a iné).

 

Ing. Danko odporúča, aby boli vyzvané vodárne, resp. Veolia k zaradeniu investičnej akcie, ktorá bude riešiť výmenu starého vodovodu na Ul. Bratrícka, ktorý je značne poškodený. Ďalej žiada, aby v križovatke ulíc Továrenská a potočná boli riešené pevné zábrany skala a zafarbený betónový kôš (odstránenie a pod.).

 

JUDr. Marko odporúča rozšíriť komunikáciu vedúcu od Pyramídy s vyústením na Haličskú cestu, ktorá má nevyhovujúce šírkové pomery. Taktiež žiada o premiestnenie citylajtov na parkovisku OD Tesco, ktoré zabraňujú rozhľadovým pomerom.

 

Ing. Hámorník informoval členov komisie dopravy o schválení finančných prostriedkov zo strany BBSK na rekonštrukciu krytu vozovky v časti od Tomášoviec po St. Halič.

 

 

 

 

 

Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 23. 03. 2016 od 15.00 do 16.05 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Opätovné prejednanie žiadosti p. poslankyne Ing. Dedinskej k riešeniu zamedzenia státia pri radových garážach pozdĺž Ul. Budovateľov (úsek medzi radovou zástavbou rodinných domov a kotolňou) pri elektro rozvodnej skrini

Zaujatie stanoviska obyvateľov bytového domu A. Bernoláka č. 1 – 7 k umiestneniu dopravného značenia B1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch na účelovej ploche pre záchranné zložky a pod. vo vnútrobloku oproti vchodu č. 3

Zaujatie stanoviska k téme enormného poškodzovania miestnych komunikácií nákladnou dopravou

Rôzne

Záver

 

 

Opätovné prejednanie žiadosti p. poslankyne Ing. Dedinskej k riešeniu zamedzenia státia pri radových garážach pozdĺž Ul. Budovateľov (úsek medzi radovou zástavbou rodinných domov a kotolňou) pri elektro rozvodnej skrini

 

    Komisia dopravy po dohodnutom spoločnom stretnutí na tvare miesta sa dostatočne oboznámila s podnetom, ktorý predložila Ing. Dedinská a týkal sa riešenia zamedzenia státia pri radových garážach pozdĺž Ul. Budovateľov (úsek medzi radovou zástavbou rodinných domov a kotolňou) pri elektro rozvodnej skrini. Na základe obhliadky komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia doporučuje, aby oddelenie dopravy a ŽP písomne vyzvalo Mestskú políciu o zabezpečenie odstránenia, resp. presunu problémového dlhodobo stojaceho vozidla (prekrytého plachtou) prostredníctvom vlastníka vozidla. O vybavení požiadavky žiada komisia písomne informovať. Komisia dopravy ďalej doporučuje v budúcnosti riešiť v uvedenom úseku Ul. Budovateľov (zelený pás medzi cestou a chodníkom oproti radovým garážam) zhotovenie odstavných plôch z dôvodu eliminácie nevhodného státia vozidiel.

Zaujatie stanoviska obyvateľov bytového domu A. Bernoláka č. 1 – 7 k umiestneniu dopravného značenia B1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch na účelovej ploche pre záchranné zložky a pod. vo vnútrobloku oproti vchodu č. 3

 

 Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov bytového domu A. Bernoláka č. 1 – 7, ktorá sa týkala umiestnenia dopravného značenia B1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch na účelovej ploche pre záchranné zložky a pod. vo vnútrobloku oproti vchodu č. 3. (viď. príloha č. 1)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy za účelom doriešenia veci odporúča pri vjazde na účelovú plochu pre záchranné zložky a pod. vyznačenie vodorovného dopravného značenia V12a Žltá kľukatá čiara a umiestnenie zvislého dopravného značenia B1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch. Podľa vyššie uvedeného komisia žiada príslušné oddelenie o vykonanie potrebných legislatívnych krokov za účelom vybavenia žiadosti.

 

 

Zaujatie stanoviska k téme enormného poškodzovania miestnych komunikácií nákladnou dopravou

 

      Komisia dopravy odporúča  a podporuje vedenie mesta vyvíjať ďalšie aktívne kroky v záujme čo najskoršej výstavby preložky cesty I/75 a budovania rýchlostnej cesty R2  z dôvodu odbremenenia nákladnej dopravy z centra mesta, ktorá enormne poškodzuje miestne komunikácie v meste.

      Komisia dopravy ďalej podporuje kroky mesta spojené s opravami a rekonštrukciami zaťažených ciest (napr. Ul. Adyho) riešiť uvedené stavby spôsobom eliminácie poškodzovania krytov a to úpravami podložia vozovky, resp. ich odvodneniami, ktoré môžu znížiť riziko poškodenia krytov vozovky do budúcnosti.

 

 

Rôzne

 

Ing. Hámorník žiada do budúceho zasadnutia informovať komisiu, akým spôsobom odpovedali kompetentné orgány na žiadosť, ktorú mesto odosielalo a týkala sa vyznačenia vodorovného dopravného značenia na ceste Partizánska a Zvolenská cesta konkrétne vyznačenia radenia v križovatkách Partizánska cesta x Námestie republiky, Zvolenská cesta x Ul. Rázusova a vyznačenia šikmého státia na Partizánskej ceste pri Agroinštitúte.

 

Ing. arch. Václavíková predostrela podnet obyvateľov sídliska Vajanského k oprave chodníkov v lokalite sídliska Ul. Vajanského pod základnou školou.

 

Mgr. Olšiak odporúča opraviť poškodenú zámkovú dlažbu na vozovke                    Ul. železničná pri odbočke na bývalé Gastro

 

Komisia dopravy navrhuje v prípade vhodných šírkových pomerov na miestnej komunikácii Námestie republiky úsek od Ul. partizánska po Ul. Štúrova riešiť úpravu organizácie dopravy a to vyznačením pozdĺžneho státia pri prevádzkach ako lekáreň, Farby laky a pod.

 

 

 

 

Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

Prezenčná listina 23_03_2016.pdf(196.5 kB)Prezenčná listina 23_03_2016.pdf

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 25. 02. 2016 od 15.00 do 16.20 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný

Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná

Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený

Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný

Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný

JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný

Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný

kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný

Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na I. polrok 2016

Prejednanie žiadosti p. poslankyne Ing. Dedinskej k riešeniu zamedzenia státia pri radových garážach pozdĺž Ul. Budovateľov (úsek medzi radovou zástavbou rodinných domov a kotolňou) pri elektro rozvodnej skrini

Zaujatie stanoviska k téme nových radových garáží v meste Lučenec

Rôzne

Záver

 

 

Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na I. polrok 2016

 

Predseda komisie dopravy Ing. Hámorník opätovne predložil členom komisie k odsúhlaseniu Plán zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                      na I. polrok 2016 (viď. príloha č. 1)

Predložený plán zasadnutí komisia dopravy zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

 

 

Prejednanie žiadosti p. poslankyne Ing. Dedinskej k riešeniu zamedzenia státia pri radových garážach pozdĺž Ul. Budovateľov (úsek medzi radovou zástavbou rodinných domov a kotolňou) pri elektro rozvodnej skrini

 

    Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu  žiadosť p. poslankyne Ing. Dedinskej, ktorá sa týkala riešenia zamedzenia státia pri radových garážach pozdĺž Ul. Budovateľov (úsek medzi radovou zástavbou rodinných domov a kotolňou) pri elektro rozvodnej skrini (viď. príloha č. 2)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Všetci prítomní si dohodli stretnutie na tvare miesta dňa 01.03.2016 o 12:00 hod aby sa dostatočne oboznámili s problémovým miestom. Následne na ďalšom zasadnutí komisie dopravy zaujmú konkrétne stanovisko k predloženému podnetu.

 

 

Zaujatie stanoviska k téme nových radových garáží v meste Lučenec

 

 Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu spracovaný materiál k návrhu vytipovaných miest pre výstavbu garáží - lokalita                  Ul. Kuzmányho, Ul. Čajkovského a Ul. A.Jiráska (viď. príloha č. 3)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedeným materiálom zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy navrhované lokality pre výstavbu garáží berie na vedomie, avšak odporúča, aby pri predkladaní podobných materiálov sa vždy zmapoval stav konkrétnych pozemkov na tvare miesta a taktiež bolo zistené, či sa na vytipovaných pozemkoch nenachádzajú rôzne inžinierske siete, resp. či pozemok nie je zaťažený prípadnými vecnými bremenami, ťarchami. Komisia dopravy ďalej odporúča, aby zmluva o odpredaji obsahovala podmienku pre kupujúceho, že si na vlastné náklady vybuduje prístup, resp. vjazd ku garáži. Uvedenému bude predchádzať spracovanie projektovej dokumentácie zo strany investora garáže, ktorá bude predložená k odsúhlaseniu pre príslušný cestný správny orgán, resp. oddelenie dopravy a životného prostredia.

 

 

Rôzne

 

Ing. Hámorník predložil členom komisie dopravy žiadosť lekárne „Hviezda“ a prevádzky „Farby Laky“ (viď. príloha č. 4), ktoré žiadajú o úpravu organizácie dopravy na miestnej komunikácii Námestie republiky (pred lekárňou a herňou). Konkrétne o odstránenie značky „B 33“ Zákaz státia z dôvodu, aby pred vyššie uvedenými prevádzkami bolo možné zastať.

Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko. Jestvujúce zvislé dopravné značenie „B 33“ bolo umiestnené na predmetnej komunikácii aj pred výstavbou OC Galéria. Uvedené značenie nezamedzuje vodičovi zastaviť vozidlo. To znamená, že na čas nevyhnutný na naloženie, resp. vyloženie tovaru a pod. môže vozidlo v uvedenom úseku zastaviť. Komisia dopravy s prihliadnutím na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky neodporúča zmenu v organizácii dopravy.

 

Ing. Ladoš predložil prítomným členom komisie dopravy k prejednaniu žiadosť členskej samosprávy č. 133, Ul. Vajanského V 102B (viď. príloha č. 5), ktorá sa týkala umiestnenia nového zvislého dopravného značenia „B 1“ Zákaz vjazdu motorových vozidiel na účelovej ceste pre hasičské vozidlá pri bytovom dome               Ul. Vajanského č. 28 a Ul. Vargu č. 2 a 4 z dôvodu zamedzenia vjazdu motorových vozidiel, ktoré poškodzujú a devastujú okolitú zeleň a pod.

Po oboznámení sa so žiadosťou komisia dopravy odporúča umiestnenie požadovaného zvislého dopravného značenia a žiada príslušné oddelenie o vykonanie potrebných legislatívnych krokov za účelom vybavenia žiadosti.

 

p. Bánsky žiada o orezanie konára na Ul. Gorkého v úseku medzi Smetanovým námestím a Ul. Palackého, ktorý zasahuje do jazdnej dráhy autobusov. Ďalej žiada o úpravu, resp. predĺženie intervalu oranžového svetla na cestnej svetelnej križovatke pri Kalvínskom kostole v smere od Ul. J. Kármána na Ul. Masarykova. Ďalej bola predložená aj požiadavka na úpravu prevádzkových časov fungovania obidvoch CSS v meste, konkrétne ich zapnutie aj v sobotu v doobednajších hodinách do 12:00 hod. Nakoľko radič CSS pri knižnici je zastaralý, resp. úprava fungovania predmetnej CSS je technicky, časovo a finančne náročná komisia dopravy a zástupca Okresného dopravného inšpektorátu navrhujú výmenu radiča spolu s úpravou fázovania za účelom zvýšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Pán Bánsky ešte žiada o vyspravenie výtlkov na zastávke Rúbanisko I spolu s úpravou príjazdových a výjazdových oblúkov odstavného pruhu pre autobusy.

 

p. Matúška opätovne žiada o nasvietenie chodníka prepájajúcom radové garáže                        na Rúbanisku II s Rúbaniskom III pri sánkovacom kopci. Ďalej žiada o vyzvanie vlastníka cesty 2. triedy Ul. Vajanského k riešeniu opráv poškodeného súvislého krytu vozovky, kde jej poškodenie je na viacerých miestach.

 

Ing. arch. Václavíková žiada o osadenie cestných obrubníkov na Ul. záhradnícka  (pri bývalom dopravnom ihrisku), konkrétne z dôvodu fyzického oddelenia zelenej plochy od nespevneného parkoviska.

 

JUDr. Marko žiada o úpravu, resp. zfrézovanie vjazdu k výškovému bytovému domu vo štvrti M. R. Štefánika č. 14.

 

 

Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

Prezenčná listina 25_02_2016.pdf(189.2 kB)Prezenčná listina 25_02_2016.pdf

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 27. 01. 2016 od 15.00 do 16.10 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný
Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná
Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený
Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný
Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný
kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na I. polrok 2016
Prejednanie žiadosti p. Malatinca k oprave chodníka v križovatke Ul. Puškinova x Ul. Tajovského a k doplneniu zvislého dopravného značenia „B 27a“ Zákaz odbočenia vpravo z Ul. Puškinova na Ul. Tajovského pre nákladné automobily a dopravného značenia „B 6“ Zákaz vjazdu nákladných automobilov na Ul. Tajovského
Prejednanie žiadosti spol. M – Novomax – D s.r.o. k odstráneniu vodorovného dopravného značenia „V 12 b“ Žltá súvislá čiara na zrekonštruovanej časti                     Ul. Olbrachtova v úseku pri výjazde na Ul. Vajanského (ľavá strana)
Rôzne
Záver

 

 

Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci                 na I. polrok 2016

 

Predseda komisie dopravy Ing. Hámorník predložil členom komisie k odsúhlaseniu Plán zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci na I. polrok 2016                    (viď. príloha č. 1)

Predložený plán zasadnutí komisia dopravy zobrala na vedomie a súhlasila s jeho znením bez pripomienok.

 

 

Prejednanie žiadosti p. Malatinca k oprave chodníka v križovatke Ul. Puškinova x Ul. Tajovského a k doplneniu zvislého dopravného značenia „B 27a“ Zákaz odbočenia vpravo z Ul. Puškinova na Ul. Tajovského pre nákladné automobily a dopravného značenia „B 6“ Zákaz vjazdu nákladných automobilov na Ul. Tajovského

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Malatinca, ktorá sa týkala riešenia opravy chodníka v križovatke ulíc Puškinova a Tajovského a doplnenia zvislého dopravného značenia „B 27a“ Zákaz odbočenia vpravo z Ul. Puškinova na Ul. Tajovského pre nákladné automobily, resp. dopravného značenia     „B 6“ Zákaz vjazdu nákladných automobilov na Ul. Tajovského (viď. príloha č. 2)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Čo sa týka opravy chodníka v predmetnej lokalite komisia ho odporúča zaradiť do plánu opráv chodníkov v meste Lučenec. K osadeniu požadovaného zvislého dopravného značenia dáva komisia zamietavé stanovisko, nakoľko obmedzenia vjazdu nákladných vozidiel sú riešené pri vstupoch do danej lokality, konkrétne v križovatkách miestnych komunikácií a  ciest 2. a 3. triedy (napr. križovatka Ul. Vajanského s Ul. Puškinova).

 

 

Prejednanie žiadosti spol. M – Novomax – D s.r.o. k odstráneniu vodorovného dopravného značenia „V 12 b“ Žltá súvislá čiara na zrekonštruovanej časti                     Ul. Olbrachtova v úseku pri výjazde na Ul. Vajanského (ľavá strana)

 

 Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť spol. M – Novomax – D s.r.o., ktorá sa týkala odstránenia vodorovného dopravného značenia „V 12 b“ Žltá súvislá čiara na zrekonštruovanej časti Ul. Olbrachtova v úseku pri výjazde na Ul. Vajanského - ľavá strana (viď. príloha č. 3)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Po zohľadnení šírkových pomerov miestnej komunikácie Ul. Olbrachtova, s prihliadnutím na rešpektovanie zákona o cestnej premávke, ďalej plynulosť a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky komisia dopravy odporúča zrušiť časť žltej súvislej čiary       „V 12b“ v úseku od čadičových kociek v smere ku výjazdu na Ul. Vajanského v dĺžke cca 10 m (pozn. rešpektovať ustanovenia zákona ponechať Žltú súvislú čiaru 5m pred priechodom pre chodcov).

 

 

Rôzne

 

Ing. Ladoš predložil prítomným členom komisie dopravy zoznam dlhodobo stojacich vozidiel v meste Lučenec - poskytnutý Mestskou políciou (viď. príloha č. 4). Konkrétne sa o 7 vozidiel.

Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženým zoznamom odporúča oddeleniu dopravy a ŽP, aby požiadalo Okresný dopravný inšpektorát o predloženie evidenčných kariet vozidiel podľa vyššie uvedeného zoznamu z dôvodu zistenia všetkých dostupných údajov o týchto vozidlách za účelom ich postupného odstránenia s verejných priestranstiev. Následne požiadať Okresný úrad, organizačný odbor o ďalšieho doriešenia veci čo sa týka PZP, STK a EK.

 

Ing. Hámorník žiada o opätovné odoslanie žiadosti pre BBSK, OU pre CD a PK,         BB RSC k vyznačeniu vodorovného dopravného značenia na ceste Partizánska a Zvolenská cesta z dôvodu vyznačenia radenia v križovatkách Partizánska cesta x Námestie republiky, Zvolenská cesta x Ul. Rázusova a vyznačenia šikmého státia na Partizánskej ceste pri Agroinštitúte

 

p. Matúška žiada o nasvietenie chodníka prepájajúcom radové garáže                        na Rúbanisku II s Rúbaniskom III pri sánkovacom kopci. Ďalej žiada o zabezpečenie odvodnenia vnútroblokovej cesty na Rúbanisku III oproti výškovému panelovému domu č. 4.

 

Ing. arch. Václavíková žiada o predloženie zoznamu vyhradených miest v meste obsahujúcom miesto vyhradenia, meno vyhradzujúceho s výškou poplatku za vyhradenie a či je poplatok uhradený.

 

 

Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

Prezenčná listina 27_01_2016.pdf(201.4 kB)Prezenčná listina 27_01_2016.pdf

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 29. 12. 2015 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný
Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – ospravedlnená
Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený
Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný
Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný
kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov štvrte Malinovského č. 1, 2, 3 k umiestneniu retardérov (2 ks) na ceste v úseku od štvrte Malinovského s vyústením                                              na Ul. Podjavorinskej (spojnica)
Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbaniska II bloku C vchody č. 26 – 28 k riešeniu odstavovania vozidel na vnútroblokovej ceste v križovatke pred bytovým domom bloku C na Rúbanisku II (nová cesta a vodorovné dopravné značenie)
Prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu na Ul. novohradská č. 10 – 14 a bloku III k zjednosmerneniu vnútroblokovej komunikácie za Čínskym múrom a doplnenia dopravného značenia zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľkou Okrem dopravnej obsluhy
Rôzne
Záver

 

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov štvrte Malinovského č. 1, 2, 3 k umiestneniu retardérov (2 ks) na ceste v úseku od štvrte Malinovského s vyústením                                              na Ul. Podjavorinskej (spojnica)

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie dopravy na prejednanie žiadosť obyvateľov štvrte Malinovského č. 1, 2, 3, ktorá sa týkala umiestnenia   2 ks retardérov na ceste tzv. spojnici v úseku od štvrte Malinovského s vyústením                  na Ul. Podjavorinskej (viď. príloha č. 1)

Po oboznámení sa s predmetnou žiadosťou komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko.

 

Komisia dopravy odporúča na vyššie uvedenej komunikácii ďalšie doplnenie retardéru spolu s osadením príslušného dopravného značenia. Na základe vyššie uvedeného komisia dopravy žiada príslušné oddelenie o zabezpečenie potrebných legislatívnych krokov (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu a pod.) z dôvodu vybavenia predmetnej žiadosti.

 

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbaniska II bloku C vchody č. 26 – 28 k riešeniu odstavovania vozidel na vnútroblokovej ceste v križovatke pred bytovým domom bloku C na Rúbanisku II (nová cesta a vodorovné dopravné značenie)

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Rúbaniska II bloku C vchodov č. 26 - 28, ktorá sa týkala riešenia odstavovania vozidiel na vnútroblokovej ceste v križovatke pred bytovým domom bloku C na Rúbanisku II. (viď. príloha č. 2)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

 

Prítomní členovia komisie dopravy nesúhlasia s predloženým návrhom odstavovania vozidiel v križovatke vnútroblokovej komunikácie. Križovatka a vnútrobloková cesta boli riešené v rámci rekonštrukcie, resp. opravy komplexne v súlade s platnou legislatívou za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Čo sa týka zvýšenia počtu parkovacích miest komisia odporúča v rámci 2. etapy stavby „Oprava vnútroblokovej komunikácie a chodníkov na Rúbanisku II pred bl. C v meste Lučenenie“ upraviť projektovú dokumentáciu o doplnenia kolmého státia oproti vchodom č. 26 -28.

 

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu na Ul. novohradská č. 10 – 14 a bloku III k zjednosmerneniu vnútroblokovej komunikácie za Čínskym múrom a doplnenia dopravného značenia zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľkou Okrem dopravnej obsluhy

 

 Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov bytového domu na Ul. novohradská č. 10 – 14 a bloku III, ktorá sa týkala zjednosmernenia vnútroblokovej komunikácie za Čínskym múrom a doplnenia dopravného značenia zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľkou Okrem dopravnej obsluhy.     (viď. príloha č. 3)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

 

O komplexnom zjednosmerňovaní miestnych komunikácií v meste Lučenec bude pojednávať strategický dokument tzv. Generel dopravy, ktorý bude zhotovený v druhej polovici budúceho roka 2016. S prihliadnutím na vyššie uvedenú skutočnosť a s ohľadom na už ukončené práce na stavbe OC Galéria, ktoré mali podstatný vplyv na zvýšenej intenzite premávky v predmetnej lokalite komisia dopravy odporúča riešiť požadované zjednosmernenie predmetnej komunikácie a komplexnú úpravu organizácie dopravy (doplnenie zvislého dopravného značenia) až po vyhotovení tzv. Generelu dopravy.

 

 

Rôzne

 

Ing. Hámorník predložil prítomným členom komisie dopravy podnet obyvateľov Rúbaniska III (viď. príloha č. 4) k prehodnoteniu odstránenia novo umiestneného priechodu pre chodcov na vnútroblokovej komunikácii Rúbaniska III (zadná časť pri betónových kvetináčoch) z dôvodu obmedzenia odstavovania vozidiel. Komisia po oboznámení sa s podnetom žiada príslušné oddelenie o zabezpečenie odstránenia predmetného priechodu pre chodcov.

Ing. Hámorník ďalej žiada o úpravu dopravného značenia z dôvodu zabezpečenia zákazu parkovania vozidiel pred vjazdami do garáží pod Okresným úradom              na Ul. Námestie republiky a plynulejšieho, resp. bezpečnejšieho výjazdu z parkoviska pri Okresnom úrade.

 

JUDr. Marko žiada o predloženie podkladov týkajúcich sa vlastníkov pozemkov            (v grafickej forme) v úseku od Ul. Gorkého po Ul. Jánošíkovu pozdĺž bývalej železničnej trate

 

 

Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 24. 11. 2015 od 15.00 do 16.15 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný
Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná
Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný
Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný
Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
Miroslav Matuška (člen komisie) – ospravedlnený
kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie žiadosti Ing. Klimovej k vyznačeniu nového priechodu pre chodcov na Ul. cintorínska pred bytovým domom č. 2, 4, 6, 8, …
Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbaniska III k umiestneniu retardérov na vnútroblokových komunikáciách Rúbaniska III pred vchodmi č. 24 -31 a č. 44 – 46
Prejednanie žiadosti p. Biroščáka k zjednosmerneniu miestnej komunikácie Ul. Štúrova v úseku od Ul. Gorkého po Ul. Bernolákova
Rôzne
Záver

 

 

Prejednanie žiadosti Ing. Klimovej k vyznačeniu nového priechodu pre chodcov na Ul. cintorínska pred bytovým domom č. 2, 4, 6, 8, …

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie dopravy na prejednanie žiadosť Ing. Klimovej, ktorá sa týkala vyznačenia, resp. zriadenia nového priechodu pre chodcov na Ul. cintorínska pred bytovým domom č. 2, 4, 6, 8, ...                      (viď. príloha č. 1)

Po oboznámení sa s predmetnou žiadosťou komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko.

 

Nakoľko v predmetnej lokalite Ul. cintorínska nie sú prepojené pešie ťahy je nutné v prvom rade zhotoviť časť nového chodníka s napojením na jestv. chodník. Následne budú môcť byť vykonané ďalšie legislatívne kroky za účelom vyznačenia, resp. zriadenia priechodu pre chodcov. Na základe vyššie uvedeného komisia dopravy žiada príslušné oddelenie o zaradenie akcie – zhotovenie časti chodníka na Ul. cintorínska spolu so zriadením požadovaného priechodu pre chodcov do rozpočtu mesta pre rok 2016.

 

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov Rúbaniska III k umiestneniu retardérov na vnútroblokových komunikáciách Rúbaniska III pred vchodmi č. 24 -31 a č. 44 – 46

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Rúbaniska III, ktorá sa týkala umiestnenia retardérov na vnútroblokovej komunikácii Rúbaniska III pred vchodmi bytových domov č. 24 – 31 a č. 44 – 46. (viď. príloha č. 2)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

 

Prítomní členovia komisie dopravy odporúčajú zriadenie požadovaných retardérov           (v maximálnom počte 2 ks) na vnútroblokovej komunikácii Rúbaniska III v úseku medzi vnútroblokovými komunikáciami, ktoré sú kolmo na predmetnú vnútroblokovú komunikáciu. Pri umiestnení retardérov osadiť aj príslušné dopravné značenie. Na základe vyššie uvedeného komisia dopravy žiada príslušné oddelenie o zabezpečenie potrebných legislatívnych krokov (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu a pod.) z dôvodu vybavenia predmetnej žiadosti.

 

 

Prejednanie žiadosti p. Biroščáka k zjednosmerneniu miestnej komunikácie Ul. Štúrova v úseku od Ul. Gorkého po Ul. Bernolákova

 

 Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Biroščáka, ktorá sa týkala zjednosmernenia miestnej komunikácie Ul. Štúrova v úseku od Ul. Gorkého po Ul. Bernolákova. (viď. príloha č. 3)

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

 

O komplexnom zjednosmerňovaní miestnych komunikácií v meste Lučenec bude pojednávať strategický dokument tzv. Generel dopravy, ktorý bude zhotovený v druhej polovici budúceho roka 2016. S prihliadnutím na vyššie uvedenú skutočnosť a s ohľadom na postupné ukončenie prác na stavbe OC Galéria, ktoré mali podstatný vplyv na zvýšenej intenzite premávky v predmetnej lokalite komisia dopravy odporúča riešiť požadované zjednosmernenie predmetnej komunikácie až po vyhotovení tzv. Generelu dopravy.

 

 

Rôzne

 

Ing. Hámorník žiada o predloženie zoznamu dlhodobo stojacich vozidiel na odstavných plochách mesta Lučenec, ktorý bude obsahovať EČV vozidla, vlastníka, resp. prevádzkovateľa vozidla, typ, farbu vozidla a miesto odstavenia vozidla. O uvedený zoznam požiadať Mestskú políciu a predložiť ho na najbližšie zasadnutie komisie dopravy. Ing. Hámorník ďalej odporúča po ustálení dopravy v okolí OC Galéria riešiť vyznačenie radenia na ceste III. triedy Partizánska cesta pred križovatkou s Ul. Námestie republiky. Taktiež následne riešiť zákaz parkovania vozidiel pred vjazdami do garáží pod Okresným úradom na Ul. Námestie republiky.

 

Ing. Danko žiada o opravu nespevnenej komunikácie ul. Borhyho (ľavá strana). Ďalej požaduje pootočiť rozhlas na Ul. potočná v smere ku Krivánskemu potoku.

 

 

 

JUDr. Marko požiadal o čo najskoršie odstránenie rozkopávok (odľahčovacie šachty) na Ul. B. Němcovej a Ul. Husova. Ďalej odporúča vyzvať príslušného vlastníka cesty III. triedy Zvolenská cesta na umiestnenie a zhotovenie vodorovného a zvislého dopravného značenia z dôvodu vyznačenia jestv. odstavných plôch v časti pred prevádzkou „Pštros“. JUDr. Marko taktiež odporúča riešiť za spolupráce ODI Lučenec zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov (osvetlenie a pod.). Záverom požaduje opraviť výtlky na nespevnenej komunikácii Ul. Járkova.

 

Mgr. Olšiak žiada o orezanie konárov okolo verejného osvetlenia na Ul. Rádayho. Taktiež požaduje zvýšiť svietivosť verejného osvetlenia na Ul. Rádayho v úseku od Ul. Vajanského po Ul. Hviezdoslavovu (silnejšia výbojka, resp. doplnenie svetelných bodov).

 

Ing. arch. Václavíková žiada o dobudovanie časti chodníka pri ceste I. triedy Jiráskova cesta s vyústením na jestv. priechod pre chodcov (lokalita pri pneuservise Fides)

 

 

Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 29. 10. 2015

od 15.00 do 16.15 hod.

ZÁPISNICA

 

zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 29. 10. 2015

od 15.00 do 16.15 hod.

 

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný
Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná
Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený
Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný
Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
Miroslav Matuška (člen komisie) – ospravedlnený
kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – prítomný
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

1. Prejednanie predbežného Návrhu rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2016, 2017 a 2018
2. Oboznámenie sa s Operačným plánom zimnej služby na obdobie 2015-2016
3. Rôzne
4. Záver

 

 

1. Prejednanie predbežného Návrhu rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2016, 2017 a 2018

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie dopravy na prejednanie predbežný Návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2016, 2017 a 2018.                 (viď. príloha č. 1)

Po oboznámení sa s predbežným Návrhom rozpočtu komisia dopravy zobrala predložený návrh rozpočtu na vedomie a súhlasila s jeho obsahom bez pripomienok.

 

Ku návrhu rozpočtu sa vyjadril vedúci oddelenia dopravy a ŽP Ing. Ladoš, ktorý oboznámil prítomných, že vedenie Mesta Lučenec bude aj v roku 2016 podporovať začatú stratégiu komplexnej obnovy ciest v meste Lučenec formou pokládok súvislých asfaltových krytov. S prihliadnutím na zhotovené stavby Synagógy a Radnice (v roku 2015)  bude Mesto Lučenec v roku 2016 prioritne riešiť komplexnú obnovu lokalít okolo Synagógy a Radnice t.j. rekonštrukciu Ul. Adyho (cesta, chodník, osvetlenie) v úseku od Ul.Vajanského po Ul. Komenského, ďalej prepojovaciu komunikáciu od Ul. Adyho na jestv. parkovisko za Pelikánom (pri Synagóge) a taktiež rekonštrukciu Ul. Dr. Herza (cesta, chodníky) v úseku od Ul. Vajanského po Ul. Komenského.

 

 

2. Oboznámenie sa s Operačným plánom zimnej služby na obdobie 2015-2016

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k oboznámeniu Operačný plán zimnej služby na obdobie 2015 – 2016.

Komisia dopravy berie na vedomie predložený Operačný plán zimnej služby a súhlasí s jeho znením bez pripomienok.

 

 

3. Rôzne

 

Mgr. Olšiak predložil členom komisie dopravy požiadavku obyvateľov Malej Vsi ktorá sa týkala riešenia dopravnej situácie na Ul. hlavná (pri pohostinstve Stopbar)  a v zúženom profile tejto komunikácie pred priecestím v smere na tzv. Dolný Ortáš  (viď. príloha č. 2). Uvedené podnety na zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky  a navrhnuté riešenia boli odkonzultované priamo na tvare miesta s vedúcim oddelenia dopravy a ŽP Ing. Ladošom.

Komisia dopravy po oboznámení sa s požiadavkami súhlasí s navrhnutými riešeniami a odporúča ich predložiť k vyjadreniu na Okresný dopravný inšpektorát.

 

Mgr. Olšiak spoločne s Ing. Ladošom odporúčajú zvýšiť povedomie, resp. znalosť cestného zákona účastníkom cestnej premávky. Títo svojím každodenným konaním porušujú dopravné predpisy a zvyšujú riziko vzniku dopravných nehôd. Vyššie uvedení navrhujú zaviesť tzv. okienko pre motoristov napr. v Mestských novinách s odvolávkami na cestný zákon.

 

JUDr. Marko podal požiadavku na zmenu organizácie dopravy na miestnej komunikácii Ul. Palackého, konkrétne riešiť prepojenie Ul. Palackého s Ul. Jánošíkova. Predseda komisie Ing. Hámorník navrhol, aby do najbližšej komisie boli predložené podklady týkajúce sa vlastníka riešeného pozemku, resp. pasportu komunikácií uvedených komunikácií. JUDr. Marko ďalej žiada (v prípade možnosti) o výškovú úpravu novovybudovaného retardéra na vnútroblokovej komunikácii Rúbaniska II pri bloku A

 

Ing. arch. Václavíková žiada o zaslanie odpovede obyvateľom Ul. Wolkra týkajúcej sa premiestnenia kontajnerových stanovíšť

 

Ing. Ladoš tlmočil požiadavku p. Banského, týkajúcu sa dobudovania časti chodníka na Rúbanisku I pri radových garážach oproti bytovému domu bloku M a taktiež požiadavku úpravy obrubníkov a cesty na Rúbanisku I pri AS zastávke (v smere do centra mesta)

 

 

4. Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

Prezenčná listina 29_10_2015.pdf(194.3 kB)Prezenčná listina 29_10_2015.pdf

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 24. 09. 2015 od 15.00 do 16.25 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný
Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná
Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený
Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný
Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný
kpt. Ing. Maroš Bobáľ (člen komisie) – ospravedlnený
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie návrhu obyvateľov Ul. Hviezdoslavova k zjednosmerneniu časti                     Ul. Hviezdoslavova v úseku od Ul. T. Vansovej po Ul. Čajkovského
Prejednanie žiadosti p. Mužilovej k presunutiu retardéra vo švrti Ul. Malinovského v smere ku radovým garážam
Rôzne
Záver

 

 

Prejednanie návrhu obyvateľov Ul. Hviezdoslavova k zjednosmerneniu časti                     Ul. Hviezdoslavova v úseku od Ul. T. Vansovej po Ul. Čajkovského

 

       Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. Hviezdoslavova, ktorá sa týkala zjednosmernenia časti Ul. Hviezdoslavova v úseku od Ul. T. Vansovej po Ul. Čajkovského. (viď. príloha č. 1).

       Po oboznámení sa s vyššie uvedenom žiadosťou komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

       Komisia dopravy súhlasí so zjednosmernením časti ul. Hviezdoslavova v úseku a v smere od Ul. T. Vansovej po Ul. Čajkovského a odporúča, aby príslušný cestný správny orgán postúpil uvedenú požiadavku k vyjadreniu na Okresný dopravný inšpektorát.

 

 

Prejednanie žiadosti p. Mužilovej k presunutiu retardéra vo švrti Ul. Malinovského v smere ku radovým garážam

 

       Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo k prejednaniu žiadosť               p. Mužilovej, ktorá sa týkala presunutia jestvujúceho asfaltového retardéra vo štvrti            Ul. Malinovského v smere ku radovým garážam (viď. príloha č. 2).

       Po oboznámení sa  s obsahom vyššie uvedenej požiadavky komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

Predmetný asfaltový retardér bol v minulom období osadený na podnet obyvateľov bývajúcich vo štvrti Ul. Malinovského a to z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky najmä chodcov, resp. obyvateľom bývajúcich v dotknutej lokalite. Taktiež bol umiestnený za účelom zníženia rýchlosti motorových vozidiel prechádzajúcich pri bytovke.

Na základe vyššie uvedeného a za účelom zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky komisia dopravy považuje retardér umiestnený pri bytovke za opodstatnený. Požiadavku premiestnenia retardéra odporúča riešiť v prípade, že predmetná žiadosť bude doplnená o podpisy nadpolovičnej väčšiny všetkých obyvateľov bývajúcich vo štvrti Ul. Malinovského.

 

 

Rôzne

 

Ing. Ladoš predložil členom komisie dopravy požiadavku obyvateľov Rúbaniska II blok K, č. vch. 63 – 66 a poslankyne Ing. Balážovej PhD., ktorá sa týkala doplnenia zvislého dopravného značenia a riešenia organizácie dopravy na tzv. otoči pri bytovom dome bloku K (viď. príloha č. 3).

Komisia dopravy po oboznámení sa s požiadavkou odporúča riešiť v predmetnej lokalite organizáciu dopravy, resp. doplnenie zvislého dopravného značenia, napr. umiestnenie dopravnej značky C 2 Prikázaný smer jazdy vpravo spolu s umiestnením dopravnej značky B 2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel. Uvedené žiada komisia predložiť k vyjadreniu na Okresný dopravný inšpektorát.

 

Ing. Ladoš oboznámil prítomných členom komisie dopravy o zámere mesta riešiť  a dať do povedomia cyklistickú dopravu v meste Lučenec a jeho okolí. Mesto má          v pláne značiť tzv. cyklistické koridory a to aj z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Ohľadne vyššie uvedenej tematiky bol na Okresný dopravný inšpektorát odoslaný aj list (viď. príloha č. 4).

Komisia dopravy dáva k iniciatíve mesta čo sa týka riešenia cyklistických koridorov podporné stanovisko.

 

Mgr. Olšiak podal nasledovné podnety k riešeniu:

pri plánovanej rekonštrukcii Ul. maloveská zhotoviť napojenie komunikácie, resp. telesa vozovky na železničné priecestie tak, aby bol týmto úsekom zabezpečený plynulý prejazd vozidiel,              

na Ul. Rádayho orezať konáre stromov okolo svietidiel verejného osvetlenia.

 

JUDr. Marko žiada, aby na komunikácii Nám. republiky pozdĺž stavby                   OC Galéria bola zabezpečená kontrola čo sa týka odstavovania vozidiel, ktorý porušujú jestv. prenosné značenie B 33 Zákaz státia. Ďalej žiada o sfrézovanie vjazdu k bytovému domu M.R.Štefánika č. 14, ktorý je nerovný. Posledným podnetom je zistenie vlastníka pozemku pri Ul. Palackého, konkrétne úsek napojenia Ul. Palackého na Ul. Jánošíkova.

 

Komisia dopravy odporúča riešiť zjednosmernenie Ul. Jókaiho z dôvodu zvýšenia plynulosti a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

 

 

 

Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 19. 08. 2015 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný
Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná
Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný
Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný
Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – ospravedlnený
Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný
kpt. Ing. Maroš Bobáľ – ospravedlnený
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie podnetu Občianskeho združenia pre krajšiu budúcnosť Lučenec – JUH zo dňa 23.07.2015
Prejednanie požiadaviek Spoločenstva Ružový dom, Cintorínska 4, Lučenec týkajúcich sa riešenia dopravnej situácie v lokalite Komenského, Cintorínska, Pivničný rad
Rôzne
Záver

 

 

Prejednanie podnetu Občianskeho združenia pre krajšiu budúcnosť Lučenec – JUH zo dňa 23.07.2015

 

       Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo k prejednaniu podnet Občianskeho združenia pre krajšiu budúcnosť Lučenec – JUH (ďalej len „OZ JUH“) zo dňa 23.07.2015, ktorý sa týkal riešenia už predkladaných návrhov OZ JUH v lokalite ulíc Mocsáryho, I.P.Pavlova, Puškina. (viď. príloha č. 1).

       K uvedenému listu sa vyjadril predseda komisie Ing. Hámorník a zástupca MsÚ    Ing. Ladoš, ktorý oboznámili prítomných s obsahom už zaslaného stanoviska MsÚ pre OZ JUH (viď. príloha č. 2). Ohľadne riešenia dopravnej situácie v predmetnej lokalite bude v mesiaci august zvolané ďalšie pracovné stretnutie.   

       Po oboznámení sa s obsahom listu OZ JUH a vyššie uvedenými komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

       Komisia dopravy sa stotožňuje so zaujatým stanovisko mesta (viď. príloha č. 2). Komisia sa snažila urobiť všetky kroky k tomu, aby podnetom a návrhom smerujúcim k zlepšeniu situácie v lokalite ulíc Mocsáryho, I.P.Pavlova, Puškina bolo vyhovené.

 

 

Prejednanie požiadaviek Spoločenstva Ružový dom, Cintorínska 4, Lučenec týkajúcich sa riešenia dopravnej situácie v lokalite Komenského, Cintorínska, Pivničný rad

 

       Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo k prejednaniu požiadavky Spoločenstva Ružový dom, Cintorínska 4, Lučenec, ktoré sa týkali riešenia zákazu parkovania v križovatke ulíc Cintorínska – Slepá – Adyho a zníženia najvyššej dovolenej rýchlosti v lokalite Adyho – Cintorínska – Pivničný rad – Komenského. (viď. príloha č. 3).

       Po oboznámení sa  s obsahom vyššie uvedených požiadaviek komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

Čo sa týka riešenia zákazu parkovania v križovatke ulíc Cintorínska – Slepá – Adyho komisia navrhuje, aby pri celoplošnej obnove značenia v meste bolo v predmetnej križovatke  v súlade so zákonom o cestnej premávke vyznačené vodorovné dopravné značenie V 12b Žltá súvislá čiara. Komisia odporúča, aby samotné pozdĺžne státie na         Ul. cintorínska (v línii, kde bola vozovka v roku 2014 rozširovaná) bolo zachované.

Čo sa týka zníženia najvyššej dovolenej rýchlosti v lokalite Adyho – Cintorínska – Pivničný rad – Komenského komisia dopravy odporúča riešiť zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti komplexne v celej lokalite t.j. umiestniť na vjazdoch z cesty II. triedy (Vajanského) a miestnych komunikácií (Adyho, Komenského) zvislé dopravné značenia IP 24a Zóna s dopravným obmedzením, resp. IP 24 b Koniec zóny s dopravným obmedzením v ktorom sa bude nachádzať vyzobrazenie dopravného značenia B 31a Najvyššia dovolená rýchlosť 40 km/hod. Na základe vyššie uvedeného komisia žiada príslušný cestný správny orgán o odoslanie žiadosti k umiestneniu vyššie uvedeného dopravného značenia na Okresný dopravný inšpektorát v Lučenci.

 

 

Rôzne

 

Predseda komisie Ing. Hámorník predložil k prejednaniu podnet p. Luptáka, ktorý sa týkal riešenia odstavovania vozidiel na Ul. partizánska pred križovatkou s Ul. Námestie republiky (pri predajni CBA) a problémovým radením vozidiel v predmetnej križovatke (viď. príloha č. 4).

Komisia po oboznámení sa s predloženým podnetom zaujala nasledovné stanovisko:

Nakoľko vybudovaním a sprevádzkovaním OC Galéria dôjde k nárastu intenzity dopravy v predmetnej lokalite komisia dopravy navrhuje, aby Mesto Lučenec vyzvalo príslušný cestný správny orgán ciest II. a III. triedy o zabezpečenie úpravy značenia na ceste Ul. partizánska pred križovatkou s Ul. Námestie republiky (pri predajni CBA) a to vyznačením radenia na Ul. partizánska (vytvorenie ľavého a pravého odbočovacieho pruhu) spolu s vyznačením vodorovného dopravného značenia V 12b Žltá súvislá čiara v križovatke. Uvedenú požiadavku zaslať aj na vedomie správcovi ciest II. a III. triedy t.j. Banskobystrickej Regionálnej správe ciest

 

Predseda komisie Ing. Hámorník ďalej predložil k prejednaniu podnet prevádzky NOTRE reality k presunutiu jestv. zvislého dopravného značenia B 33 Zákaz státia a dodatkovej tabuľky E 8c Koniec úseku platnosti nachádzajúceho sa na                  Ul. J. Szabóa pri prevádzke NOTRE reality a rozhlasového stĺpa (viď. príloha č. 5).

Komisia po oboznámení sa s predloženým podnetom zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy súhlasí s presunom požadovaného zvislého dopravného značenia pred vjazd predmetnej prevádzky. Čo sa týka presunu rozhlasového stĺpa odporúča tento podnet predložiť príslušnému oddeleniu MsÚ (kultúra) k vybaveniu.

 

Predseda komisie Ing. Hámorník ďalej požiadal, aby súhlasné stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu v Lučenci k úprave dodatkovej tabuľky na ceste I/75         Ul. T.G.Masaryka (pri knižnici) bolo operatívne odoslané príslušnému správnemu orgánu t.j. Okresnému úradu Banská Bystrica, Odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie z dôvodu čo najskoršieho vybavenia.

 

Komisia dopravy odporúča, aby bola štátna polícia vyzvaná k monitorovaniu dopravnej situácie na Haličskej ceste pri Ul. J. Szabóa, nakoľko v predmetnej časti bola zmenená organizácia dopravy. Termín monitorovania – začiatok školského roka t.j. 02.09.2015.

 

Komisia dopravy sa dohodla na nasledovnom pláne zasadnutí komisie dopravy        na II. polrok 2015 (viď. príloha č. 6)

 

 

Záver

 

            Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

Prezenčná listina 19_08_2015.pdf(200.7 kB)Prezenčná listina 19_08_2015.pdf

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 30. 06. 2015 od 15.00 do 16.15 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný
Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná
Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený
Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný
Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný
kpt. Ing. Maroš Bobáľ – ospravedlnený
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný
Emil Repka (MsÚ Lučenec) - prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie petície obyvateľov Ul. tehelná, Maróthyho, Timravy k umiestneniu zvislého dopravného značenia B 37 Prejazd zakázaný v predmetnej lokalite
Prejednanie požiadavky Stavebného bytového družstva, resp. obyvateľov bývajúcich na Ul . Ľ. Štúra č. 17, 19, 21, 23 ku zjednosmerneniu prístupovej komunikácie k bytovému domu
Rôzne
Záver

 

 

Prejednanie petície obyvateľov Ul. tehelná, Maróthyho, Timravy k umiestneniu zvislého dopravného značenia B 37 Prejazd zakázaný v predmetnej lokalite

 

       Oddelenie dopravy a životného prostredia a zástupca kontrolného útvaru mesta        p. Repka predložili k prejednaniu petíciu obyvateľov Ul. tehelná, Maróthyho, Timravy, ktorá sa týkala umiestnenia zvislého dopravného značenia B 37 Prejazd zakázaný v predmetnej lokalite. (viď. príloha č. 1).

       Po oboznámení sa  s obsahom vyššie uvedenej petície komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

       Komisia dopravy neodporúča umiestnenie zvislého dopravného značenia B 37 Prejazd zakázaný na miestnych komunikáciách Ul. tehelná a Maróthyho nakoľko požadované dopravné značenie sa umiestňuje pri riešení iných dopravných situácií. Avšak, aby sa čiastočne obmedzila premávka na predmetných miestnych komunikáciách komisia dopravy doporučuje podať návrh na Okresný dopravný inšpektorát Lučenec (ODI Lučenec) k osadeniu dopravného značenia B 6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov spolu s dodatkovou tabuľkou E 12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“. V prípade vydania súhlasného stanoviska ODI Lučenec k umiestneniu navrhnutého dopravného značenia komisia žiada, aby príslušný cestný správny orgán zabezpečil osadenie navrhnutého dopravného značenia B 5 a E 12.

 

 

Prejednanie požiadavky Stavebného bytového družstva, resp. obyvateľov bývajúcich na Ul . Ľ. Štúra č. 17, 19, 21, 23 ku zjednosmerneniu prístupovej komunikácie k bytovému domu

 

       Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo k prejednaniu požiadavku Stavebného bytového družstva, resp. obyvateľov bývajúcich na Ul. Štúra č. 17, 19, 21, 23, ktorá sa týkala zjednosmernenia prístupovej komunikácie k bytovému domu.                   (viď. príloha č. 2).

       Po oboznámení sa  s obsahom vyššie uvedenej požiadavky komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy súhlasí so zjednosmernením predmetnej prístupovej komunikácie a odporúča podať žiadosť na Okresný dopravný inšpektorát v Lučenci za účelom zaujatia jeho stanoviska k predmetnej veci a určenia najvýhodnejšieho smeru zjednosmernenia prístupovej komunikácie.

 

 

Rôzne

 

Predseda komisie Ing. Hámorník požiadal, aby o zmene organizácie dopravy, ktorá bude prevedená na Ul. J. Szabóa boli obyvatelia mesta informovaný aj prostredníctvom Mestských novín
Komisia dopravy žiada, aby na budúcom zasadnutí komisie boli členovia informovaný o stave vybavovania podnetu Občianskeho združenia Lučenec – JUH, ktorý sa týkal sfunkčnenia mostného objektu v areáli bývalých ZŤS strojární
Ing. arch. Václavíková požiadala o riešenie premiestnenia 1100 l zberných nádob, ktoré sa nachádzajú priamo na vozovke Ul. J. Wolkra. Taktiež odporúča zabezpečiť zálievky na obnovenom asfaltovom kryte Ul. Dukelských hrdinov
p. Matuška odporúča, aby príslušný vlastník a správca cesty II. triedy - Ul. Vajanského riešil poškodenie (praskanie) obnoveného súvislého asfaltového krytu vozovky na predmetnej ceste  
Mgr. Olšiak navrhuje umiestniť dopravné zrkadlo v križovatke cesty pri nadjazde s Ul. maloveská
p. Bánsky podal nasledovné podnety k zabezpečeniu:
oprava poškodeného spomaľovacieho prahu na Ul. L. Novomeského
upraviť dažďové vpuste a poškodené obrubníky pri AS zastávke Rúbanisko I a spomaľovacom prahu
pri obnove vodorovného dopravného značenia (VDZ) upraviť VDZ na Ul. Dukelských hrdinov (najmä posun stop čiary pri ľavom odbočení do mesta – stop čiaru umiestniť ďalej od križovatky)

 

 

Záver

 

Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 26. 05. 2015 od 15.00 do 16.10 hod.

Prítomní:

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný
Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná
Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený
Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný
Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
Miroslav Matuška (člen komisie) – ospravedlnený
kpt. Ing. Maroš Bobáľ – prítomný
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný
Ladislav Kováč (OZ Lučenec – JUH) - prítomný

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie požiadaviek Občianskeho združenia Lučenec – JUH (najmä čo sa týka osadenia zvislého dopravného značenia v lokalite ulíc Mocsáryho, Pavlova, Puškina za účelom zníženia najvyššej dovolenej rýchlosti)
Rôzne
Záver

 

 

Prejednanie požiadaviek Občianskeho združenia Lučenec – JUH (najmä čo sa týka osadenia zvislého dopravného značenia v lokalite ulíc Mocsáryho, Pavlova, Puškina za účelom zníženia najvyššej dovolenej rýchlosti)

 

       Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo k prejednaniu žiadosť Občianskeho združenia Lučenec – JUH, ktorá sa týkala najmä osadenia zvislého dopravného značenia v lokalite ulíc Mocsáryho, Pavlova, Puškina za účelom zníženia najvyššej dovolenej rýchlosti (viď. príloha č. 1).

       Po oboznámení sa  s obsahom predmetnej žiadosti a záverov z pracovného rokovania zo dňa 21.05.2015 (viď. príloha č. 2) komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

       Čo sa týka zníženia najvyššej dovolenej rýchlosti v lokalite ulíc Mocsáryho, Pavlova, Puškina z dôvodu zabezpečenia väčšej bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zníženia hlučnosti a prašnosti na predmetných uliciach komisia dopravy odporúča riešiť zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti komplexne v celej lokalite t.j. umiestniť na vjazdoch z ciest    II. a III. triedy zvislé dopravné značenia IP 24a Zóna s dopravným obmedzením, resp.         IP 24 b Koniec zóny s dopravným obmedzením v ktorom sa bude nachádzať vyzobrazenie dopravného značenia B 31a Najvyššia dovolená rýchlosť 40 km/hod. S uvedeným návrhom súhlasil aj prítomný zástupca OZ Lučenec – JUH p. Kováč. Na základe vyššie uvedeného komisia žiada príslušný cestný správny orgán o odoslanie žiadosti k umiestneniu vyššie uvedeného dopravného značenia na Okresný dopravný inšpektorát v Lučenci.

       Čo sa týka ostatných bodov žiadosti Občianskeho združenia Lučenec – JUH komisia dopravy súhlasí so závermi, ktoré boli zadefinované na pracovnom rokovaní dňa 21.05.2015 (viď. príloha č. 2)

 

Rôzne

 

Predseda komisie Ing. Hámorník predložil k zaevidovaniu petíciu obyvateľov lokality ulíc Maróthyho, Tehelná, ktorí žiadajú na predmetných miestnych komunikáciách umiestniť dopravné značenia B 37 Prejazd zakázaný a IP 28a Obytná zóna. Komisia dopravy predmetnú petíciu po jej preštudovaní a posúdení prejedná na najbližšom zasadnutí komisie dopravy.
Ing. arch. Václavíková požiadala o prekontrolovanie rozkopávky nachádzajúcej sa na chodníkoch Ul. Komenského, Cintorínska pri bytových domoch, ktorá bola v minulých rokoch uvedená do pôvodného stavu, avšak teraz sa prepadáva.
Mgr. Olšiak žiada o opravu miestnej komunikácie Ul. zámocká v Malej Vsi.

 

Záver

 

Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

Prezenčná listina 26_05_2015.pdf(40.1 kB)Prezenčná listina 26_05_2015.pdf

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 29. 04. 2015 od 15.00 do 16.15 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný
Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná
Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný
Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný
Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný
kpt. Ing. Maroš Bobáľ – prítomný
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie žiadosti Lekárne HVIEZDA k úprave jestv. dodatkovej tabuľky E 12 umiestnenej na vjazde do 1. vnútrobloku Ul. Štúra od Námestia republiky
 Prejednanie žiadosti SBD a obyvateľov Ul. partizánska č. 3-13 k montáži retardérov na vnútroblokovej komunikácii a k zriadeniu ďalších parkovacích miest v predmetnej lokalite
Prejednanie žiadosti Ing. Zvoncsárovej k vyznačeniu vodorovného dopravného značenia na vnútroblokovej komunikácii sídliska Ul. Vajanského z dôvodu zabezpečenia plynulého vjazdu vozidiel požiarneho zboru a záchrannej služby do vnútrobloku
Rôzne
Záver

 

 

Prejednanie žiadosti Lekárne HVIEZDA k úprave jestv. dodatkovej tabuľky E 12 umiestnenej na vjazde do 1. vnútrobloku Ul. Štúra od Námestia republiky

 

       Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo k prejednaniu žiadosť Lekárne Hviezda, ktorá sa týkala úpravy jestvujúcej dodatkovej tabuľky E 12 umiestnenej na vjazde do 1. vnútrobloku Ul. Štúra od Námestia republiky (viď. príloha č. 1). Jestv. dopravné značenie E 12 s textom: Okrem vozidiel CBA a užívateľov bytov vnútroblokov je umiestnené pod dopravnou značkou B 1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch. Dôvodom úpravy predmetnej dodatkovej tabuľky je fakt, aby aj užívatelia nebytových priestorov (lekáreň a pod.) mali zabezpečený vjazd, resp. zásobovanie svojej prevádzky. Napr. v prípade lekárne platná legislatíva nepovoľuje zásobovanie cez čakáreň.

       Po oboznámení sa  s obsahom vyššie uvedenej žiadosti komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

       Komisia dopravy súhlasí s úpravou jestvujúcej dodatkovej tabuľky E 12 s nasledovným textom: Okrem vozidiel CBA, lekárne, užívateľov bytov a nebytových priestorov. Komisia žiada príslušný cestný správny orgán o zabezpečenie príslušných krokov k úprave jestvujúcej dodatkovej tabuľky.

 

 

Prejednanie žiadosti SBD a obyvateľov Ul. partizánska č. 3-13 k montáži retardérov na vnútroblokovej komunikácii a k zriadeniu ďalších parkovacích miest v predmetnej lokalite

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo k prejednaniu žiadosť Stavebného bytového družstva Lučenec a obyvateľov bytového domu Ul. Partizánska 3 – 13, ktorá sa týkala umiestnenia retardérov na vnútroblokovej komunikácii Ul. Partizánska a zriadenia ďalších parkovacích miest v okolí bytového domu (viď. príloha č. 2).

Po zohľadnení dispozičného riešenia predmetného vnútrobloku (dĺžka komunikácie, jej zaťaženie a pod.), jestvujúceho dopravného značenia, organizácie dopravy (statická doprava) Komisia dopravy neodporúča umiestnenie retardérov v predmetnej lokalite. V predmetnom vnútrobloku je osadené dopravné značenie IP 28a Obytná zóna v zmysle ktorého sa musia účastníci cestnej premávky riadiť osobitnými podmienkami, ktoré stanovuje vyššie uvedené dopravné značenie (znížená rýchlosť, odstavovanie vozidiel a pod.).

Čo sa týka zriadenia ďalších parkovacích miest. V roku 2015 budú v predmetnej lokalite zhotovené odstavné plochy, ktoré zabezpečí zhotoviteľ stavby OC Galéria na podnet Mesta Lučenec. Taktiež bude upravená aj organizácia dopravy v predmetnej lokalite.

 

 

Prejednanie žiadosti Ing. Zvoncsárovej k vyznačeniu vodorovného dopravného značenia na vnútroblokovej komunikácii sídliska Ul. Vajanského z dôvodu zabezpečenia plynulého vjazdu vozidiel požiarneho zboru a záchrannej služby do vnútrobloku

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie dopravy k prejednaniu žiadosť Ing. Zvoncsárovej, ktorá sa týkala vyznačenia vodorovného dopravného značenia na vnútroblokovej komunikácii sídliska Ul. Vajanského z dôvodu zabezpečenia plynulého vjazdu vozidiel požiarneho zboru a záchrannej služby do vnútrobloku predmetného sídliska (viď. príloha č. 3).

Komisia po oboznámení sa s vyššie uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné  stanovisko:

Komisia dopravy žiada príslušný cestný správny orgán, aby vykonal všetky potrebné kroky v súlade s platnou legislatívou k vyznačeniu vodorovného dopravného značenia V 12a Žltá kľukatá čiara na vnútroblokovej komunikácii sídliska Ul. Vajanského a tým vyhovel žiadosti Ing. Zvoncsárovej.

 

 

Rôzne

 

Predseda komisie Ing. Hámorník informoval, že dňa 16.04.2015 sa v meste Lučenec konalo výjazdové zasadnutie komisie dopravy BBSK na ktorom boli predostreté požiadavky komisie dopravy a údržby pri MsZ V Lučenci a to:
riešiť vodorovné dopravné značenie V 4 Vodiaca čiara spolu so zvislým dopravným značením A 14 Chodci v úseku medzi mestom Lučenec a obcou Vidiná
vyznačiť vodorovným dopravným značením radenie v križovatke Zvolenská cesta x M. Rázusa
zriadiť dažďovú vpusť na Ul. Vajanského pred križovatkou s Ul. Adyho v smere do centra mesta  

Komisia dopravy BBSK sa bude vyššie uvedenými podnetmi zaoberať.

 

Predseda komisie Ing. Hámorník ďalej predostrel podnet MŠ Ul. Dr. Herza, ktorý sa týkal riešenia zásobovania predmetnej materskej škôlky (vyznačenie priestoru odstavovania zásobovacích vozidiel na Ul. Dr. Herza)

 

Mgr. Olšiak predložil žiadosť obyvateľa Jiráskovej cesty č. 21 Ing. Kováča                (viď. príloha č. 4), ktorý v súvislosti s dopravou žiada o vysadenie živého plota v úseku medzi bytovkami a cestou I/75 Jiráskova cesta.

K uvedenej požiadavke sa vyjadril Ing. Ladoš, ktorý oboznámil prítomných s tým, že v predmetnej časti bol v minulom roku 2014 už živý plot vysadený.

Mgr. Olšiak ďalej žiada, aby boli riešené opravy, resp. vybudovania nespevnených komunikácií v Malej Vsi ako napr. Ul. úzka, tichá, zámocká.

K oprave ciest sa vyjadril Ing. Ladoš, ktorý oboznámil prítomných, že Mesto Lučenec v tomto roku 2015 už zabezpečovalo lokálne opravy nespevnených komunikácii v rámci Mesta Lučenec. V tejto dobe sa opravujú výtlky na komunikáciách mestského okruhu. Čo sa týka súvislých asfaltových krytov v lokalite Malá Ves – Mesto Lučenec v tomto roku 2015 zhotoví projektovú dokumentáciu opravy, resp. rekonštrukcie Ul. maloveská.

 

 

Záver

 

Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

Prezenčná listina 29_04_2015.pdf(195.1 kB)Prezenčná listina 29_04_2015.pdf

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 25. 03. 2015 od 15.00 do 16.45 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný
Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná
Ing. Ján Danko (člen komisie) – ospravedlnený
Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – ospravedlnený
Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov lokality Ul. cintorínska, Adyho, Komenského, Pivničný rad k zriadeniu obytnej zóny v predmetnej lokalite
Prejednanie žiadosti JUDr. Dušana Ilčíka k vyznačeniu priechodu pre chodcov na vnútroblokovej komunikácii Rúbaniska 3 za bytovým domom L7
Zaujatie stanoviska k projektu Zaži Lučenec – architekti v meste Lučenec
Rôzne
Záver

 

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov lokality Ul. cintorínska, Adyho, Komenského, Pivničný rad k zriadeniu obytnej zóny v predmetnej lokalite

 

       Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo k prejednaniu žiadosť obyvateľov lokality Ul. cintorínska, Adyho, Komenského, Pivničný rad, ktorá sa týkala zriadenia obytnej zóny v predmetnej lokalite (viď. príloha č. 1). Dôvodom podanej žiadosti je zabezpečenie bezpečnosti občanov a malých detí žijúcich v tejto lokalite nakoľko autá tam neprimerane rýchlo jazdia. Ohľadne riešenia uvedenej lokality sa vyjadrila          Ing. arch. Václavíková, ktorá ešte tlmočila podnet občanov vnútrobloku Ul. Vajanského k zriadeniu priechodu pre chodcov na vnútroblokovej ceste pod školu ZŠ Vajanského.

       Po oboznámení sa  s obsahom vyššie uvedenej žiadosti a podnetu komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

       Po zohľadnení dispozičného riešenia lokality Ul. cintorínska, Adyho, Komenského, Pivničný rad a Vajanského, kde v predmetnej lokalite sú vybudované komunikácie tak pre peších ako aj pre vozidlá, a s ohľadom na zadefinovaný priestor s miestnymi komunikáciami komisia dopravy neodporúča osadenie zvislého dopravného značenia IP 28a Obytná zóna. V zmysle Osobitných ustanovení zákona o cestnej premávke sa predmetné značenie umiestňuje na miesta na to určené, ktoré svojím charakterom napĺňajú podstatu obytnej zóny. Komisia dopravy ďalej odporúča, aby príslušný cestný správny orgán po odsúhlasení ODI Lučenec zriadil v zmysle platnej legislatívy priechod pre chodcov na vnútroblokovej komunikácii sídliska Ul. Vajanského (pod školou ZŠ Vajanského) spolu s osadením zvislého dopravného značenia A 15 Deti. Dôvodom je zvýšenie bezpečnosti chodcov najmä detí migrujúcich zo strany sídliska v smere do školy.

    

 

Prejednanie žiadosti JUDr. Dušana Ilčíka k vyznačeniu priechodu pre chodcov na vnútroblokovej komunikácii Rúbaniska 3 za bytovým domom L7

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo k prejednaniu žiadosť JUDr. Dušana Ilčíka, ktorá sa týkala vyznačenia priechodu pre chodcov na vnútroblokovej komunikácii Rúbaniska 3 za bytovým domom L7 (viď. príloha č. 2)

Po oboznámení sa so žiadosťou komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

Súhlasí so zriadením priechodu pre chodcov na vnútroblokovej komunikácii Rúbaniska 3 za bytovým domom v zmysle predloženej žiadosti. Komisia žiada, aby príslušný cestný správny orgán podnikol ďalšie kroky v súlade s príslušným zákonom k zabezpečeniu zriadenia predmetného priechodu pre chodcov.

 

 

Zaujatie stanoviska k projektu Zaži Lučenec – architekti v meste Lučenec

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie dopravy k oboznámeniu projekt Zaži Lučenec – architekti v meste Lučenec (viď. príloha č. 3).

Komisia po oboznámení sa s predloženým materiálom zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy je naklonená iniciatíve riešiť problémové miesta v meste aj predloženým spôsobom. Predmetný projekt plne podporuje. Po spracovaní alternatívnych návrhov riešení žiada o ich predloženie k vyjadreniu.

 

 

Rôzne

 

Predseda komisie Ing. Hámorník poprosil tajomníka komisie, aby sa do programu zasadnutí komisie dopravy doplnil bod „Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia“. Ďalej informoval, že do 24.04.2015 sa bude v meste Lučenec konať výjazdové zasadnutie komisie dopravy BBSK. Z uvedeného dôvodu žiada o predloženie podnetov týkajúcich sa ciest II. a III. triedy, ktoré napomôžu k zlepšeniu dopravnej situácie v meste Lučenec.

Komisia na základe vyššie uvedeného navrhla doplniť do podnetov pre komisiu dopravy BBSK nasledovné:

riešiť vodorovné dopravné značenie V 4 Vodiaca čiara spolu so zvislým dopravným značením A 14 Chodci v úseku medzi mestom Lučenec a obcou Vidiná
taktiež v predmetnom úseku odporúča posunúť zvislé dopravné značenie označujúce obec Lučenec a Vidiná a umiestniť ich vedľa seba, ďalej na mieste odstráneného dopravného značenia osadiť zvislé dopravné značenie B 31a Najvyššia dovolená rýchlosť 70 km/hod
vyznačiť vodorovným dopravným značením radenie v križovatke Zvolenská cesta x M. Rázusa
zriadiť dažďovú vpusť na Ul. Vajanského pred križovatkou s Ul. Adyho v smere do centra mesta

 

 

Komisia dopravy žiada o riešenie nasledovných podnetov:
žiada, aby na úrovni vedenia mesta bolo zvolané stretnutie so zástupcami nemocnice v Lučenci z dôvodu riešenia zliav za vstup do areálu nemocnice pre obyvateľov mesta Lučenec. Mesto Lučenec aj v roku 2015 odsúhlasilo z rozpočtu dotáciu pre nemocnicu. Komisia navrhuje, aby pre obyvateľov mesta Lučenec bola cena za vstup 30 centov, resp. že prvých 15 minút by sa neplatilo
žiada, aby Mesto Lučenec vyzvalo príslušné orgány (ODI Lučenec, správcu a vlastníka cesty) k úprave organizácie dopravy (odstavovanie vozidiel) na ceste I/75 Masarykova ulica v úseku od Ul. J. Kármána po Ul. Komenského v režime ako je na protiľahlej strane pri Flamengu (doplnenie identickej dodatkovej tabuľky E 12
žiada, aby Mesto Lučenec vyzvalo príslušné orgány (ODI Lučenec, správcu a vlastníka cesty) k odstráneniu dodatkových tabúľ E 12 s textom vymedzujúcim dobu, kedy v uvedených časoch nie je povolené státie a to na ceste I/75 Námestie republiky pri bytovom dome č. 6-14 a na Ul. J. Kármána pri parčíku s guľometom. Ďalej žiada o odstránenie dopravného značenia         B 31a Najvyššia dovolená rýchlosť 70 km/hod na ceste I/75 Gemerská cesta pred križovatkou s cestou I/50 v smere von z mesta

 

Komisia dopravy nemá žiadne pripomienky k predloženému materiálu, ktorý sa týka spracovania Generelu dopravy (zadanie a súťažné podklady).

 

Komisia dopravy navrhuje z dôvodu úmrtia člena komisia Ing. Fajda vymenovať za nového člena komisie dopravy kpt. Ing. Bobáľa, ktorý zastáva funkciu dopravného inžiniera na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Lučenci.

 

 

Záver

 

Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 26. 02. 2015

od 15.00 do 17.00 hod.

ZÁPISNICA

 

zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 26. 02. 2015

od 15.00 do 17.00 hod.

 

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný
Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná
Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný
Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný
Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
Ing. Róbert Fajd (člen komisie) – toho času nebohý
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný
Božena Bellová – prítomná
Ladislav Kováč – prítomný
Jozef Spurný - prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie petície občanov mesta Lučenec - časť juh k riešeniu zníženia nadmernej premávky v lokalite Ul. I.P.Pavlova
Opätovné prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu na Ul. Novohradská 38-40 k umiestneniu zákazového dopravného značenia B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidel v oboch smeroch“ s dodatkovou tabulkou E12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“        na vnútroblokovej komunikácii tzv. esíčko medzi Ul. novohradská a Zvolenská cesta z dôvodu obmedzenia prejazdu všetkých vozidel
Prejednanie žiadosti Centra sociálnej pomoci mladým Lučenec n.o. k doplneniu zákazového dopravného značenia na Ul. J. Kármána (slepá časť pod nadjazdom) z dôvodu regulácie státia motorových vozidiel a zabezpečenia plynulosti premávky
Prejednanie žiadosti JUDr. Jána Sitarčíka k osadeniu dopravného značenia                       na Ul. Dr. Herza č. 20 z dôvodu vyhradenia státia pre osoby so zdravotným postihnutím
Rôzne
Záver

 

 

Prejednanie petície občanov mesta Lučenec - časť juh k riešeniu zníženia nadmernej premávky v lokalite Ul. I.P.Pavlova

 

       Predseda komisie Ing. Hámorník privítal zástupcov petičného výboru a oboznámil prítomných s obsahom petície občanov mesta Lučenec – časť juh, ktorá sa týkala zníženia nadmernej premávky v lokalite Ul. I.P.Pavlova (viď. príloha č. 1). Predseda komisie uviedol, že ešte pred zasadnutím komisie dopravy bol účastný pracovného stretnutia k uvedenej problematike, ktoré sa konalo za účasti zástupcov mesta a petičného výboru (pozn.: zápisnica z pracovného stretnutia – viď. príloha č. 2).

       Zo strany zástupcov petičného výboru bol prezentovaný najmä problém nadmerného prejazdu vozidiel v predmetnej lokalite Ul.I.P.Pavlova, ďalej problém jestv. zákazových značiek umiestnených na Ul. Tajovského.

       Predseda komisie Ing. Hámorník a zástupca MsÚ Lučenec Ing. Ladoš oboznámili prítomných s návrhmi riešenia, ktoré korešpondujú so závermi predošlého pracovného stretnutia opísanými v prílohe č. 2 t.j. Mesto Lučenec zabezpečí nasledovné:

vykonanie dopravného smerového prieskumu zaťaženia dopravou Ul. I.P.Pavlova              (7 dní, 24 hod.)
bude pokračovať v návrhu riešenia dopravného odľahčenia lokality Ulice I.P. Pavlova cez súčasné premostenie Tuhárskeho potoka (areálom bývalého ZŤS)
v prípade odsúhlasenia príslušných orgánov zabezpečí odstránenie zákazových dopravných značiek na Ul. Tajovského
do budúcnosti v rámci Územného plánu Mesta Lučenec a Generelu dopravy riešiť napojenie priemyselného parku na Fiľakovskú cestu, alternatívne na cestu I/71 a tým odbremeniť dopravu na Ulici I.P.Pavlova

 

       Po oboznámení sa s návrhmi komisia dopravy súhlasila so zadefinovanými  postupmi riešenia predmetu petície.

 

 

Opätovné prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu na Ul. Novohradská 38-40 k umiestneniu zákazového dopravného značenia B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidel v oboch smeroch“ s dodatkovou tabulkou E12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“        na vnútroblokovej komunikácii tzv. esíčko medzi Ul. novohradská a Zvolenská cesta z dôvodu obmedzenia prejazdu všetkých vozidel

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia na základe záverov posledného zasadnutia komisie dopravy predložilo členom komisie k opätovnému prejednaniu žiadosť obyvateľov bytového domu na Ul. Novohradská 38-40 (viď. príloha č. 3), ktorá sa týkala umiestnenia zákazového dopravného značenia B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ s dodatkovou tabuľkou E12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“ na vnútroblokovej komunikácii tzv. esíčko medzi Ul. novohradská a Zvolenská cesta z dôvodu obmedzenia prejazdu všetkých vozidiel. K predmetnému bodu však bola prizvaná aj zástupkyňa obyvateľov bytového domu na Ul. Novohradská 38-40 p. Bellová, ktorá bližšie opísala dôvod podávanej žiadosti. Dôvodom je najmä problém parkovania motorových vozidiel vo dvore zadnej časti bytového domu. Občania by boli radi, keby sa v tejto lokalite riešilo budovanie nových plôch na odstavovanie vozidiel a následne po vybudovaní by boli osadené zákazové značky priamo v dvornej časti.

Po oboznámení sa s vyššie uvedenou požiadavkou Komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

Nakoľko sa v roku 2015 začne prepracúvať základný dokument v oblasti dopravy tzv. Generel dopravy, ktorý bude riešiť aj statickú dopravu (parkovanie v meste) komplexne,  k vyššie uvedenej požiadavke rozšírenia parkovacích plôch sa bude možné adekvátne vyjadriť až po zhotovení Generelu dopravy.

S uvedeným postupom zástupkyňa obyvateľov bytového domu na Ul. Novohradská 38-40 p. Bellová súhlasila. Osadenie vyššie uvedeného zákazového dopravného značenia do doby vybudovania nových odstavných plôch zatiaľ nevyžaduje.

 

 

 

 

 

Prejednanie žiadosti Centra sociálnej pomoci mladým Lučenec n.o. k doplneniu zákazového dopravného značenia na Ul. J. Kármána (slepá časť pod nadjazdom) z dôvodu regulácie státia motorových vozidiel a zabezpečenia plynulosti premávky

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť Centra sociálnej pomoci mladým Lučenec n.o., ktorá sa týkala doplnenia zákazového dopravného značenia na Ul. J. Kármána (slepá časť pod nadjazdom) z dôvodu regulácie státia motorových vozidiel a zabezpečenia plynulosti premávky (viď. príloha č. 4).

Členovia komisie dopravy po oboznámení sa s predmetnou žiadosťou zaujali nasledovné stanovisko:

Navrhujú, aby príslušný cestný správny orgán t.j. Mesto Lučenec požiadal Okresný dopravný inšpektorát v Lučenci o vyjadrenie k umiestneniu zvislého dopravného značenia B34 Zákaz zastavenia, resp. vodorovného dopravného značenia V 12b Žltá súvislá čiara a to na strane nadjazdu a taktiež o vyjadrenie k vyznačeniu vodorovného dopravného značenia V12a Žltá kľukatá čiara pred vjazdom do brány žiadateľa.

Ohľadne požiadavky úpravy vzrastlej zelene sa vyjadril Ing. Ladoš, ktorý upovedomil prítomných o tom, že predmetná požiadavka už bola zabezpečená.

 

 

Prejednanie žiadosti JUDr. Jána Sitarčíka k osadeniu dopravného značenia                       na Ul. Dr. Herza č. 20 z dôvodu vyhradenia státia pre osoby so zdravotným postihnutím

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť JUDr. Jána Sitarčíka, ktorá sa týkala osadenia dopravného značenia na Ul. Dr. Herza č. 20 z dôvodu vyhradenia státia pre osoby so zdravotným postihnutím (viď. príloha č. 5).

Komisia dopravy po oboznámení sa s vyššie  uvedenou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti premávky neodporúča vyhradenie požadovaného parkovacieho miesta pri nehnuteľnosti č. 20. So zohľadnením na šírkové pomery Ul. Dr. Herza odporúča, aby vyhradenie státia pre osoby so zdravotným postihnutím bolo v prípade potreby zrealizované pri objekte spoločnosti Spool a.s.             (pri plánovanom vyznačenom pozdĺžnom státí), resp. pri budove Okresného dopravného inšpektorátu (na jestv. parkovisku – kolmé státie).

 

 

Rôzne

 

Predseda komisie Ing. Hámorník a Ing. Ladoš predložili členom komisie dopravy k vyjadreniu pracovný materiál týkajúci sa spracovania Generelu dopravy (zadanie a súťažné podklady).

Komisia dopravy vyššie uvedený materiál zobrala na vedomie.

Ing. Ladoš požiadal prítomných o zasielanie pripomienok k predloženému materiálu do 13.03.2015 na emailovú adresu robert.lados@lucenec.sk

 

Ing. Hámorník ďalej predložil požiadavku p. Pšidu, ktorá sa týkala dodržiavania ustanovení cestnej premávky na ceste I/75 Haličská cesta a zabezpečenia takých opatrení aby sa zvýšila bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na vyššie uvedenej ceste (viď. príloha č. 6).

K uvedenej požiadavke, resp. žiadosti sa vyjadril Ing. Ladoš, ktorý oboznámil prítomných, že Mesto Lučenec už problematiku Haličskej cesty prejednávalo s príslušnými dotknutými orgánmi na pôde MsÚ Lučenec dňa 14.3.2014 (viď. zápisnica – príloha č. 7)

 

Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Odporúča aby Mesto Lučenec opätovne vyzvalo štátnu políciu na vykonávanie kontrol dodržiavania ustanovení cestnej premávky na Haličskej ceste v zmysle predloženej žiadosti a taktiež opätovne vyzvalo príslušného správcu cesty o zvýraznenie jestv. zvislého dopravného značenia (flourescenčný podklad)

 

Ing. Hámorník ďalej žiada o zabezpečenie takých opatrení na Ul. Námestie republiky pred radovou garážou č. 12 pri OÚ, aby bolo možné plynulo a bezpečne vchádzať a vychádzať z/do garáže.

 

p. Bánsky podal podnet na dokončenie chodníka v lokalite Rúbaniska I a II pri jestv. priechode pre chodcov oproti radových garážach a bytovému domu bloku M        (viď. príloha č. 8)

 

Ing. Ladoš oznámil členov komisie stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu k umiestneniu dopravného značenia B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov s dodatkovej tabuľky E12 Okrem dopravnej obsluhy na Ul. Puškinova v križovatke s cestou II/585 Vajanského cesta. Uvedená požiadavka bola prejednávaná na poslednej komisii dopravy. ODI Lučenec nesúhlasí s umiestnením vyššie uvedeného značenia, kým nebude vydané určenie príslušného správcu cesty II. triedy na osadenie dopravných značení v zmysle stanoviska ODI Lučenec (viď. príloha č. 9).

Komisia dopravy odporúča, aby Mesto Lučenec požiadalo príslušného správcu cesty o doplnenie dopravného značenia v zmysle stanoviska ODI Lučenec.

 

Komisia dopravy žiada, aby boli riešené kolízne body, ktoré vznikajú z dôvodu nedostatočného dopravného značenia na parkovisku OD Kaufland (vyznačenie križovatiek pri výjazdoch). Taktiež žiada o premiestnenie tzv. citylightov (reklamných panelov) pri výjazdoch a vjazdoch na parkovisku OD Tesco. K uvedenému sa vyjadril Ing. Ladoš, ktorý oboznámil prítomných o tom, že v predmetných veciach už konal Okresný dopravný inšpektorát v Lučenci.

 

Mgr. Olšiak informoval prítomných o podanej žiadosti na MsÚ Lučenec, ktorej obsahom je riešenie niektorých problémov v rámci dopravy a verejného osvetlenia vo svojom volebnom obvode. Ing. Ladoš sa dohodol, že po oboznámení sa s predloženou žiadosťou budú všetky požiadavky spoločne so žiadateľom prechádzané na tvare miesta.

 

Ing. arch. Václavíková žiada osadiť cestné obrubníky v úseku slepej cesty (pri bývalom dopravnom ihrisku) tak, aby oddeľovali odstavnú plochu od detského ihriska a zelene.

Ďalej žiada o vyspravenie nespevnených ciest ako Ul. úzka, nábrežná a pod.

 

JUDr. Marko taktiež žiada o vyspravenie nespevnenej cesty Ul. Olbrachtova.

 

                        Záverom Ing. Hámorník informoval prítomných, že v roku 2015 sa má realizovať                        prestavba problémovej križovatky cesty I/50 a Zvolenskej cesty (pri autobazáre)                         neďaleko obce Vidiná.

 

   

 

 

 

Záver

 

Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

Prezenčná listina 26_02_2015.pdf(214.1 kB)Prezenčná listina 26_02_2015.pdf

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 20. 01. 2015 od 15.00 do 17.10 hod.

Prítomní:

 

Ing. Branislav Hámorník (predseda komisie) – prítomný
Ing. arch. Anna Václavíková (podpredsedkyňa komisie) – prítomná
Ing. Ján Danko (člen komisie) – prítomný
Mgr. Slavomír Olšiak (člen komisie) – prítomný
Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
Ing. Róbert Fajd (člen komisie) – prítomný
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
Miroslav Matuška (člen komisie) – prítomný
PhDr. Alexandra Pivková (primátorka mesta) - prítomná
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle nasledovného programu:

 

Voľba podpredsedu Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci
Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci na I. polrok 2015
Prejednanie predbežného Návrhu rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2015, 2016 a 2017
Prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu na Ul. Novohradská 38-40 k umiestneniu zákazového dopravného značenia B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ s dodatkovou tabulkou E12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“ na vnútroblokovej komunikácii tzv. esíčko medzi Ul. novohradská a Zvolenská cesta z dôvodu obmedzenia prejazdu všetkých vozidiel
Prejednanie žiadosti p. Kučerovej k umiestneniu zákazového dopravného značenia B34 „Zákaz zastavenia“s dodatkovou tabulkou E8a „Začiatok úseku platnosti a E8c „Koniec úseku platnosti“ na vnútroblokovej ceste pri bytovom dome na Ul. Vajanského z dôvodu zabezpečenia vjazdu vozidel  záchranných a hasičských zložiek
Prejednanie petície obyvateľov Ul. Puškinova zo dňa 03.11.2014 k osadeniu dopravných značiek na zníženie rýchlosti, ďalej zákazu prejazdu nákladných automobilov najmä kamiónov, opravy chodníkov na Ul. Puškina a vyznačenia priechodu pre chodcov v križovatke ulíc Puškina a Mikušovská cesta
Rôzne
Záver

 

 

Voľba podpredsedu Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci

 

Predseda komisie Ing. Hámorník v zmysle ustanovení rokovacieho poriadku stálych komisií predložil členom komisie k odsúhlaseniu návrh na podpredsedu komisie dopravy a údržby MK konkrétne Ing. arch. Václavíkovú.

Členovia komisie dopravy s predloženým návrhom súhlasili a určili si za podpredsedkyňu komisie dopravy a údržby MK Ing. arch. Václavíkovú.

 

 

Schválenie plánu zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci   na I. polrok 2015

 

Ing. Ladoš tajomník komisie dopravy po konzultácii s predsedom komisie   Ing. Hámorníkom predložil komisii k odsúhlaseniu Plán zasadnutí Komisie dopravy a údržby MK na I. polrok 2015 (viď. príloha č. 1).

Členovia Komisie dopravy po oboznámení sa s plánom zasadnutí komisie na I. polrok 2015 súhlasia s jeho obsahom a intervalom zasadnutí 1x mesačne. Predseda komisie  Ing. Hámorník navrhol, aby sa niektoré zasadnutia komisie konali aj priamo v teréne tzv. výjazdové zasadnutia.

 

 

Prejednanie predbežného Návrhu rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2015, 2016 a 2017

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie predbežný Návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2015, 2016, 2017. (viď. príloha č. 2)

Po oboznámení sa s predbežným Návrhom rozpočtu komisia berie na vedomie predložený návrh a súhlasí s jeho znením bez pripomienok.

 

Ku návrhu rozpočtu sa vyjadril predseda komisie Ing. Hámorník, ktorý odporučil, aby sa pri zostavovaní rozpočtu bral do úvahy aj aspekt parciálneho rozdelenia, t.j. aby sa v každom obvode niečo zrealizovalo, opravilo.

Ing. arch. Václavíková k investičnej akcii „Prepojenie medzi Synagógou, parkoviskom a Ul. Adyho“ podotkla, aby sa uvedená stavba nezrealizovala skôr ako bude ukončená prestavba synagógy z dôvodu minimalizovania zásahov do plánovanej investičnej akcie prepojovacej komunikácie.

p. Matuška odporučil, aby Generel dopravy, ktorý sa bude spracúvať obsahoval aj Plán dopravnej obslužnosti. Ing. Fajd podotkol, aby pri riešení Generelu dopravy bolo zohľadnených viacero aspektov – záujmy mesta, Okresného dopravného inšpektorátu, bezpečnosť premávky, intenzita dopravy a pod. K uvedenému sa vyjadril Ing. Ladoš, ktorý ubezpečil prítomných, že pri spracovaní Generelu dopravy sa vytvorí odborný tím v oblasti dopravy, ktorý svoje poznatky v rámci mesta poskytne spracovateľovi uvedeného dokumentu a bude sa podieľať na jeho samotnom vyhotovení.

 

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu na Ul. Novohradská 38-40 k umiestneniu zákazového dopravného značenia B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidel v oboch smeroch“ s dodatkovou tabulkou E12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“ na vnútroblokovej komunikácii tzv. esíčko medzi Ul. novohradská a Zvolenská cesta z dôvodu obmedzenia prejazdu všetkých vozidiel

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov bytového domu na Ul. Novohradská 38-40 (viď. príloha č. 3), ktorá sa týkala umiestnenia zákazového dopravného značenia B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ s dodatkovou tabuľkou E12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“ na vnútroblokovej komunikácii tzv. esíčko medzi Ul. novohradská a Zvolenská cesta z dôvodu obmedzenia prejazdu všetkých vozidiel.

Po oboznámení sa s vyššie uvedenou požiadavkou Komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

Nakoľko zo žiadosti nie je zrejmé z akého dôvodu požadujú obyvatelia obmedzenie premávky na predmetnej vnútroblokovej komunikácii komisia navrhuje, aby Oddelenie dopravy a ŽP prizvalo na najbližšie zasadnutie komisie dopravy zástupcu obyvateľov bytového domu Ul. novohradská 38-40, ktorý presne zadefinuje dôvod osadenia zákazového značenia a následne sa bude môcť komisia adekvátne vyjadriť ku žiadosti.

 

 

Prejednanie žiadosti p. Kučerovej k umiestneniu zákazového dopravného značenia B34 „Zákaz zastavenia“s dodatkovou tabulkou E8a „Začiatok úseku platnosti a E8c „Koniec úseku platnosti“ na vnútroblokovej ceste pri bytovom dome na Ul. Vajanského z dôvodu zabezpečenia vjazdu vozidel  záchranných a hasičských zložiek

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Kučerovej (viď. príloha č. 4), ktorá sa týkala umiestnenia zákazového dopravného značenia B34 „Zákaz zastavenia“s dodatkovou tabulkou E8a „Začiatok úseku platnosti a E8c „Koniec úseku platnosti“ na vnútroblokovej ceste pri bytovom dome na Ul. Vajanského z dôvodu zabezpečenia vjazdu vozidel  záchranných a hasičských zložiek

Väčšina členov komisie dopravy po oboznámení sa s predmetnou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

Navrhuje príslušnému cestnému správnemu orgánu t.j. Mestu Lučenec, aby požiadal Okresný dopravný inšpektorát v Lučenci o vyjadrenie k umiestneniu, resp. vyznačeniu vodorovného dopravného značenia V12a Žltá kľukatá čiara, ktorá zabezpečí zvýraznenie jestvujúceho vodorovného značenia a tým riešenie požiadavky obyvateľky mesta  p. Kučerovej.

 

 

Prejednanie petície obyvateľov Ul. Puškinova zo dňa 03.11.2014 k osadeniu dopravných značiek na zníženie rýchlosti, ďalej zákazu prejazdu nákladných automobilov najmä kamiónov, opravy chodníkov na Ul. Puškina a vyznačenia priechodu pre chodcov v križovatke ulíc Puškina a Mikušovská cesta

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu petíciu obyvateľov Ul. Puškinova zo dňa 03.11.2014 (viď. príloha č. 5), ktorá sa týkala osadenia dopravného značenia B31a Najvyššia dovolená rýchlosť 40 km/hod, ďalej dopravného značenia B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov, opravy chodníkov na Ul. Puškina (najmä v križovatke ulíc Puškina a Mikušovská cesta) a vyznačenia priechodu pre chodcov vo vyššie uvedenej križovatke.

Komisia dopravy po oboznámení sa s obsahom petície obyvateľov Ul. Puškina zaujala nasledovné stanovisko:

Odporúča, aby príslušný cestný správny orgán t.j. Mesto Lučenec v súlade s ďalším legislatívnym procesom (súhlas Okresného dopravného inšpektorátu) riešil osadenie zvislého dopravného značenia  B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov spolu s dodatkovou tabuľkou E12 s textom Okrem dopravnej obsluhy (od ul. Vajanského) a taktiež osadenie a vyznačenie dopravného značenia pre priechod pre chodcov v križovatke ulíc Puškina a Mikušovská cesta. Komisia osadenie dopravného značenia na zníženie rýchlosti neodporúča. K vyššie uvedenému vyznačeniu priechodu pre chodcov sa vyjadril Ing. Fajd, ktorý podotkol, aby pri zriadení priechodov pre chodcov sa vždy zohľadňovali podmienky ako – vyústenie z cesty na spevnenú plochu, resp. chodník a dostatočné nasvietenie priechodu pre chodcov. K oprave chodníkov komisia nemá pripomienky a odporúča, aby v rámci finančných možností Mesto Lučenec po zohľadnení stupňa poškodenia a intenzity využiteľnosti chodcami začalo v jarných mesiacoch s opravou chodníkov a ciest v meste Lučenec.

 

Rôzne

 

p. Matuška – žiada o doplnenie dopravného značenia P1 Daj prednosť v jazde! v križovatke vnútroblokových komunikácií na Rúbanisku III (v smere od nových bytoviek ku sánkovaciemu kopcu).

 

JUDr. Marko a následne ďalší členovia komisie žiadajú, aby sa začala riešiť úprava jednosmerky na Ul. Szabóa a to v smere od Ul. B. Němcovej s výjazdom na Haličskú cestu (len pravé odbočenie v smere do centra mesta) z dôvodu, že pri jestvujúcom stave organizácie dopravy dochádza ku problémom pri priepustnosti v križovatke Haličská cesta a Ul. Szabóa. Komisia odporúča, aby Mesto Lučenec požiadalo o stanovisko správcu cesty I/75 t.j. SSC Banská Bystrica

 

Ing. arch. Václavíková – žiada o spevnenie zeleného pásu, resp. zhotovenie chodníka pri ceste I/75 Ul. Jiráska (neďaleko pneuservisu) nakoľko jestvujúci priechod pre chodcov vyúsťuje do zelene. Ďalej žiada opraviť prepadnutý chodník (zámková dlažba), ktorý vedie pri Súkromnom gymnáziu a Krivánskom potoku v smere na        Ul. Daxnera. Taktiež na uvedenom chodníku pri vyústení na Ul. Daxnera je dlhodobejšia rozkopávka (asi po vodároch) – vyzvať ich nech zjednajú nápravu. Ohľadne zelene žiada o jej orezanie, aby boli zabezpečené vhodné rozhľadové pomery v križovatke ulíc Bratrícka a Parašutistov.

 

Mgr. Olšiak – žiada o zabezpečenie lepšieho nasvietenia (vyšší výkon výbojky, alt. nové svietidlá) priechodov pre chodcov na Fiľakovskej ceste pri Bille a Kalinovčane. Taktiež v tomto úseku žiada riešiť, resp. vyzvať príslušného správcu cesty III/0718 – Fiľakovská cesta na doplnenie flourescenčného podkladu pod jestvujúce dopravné značenia IP6 Priechod pre chodcov. Týmto dáva požiadavku na dopravcu SAD Lučenec a.s. zhodnotiť, či by nebolo možné zriadiť priamy autobusový spoj od štvrte Červ.armáda na Rúbanisko z dôvodu lepšej a bezpečnejšej dostupnosti detí do škôl (bez prestupov).

 

p. Bánsky požaduje doriešiť úpravu intervalu CSS v križovatke Dukelských hrdinov a Haličská cesta nakoľko z dôvodu krátkeho intervalu medzi zelenou a červenou má sťažené odbočenie autobusu vpravo do centra mesta z Ul. Dukelských hrdinov. Ďalej doporučuje výhľadovo zaradiť do programového rozpočtu vybudovanie chodníka na Mikušovskej ceste od Johnson Controls v smere ku križovatke Mikušovská cesta a Ul. pekárenská. Taktiež vyzvať správcu cesty III/0717 – Mikušovská cesta o vyčistenie upchatých rigolov. P. Banský sa vyjadril k novému taktovému režimu MHD, kde ako vodič autobusu potvrdil pozitívne reakcie občanov na prevedené úpravy v MHD.

 

 

Ing. Hámorník – žiada o doasfaltovania časti parkoviska (pri odvodňovacom žľabe) na Ul. M. Rázusa ako sídli Matica slovenská.

 

Ing. arch. Václavíková – žiada o opravu výtlkov na Ul. Wolkra. Ďalej požaduje spevniť zdevastovanú zeleň vo vnútrobloku bytových domov Tuhárskeho námestia, tak aby tam parkujúce vozidlá mohli lepšie využívať jestvujúce parkovisko.

 

Primátorka mesta PhDr. Pivková – zhodnotila, že návrh rozpočtu pre rok 2015  reflektuje podnety občanov, rozpočet je dynamický. Z pohľadu dopravy je prioritou riešiť skľudnenie, najmä účastníkov premávky ako chodcov a cyklistov (zelené mesto). Máme v pláne budovať cyklistické trasy. Kladieme dôraz na podporu vybudovania preložky cesty I/75 a rýchlostnej cesty R2.

 

 

Záver

 

Predseda komisie Ing. Hámorník poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

Prezenčná listina

Prezenčná listina 20_01_2015.pdf(210.6 kB)Prezenčná listina 20_01_2015.pdf

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 26. 06. 2014 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:

Ing. arch. Anna Václavíková (predsedkyňa komisie) – prítomná
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
MUDr. Karol Mičko (člen komisie) – prítomný
Ján Jackuliak (člen komisie) – prítomný
mjr. Ing. Ivan Lőrinčík (člen komisie) – prítomný
Ing. Branislav Hámorník (člen komisie) – prítomný
Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

            Zasadnutie komisie zahájila a viedla predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie žiadosti podnikateľského subjektu Ivan Bobáľ – regeneračné IVI CENTRUM, ktorá sa týkala umiestnenia nového  zvislého dopravného značenia E12 s textom „okrem klientov IVI centra“ pod jestv. dopravné značenie B1 Zákaz vjazdu na Ul. Olbrachtova v úseku medzi Ul. Komenského a Ul. Šafárika (nespevnená komunikácia)
Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. Jiskru k umiestneniu retardéra na miestnej komunikácii Ul. Jiskru v úseku od Ul. Gemerská cesta po Ul. Kláštorná
Rôzne
Záver

 

 

Prejednanie žiadosti podnikateľského subjektu Ivan Bobáľ – regeneračné IVI CENTRUM, ktorá sa týkala umiestnenia nového  zvislého dopravného značenia E12 s textom „okrem klientov IVI centra“ pod jestv. dopravné značenie B1 Zákaz vjazdu na Ul. Olbrachtova v úseku medzi Ul. Komenského a Ul. Šafárika (nespevnená komunikácia)

 

       Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie žiadosť podnikateľského subjektu Ivan Bobáľ – regeneračné IVI CENTRUM, ktorá sa týkala umiestnenia nového  zvislého dopravného značenia E12 s textom „okrem klientov IVI centra“ pod jestv. dopravné značenie B1 Zákaz vjazdu na Ul. Olbrachtova v úseku medzi Ul. Komenského a Ul. Šafárika (nespevnená komunikácia). (viď. príloha č. 1)

       Po prehodnotení vyššie uvedenej žiadosti komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

       Komisia dopravy odporúča, aby cestný správny orgán zabezpečil za súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu osadenie upraveného zvislého dopravného značenia E12 s nasledovným textom „Okrem dopravnej obsluhy a klientov prevádzok Ul. Olbrachtova“. Vyššie uvedené dopravné značenie bude umiestnené pod jestv. dopravným značením B1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch.

 

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. Jiskru k umiestneniu retardéra na miestnej komunikácii Ul. Jiskru v úseku od Ul. Gemerská cesta po Ul. Kláštorná

 

       Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie žiadosť obyvateľov Ul. Jiskru k umiestneniu retardéra na miestnej komunikácii Ul. Jiskru v úseku od Ul. Gemerská cesta po Ul. Kláštorná (viď. príloha č. 2).

       Komisia dopravy po oboznámení sa s predmetnou žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:

       Komisia dopravy neodporúča  na miestnej komunikácii Ul. Jiskru osadenie retardéra z nasledovných dôvodov. Prvky upokojenia dopravy ako napr. retardér sa umiestňujú na miestach, kde je enormne zvýšená intenzita dynamickej dopravy, taktiež peších. Ďalej, kde dispozičné riešenie infraštruktúry má iný charakter (dlhé priebežné úseky ciest bez križovatiek, bez chodníkov pre peších a pod.). Taktiež pri umiestnení takýchto prvkov sa zohľadňuje vplyv na životné prostredie, zvýšené hlukové vplyvy, nehodovosť úseku a pod.

 

 

Rôzne

 

JUDr. Marko žiada, aby kompetentné orgány zabezpečili na ceste III/50857 – Ul. Ľ. Podjavorinskej v úseku od kruhovej križovatky pozdĺž línie parkoviska OC Tesco vyznačenie vodorovného dopravného značenia V12b „Žltá súvislá čiara“, resp. osadenie zvislého dopravného značenia B34 „Zákaz zastavenia“ nakoľko pred vjazdom, resp. výjazdom do/z kruhovej križovatky je obmedzená plynulosť cestnej premávky najmä z dôvodu, že v predmetnom úseku Ul. Ľ. Podjavorinskej zvyknú parkovať rôzne vozidlá.

Ďalej žiada o zaslanie kópie stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu k umiestneniu dopravného značenia B 1  Zákaz vjazdu všetkých vozidiel spolu s dodatkovou tabuľkou E 12 s textom: „Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu Nám. republiky č. 6-14 a prevádzok“, resp. s textom „Okrem dopravnej obsluhy“ v lokalite za uvedeným bytovým domom.

Záverom odporúča, aby príslušný cestný správny orgán zabezpečil úpravu organizácie dopravy na kruhovom objazde pri ŽSR stanici (výmena zvislého dopravného značenia podľa štandardov aké sú zaužívané na kruhových križovatkách)

 

Pán Bánsky opätovne prosí o úpravu režimu fungovania cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Ul. Dukelských hrdinov – Haličská cesta – Ul. F. Lehára. Konkrétne žiada a predĺženie doby rozsvieteného oranžového svetla a to v smere ľavého odbočenia od Ul. Dukelských hrdinov na Námestie republiky z dôvodu, že autobusy Mestskej autobusovej dopravy majú pri ľavom odbočení a rozsvietenom oranžovom svetle nedostatočný čas na vyprázdnenie križovatky.

Ďalej žiada, aby príslušné orgány zabezpečili odstránenie zvislého dopravného značenia B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť 70 km/hod“ na ceste I/75, ktorá bola posunutá bližšie ku križovatke s cestou I/50, kde predmetné značenie nemá žiadne opodstatnenie nakoľko je situované v blízkosti križovatky.

 

Pán Jackuliak žiada, aby príslušný cestný správny orgán a Okresný dopravný inšpektorát prehodnotili vyznačenie priechodu pre chodcov na prístupovej ceste         k zadnému parkovisku OD Prior v križovatke s Ul. Jókaiho, kde uvedený priechod absentuje a frekvencia peších je v tejto lokalite vysoká nakoľko sa jedná o centrum mesta. Ďalej žiada o vyznačenie priechodu pre chodcov na Rúbanisku II, resp. III na ceste L. Novomeského pri novovybudovanom stánku neďaleko Centu (spevnené plochy sú už pripravené).

 

Ing. Hámorník žiada o zaslanie kópie stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu k úprave dopravného značenia na Ul. Banšela, ktorú komisia dopravy riešila na svojom zasadnutí dňa 20.03.2014

 

Ing. arch. Václavíková tlmočila požiadavku obyvateľov štvrte M.R.Štefánika k osadeniu nového dopravného značenia IP28a „Obytná zóna“ a IP28b „Koniec obytnej zóny“ v úseku, kde je vybudované nové parkovisko (pri predajni nábytku)

 

Komisia dopravy žiada o vyzvanie polície ku zvýšenej kontrole zameranej na dodržiavanie ustanovení zákona o cestnej premávke, konkrétne státia vozidiel na Ul. B. Němcovej, ktorá je mestským okruhom.

Ďalej komisia dopravy doporučuje, aby v novom zložení komisie figuroval aj zástupca Okresného dopravného inšpektorátu, resp. dopravný inžinier

 

 

Záver

 

            Predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 24. 04. 2014 od 15.00 do 16.00 hod.

 

Prítomní:

Ing. arch. Anna Václavíková (predsedkyňa komisie) – prítomná
JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
MUDr. Karol Mičko (člen komisie) – prítomný
Ján Jackuliak (člen komisie) – ospravedlnený
mjr. Ing. Ivan Lőrinčík (člen komisie) – ospravedlnený
Ing. Branislav Hámorník (člen komisie) – ospravedlnený
Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný

 

 

Otvorenie

Zasadnutie komisie zahájila a viedla predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková v zmysle nasledovného programu:

 

Prejednanie žiadosti občanov Ul. Jegorova k umiestneniu výstražnej značky „Chodci“   na predmetnej ulici z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pohybu peších na komunikácii
Prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu M. Rázusa č. 34 – 44 k zmene organizácie dopravy na vnútroblokovej komunikácii (zjednosmernenie) a riešenia odstavných plôch
Vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia Ul. begova“,  konkrétne k zaujatiu stanoviska organizácie dopravy na uvedenej komunikácii
Rôzne
Záver

 

 

Prejednanie žiadosti občanov Ul. Jegorova k umiestneniu výstražnej značky „Chodci“   na predmetnej ulici z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pohybu peších na komunikácii

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie žiadosť občanov Ul. Jegorovova, ktorá sa týkala umiestnenia výstražnej značky A 14 „Chodci“ na miestnej komunikácii Ul. Jegorovova z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pohybu peších. (viď. príloha č. 1)

Po prehodnotení vyššie uvedenej žiadosti komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia dopravy odporúča, aby cestný správny orgán zabezpečil za súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu osadenie výstražnej dopravnej značky A 14 „Chodci“ v smere od AS zastávky pri spoločnosti Redox.

 

 

Prejednanie žiadosti obyvateľov bytového domu M. Rázusa č. 34 – 44 k zmene organizácie dopravy na vnútroblokovej komunikácii (zjednosmernenie) a riešenia odstavných plôch

 

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie žiadosť obyvateľov bytového domu M. Rázusa č. 34 – 44, ktorá sa týkala zmeny organizácie dopravy na vnútroblokovej komunikácii (zjednosmernenie) a riešenia odstavných plôch  (viď. príloha č. 2).

Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou obyvateľov bytového domu M. Rázusa č. 34 - 44 zaujala nasledovné stanovisko:

Komisia odporúča zmenu organizácie dopravy na vnútroblokovej ceste pozdĺž bytového domu M. Rázusa č. 34 – 44 a to spôsobom zjednosmernenia v smere vjazdu na predmetnú komunikáciu od Partizánskej cesty, čím sa navýši aj počet parkovacích miest v danej lokalite.

 

 

Vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia Ul. begova“,  konkrétne k zaujatiu stanoviska organizácie dopravy na uvedenej komunikácii

 

                Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k vyjadreniu       projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia Ul. begova“, konkrétne časť riešenia organizácie   dopravy a umiestnenia trvalého dopravného značenia.

                Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženou projektovou dokumentáciou a dvoma        alternatívami organizácie dopravy zaujala nasledovné stanovisko:

                Po zohľadnení všetkých pozitív a negatív obidvoch alternatív komisia odporúča riešiť            organizáciu dopravy a osadenie trvalého dopravného značenia v zmysle alternatívy č. 2,         ktorá korešponduje s už schválenou projektovou dokumentáciou „Obnova Kubínyiho    námestia“ to znamená, že Ul. begova bude čiastočne zjednosmernená v smere jazdy od     Kalvínskeho kostola ku Ul. Kármána. V časti pred políciou a elektrom ostáva obojsmerná     premávka z dôvodu dostatočných šírkových pomerov komunikácie.

 

 

Rôzne

 

Ing. Ladoš oboznámil prítomných členov komisie dopravy s návrhmi, ktoré vzišli z pracovných stretnutí.

Prvý návrh sa týkal dodržiavania rýchlosti na priebežných miestnych komunikáciách v rámci mestského okruhu a to Ul. B.Němcovej a Ul. M. Rázusa. Na pracovnom stretnutí za účasti zástupcu Okresného dopravného inšpektorátu, poslancov MsZ, obyvateľov a zástupcov mesta bolo dohodnuté, že v prieťahoch komunikácii            Ul. B. Němcovej a Ul. M. Rázusa budú namontované merače rýchlosti.                      Na B. Němcovej 2 ks z oboch smerov jazdy a na Ul. M. Rázusa z jedného smeru jazdy. Uvedeným úpravám bude predchádzať náležitý schvaľovací proces. Komisia dopravy k navrhnutému riešeniu nemá žiadne pripomienky.

Druhý návrh vzišiel z pracovného stretnutia, kde sa prejednávala petícia obyvateľov bytového domu bloku C na Rúbanisku II, ktorý mali problém s navrhnutým riešením zásobovania rekonštruovaného objektu bývalej škôlky, konkrétne zásobovania po prístupovej komunikácii pozdĺž bloku C. Ing. Ladoš informoval, že na pracovnom stretnutí bolo so zástupcami obyvateľov bloku C dohodnuté nasledovné riešenie.

Mesto Lučenec vyzve príslušných správcov inžinierskych sietí ku kontrole, resp revízii svojich sietí, ktoré v prípade zlého stavu musia opraviť. Mesto zabezpečí pasport komunikácie, posúdenie jej stavu. Zásobovanie zrekonštruovaného objektu bude z dvoch smerov: od bloku A pre prevádzky cukrárne a reštauračných služieb a od bloku C pre prevádzku potravín. Vlastník objektu okrem už plánovaných státí oproti vchodom č. 20-21 vybuduje ďalších min. 5 státí v smere ku vchodu č. 25. Samozrejme vybuduje aj kontajnerové stanovište v zmysle projektovej dokumentácie (cca oproti vchodu č. 20). Ďalej pri vstupe od Ul. budovateľov bude osadené zákazové dopravné značenie spolu s dodatkovou tabuľkou obmedzujúce vjazd nákladných vozidiel do predmetnej lokality. Komisia dopravy po vypočutí vyššie uvedených nemala k tomuto bodu žiadne pripomienky.

 

Pán Bánsky požaduje aby sa upravil režim fungovania cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Ul. Dukelských hrdinov – Haličská cesta – Ul. F. Lehára. Konkrétne žiada a predĺženie doby rozsvieteného oranžového svetla a to v smere ľavého odbočenia od Ul. Dukelských hrdinov na Námestie republiky z dôvodu, že autobusy Mestskej autobusovej dopravy majú pri ľavom odbočení a rozsvietenom oranžovom svetle nedostatočný čas na vyprázdnenie križovatky. Ďalej žiada o opravu poškodených (vypadaných) cestných obrubníkov na Ul. kpt. Nálepku pri výjazde z autobusovej stanice (pravá strana).

 

JUDr. Marko žiada o zjednosmernenie časti komunikácie, konkrétne vnútroblokovej komunikácie vo štvrti M. R. Štefánika v smere od Ul. Dr. Vodu pozdĺž vchodov bytového domu č. 9, 8, 7, 6 ku škôlke. Zjednosmernenie predmetnej časti komunikácie je možné aj z dôvodu, že v roku 2013 v tejto lokalite bolo zhotovené nové parkovisko s prepojovacou komunikáciou, ktorá rozložila dynamickú dopravu.

 

   

Záver

 

Predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 20. 03. 2014 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:
- Ing. arch. Anna Václavíková (predsedkyňa komisie) – prítomná
- JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
- MUDr. Karol Mičko (člen komisie) – prítomný
- Ján Jackuliak (člen komisie) – prítomný
- mjr. Ing. Ivan Lőrinčík (člen komisie) – ospravedlnený
- Ing. Branislav Hámorník (člen komisie) – prítomný
- Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
- Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný


Otvorenie
Zasadnutie komisie zahájila a viedla predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková v zmysle nasledovného programu:

1. Prejednanie žiadosti rod. Smetanovcov k umiestneniu zákazovej značky „Zákaz zastavenia“ na Ul. Mocsáryho pred križovatkou s Ul. Kmeťa v smere od Ul. I. P. Pavlova (pravá strana)
2. Prejednanie žiadosti  pána Zachara k odstráneniu dodatkovej tabule s textom „Vyhradené pre obyvateľov bytoviek K. Banšela“
3. Rôzne
4. Záver


1. Prejednanie žiadosti rod. Smetanovcov k umiestneniu zákazovej značky „Zákaz zastavenia“ na Ul. Mocsáryho pred križovatkou s Ul. Kmeťa v smere od Ul. I. P. Pavlova (pravá strana)

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie žiadosť rod. Smetanovcov, ktorá sa týkala umiestnenia zákazovej značky „Zákaz zastavenia“ na Ul. Mocsáryho pred križovatkou s Ul. Kmeťa v smere od Ul. I. P. Pavlova  (viď. príloha č. 1)
Po prehodnotení vyššie uvedenej žiadosti komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:
Komisia dopravy odporúča, aby cestný správny orgán zabezpečili za súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu doplnenie a vyznačenie vodorovného dopravného značenia „V 12 b“ Žltá súvislá čiara na Ul. Mocsáryho pred križovatkou s Ul. Kmeťa v dĺžke stanovenej na tvare miesta, tak aby bolo vyhovené žiadosti a taktiež s ohľadom na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

 

2. Prejednanie žiadosti  pána Zachara k odstráneniu dodatkovej tabule s textom „Vyhradené pre obyvateľov bytoviek K. Banšela“

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie žiadosť pána Zachara k odstráneniu dodatkovej tabule s textom “Vyhradené pre obyvateľov bytoviek K. Banšela“ (viď. príloha č. 2). Súčasne bola členom komisie predložená petícia obyvateľov Ul. Banšela za zachovanie predmetného dopravného značenia. (viď. príloha č. 3)
Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou pána Zachara a petíciou obyvateľov  Ul. Banšela zaujala nasledovné stanovisko:
Lokality podobného charakteru, ktoré sú uzatvorené a slúžia najmä účelovo pre obyvateľov tam žijúcich treba posudzovať individuálne. Komisia dopravy odporúča v tejto lokalite nasledovnú úpravu v dopravnom značení. Na začiatok uzatvoreného priestoru pred bytovkami Ul. Banšela a radovými garážami (od Ul. Rádayho) osadiť nové dopravné značenie „B 1“ Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch s dodatkovou tabuľkou    „E 12“ s textom: „Okrem dopravnej obsluhy“. Po osadení uvedeného dopravného značenia zabezpečiť odstránenie  jestv. dodatkovej tabuľky s textom „Vyhradené pre obyvateľov bytoviek K. Banšela“, ktorá sa nachádza pod jestv. dopravnou značkou „IP 13c“ Parkovisko – pozdĺžne státie. Vyššie uvedené však musí byť schválené Okresným dopravným inšpektorátom.


3. Rôzne

- Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie podnet pána Drs. Kooijmana, ktorý sa týkal opätovných úprav prevádzkových časov fungovania cestnej svetelnej signalizácie v križovatke ulíc Masarykova, Kármána, Vajanského (viď. príloha č. 4)
Komisia dopravy po oboznámení sa s podnetom zaujala nasledovné stanovisko:
Požiadavka  úpravy prevádzkových časov fungovania cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS) bola naposledy prejednávaná na zasadnutí komisie dopravy dňa 13.06.2013, kedy komisia dopravy odporučila, aby obidve cestné svetelné signalizácie v meste Lučenec fungovali v rovnakých prevádzkových časoch a to od 6:00 hod do 17:00 hod.  Stanovisko komisie dopravy ostáva v tejto otázke nemenné a odporúča ponechať fungovanie cestných svetelných križovatiek v režime podľa vyššie uvedeného. Zároveň komisia odporúča, aby boli prevádzkové časy zapínania a vypínania CSS pravidelne kontrolované.

- Ing. arch. Václavíková predložila požiadavku týkajúcu sa úprav, resp. spevnenia priechodov pre chodcov na Haličskej ceste a to konkrétne pri križovatke               s Ul. Fándlyho (pri Rybárskych potrebách) a pri križovatke s Ul. športová (oproti pohostinstvu).
Ďalej požaduje aby Slovenská správa ciest ako príslušný správca cesty I/75 obnovil vodorovné dopravné značenie na ceste I/75 po celom úseku cesty v rámci intravilánu mesta nakoľko v minulom roku obnova vodorovného značenia na ceste I/75 nebola zabezpečené v plnom rozsahu. Upozornila, aby pri obnove bola riešená reflexná  úprava balotinou.

- Pán Bánsky požaduje aby Slovenská správa ciest ako príslušný správca cesty I/75 vyznačil zákazové vodorovné značenie na ceste I/75 Námestie republiky v úseku od výjazdu z nemocnice po jestv. priechod pre chodcov v smere do mesta z dôvodu aby sa zabezpečilo zákazu parkovania motorových vozidiel v tomto úseku cesty. Jedná sa o cca 10 m úsek.

- JUDr. Marko opätovne žiada o osadenie dopravného značenia B 1  Zákaz vjazdu všetkých vozidiel spolu s dodatkovou tabuľkou E 12 s textom: „Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu Nám. republiky č. 6-14 a prevádzok“, resp. s textom „Okrem dopravnej obsluhy“ v lokalite za uvedeným bytovým domom.
Ďalej žiada o nasledovné:
- úpravu plôch vo štvrti M. R. Štefánika (neďaleko bytového domu č. 16 – 21) za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest v predmetnej lokalite
- dopĺňanie nových svetelných bodov na priechodoch pre chodcov – špeciálne osvetľovacie stožiare (podobne ako na Haličskej ceste pri OC Hypernova, resp. na Ul. M. Rázusa

   
4. Záver

Predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.
 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 18. 12. 2013 od 15.00 do 16.25 hod.

Prítomní:
- Ing. arch. Anna Václavíková (predsedkyňa komisie) – prítomná
- JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
- MUDr. Karol Mičko (člen komisie) – prítomný
- Ján Jackuliak (člen komisie) – ospravedlnený
- mjr. Ing. Ivan Lőrinčík (člen komisie) – prítomný
- Ing. Branislav Hámorník (člen komisie) – ospravedlnený
- Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
- Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný


Otvorenie
Zasadnutie komisie zahájila a viedla predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková v zmysle nasledovného programu:

1. Prejednanie žiadosti poslanca MsZ PaedDr. Lauka k úprave zvislého dopravného značenia na ceste I/75 Haličská cesta (doplnenie flourescenčného podkadu pod DZ  IP 6 Priechod pre chodcov a doplnenie DZ B 31a Najvyššia dovolená rýchlosť)
2.  Prejednanie žiadosti spoločnosti PRO BODY s.r.o. k vyhradeniu priestoru pred prevádzkou posilňovne
3. Rôzne
4. Záver


1. Prejednanie žiadosti poslanca MsZ PaedDr. Lauka k úprave zvislého dopravného značenia na ceste I/75 Haličská cesta (doplnenie flourescenčného podkadu pod DZ   IP 6 Priechod pre chodcov a doplnenie DZ B 31a Najvyššia dovolená rýchlosť)

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie žiadosť poslanca MsZ PaedDr. Lauka, ktorá sa týkala úpravy zvislého dopravného značenia na ceste I/75 Haličská cesta - doplnenie flourescenčného podkadu pod DZ  IP 6 Priechod pre chodcov a doplnenie DZ  B 31a  Najvyššia dovolená rýchlosť (viď. príloha č. 1)
Po prehodnotení vyššie uvedenej žiadosti komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko:
Nakoľko sa jedná o úpravy v dopravnom značení na ceste I/75 Haličská cesta o týchto zmenách musí rozhodnúť príslušný cestný správny orgán t.j. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Banská Bystrica. Podotýkame, že návrh úpravy dopravného značenia podľa predloženého náčrtu nie je zrealizovateľný nakoľko nekorešponduje s jestvujúcou organizáciou dopravy. Komisia dopravy odporúča predmetnú žiadosť odstúpiť vyššie uvedenému príslušnému cestnému správnemu orgánu. Ohľadne úpravy zvislého dopravného značenia a za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky komisia odporúča doplniť flourescenčný podklad pod všetky DZ  IP 6  Priechod pre chodcov.
K téme prekračovania najvyššej dovolenej rýchlosti 50 km/hod komisia odporúča vyzvať Okresný dopravný inšpektorát na zvýšenie vykonávania kontrolnej činnosti v tejto oblasti. Napr. merať rýchlosť na Haličskej ceste v lokalite cca pri Grendovi.


2. Prejednanie žiadosti spoločnosti PRO BODY s.r.o. k vyhradeniu priestoru pred prevádzkou posilňovne

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie žiadosť spoločnosti PRO BODY s.r.o., ktorá sa týkala vyhradenia priestoru pred prevádzkou posilňovne (viď. príloha č. 2).
Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:
O vyhradení parkovacích miest pojednáva Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Občan si môže vyhradiť parkovacie miesto za splnenia podmienok určených v príslušnom VZN a pri zaplatení poplatku za 1 parkovacie miesto 665,- €, resp. 330,- €. Na základe vyššie uvedeného  komisia neodporúča vyhovieť žiadosti.


3. Rôzne

- JUDr. Marko žiada o osadenie dopravného značenia B 1  Zákaz vjazdu všetkých vozidiel spolu s dodatkovou tabuľkou E 12 s textom: „Okrem vlastníkov a užívateľov bytového domu Nám. republiky č. 6-14“ v lokalite za uvedeným bytovým domom. Ďalej požaduje skontrolovať povolenie k umiestneniu tzv. Citylajtov na parkovisku pri OD Tesco. V prípade ukončenia platnosti povolenia žiada, aby boli Citylajty odstránené, resp. premiestnené tak, aby nedochádzalo ku kolíznym bodom na predmetných miestach výjazdov.

- Ing. arch. Václavíková – tlmočila poďakovanie obyvateľov bytových domov na Tuhárskom námestí, kde Mesto Lučenec upravilo plochu za účelom lepšieho parkovania vo vnútrobloku.

- mjr. Ing. Lőrinčík žiada o doplnenie dopravného značenia na Rúbanisku III pri Cente ako sa rozširovala vozovka.

- Pán Bánsky doporučuje, aby príslušný cestný správny orgán vydal výzvu pre OC Kaufland na doplnenie dopravných značiek P 1 Daj prednosť v jazde na svojom parkovisku.

   
4. Záver

Predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.
 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 23. 10. 2013 od 15.00 do 16.20 hod.

Prítomní:
- Ing. arch. Anna Václavíková (predsedkyňa komisie) – prítomná
- JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
- MUDr. Karol Mičko (člen komisie) – prítomný
- Ján Jackuliak (člen komisie) – ospravedlnený
- mjr. Ing. Ivan Lőrinčík (člen komisie) – prítomný
- Ing. Branislav Hámorník (člen komisie) – prítomný
- Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
- PhDr. Alexandra Pivková (primátorka mesta) - prítomná
- Ing. Igor Korniet (prednosta MsÚ) – prítomný
- Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný


Otvorenie
Zasadnutie komisie zahájila a viedla predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková v zmysle nasledovného programu:

1. Prejednanie predbežného Návrhu rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2014, 2015 a 2016
2. Oboznámenie sa s Operačným plánom zimnej služby na obdobie 2013-2014
3. Rôzne
4. Záver


1. Prejednanie predbežného Návrhu rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2014, 2015 a 2016

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie predbežný Návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2014, 2015, 2016. (viď. príloha č. 1)
Po oboznámení sa s predbežným Návrhom rozpočtu komisia berie na vedomie predložený návrh a súhlasí s jeho znením bez pripomienok.

Ku rozpočtu a k téme obnovy ciest sa vyjadril prednosta MsÚ Ing. Korniet, ktorý podporuje začatú stratégiu komplexnej obnovy ciest v meste Lučenec formou pokládok súvislých asfaltových krytov. Cieľom je prevádzať opravy, resp. rekonštrukcie ciest v rozsahu podľa vyššie uvedeného od najzaťaženejších a kriticky poškodených krytov ciest v smere od centra mesta von.
K tejto problematike sa vyjadrila aj primátorka mesta PhDr. Pivková, ktorá oboznámila prítomných s niektorými uvažovanými cestami, ktoré potrebujú obnovu, resp. je nutné budovať novú infraštruktúru – napr. Ul. begova, Ul. Komenského, Ul. cintorínska – járkova a pod.  


2. Oboznámenie sa s Operačným plánom zimnej služby na obdobie 2013-2014

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k oboznámeniu Operačný plán zimnej služby na obdobie 2013 – 2014.
Komisia dopravy berie na vedomie predložený Operačný plán zimnej služby a súhlasí s jeho znením bez pripomienok.
K téme zimnej údržby sa vyjadrili niektorí prítomní nasledovne:
- Ing. arch. Václavíková – zásahy pri výkone zimnej služby treba vykonávať primeranie ku poveternostným vplyvom počasia
- mjr. Ing. Lőrinčík – pri odpratávaní snehu klásť dôraz aj na dočisťovanie parkovacích miest
- p. Bánsky – zabezpečovať odstraňovanie snehu z autobusových zastávok


3. Rôzne

- Pán Bánsky doporučuje, aby sa v rozpočte pre rok 2014 uvažovalo s rekonštrukciou chodníka v úseku od Smetanovho námestia v smere na Rúbanisko I. Ďalej požaduje zabezpečiť orezanie kríkov popri ceste na spojnici štvrť Malinovského – Ul. Podjavorinskej, upozorniť vodárov na doasfaltovanie prepadnutej cesty na Ul. gorkého pri bytovke.

- MUDr. Mičko – žiada zhotoviť zálievky na miestnej komunikácii Modré zeme. Ďalej požaduje doplniť zvislé dopravné značenie pri novo zhotovenom spomaľovacom prahu.

- mjr. Ing. Lőrinčík – privítal vodorovné vyznačenie kruhovej križovatky pri ŽSR stanici, avšak žiada aby sa riešilo aj doplnenie zvislého dopravného značenia. Ďalej žiada o opravu prepadnutej cesty, resp. výtlku na Ul. železničná pred križovatkou s Ul. M. Rázusa v smere od ŽSR stanice.

- Ing. Hámorník – žiada o doasfaltovania časti parkoviska (pri odvodňovacom žľabe) na Ul. M. Rázusa ako sídli Matica slovenská.

- Ing. arch. Václavíková – žiada o opravu výtlkov na Ul. Wolkra. Ďalej požaduje spevniť zdevastovanú zeleň vo vnútrobloku bytových domov Tuhárskeho námestia, tak aby tam parkujúce vozidlá mohli lepšie využívať jestvujúce parkovisko.

- JUDr. Marko žiada, aby sa v budúcom roku zhotovili parkovacie miesta v zeleni oproti bytovému domu na sídlisku štvrte M.R.Štefánika č. 16 - 21.

   
4. Záver

Predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.

 

Zapísal:  Ing. Ladoš
 


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 12. 09. 2013 od 15.00 do 16.10 hod.

Prítomní:
- Ing. arch. Anna Václavíková (predsedkyňa komisie) – ospravedlnená
- JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
- MUDr. Karol Mičko (člen komisie) – prítomný
- Ján Jackuliak (člen komisie) – ospravedlnený
- mjr. Ing. Ivan Lőrinčík (člen komisie) – ospravedlnený
- Ing. Branislav Hámorník (člen komisie) – prítomný
- Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
- Ing. Igor Korniet (prednosta MsÚ) – prítomný
- Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný


Otvorenie
Zasadnutie komisie zahájil a viedol podpredseda komisie JUDr. Marko v zmysle nasledovného programu:

1. Zaujatie stanoviska k žiadosti obyvateľov Ul. maloveská týkajúcej sa zabezpečenia vyššej bezpečnosti na Ul. maloveská – osadenie dopravného značenia „B 31a“ Najvyššia dovolená rýchlosť 40 km/hod
2. Rôzne
3. Záver


1. Zaujatie stanoviska k žiadosti obyvateľov Ul. maloveská týkajúcej sa zabezpečenia vyššej bezpečnosti na Ul. maloveská – osadenie dopravného značenia „B 31a“ Najvyššia dovolená rýchlosť 40 km/hod

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. maloveská (viď. príloha č.1), ktorá sa týkala zníženia rýchlosti na  Ul. maloveská z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v predmetnej lokalite.
Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:
Nesúhlasí s umiestnením dopravného značenia „B 31a“ Najvyššia dovolená rýchlosť  40 km/hod na Ul. maloveská nakoľko v minulom období sa celoplošne na Slovensku znižovala maximálna rýchlosť v obci zo 60 km/hod na 50 km/hod. Požadované dopravné značenie sa umiestňuje najmä v zónach, kde je vysoká frekvencia peších najmä detí a sú situované školské zariadenia. Komisia odporúča, že v prípade ak nedôjde ku náprave a vodiči nebudú rešpektovať najvyššiu povolenú rýchlosť 50km/hod bude nutné sa obrátiť  na políciu, ktorá vykoná kontrolu dodržiavania ustanovení cestného zákona.

 


2. Rôzne

Oddelenie dopravy a ŽP predložilo Komisii dopravy k prejednaniu požiadavku obyvateľa Ul. Hviezdoslavova pána Haása (viď. príloha č. 2) k umiestneniu retardérov, resp. zjednosmerneniu Ul. Hviezdoslavova.
Komisia dopravy k uvedenej požiadavke zaujala nasledovné stanovisko.
Z pohľadu rozloženie cestnej siete a zaťaženosti komunikácií komisia neodporúča riešiť zmenu organizácie dopravy na Ul. Hviezdoslavova, resp. osadiť retardéry. Lokalita bude monitorovaná a v prípade ak sa preukáže opodstatnenosť úprav bude komisia prehodnocovať svoje stanovisko.

Oddelenie dopravy a ŽP požiadalo členov Komisie dopravy o stanovisko k úprave vodorovného značenia na ceste I/75 Námestie republiky (pri lekárni), kde sa navrhuje zvýšiť počet jestvujúcich státí o 2 parkovacie miesta.
Komisia dopravy nemá pripomienky k vyššie požadovanej úprave a súhlasí s jej realizáciou. Podotýka však, že úpravu musí zabezpečiť príslušný správca cesty t.j. Slovenská správa ciest.

Oddelenie dopravy a ŽP prednieslo ďalšiu požiadavku, kde pani poslankyňa Ing. Uličná žiada o zhotovenie bezbariérového priechodu pre chodcov v Opatovej na Gemerskej ceste.
Komisia dopravy nemá pripomienky ku zhotoveniu bezbariérového priechodu a odporúča úpravu priechodu zaradiť do plánu opráv.

Pán Bánsky požaduje, aby sa pri realizácii komplexnej obnovy vodorovného značenia v meste Lučenec nezabudlo na vyznačenie žltej súvislej čiary „V 12b“ pred križovatkou        Ul. novohradská a Ul. mieru (pri Novohrade) z dôvodu zlepšenia rozhľadových pomerov v križovatke.

JUDr. Marko žiada o odstránenie kvetináčov pri bytovom dome (kde je Presso bar) na Námestí republiky.

Komisia dopravy požaduje, aby sa zosúladili časy fungovania dvoch cestných svetelných križovatiek s fungovaním od 6:00 hod do 17:00 hod. Ďalej požaduje previesť revízne kontroly CSS a z dôvodu zvýšenia bezpečnosti zabezpečiť osadenie oranžových výstražných signálov pred priechodmi pre chodcov.

   
3. Záver

Podpredseda komisie JUDr. Marko poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.
 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 13. 06. 2013 od 15.00 do 16.25 hod.

Prítomní:
- Ing. arch. Anna Václavíková (predsedkyňa komisie) – prítomná
- JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
- MUDr. Karol Mičko (člen komisie) – prítomný
- Ján Jackuliak (člen komisie) – ospravedlnený
- mjr. Ing. Ivan Lőrinčík (člen komisie) – ospravedlnený
- Ing. Branislav Hámorník (člen komisie) – ospravedlnený
- Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
- Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný


Otvorenie
Zasadnutie komisie zahájila a viedla predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková v zmysle nasledovného programu:

1. Zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti SET-MONT spol. s r.o. k umiestneniu dopravnej značky B6 „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“ na Ul. Bazovského                (pri vstupe od Ul. J. Kármána)
2. Prejednanie žiadosti o vyhradenie verejného parkoviska vo štvrti M.R.Štefánika                   pre obyvateľov M.R.Štefánika č. 1 a 2
3. Zaujatie stanoviska k žiadosti obyvateľov Ul. Šoltésovej a Ul. garbiarska k vybudovaniu retardéra na Ul. Šoltésovej (v úseku medzi Ul. lúčna a Ul. jarná)
4. Zaujatie stanoviska k žiadosti obyvateľov štvrte Modré zeme k vybudovaniu retardéra               na miestnej komunikácii Modré zeme (pred zákrutou pri rodinnom dome č. 10)
5. Prejednanie žiadosti p. Kooijmana k úprave prevádzkových časov fungovania CSS v križovatke ulíc Masarykova, Kármána, Vajanského tak, aby fungovala nepretržite           24 hod
6. Prejednanie žiadosti p. Kooijmana k zamedzeniu vjazdu a odstavovaniu motorových vozidel v okolí obchodného domu PRIOR (pri XL bare, pri lekárni a pri bočnom vstupe do obchodného domu)
7. Zaujatie stanoviska ku zmene organizácie dopravy na Ul. Szabóa (zmena jednosmerky      od Ul. B. Němcovej s výjazdom na Haličskú cestu) z dôvodu zvýšenia plynulosti                     a bezpečnosti premávky na ceste I/75 Haličská cesta
8. Rôzne
9. Záver


1. Zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti SET-MONT spol. s r.o. k umiestneniu dopravnej značky B6 „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“ na Ul. Bazovského                (pri vstupe od Ul. J. Kármána)

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť spoločnosti SET-MONT spol. s r.o. k umiestneniu dopravnej značky B6 „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“ na Ul. Bazovského pri vstupe od Ul. J. Kármána (viď. príloha         č. 1). Dôvodom požadovanej zmeny organizácie dopravy je skutočnosť, že v predmetnej lokalite nadmerné nákladné motorové vozidlá poškodzujú kryt vozovky (zámkovú dlažbu) a okolité budovy.
Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:
Súhlasí s umiestnením vyššie uvedeného dopravného značenia B6 „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“ za nasledovných podmienok:
- pod dopravným značením B6 bude umiestnená dodatková tabuľka E s presne definovanými vozidlami pre ktoré zákazové značenie platí, resp. je im udelená výnimka vjazdu
- príslušnému cestnému správnemu orgánu bude predložený projekt zmeny organizácie dopravy odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom na základe ktorého bude žiadateľovi vydané určenie dopravného značenia


2. Prejednanie žiadosti o vyhradenie verejného parkoviska vo štvrti M.R.Štefánika                   pre obyvateľov M.R.Štefánika č. 1 a 2

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov M.R.Štefánika č. 1 a 2, ktorá sa týkala vyhradenia verejného parkoviska vo štvrti M.R.Štefánika pre obyvateľov vchodov č. 1 a 2 (viď. príloha č. 2).
Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:
O vyhradení parkovacích miest pojednáva Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Občan si môže vyhradiť parkovacie miesto za splnenia podmienok určených v príslušnom VZN a pri zaplatení poplatku za 1 parkovacie miesto 330,- €.          Na základe vyššie uvedeného  komisia neodporúča vyhovieť žiadosti.
Mesto Lučenec má ďalej vytipované plochy, ktoré môžu slúžiť na zvýšenie počtu parkovacích miest v meste Lučenec. V tomto roku plánujeme zvýšiť počet parkovacích miest aj v lokalite M.R.Štefánika, kedy sa plánuje rozšíriť jestv. parkovisko za kotolňou a vybudovať prepojovacia komunikácia na Ul. Dr. Vodu, čím sa zvýši plynulosť a bezpečnosť premávky v predmetnej lokalite.


3. Zaujatie stanoviska k žiadosti obyvateľov Ul. Šoltésovej a Ul. garbiarska k vybudovaniu retardéra na Ul. Šoltésovej (v úseku medzi Ul. lúčna a Ul. jarná)

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. Šoltésovej a Ul. garbiarska, ktorá sa týkala vybudovania retardéra                       na Ul. Šoltésovej v úseku medzi Ul. lúčna a Ul. jarná (viď. príloha č. 3).
Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:
Nakoľko miestna komunikácia Ul. Šoltésovej má užšie šírkové parametre a v predmetnej lokalite sa nenachádza chodník komisia súhlasí so zhotovením spomaľovacieho retardéra a umiestnením príslušného dopravného značenia avšak jeho realizáciu riešiť je nutné riešiť s prihliadnutím na disponibilné zdroje mesta.


4. Zaujatie stanoviska k žiadosti obyvateľov štvrte Modré zeme k vybudovaniu retardéra               na miestnej komunikácii Modré zeme (pred zákrutou pri rodinnom dome č. 10)

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov štvrte Modré zeme, ktorá sa týkala vybudovania retardéra na miestnej komunikácii vo štvrti Modré zeme (viď. príloha č. 4).
Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko:
Nakoľko sa jedná o obytnú zónu a neprehľadnú dopravnú situáciu pri pravotočivej zákrute miestnej komunikácie Modré zeme komisia súhlasí so zhotovením spomaľovacieho retardéra a umiestnením príslušného dopravného značenia avšak jeho realizáciu je nutné riešiť s prihliadnutím na disponibilné zdroje mesta.


5. Prejednanie žiadosti p. Kooijmana k úprave prevádzkových časov fungovania CSS v križovatke ulíc Masarykova, Kármána, Vajanského tak, aby fungovala nepretržite           24 hod

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie žiadosť p. Kooijmana (viď. príloha č. 5), ktorá sa týkala úpravy prevádzkových časov fungovania cestnej svetelnej signalizácie v križovatke ulíc Masarykova, Kármána, Vajanského, resp. predĺženia doby jej funkčnosti  na 24 hod, a úpravy fázovania.
Komisia dopravy po oboznámení sa so žiadosťou zaujala nasledovné stanovisko.
Uvedená požiadavka bola v komisii dopravy prejednávaná už v roku 2011, kedy komisia neodporúčala žiadosti vyhovieť. Komisia opätovne neodporúča vyhovieť vyššie uvedenej žiadosti. Prevádzkové časy cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len „CSS“) sú nastavené tak, aby CSS zabezpečovala priepustnosť a bezpečnosť cestnej premávky v dobe, keď je v predmetnej križovatke najvyššia intenzita motorových vozidiel. V režime blikajúceho oranžového svetla sú účastníci cestnej premávky povinní dodržiavať ustanovenia zákona          č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov – riadiť sa jestvujúcim trvalým dopravným značením. Aby sa však zosúladili prevádzkové časy fungovania svetelne riadených križovatiek t.j. Masarykova, Kármána, Vajanského a Haličská cesta, Lehára, Dukelských hrdinov komisia odporúča nastaviť fungovanie CSS v rovnakých prevádzkových časoch a to od 6:00 hod do 17:00 hod.
K úprave fázovania t.j. prehodnotenia dĺžky času zeleného svetla pre chodcov komisia odporúča, aby Mesto Lučenec vyzvalo zhotoviteľa, resp. prevádzkovateľa CSS v križovatke Masarykova, Kármána, Vajanského o vyjadrenie k možnosti zabezpečenia uvedenej požiadavky.


6. Prejednanie žiadosti p. Kooijmana k zamedzeniu vjazdu a odstavovaniu motorových vozidiel v okolí obchodného domu PRIOR (pri XL bare, pri lekárni a pri bočnom vstupe do obchodného domu)

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Kooijmana (viď. príloha č. 6), ktorá sa týkala zabezpečenia zamedzenia vjazdu a odstavovania motorových vozidiel v okolí obchodného domu PRIOR (pri XL bare, pri lekárni a pri bočnom vstupe do obchodného domu).
K uvedenému bodu programu sa vyjadril Ing. Ladoš vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia, ktorý uviedol, že predmetné pozemky v okolí obchodného domu PRIOR nie sú vo vlastníctve mesta Lučenec, ale dotknutého obchodného domu. Po spoločnej komunikácii so zástupcom vlastníka, vlastník súhlasí s nasledovnou úpravou. Keďže ustanovenia zákona č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších predpisov povoľujú zastavenie a státie vozidiel na chodníku v prípade ak voľná šírka chodníka ostane min. 1,5 m žiadny legislatívny rámec nie je porušený. Avšak, aby sa zabezpečila vyššia bezpečnosť chodcov v najviac rizikovom úseku chodníka t.j. vstup k obchodnému domu od výjazdu z parkoviska MsU bude na predmetnom mieste osadená pevná zábrana. S inými obmedzeniami vlastník pozemku nesúhlasí.
Na základe vyššie uvedeného komisia berie na vedomie stanovisko vlastníka a súhlasí s navrhnutým riešením, ktorá napomôže k zvýšeniu bezpečnosti.
7. Zaujatie stanoviska ku zmene organizácie dopravy na Ul. Szabóa (zmena jednosmerky      od Ul. B. Němcovej s výjazdom na Haličskú cestu) z dôvodu zvýšenia plynulosti                     a bezpečnosti premávky na ceste I/75 Haličská cesta

Komisia dopravy ku zmene organizácie na Ul. Szabóa dáva zamietavé stanovisko nakoľko pri poslednom monitorovaní križovatky Haličská cesta – Ul. Szabóa došlo ku zlepšeniu dopravnej situácie, čo potvrdil aj člen komisie dopravy p. Bánsky profesionálny vodič, ktorý pravidelne prechádza uvedeným úsekom. 


8. Rôzne

Oddelenie dopravy a ŽP predložilo Komisii dopravy k prejednaniu podklady vyplývajúce z riešenia zefektívnenia fungovania mestskej autobusovej dopravy (MAD) t.j. v rámci už prejednávaného a odsúhlaseného variantu V1 navrhnuté nové autobusové linky premávajúce v taktovom režime (viď. príloha č. 7) a upravené tarifné podmienky (viď. príloha č. 8). Komisia dopravy po oboznámení sa s materiálom týkajúcim sa zefektívnenia autobusovej dopravy ho berie na vedomie a súhlasí s jeho znením bez pripomienok.

MUDr. Mičko žiada príslušné oddelenie dopravy a ŽP o opravu prasklín na kryte vozovky miestnej komunikácie Modré zeme.

JUDr. Marko žiada o nasledovné:
- rozšíriť križovatku Adyho – Vajanského (pravostranný oblúk)
- vyspraviť spojnicu Malinovského – Ul. Podjavorinskej
- rozšíriť parkovacie miesta vo štvrti M.R.Štefánika oproti bytovému domu 16-21 (na strane pavilónu)
- prašne upraviť príjazd ku garážam pri Obchodnej akadémii

Pán Bánsky požaduje, aby sa pri realizácii komplexnej obnovy vodorovného značenia v meste Lučenec nezabudlo na vyznačenie žltej súvislej čiary „V 12b“ pred križovatkou        Ul. novohradská a Ul. mieru (pri Novohrade) z dôvodu zlepšenia rozhľadových pomerov v križovatke. Ďalej žiada o opravu výtlkov pri kotolni na Rúbanisku II, kde sa otáčajú autobusy MAD.

Ing. arch. Václavíková žiada, aby sa vo vnútrobloku pri bytovke na Tuhárskom námestí zabezpečilo spevnenie poškodeného zeleného pásu, ktorý slúži pre prejazd vozidiel z/do parkoviska.

   
9. Záver

Predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.
 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 18. 04. 2013 od 15.00 do 16.00 hod.

Prítomní:
- Ing. arch. Anna Václavíková (predsedkyňa komisie) – prítomná
- JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
- MUDr. Karol Mičko (člen komisie) – prítomný
- Ján Jackuliak (člen komisie) – ospravedlnený
- mjr. Ing. Ivan Lőrinčík (člen komisie) – ospravedlnený
- Ing. Branislav Hámorník (člen komisie) – prítomný
- Ladislav Bánsky (člen komisie) – prítomný
- Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný


Otvorenie
Zasadnutie komisie zahájila a viedla predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková v zmysle nasledovného programu:

1. Zaujatie stanoviska k úprave organizácie dopravy v lokalite Ul. kolonáda
2. Oboznámenie sa s Harmonogramom opráv miestnych komunikácií v meste Lučenec
3. Zaujatie stanoviska k možnosti vybudovania cestnej svetelnej signalizácie v križovatke ulíc   J. Kármána, Jókaiho, Maloveská
4. Zaujatie stanoviska k úprave prevádzkových časov fungovania CSS v križovatke ulíc Haličská cesta, F. Lehára, Dukelských hrdinov
5. Rôzne
6. Záver


1. Zaujatie stanoviska k úprave organizácie dopravy v lokalite Ul. kolonáda

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť pána Róberta Bargela, ktorá sa týka zmeny organizácie dopravy v križovatke ulíc Jókaiho a Kolonáda (viď. príloha č. 1). Dôvodom požadovanej zmeny organizácie dopravy je skutočnosť, že uvedený žiadateľ ako vlastník pozemkov s parc.č. 1856/56, 1856/9 a 1856/139 plánuje na týchto pozemkoch nachádzajúcich sa vo vnútroblokovej časti          Ul. Jókaiho (zadná časť Úradu práce a haly Výstaviska) zamedziť prejazdu motorových vozidiel za účelom vybudovania detského ihriska so zeleňou a oddychovou zónou.
Komisia dopravy súhlasí v križovatke ulíc Jókaiho a Kolonáda upraviť návrh organizácie dopravy, avšak za nasledovných podmienok.
- v súlade s Koncepciou dopravy zachovať zjednosmernenie Ul. Jókaiho v smere od                        Ul. J. Kármána. Zobojsmernená bude len časť ulice Kolonáda v úseku výjazdu od radových garáží po Ul. Jókaiho. To znamená, že prístup k radovým garážam bude po Ul. Kolonáda od Ul. J. Kármána, resp. od Ul. Jókaiho.
- k zmene návrhu organizácie dopravy musí vydať súhlasné stanovisko Okresný dopravný inšpektorát
- všetky úpravy v dopravnom značení budú realizované na náklady žiadateľa

2. Oboznámenie sa s Harmonogramom opráv miestnych komunikácií v meste Lučenec

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k oboznámeniu predbežný časový Harmonogram opráv miestnych komunikácií v meste Lučenec  (viď. príloha č. 2).                   K predmetnému bodu programu sa vyjadril aj Ing. Ladoš vedúci oddelenia dopravy a ŽP, ktorý informoval členov komisie o nasledovnom. Nakoľko sa stav ciest po dlhotrvajúcej zime nadmerne zhoršil, čo je tohoto času celoslovenským problémom Mesto Lučenec a Banskobystrický samosprávny kraj pristupujú okrem bežnej opravy výtlkov ku komplexnej oprave ciest. V intraviláne mesta Lučenec by mali byť vymenené súvislé kryty ciest a to na Ul. Lehára, na časti Ul. Mocsáryho v úseku od Ul. Vajanského po Ul. Kmeťa, na vnútroblokovej ceste Rúbaniska II v križovatke ku Poliklinike a pri bytovom dome bloku M, na Ul. Komenského v úseku od Ul. Dr. Herza po Ul. Adyho, ďalej na Zvolenskej ceste v úseku od Ul. M. Rázusa po bývalú Mliekáreň, na Ul. Podjavorinskej, na Fiľakovskej ceste v križovatke s cestou I/71. Uvedené potvrdili aj prítomní členovia komisie dopravy poslanec za BBSK Ing. Hámorník a zamestnankyňa BBRSC  Ing. arch. Václavíková.
Komisia dopravy po oboznámení berie na vedomie predložený Harmonogram opráv miestnych komunikácií v meste Lučenec. Požaduje však, aby boli prašne vyspravené  aj nespevnené komunikácie ako napr. Ul. Olbrachtova, Ul. Gyurkovitsa, Ul. malá, Fabianka  a pod.


3. Zaujatie stanoviska k možnosti vybudovania cestnej svetelnej signalizácie v križovatke ulíc            J. Kármána, Jókaiho, Maloveská

Oddelenie dopravy a ŽP požiadalo Komisiu dopravy, aby zaujala stanovisko k možnosti vybudovania cestnej svetelnej signalizácie v križovatke ulíc J. Kármána, Jókaiho, Maloveská.
Komisia dopravy nesúhlasí s vybudovaním cestnej svetelnej signalizácie v predmetnej križovatke. Uvedená križovatka z dôvodu zlepšenia plynulosti a bezpečnosti premávky prešla úpravami ako odsadenie vyústenia Ul. Begova a rozšírenie pravého odbočovacieho jazdného pruhu v smere na Opatovú. Na zníženie intenzity motorových vozidiel v predmetnej križovatke bude mať podstatný vplyv aj tohoto času riešená preložka cesty I/75, ktorá napomôže k odľahčeniu dopravy v uvedenom úseku cesty I/75. Až následne po vyhodnotení nových intenzít hustoty premávky bude vhodné zaoberať sa prestavbou križovatky, avšak napr. na okružnú. 


4. Zaujatie stanoviska k úprave prevádzkových časov fungovania CSS v križovatke ulíc Haličská cesta, F. Lehára, Dukelských hrdinov


Ing. Ladoš vedúci oddelenia dopravy a ŽP požiadal členov Komisie dopravy o stanovisko k opätovnej zmene prevádzkových časov CSS Haličská cesta - Lehára - Dukelských hrdinov nakoľko poslanec MsZ MUDr. Pelč navrhuje upraviť čas zapínania CSS zo 7:00 hod na 6:00 hod.
Komisia po diskusii súhlasí upraviť prevádzkový čas vyššie uvedenej CSS nasledovne: zapínanie o 6:00 hod a vypínanie o 17:00 hod.

 

5. Rôzne

Oddelenie dopravy a ŽP predložilo Komisii dopravy k prejednaniu žiadosť Ing. Eliáša, ktorý žiada v mene 32 vlastníkov garáží riešiť problémový prístup ku garážam na Ul. lúčna 2  (viď. príloha č. 3).
K predmetnej žiadosti sa vyjadrili prítomní JUDr. Marko a Ing. Ladoš, ktorí spoločne vykonali obhliadku v problémovej lokalite. K zlepšeniu dopravnej situácie bolo navrhnuté nasledovné opatrenie:
- predĺženie nespevnenej prístupovej komunikácie v jestvujúcej osi od parkoviska s napojením, resp. vyústením na prístupovú cestu bližšie ku garážam, t.j. čiastočný odklon komunikácie
Komisia dopravy po zhodnotení uvedeného súhlasí predloženým návrhom a odporúča oddeleniu dopravy a ŽP zabezpečiť prašné vyspravenie prístupovej komunikácie.

Pán Bánsky požaduje, aby sa pri realizácii komplexnej obnovy vodorovného značenia v meste Lučenec nezabudlo na vyznačenie žltej súvislej čiary „V 12b“ pred križovatkou  Ul. novohradská         a Ul. mieru (pri Novohrade) z dôvodu zlepšenia rozhľadových pomerov v križovatke.

Komisia dopravy odporúča riešiť úpravu organizácie dopravy na kruhovom objazde                          Ul. kpt. Nálepku t.j. vyznačenie vodorovného dopravného značenia a osadenie zvislého dopravného značenia, resp. v prípade potreby stavebne upraviť predmetnú križovatku.

   
6. Záver

Predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 21. 02. 2013 od 15.00 do 16.20 hod.

Prítomní:
- Ing. arch. Anna Václavíková (predsedkyňa komisie) – prítomná
- JUDr. Vladimír Marko (člen komisie) – prítomný
- MUDr. Karol Mičko (člen komisie) – prítomný
- Ján Jackuliak (člen komisie) – ospravedlnený
- mjr. Ing. Ivan Lőrinčík (člen komisie) – ospravedlnený
- Ing. Branislav Hámorník (člen komisie) – prítomný
- Ladislav Bánsky (člen komisie) – ospravedlnený
- Ing. Róbert  Ladoš (zapisovateľ) – prítomný
- Martin Bella (prizvaní) - prítomný


Otvorenie
Zasadnutie komisie zahájila a viedla predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková v zmysle nasledovného programu:

1. Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. slnečná k umiestneniu spomaľovacích prahov na miestnej komunikácii Ul. slnečná
2. Prejednanie žiadosti p. Bellu k udeleniu výnimky umožňujúcej parkovať osobným motorovým vozidlom na Ul. Moyzesa v úseku cesty, kde je zastavenie a státie vozidiel zakázané
3.   Rôzne
4.   Záver


1. Prejednanie žiadosti obyvateľov Ul. slnečná k umiestneniu spomaľovacích prahov na miestnej komunikácii Ul. slnečná

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť obyvateľov Ul. slnečná k umiestneniu spomaľovacích prahov na miestnej komunikácii  Ul. slnečná v mestskej časti Malá Ves (viď. príloha č. 1).
Komisia dopravy po oboznámení sa s obsahom žiadosti zaujala nasledovné stanovisko.
Osádzanie spomaľovacích prahov sa realizuje najmä na miestach s vysokou intenzitou dynamickej dopravy a značnou frekvenciou  peších najmä v lokalitách školských zariadení a pod., kde by mohlo prísť k častým stretom chodcov a motorových vozidiel.
Miestna komunikácia Ul. slnečná nespadá do vyššie uvedenej kategórie ciest. Z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu nedostatku finančných zdrojov (Mesto Lučenec musí hradiť záväzky minulých období v rámci Priemyselného parku, ďalej deklarácia ZMOSu k 15 % zníženiu výdavkovej časti v rozpočte) komisia dopravy tohoto času neodporúča umiestnenie spomaľovacieho prahu v predmetnej lokalite.

 

2. Prejednanie žiadosti p. Bellu k udeleniu výnimky umožňujúcej parkovať osobným motorovým vozidlom na Ul. Moyzesa v úseku cesty, kde je zastavenie a státie vozidiel zakázané

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu žiadosť p. Bellu k udeleniu výnimky umožňujúcej parkovať osobným motorovým vozidlom  na Ul. Moyzesa v úseku cesty, kde je zastavenie a státie vozidiel zakázané (viď. príloha č. 2).
Zasadnutia komisie dopravy sa zúčastnil aj samotný žiadateľ p. Bella, ktorý oboznámil členov komisie s dôvodom jeho požiadavky na udelenie výnimky.
Na miestnej komunikácii Ul. Moyzesova je pred rodinným domom žiadateľa umiestnené jestvujúce zvislé dopravné značenie „B 34“ , ktoré zakazuje motorovým vozidlám stáť po ľavej strane cesty nakoľko sa tu nachádzajú vjazdy do areálu VÚB banky a dvoch garáží. Umiestnené jestvujúce dopravné značenie vyhovuje aj žiadateľovi nakoľko sa vie bez problémov dostať do dvornej časti svojho domu. Ak by na uvedenom mieste zákazové značenie umiestnené nebolo vozidlá parkujúce po ľavej strane cesty by mu obmedzovali vjazd a výjazd zo svojej nehnuteľnosti. Avšak žiadateľ p. Bella oboznámil členov dopravy z nasledovným faktom. Pozemok pod komunikáciou pred jeho rodinným domom je vo vlastníctve rodiny Bellovej. Z tohto dôvodu žiada komisiu dopravy o posúdenie veci a udelenie výnimky na státie svojho vozidla v zákaze zastavenia.
Komisia dopravy po oboznámení sa s faktami žiadosti p. Bellu zaujala nasledovné stanovisko.
Odporúča príslušnému cestnému správnemu orgánu prekonzultovať osadenie dodatkovej tabuľky s textom „Okrem vozidiel s EČV: LC 959 AB, LC 559 BP“ na Okresnom dopravnom inšpektoráte, resp. navrhnúť riešenie s kladným stanoviskom smerujúcim k vybaveniu žiadosti.


3. Rôzne

Ing. Ladoš oboznámil členov komisie s pozitívnou správou, ktorá sa týkala stavby preložky cesty I/75. Mesto Lučenec po ďalších spoločných rokovaniach s investorom stavby Slovenskou správou ciest dosiahlo posun v riešení časti územia lokality Ľadovo. V predmetnom úseku bude pozdĺž zástavby rodinných domov vybudovaný nový chodník, účelová príjazdová komunikácia a verejné osvetlenie.
Ing. Ladoš ďalej požiadal komisiu dopravy o stanovisko k opätovnej zmene prevádzkových časov CSS Haličská cesta - Lehára - Dukelských hrdinov nakoľko poslanec MsZ  MUDr. Pelč požaduje upraviť čas zapínania CSS zo 7:00 hod na 6:00 hod.
Komisia nevedela k uvedenému zaujať jednoznačné stanovisko. JUDr. Marko odporúča, aby CSS bola v čase medzi 9:00 hod a 13:00 hod mimo prevádzky nakoľko v tom čase je znížená intenzita dopravy.

JUDr. Marko odporúča na Ul. Komenského v časti od Ul. Dr. Herza po Ul. Olbrachtovu zakázať v celom úseku zastavenie a státie vozidiel a osadiť príslušné zvislé dopravné značenie „B 34“ Zákaz zastavenia.
- ďalej požaduje vyrúbať cca 2 ks stromov na Ul. Husova nakoľko zasahujú do profilu cesty a vzniká nebezpečenstvo kolíznych situácií
- na Ul. Hurbanova bezprostredne od kruhovej križovatky vyznačiť vodorovné dopravné značenie „V 12a“ Žltá súvislá čiara z dôvodu zamedzenia státia motorových vozidiel pri križovatke
- v súlade s Koncepciou dopravy riešiť zjednosmernenie Ul. Jókaiho

Ing. Hámorník upovedomil členov komisie s úpravou zvislého dopravného značenia na parkovisku pred Obvodným úradom, kde za spolupráce príslušného cestného správneho orgánu bude vyhradená časť parkoviska pre vozidlá zamestnancov OÚ
- ďalej odporúča upraviť organizáciu dopravy na Ul. Szabóa t.j. zjednosmernenie od Ul. B. Němcovej s výjazdom na Haličskú cestu avšak len s odbočením do prava. Dôvodom je zvýšenie plynulosti premávky na Haličskej ceste pri križovatke s Ul. Szabóa

Ing. arch. Václavíková tlmočila požiadavku komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a verejného poriadku, ktorá sa týka zabratia verejného priestranstva  na Ul. Masarykova – Rábely, kde drevená konštrukcia oddeľujúca rekonštruovaný objekt bývalého VM2 od verejného priestranstva je v značne poškodenom stave a môže ohroziť bezpečnosť chodcov. Treba požiadať vlastníka o nápravu.

Komisia dopravy žiada, aby do najbližšieho zasadnutia komisie boli predložené všetky písomné materiály týkajúce sa zámeny pozemkov v nemocničnom areáli spolu s vlastníctvom pozemkov pod príjazdovými cestami v uvedenom areáli.

   
4. Záver

Predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.
 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš
 


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 25. 10. 2012 od 15.00 do 16.50 hod.

Prítomní:
- Ing. arch. Anna Václavíková – ospravedlnená
- JUDr. Vladimír Marko – prítomný
- MUDr. Karol Mičko – prítomný
- Ján Jackuliak – prítomný
- mjr. Ing. Ivan Lőrinčík – ospravedlnený
- Ing. Branislav Hámorník – prítomný
- Ladislav Bánsky – prítomný
- PhDr. Alexandra Pivková – primátorka mesta
- Ing. Igor Korniet – prednosta MsU Lučenec
- Ing. Róbert  Ladoš - zástupca MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy a životného prostredia
- Ing. Gabriela Gabľasová – zástupkyňa obyvateľov Ul. lúčna


Otvorenie
Zasadnutie komisie zahájil a viedol zástupca predsedkyne komisie JUDr. Marko                    v zmysle nasledovného programu:

1. Prejednanie požiadavky obyvateľov Ul.lúčna na riešenie zlej dopravnej situácie na predmetnej ulici
2. Na základe úlohy č. 62/2012 z gremiálnej porady zaujatie stanoviska k riešeniu otázky svetelných križovatiek
3. Prejednanie dokumentu „Koncepcia rozvoja dopravy v meste Lučenec“
4. Prejednanie predbežného Návrhu rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2013, 2014 a 2015
5. Oboznámenie sa s Operačným plánom zimnej služby na obdobie 2012-2013
6. Rôzne
7. Záver


1. Prejednanie požiadavky obyvateľov Ul.lúčna na riešenie zlej dopravnej situácie na predmetnej ulici

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu list obyvateľov Ul. lúčna (viď. príloha č. 1), v ktorom žiadajú Mesto Lučenec o riešenie zlej dopravnej situácie na predmetnej ulici. Komisie dopravy sa zúčastnila aj zástupkyňa obyvateľov Ul.lúčna Ing. Gabľasová, ktorá taktiež upozornila na nadmernú hustotu premávky najmä nákladných vozidiel na Ul. lúčna, čo má nepriaznivý vplyv na životné prostredie (hlučnosť, vibrácie, vysoká rýchlosť a pod.). K požiadavke riešenia zlej dopravnej situácie sa vyjadril vedúci oddelenia dopravy a ŽP Ing. Ladoš, ktorý oboznámil prítomných z nasledovným. Zástupcovia mesta Lučenec - primátorka mesta PhDr. Pivková, prednosta MsÚ Ing. Korniet, vedúci oddelenia dopravy a ŽP Ing. Ladoš sa stretli spoločne s Ing. Gabľasovou na pracovnom stretnutí, kde rozoberali problematiku dopravnej situácie          Ul. lúčna. Boli zadefinované úlohy, z ktorých sa zrealizovali nasledovné: Mesto Lučenec vyzvalo štátnu políciu na zvýšenie vykonávania kontrol k dodržiavaniu dopravného značenia „Najvyššia dovolená rýchlosť“, opravil sa chodník v križovatke Garbiarska – Lúčna, zhotovil sa nový asfaltový kryt v chodníkovej časti na mostnom objekte z dôvodu skvalitnenia prepojenia peších ťahov, v rámci plánu vysprávok sa opravovali výtlky v lokalite ulíc barakova, mlynská, lúčna, ... Komunikovalo sa o odľahčení dopravy, k čomu napomôže spustenie premávky na novovybudovanej okružnej križovatke Vajanského – Fiľakovská cesta (pozn.: tohoto času je už stavba ukončená, križovatka slúži svojmu účelu). K ďalšiemu podstatnému faktoru, ktorý pomôže k odľahčeniu dopravy v predmetnom úseku cesty je vybudovanie stavby preložky cesty I/75. Mesto Lučenec intenzívne pracuje na prípravných prácach vyššie uvedenej stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie sa tohoto času pripomienkuje). 
Po oboznámení sa s vyššie uvedenými a diskusii komisia k listu obyvateľov Ul. lúčna zaujala nasledovné stanovisko:
Podporuje všetky doteraz zrealizované kroky Mesta Lučenec. Následne však odporúča zriadiť na Ul. lúčna priechod pre peších (pri mostnom objekte) a osadiť zvislé dopravné značenie „B 31a“ Najvyššia dovolená rýchlosť 30 km/hod. Tieto opatrenia však musia byť odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom v Lučenci. 


2. Na základe úlohy č. 62/2012 z gremiálnej porady zaujatie stanoviska k riešeniu otázky svetelných križovatiek

Oddelenie dopravy a životného prostredia vyzvalo členov komisie dopravy k zaujatiu stanoviska k svetelným križovatkám v meste Lučenec. Prednosta MsÚ Ing. Korniet a vedúci oddelenia dopravy a ŽP Ing. Ladoš oboznámili prítomných s jestvujúcim stavom a fungovaním cestnej svetelnej signalizácie v križovatke ulíc Masarykova-Vajanského-Kármana. Spustením premávky na novovybudovanej okružnej križovatke Fiľakovská-Vajanského, kedy predmetná križovatka zvýšila priepustnosť vozidiel, dochádza v exponovaných časoch k nedostatočnému vyprázdňovaniu svetelnej križovatky. Bude nutné riešiť tento problém.
Komisia dopravy a prítomní k svetelným križovatkám zaujali nasledovné stanovisko.
Za jestvujúceho stavu treba zhodnotiť možnosti osadenia ďalších kamerových detektorov na svetelnej križovatke Masarykova-Vajanského-Kármana, čím sa zvýši dynamický režim predmetnej svetelnej križovatky. Ďalšou alternatívou je (v prípade vybudovania preložky cesty I/75 a vylúčenia nákladnej dopravy z predmetných úsekov ciest) zhotovenie malej okružnej križovatky.
Ku svetelnej križovatke Lehára-Haličská cesta-Dukelských hrdinov komisia dopravy odporúča posunúť prevádzkový čas predmetnej svetelnej križovatky z 9:00 hod na 7:00 hod.


3. Prejednanie dokumentu „Koncepcia rozvoja dopravy v meste Lučenec“

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo komisii dopravy k oboznámeniu  návrh dokumentu Koncepcie rozvoja dopravy v meste Lučenec (viď. príloha č. 2).
Po oboznámení sa s dokumentom Koncepcie rozvoja dopravy komisia berie na vedomie predložený dokument a súhlasí s jeho obsahom bez pripomienok.


4. Prejednanie predbežného Návrhu rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2013, 2014 a 2015

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie na prejednanie predbežný Návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2013, 2014, 2015. (viď. príloha č. 3)
Po oboznámení sa s návrhom rozpočtu komisia berie na vedomie predložený návrh a súhlasí s jeho znením za nasledovných pripomienok.
Medzi investičné akcie Cestnej dopravy zaradiť ďalšie priority z dokumentu Koncepcia rozvoja dopravy:
- Ul. Hurbanova – spevnenie zeleného pásu oproti radovým garážam pre vytvorenie kolmého státia
- Ul. novohradská – rekonštrukcia jednostranného chodníka od ul. Jókaiho po                            Ul. M. Rázusa (pri Daňovom úrade)
- Námestie republiky – rekonštrukcia jednostranného chodníka v úseku od vjazdu do nemocnice po svetelnú križovatku F. Lehára (s možnosťou vytvorenia pozdĺžneho státia)

Komisia dopravy žiada, aby sa avizované krátenie vo výdavkovej časti rozpočtu pre rok 2013 nedotklo oddielov Cestná doprava a Verejné osvetlenie!


5. Oboznámenie sa s Operačným plánom zimnej služby na obdobie 2012-2013

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k oboznámeniu Operačný plán zimnej služby na obdobie 2012 – 2013.
Komisia dopravy berie na vedomie predložený Operačný plán zimnej služby a súhlasí s jeho znením bez pripomienok.


6. Rôzne

Primátorka mesta PhDr. Pivková požiadala členov komisie dopravy, aby sa vyjadrili k možnosti úpravy trasovania (odklonu) preložky cesty I/75 v úseku zástavby rodinných domov v lokalite Ľadovo.
Komisia dopravy súhlasí so zámerom úpravy trasovania preložky cesty I/75 v úseku podľa vyššie uvedeného ale len v prípade, ak tento zámer neohrozí už pripravovanú I. etapu stavby. Predkladaný zámer by bol súčasťou II. etapy stavby.

JUDr. Marko žiada, aby príslušný správca cesty zabezpečil odstránenie ochranného ostrovčeka na ceste I/75 Námestie republiky.

Komisia dopravy odporúča riešiť alternatívy vytvorenia nových parkovacích miest na     Ul. novohradská – lokalita stredového zeleného pásu oproti pošte, spevnená plocha oproti kinu Apollo.

Oddelenie dopravy a životného prostredia požiadalo komisiu dopravy o stanovisko k umiestneniu zákazového značenia na účelovej ceste ku štátnemu gymnáziu.
Komisia dopravy neodporúča obmedzovať vjazd vozidiel na predmetnú cestu z dôvodu, aby nedochádzalo k zvýšenej koncentrácii vozidiel na Haličskej ceste a tým k zníženiu plynulosti premávky na Haličskej ceste. Umiestnenie značenia je nutné prekonzultovať s Okresným dopravným inšpektorátom.


7. Záver

Zástupca predsedkyne komisie dopravy JUDr. Marko poďakoval prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončil.

 

Zapísal:  Ing. Ladoš
 


 

Zápisnica zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 15. 08. 2012 od 15.00 do 16.40 hod.

Prítomní:
- Ing. arch. Anna Václavíková – prítomná
- JUDr. Vladimír Marko – prítomný
- MUDr. Karol Mičko – prítomný
- Ján Jackuliak – prítomný
- mjr. Ing. Ivan Lőrinčík – ospravedlnený
- Ing. Branislav Hámorník – prítomný
- Ladislav Bánsky – prítomný
- PhDr. Alexandra Pivková – primátorka mesta
- Ing. Igor Korniet – prednosta MsU Lučenec
- Ing. Róbert  Ladoš - zástupca MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy a životného prostredia
- Ing. Ondrej Király – predseda petičného výboru


Otvorenie
Zasadnutie komisie zahájila a viedla predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková                    v zmysle nasledovného programu:

1. Prejednanie petície občanov proti výstavbe stavby „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“
2. Prerokovanie alternatív usporiadania cestnej siete po realizácii stavby „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“
3. Rôzne
4. Záver


1. Prejednanie petície občanov proti výstavbe stavby „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu petíciu občanov podpísanú najmä obyvateľmi Rúbaniska II a III (viď. príloha č.1), ktorá sa vo svojej podstate týkala stavby „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“, konkrétne úpravy trasovania preložky cesty I/75.
K bodu č. 1 sa rozprúdila diskusia, kde boli prezentované nasledovné fakty:
Stavba „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“ je v súlade s územným plánom mesta Lučenec a Banskobystrického samosprávneho kraja. Na predmetnú stavbu bolo už v roku 2004 vydané právoplatné územné rozhodnutie, ktoré pojednávalo o trasovaní preložky cesty I/75. V tejto dobe sa spracúva dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá nerieši samotné trasovanie cesty (to bolo predmetom PD pre územné rozhodnutie), ale detailnejšie upravuje zhotovenie križovatiek, mostných objektov a pod.
Do diskusie sa zapojil aj zástupca petičného výboru Ing. Király, ktorý sa vyjadril, že so zámerom mesta vybudovať obchvat mesta a tak odbremeniť mesto najmä od kamiónovej dopravy nemajú problém, avšak v petícii žiadajú aby trasa plánovanej preložky cesty I/75 bola posunutá až za školský majetok nakoľko jestvujúca plánovaná trasa bude viesť v blízkosti činžiakov Rúbaniska čím sa výrazne zhoršia životné podmienky obyvateľov Rúbaniska, naruší sa životné prostredie. 
Zástupcovia mesta Lučenec následne predniesli ďalšie fakty. Na základe vyjadrenia Slovenskej správy ciest a projektanta stavby trasa navrhovanej cesty I/75 je v najbližšom mieste k obytnej budove sídliska Rúbanisko II 199,95 m, k najbližšej obytnej budove sídliska Rúbanisko III viac ako 237,3 m a k objektom Školského majetku je najbližšia vzdialenosť 63,95 m. V mieste obytných domoch v lokalite Ľadovo sa pripravovaná stavba nerealizuje, zostáva v pôvodnej trase. Podľa uvedených faktov ako aj vyjadrenia Slovenskej správy ciest uvedené vzdialenosti stavby od obytných budov v žiadnom prípade nebudú ovplyvňovať podmienky bývania spôsobom v rozpore s príslušnými normami hlučnosti.
Urýchlenú výstavbu preložky cesty I/75 podporujú obyvatelia mesta (bývajúci pri mestskom okruhu – Ul. Bernolákova, B. Němcovej, Husova, Rázusova, Majakovského a pod.), ktorý prostredníctvom podnetov a petícií už v minulom období žiadali mesto Lučenec o odľahčenie dopravy z centra mesta a miestnych komunikácií.
Po diskusii komisia zaujala nasledovné stanovisko.
Stavba „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“ má pre mesto Lučenec veľký význam z dôvodu odbremenenia dopravy z centra mesta. Pri pohľade na neustále sa zvyšujúci počet vozidiel na cestách je nutné rozširovať cestnú sieť, aby aj takýmto spôsobom bola dynamická doprava úmerne rozložená. Členovia komisie dopravy konštatujú, že predmetná stavba je v súlade s územným plánom mesta Lučenec, Banskobystrického samosprávneho kraja, Generelom dopravy a vydaným územným rozhodnutím.

2. Prerokovanie alternatív usporiadania cestnej siete po realizácii stavby „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie dopravy k prerokovaniu alternatívy usporiadania cestnej siete po realizácii stavby „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“. Nakoľko sa v tomto období zhotovuje projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“ je nutné sa vyjadriť k budúcemu správcovstvu ciest v intraviláne mesta Lučenec.
Na základe predošlých jednaní boli komisii dopravy predložené alternatívy usporiadania cestnej siete po realizácii stavby preložky I/75.
Po oboznámení sa s predloženými alternatívami komisia dopravy zaujala nasledovné stanovisko.
Komisia dopravy podporuje alternatívu č. I t.j. aby po realizácii stavby „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“ sa do siete miestnych komunikácií dostala časť cesty I/75 a to úsek Haličská cesta, Námestie republiky, Ul. T. G. Masaryka (viď. príloha č. 2)


3. Rôzne

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie dopravy k prejednaniu úpravu Rokovacieho poriadku stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 04/2010 – rokovací poriadok stálych komisií MsZ schválený uznesením č. 35/2010 dňa 27.04.2010 – návrh.
Komisia dopravy po oboznámení sa s návrhom (viď. príloha č. 3) súhlasí s jeho znením.

Oddelenie dopravy a životného prostredia požiadalo komisiu dopravy, aby sa vyjadrilo k odstráneniu prístreška pred Mestskou tržnicou na Ul. Vajanského. Nakoľko sa tohoto času buduje okružná križovatka Vajanského – Fiľakovská, rieši sa revitalizácia predmetnej lokality a vstup pred Mestskou tržnicou (upravujú sa spevnené plochy, zeleň, rieši sa  bezpečnosť účastníkov cestnej premávky) je nutné odstrániť jestvujúci prístrešok pred vstupom do Mestskej tržnice.  
Komisia po zhodnotení vyššie uvedeného odporúča z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky predmetný prístrešok odstrániť.

Ing. Hámorník informoval prítomných o pripravovanej realizácii rekonštrukcie ciest       II. a III. triedy v intraviláne mesta Lučenec. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov BBSK bol balík viazaný na rekonštrukcie ciest znížený o 523.000 Euro. Aj napriek tomuto zníženiu sa v 3. kvartály roku 2012 zhotovia nové kryty na Ul. Zvolenská cesta (časť od                  Ul. Rázusova po železničné priecestie), Ul. Podjavorinskej (celý úsek), Fiľakovská cesta (úsek od cesty I/71 po cca čerpaciu stanicu), Mikušovská cesta (celý úsek). Zmluva so zhotoviteľom je už podpísaná.

p. Jackuliak žiada o opravu zvislého dopravného značenia „IS 18b“ Smerová tabuľa nachádzajúceho sa na Ul. športová, ktoré v smere od Haličskej cesty na Ul. B. Němcovej je vyvalené.

Komisia dopravy žiada o zabezpečenie opráv ciest (zaasfaltovanie výtlkov) v lokalite          Ul. garbiarska, mlynská , Modré zeme.
Ďalej požaduje zabezpečiť orezanie zelene na Ul. Komenského (úsek od Ul. Moyzesa v smere k Ul. Dr. Vodu) pri úzkom chodníku od oplotenia rodinného domu.
Ďalšia požiadavka je na úpravu zvislého dopravného značenia na Námestí republiky v úseku od Partizánskej cesty po Ul. Štúrova tak, aby sa zabezpečilo minimálne jednostranné státie na predmetnej miestnej komunikácii.

p. Bánsky žiada doplniť vodorovné dopravné značenie „V 12b“ Žltá súvislá čiara na         Ul. Novohradská pred križovatkou s Ul. mierova v smere od Ul. Rázusova z dôvodu minimalizácie kolíznych bodov v križovatke Ul. novohradská – mierova.
Ďalej žiada o doplnenie vodorovného dopravného značenia na Ul. kpt. Nálepku, konkrétne VDZ „V 2a“ Pozdĺžna prerušovaná čiara a „V 12b“ Žltá súvislá čiara.                 Na Ul. Dukelských hrdinov žiada o vylúčenie státia vozidiel pri vstupe do areálu CBA.

Ing. Hámorník žiada riešiť parkovanie pri Obvodnom úrade (vyhradenie státia pre OÚ).
Ing. Ladoš informoval, že sa pripravuje úprava predmetného parkoviska – rozšírenie parkovacích plôch. Po jeho zhotovení bude možné riešiť prednesenú požiadavku osadením príslušného zvislého dopravného značenia.


4. Záver

Predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.

 

Zapísal:  Ing. Ladoš


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 28. 06. 2012 od 15.00 do 16.30 hod.

Prítomní:
- Ing. arch. Anna Václavíková – prítomná
- JUDr. Vladimír Marko – ospravedlnený
- MUDr. Karol Mičko – prítomný
- Ján Jackuliak – ospravedlnený
- mjr. Ing. Ivan Lőrinčík – prítomný
- Ing. Branislav Hámorník – ospravedlnený
- Ladislav Bánsky – prítomný
- Ing. Norbert Vass - zástupca MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy a životného prostredia
- Mgr. H. Timková, JUDr. Denisa Miháliková – obyvatelia Ul. Bernolákovej


Otvorenie
Zasadnutie komisie zahájila a viedla predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková                    v zmysle nasledovného programu:

1. Prejednanie petície obyvateľov Ul. Bernolákova k vylúčeniu dopravy kamiónov a nákladných áut z Bernolákovej ulice
2. Rôzne
3. Záver1. Prejednanie petície obyvateľov Ul. Bernolákova k vylúčeniu dopravy kamiónov a nákladných áut z Bernolákovej ulice


            Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu petíciu obyvateľov Ul. Bernolákovej (viď. príloha č.1), ktorá sa týkala najmä riešenia vylúčenia alebo obmedzenia prejazdu kamiónov a nákladných áut z Ul. Bernolákovej v Lučenci.  Obyvatelia Ul. Bernolákovej svoju nespokojnosť zdôvodňujú  faktami, že po sprevádzkovaní  nákupného centra Kaufland sa premávka na predmetnej ulici  nesmierne zhustila a to nielen osobnými a motorovými vozidlami (zákazníci nákupného centra), ale hlavne ťažkými kamiónmi, často i s vlečkami, ktoré tento obchod zásobujú. Tým sa okrem otrasov značne znásobuje aj hlučnosť. K tomu je treba prirátať aj nadmernú prašnosť a najmä úplné znečistenie ulice výfukovými plynmi, ktoré obsahujú i prevažne ťažké karcinogénne kovy (olovo). Podobne je to aj s nákladnými autami patriacimi spoločnosti CBA Slovakia, s.r.o., ako aj s tými, ktoré zásobujú ďalšie obchodné reťazce v Lučenci (Hypernova. Lidl, STOP SHOP,...). Celkovo sa v priemere jedná o 185 nákladných áut denne. Tieto nákladné automobily (kamióny) prevažne prichádzajú od Gemerskej cesty, pokračujú popod nadjazd po Ul. M. Rázusa, odbočujú na Zvolenskú cestu v smere Nám. republiky a po 100m v križovatke odbočujú do prava (po okruhu) na Ul. Bernolákovú.
     K petícií obyvateľov Ul. Bernolákovej sa vyjadrila predsedkyňa  Ing. arch. Václavíková, ktorá poukázala na prebiehajúcu rekonštrukciu okružnej križovatky na Fiľakovskej ceste v križovatke s Ul. Vajanského, ktorá má taktiež za následok nárast nákladnej dopravy na predmetnej ulici. Predsedkyňa poprosila obyvateľov Ul. Bernolákovej o zhovievavosť do konca septembra,  kedy by  mala byť výstavba okružnej križovatky dokončená a Ul. Bernoláková od nákladnej dopravy čiastočne odľahčená.            
         Obyvatelia Ul. Bernolákovej s takýmto riešením nesúhlasia a požadujú okamžité riešenie dopravnej situácie, preto navrhli riešenie a to presmerovaním nákladnej dopravy v predmetnom úseku mesta nasledovne : nákladné automobily prichádzajúce od Ul. M. Rázusa by v križovatke so Zvolenskou cestou pokračovali po Ul. M. Rázusa (úsek medzi Zvolenskou cestou a Ul. Palackého)  kde by sa na nefunkčnej žel. trati vybudovala miestna komunikácia s vhodným šírkovým pomerom ( na náklady P.J. ktoré by využívali novú časť obchvatu), ktorá by sa napojila na Ul. L. Novomeského a v smere k Smetanovmu námestiu by tvorila novú časť miestneho okruhu. Časovo by sa to malo realizovať ešte v roku 2012.
Komisia dopravy po oboznámení sa s návrhom dopravného riešenia obyvateľov Ul. Bernolákovej  zaujala nasledovné stanovisko.
Mesto Lučenec má spracovaný projekt generelu  dopravy, ktorý zahŕňa rekonštrukciu jestvujúcich mestských a vybudovanie nových komunikácií. Projekt rieši odľahčenie centra mesta od nákladnej dopravy. Momentálne prebieha vyhotovenie projektovej dokumentácie  ohľadne preložky I/75 Lučenec, ktorej realizáciou by boli v dostatočnej miere odľahčené mieste komunikácie v centre a v predmetnej časti mesta od nákladnej dopravy, čo však z časového hľadiska realizácie stavby nevyhovuje obyvateľom Ul. Bernolákovej.
Ing. Arch. Václavíková ohľadne výstavby okružnej križovatky (Fiľakovská cesta v križovatke s Ul. Vajanského) pripomenula prítomným odsúhlasenú zmenu dopravného značenia na Ul. Karmána a Ul. T.G. Masaryka, ktorá povoľuje prejazd nákladnej dopravy cez predmetné ulice zo smeru Opatová v smere Haličská cesta. Využitie tejto možnosti obchádzkovej trasy zo strany prepravcov by napomohla k odľahčeniu nákladnej dopravy na Ul. Bernolákovej.
  Obyvatelia Ul. Bernolákovej s takýmto riešením odklonu nákladnej dopravy z ich ulice súhlasia a požadujú od mesta Lučenec aby operatívne prijalo potrebné opatrenia.
Oddelenie dopravy a životného prostredia prijalo nasledovné opatrenia k dočasnému riešeniu odľahčenia Ul. Bernolákovej od nákladnej dopravy:
-upovedomí P.J. (Lidl, Kaufland, Dráčik, Baťa, Hypernova,....) o možnosti využitia dočasnej obchádzkovej  trasy pre účely zásobovania (cez Ul. Karmána a Ul. T.G. Masaryka) a vyhotoví mapku vo formáte A3 so zakreslenou trasou.

2. Rôzne


p. Bánsky žiada premiestniť navrhovanú  autobusovú zastávku na Námestí republiky zo stredu odstavného pruhu na začiatok. Ďalej žiada o vybudovanie novej autobusovej zastávky na Ul. Duklianskych hrdinov pri skladoch CBA (oproti SOU v Lučeneci) v smere k Smetanovmu námestiu.  

Žiadosť o vybudovanie spomaľovacieho prahu na Ul. Záhradná v meste Lučenec – Opatová.
Komisia dopravy po oboznámení sa s návrhom zaujala nasledovné stanovisko.
     Vzhľadom na obmedzenie rýchlosti na 30 km/h ( DZ umiestnená od Gemerskej cesty) a šírkové pomery miestnej komunikácie komisia dopravy nevidí  dôvod na umiestnenie spomaľovacieho prahu na Ul. Záhradnej.

Žiadosť o vybudovanie spomaľovacieho prahu na Ul. L. Svobodu v križovatke s Ul. J. G. Tajovského v meste Lučenec.
Komisia dopravy po oboznámení sa s návrhom zaujala nasledovné stanovisko.
     Vzhľadom na šírkové pomery miestnej komunikácie komisia dopravy nevidí  dôvod na umiestnenie  spomaľovacieho prahu na Ul. Záhradnej.


3. Záver

Predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.


Zapísal:  Ing. Vass N.


 

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a údržby MK pri MsZ v Lučenci konaného dňa 24. 05. 2012 od 15.00 do 16.30 hod.

Prítomní:
- Ing. arch. Anna Václavíková – prítomná
- JUDr. Vladimír Marko – prítomný
- MUDr. Karol Mičko – prítomný
- Ján Jackuliak – prítomný
- mjr. Ing. Ivan Lőrinčík – ospravedlnený
- Ing. Branislav Hámorník – prítomný
- Ladislav Bánsky – prítomný
- PhDr. Alexandra Pivková – primátorka mesta
- Ing. Igor Korniet – prednosta MsU Lučenec
- Ing. Róbert  Ladoš - zástupca MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy a životného prostredia
- Jaroslav Šulek, Róbert Hronec, Ondrej Hronec, Juraj Mičko, Peter Salaj – obyvatelia                Ul. Majakovského
- Miroslav Matuška – zástupca dopravcu SAD Lučenec a.s.


Otvorenie
Zasadnutie komisie zahájila a viedla predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková                    v zmysle nasledovného programu:

1. Prejednanie petície obyvateľov Ul. Majakovského k nedodržaniu dohody v zmysle podanej petície č.01/2010 – obcházkové trasy počas realizácie stavby Okružnej křižovatky. Riešenie odklonu medzimestskej autobusovej dopravy z Ul. Majakovského
2. Prejednanie zmeny prevádzkových časov cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Lehára-Haličská cesta-Dukelských hrdinov
3. Oboznámenie sa s prípravou k stavbe „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“
4. Rôzne
5. Záver


1. Prejednanie petície obyvateľov Ul. Majakovského k nedodržaniu dohody v zmysle podanej petície č.01/2010 – obcházkové trasy počas realizácie stavby Okružnej křižovatky. Riešenie odklonu medzimestskej autobusovej dopravy z Ul. Majakovského

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie k prejednaniu petíciu obyvateľov Ul. Majakovského (viď. príloha č.1), ktorá sa vo svojej podstate týkala najmä riešenia odklonu a obmedzenia prejazdu medzimestskej autobusovej dopravy                z Ul. Majakovského v Lučenci. Odklon je dôležitý najmä z dôvodu nadmerného zaťaženia miestnej komunikácie Ul. Majakovského, ktorá nemá vhodné podložie, samotná individuálna bytová výstavba je situovaná bezprostredne pri komunikácii, čím týmito vplyvmi dochádza k poškodzovaniu nehnuteľností. Toto potvrdili aj prítomní zástupcovia obyvateľov Ul. Majakovského. Ďalej poukázali na nedodržiavanie zákazového prenosného značenia účastníkmi cestnej premávky.
K presmerovaniu, resp. odklonu sa vyjadril prítomný zástupca dopravcu SAD Lučenec a.s. p. Matuška, ktorý potvrdil prejazd medzimestských autobusov Ul. Majakovského. Jedná sa o cca 93 autobusov denne. K presmerovaniu medzimestskej autobusovej dopravy sa musí vyjadriť príslušný správny orgán t.j. Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý musí schváliť zmenu trasovania autobusov a úpravu cestovných poriadkov. 
Komisia dopravy po oboznámení sa s požiadavkami zaujala nasledovné stanovisko.
Žiada dopravcu SAD Lučenec a.s. aby vstúpil do jednania s BBSK z dôvodu zmeny trasovania medzimestských autobusov a úpravy cestovných poriadkov, čím sa obmedzí prejazd medzimestskej autobusovej dopravy z Ul. Majakovského, ktorá už tohoto času je nadmerne zaťažená. Komisia ďalej žiada o vyzvanie štátnej a mestskej polície na kontrolu  dodržiavania zákazového dopravného značenia B6 – Zákaz vjazdu nákladných automobilov.

2. Prejednanie zmeny prevádzkových časov cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Lehára-Haličská cesta-Dukelských hrdinov

Oddelenie dopravy a životného prostredia predložilo členom komisie dopravy k prejednaniu požiadavku poslancov MsZ v Lučenci na zmenu prevádzkových časov cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v križovatke Lehára-Haličská cesta-Dukelských hrdinov. Konkrétne sa jedná o skoršie zapínanie CSS.
Komisia dopravy po konzultácii zaujala nasledovné stanovisko.
Súhlasí upraviť jestvujúci prevádzkový čas fungovania CSS t.j. od 9:00 hod do 17:00 hod na skúšobnú prevádzku od 8:00 hod do 17:00 hod. V prípade nevyskytnutia sa žiadnych problémov (vytváranie kolón a pod.) bude nový čas prevádzky CSS ponechaný.


3. Oboznámenie sa s prípravou k stavbe „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“

Oddelenie dopravy a životného prostredia oboznámilo prítomných členov komisie dopravy s prípravou k stavbe „I/75 Lučenec – preložka I. etapa“, kedy dňa 26.04.2012 sa na Mestskom úrade v Lučenci konalo pracovné stretnutia k spracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby. Hlavným bodom stretnutia bolo prerokovanie priestorového vedenia cesty I/75, navrhovaných križovatiek a cestných objektov. Vybudovanie preložky cesty I/75 má pre Mesto Lučenec veľký význam. Jedná sa najmä o zabezpečenie odklonu nákladnej a tranzitnej dopravy z centra mesta a z miestnych komunikácií, ktoré slúžia ako malý dopravný okruh.
Ing. Hámorník žiada o zistenie presného trasovania preložky cesty I/75 nakoľko obyvatelia bývajúci v dotknutej lokalite Ľadovo sa obávajú, že nové vedenie trasy preložky bude viesť cez ich pozemky. 


4. Rôzne

JUDr. Marko žiada o preskúmanie správneho fungovania cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Lehára-Haličská cesta-Dukelských hrdinov. Ďalej žiada o prekrytie zvislého dopravného značenia IP 24a – Zóna s dopravným obmedzením nachádzajúce sa na                 Ul. Dr. Herza pri bývalej radnici.

p. Bánsky žiada upraviť v križovatke Ul. Dukelských hrdinov a Haličská cesta vodorovné dopravné značenie. Ďalej požaduje orezať konáre stromov od vozovky a chodníka                   na autobusovej zastávke Jiráskovej cesty (pri Pneuservise).

Ing. arch. Václavíková predložila k vybaveniu zápisnicu z domovej schôdze s požiadavkami obyvateľov bývajúcich na L. Svobodu č. 7,9,11,13 v Lučenci (viď. príloha č.2)

MUDr. Mičko predložil k vybaveniu žiadosť o vyčlenenie parkovacích miest                           na Ul. mieru pred zdravotníckym zariadením Kardiomed s.r.o. (viď. príloha č. 3) 


5. Záver

Predsedkyňa komisie Ing. arch. Václavíková poďakovala prítomným za účasť a pracovné zasadnutie komisie ukončila.
 

 

 

Zapísal:  Ing. Ladoš
 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka