Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 11. septembra 2019

Prítomní: MUDr. Juraj Pelč, Tomáš Šurik, Katarína Damjanovová, Jozef Kamenský, Iveta Mahmoudová,

Ospravedlnení: MUDr. Rudolf Slivka, Lucia Lásková, Mgr. Michal Novomodský

Hostia: Ing. Ivana Jasenková Olšágová

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie na druhý polrok 2019

3, Predloženie konceptu Kroniky mesta Lučenec za rok 2018

4, Prejednanie žiadostí o navýšenie dotácií  v roku 2019 pre veľké kluby

5, Záver – diskusia                            

  

            

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie MUDr. Juraj Pelč.

 

ad.2

Pelč

            Na druhý polrok 2019 nám boli doručené 2 žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie v sekcii Šport:

1/ FORTIS

2/ Slovenská asociácia silných mužov

 

A v sekcii kultúra na druhý polrok 2019 jedna žiadosť:

 1/ OZ z našich srdiečok

Členovia komisie žiadosti prerokovali a boli odporučené na schválenie primátorke mesta.

 

ad.3

Pelč

Kronikárka mesta pani Adamová pripravila podklady na zapísanie do Kroniky za rok 2018. Koncept Kroniky 2018 prečíta členka komisie pani Damjanovová.

 

ad.4

Pelč

            - Futsal klub MIMEL Lučenec o. z. požiadal o navýšenie dotácie v roku 2019 o 10 000€. Komisia jednohlasne odporučila uvedenú sumu na schválenie primátorke mesta.

- Klubu HC Lučenec sa schválilo navýšenie dotácie vo výške 2 000€ nakoľko v Lučenci nebola namrazená ľadová plocha v mesiaci august a hráči boli nútení cestovať na tréningový proces do Detvy.

- MŠK Novohrad žiada navýšenie dotácie na činnosť v roku 2019 o 10 000€  a na autobusovú prepravu na zápasy vo výške 5000€. Komisia navýšenie dotácie neodporúča. Odporúča poskytnúť finančné prostriedky na autobusovú  prepravu v plnej požadovanej výške. Komisia odporúča osloviť klub MŠK Novohrad, aby predložili plán a čerpanie rozpočtu klubu na rok 2019 po položkách s presne uvedenými výdavkami a príjmami.

 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 12.09.2019

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                             MUDr. Juraj Pelč

                tajomníčka                                                                       predseda komisie

 

 

Uznesenia zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru pri MsZ v Lučenci konaného dňa 11. septembra 2019

 

Uznesenie č. 39/2019:

Komisia  jednohlasne  o d p o r ú č a  poskytnúť dotáciu pre klub FORTIS vo výške

1 800€.

 

Uznesenie č. 40/2019:

Komisia  jednohlasne  o d p o r ú č a  poskytnúť dotáciu pre Slovenskú asociáciu silných mužov vo výške  1 500€.

 

Uznesenie č. 41/2019:

Komisia  jednohlasne  o d p o r ú č a  poskytnúť dotáciu pre občianske združenie Z našich srdiečok vo výške 500€.

 

Uznesenie č. 42/2019:

Komisia  jednohlasne  o d p o r ú č a  navýšenie finančnej dotácie pre Futsal klub MIMEL Lučenec vo výške 10 000€.

 

Uznesenie č. 43/2019:

Komisia  jednohlasne  o d p o r ú č a  navýšenie finančnej dotácie pre Hockey club Lučenec vo výške 2 000€.

 

Uznesenie č. 44/2019:

Komisia  n e o d p o r ú č a  ďalšie navýšenie dotácie pre MŠK Novohrad v roku 2019.

 

Uznesenie č. 45/2019:

Komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov  o d p o r ú č a  poskytnúť finančné prostriedky na autobusovú  prepravu v plnej požadovanej výške.

 

Uznesenie č. 46/2019:

Komisia  jednohlasne  o d p o r ú č a  osloviť klub MŠK Novohrad, aby predložili plán a čerpanie rozpočtu klubu na rok 2019 po položkách s presne uvedenými výdavkami a príjmami pre A mužstvo muži, dorastenci, žiaci a deti  v termíne do 30.09.2019.

 

 

V Lučenci dňa 12.09.2019

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                             MUDr. Juraj Pelč

                tajomníčka                                                                       predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 11. marca 2019

Prítomní:

MUDr. Juraj Pelč, Lucia Lásková, Tomáš Šurik, Katarína Damjanovová, Jozef Kamenský, Iveta Mahmoudová, Mgr. Michal Novomodský

Ospravedlnený: MUDr. Rudolf Slivka

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019

3, Záver – diskusia                            

                  

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie MUDr. Juraj Pelč.

 

ad.2

Pelč

            Na rok prvý polrok 2019 nám bolo doručených 23 žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v sekcii Šport:

1/ Judo klub Katsudo

2/ Junior Judo klub LC

3/ Dance Attack

4/ OZ Wanted Štefan Chlebo

5/ Slovenská asociácia boccie

6/ Športový klub Boules Novohrad

7/ Boccia klub Fortino

8/ Boccia klub Lučenec

9/ Box club IMPOCOMEX

10/ Karate klub Miyagi

11/ KST Lampáš

12/ TJ Javor

13/ Stolnotenisový klub Lučenec

14/ Volejbalový klub Pelikán

15/ Tenisový klub BRANCO

16/ OZ FLORBALOVALIGALC

17/ OZ NovoCk

18/ Šachový klub Podpoľanie – družstvo Matica

19/ OZ Šachisti

20/ OZ Budúcnosť je zdravý život

21/ Športový klub REMIDON

22/ ŠK HADVEO

23/ Futbalový club nepočujúcich

Na rok prvý polrok 2019 nám bolo doručených 12 žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v sekcii Kultúra:

1/ Divadlo J. Kármána

2/ OZ Timrava Lučenec

3/ Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

4/ REVOLUCIE

5/ Novohradská knižnica

6/ Folkór

7/ OZ Ipeľ

8/ Klub priateľov J. Szabóa

9/ Dom matice slovenskej

10/ Miestny odbor Matice slovenskej

12/ OZ Miešaný spevácky zbor Ozvena

 

Na rok prvý polrok 2019 nám boli doručené 3 žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie v sekcii Tretí sektor:

1/ IN Network Slovakia n.o.

2/ OZ Novohrad

3/ OZ Rúbanisko III

Členovia odporučili uznesenia k žiadostiam o finančnú dotáciu.

ad.3

Pelč

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 12.03.2019

 

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                             MUDr. Juraj Pelč

                tajomníčka                                                                       predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 21. január 2019


Prítomní:

MUDr. Juraj Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, Lucia Lásková, Tomáš Šurik, Katarína Damjanovová, Jozef Kamenský, Iveta Mahmoudová, Mgr. Michal Novomodský

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prejednanie návrhu rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019

3, Záver – diskusia                             

                  

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie MUDr. Juraj Pelč.

 

ad.2

Pelč

            Na rok 2019 sú naplánové finančné prostriedky vo výške  608 000€ na oddiel šport, podprogram 8.2.

Na rok 2019 sú naplánované finančné prostriedky vo výške 608 000 € nasledovne:

ŠK Novohrad futbal muži.............................................................60 000 €

ŠK Novohrad futbal -mládež........................................................30 000 €

BKM Lučenec..............................................................................88 000 €

OZ Akadémia pohybu..................................................................30 000 €

Hokejový klub..............................................................................20 000 €

OZ Futsal klub Lučenec...............................................................70 000 €

MAC REDOX...............................................................................7 000 €

Ostatné športové kluby spolu..................................................... 23 000 €

 

Dotácia na prevádzku športovísk pre SPOOL a.s. je navrhovaná vo výške 280 000 € a predpokladané použitie je na:

prevádzkovanie zimného štadióna ( len v zimných mesiacoch)       90 000 €

prevádzkovanie futbalového štadióna                                              50 000 €

prevádzkovanie letného kúpaliska                                                    40 000 €

prevádzkovanie športovej haly Aréna                                            100 000 €

Dotácie na podporu ostatných športových klubov budú prerozdelené na základe predložených žiadostí a odporúčaní komisie športu.

Výdavky sú oproti schválenému rozpočtu roku 2018 vyššie o 88 000€ na podporu športových klubov.

 

 

Slivka

            Pán poslanec žiada o navýšenie položky na malé kluby o sumu 3 000€, tak ako bolo v minulom roku schválené 26 000€. Daný návrh jednohlasne odsúhlasili všetci členovia Komisie.

 

 

Pelč

            V sekcii kultúra a tretí sektor, podprogram 7.1 je na rok 2019 vyčlenených

 6 000€. Komisia návrhy rozpočtu na rok 2019 odporučila MsZ na schválenie.

 

 

ad.3

Pelč

            Na prvom zasadnutí Komisie v novom zložení Komisia jednohlasne zvolila za podpredsedu pána poslanca MUDr. Rudolfa Slivku.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 22.01.2019

 

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                             MUDr. Juraj Pelč

                tajomníčka                                                                       predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 


 

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 05. septembra 2018

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Adamová Mária, Ing. Miroslav Barcaj,

MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Andrea Moravčíková, Ing. Pavol Kalinský, Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Juraj Pelč

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prejednanie došlých žiadostí o poskytnutí dotácie na druhý polrok 2018

3, Predloženie spracovanej kroniky mesta Lučenec za rok 2017

4, Záver – diskusia                            

 

                 

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

ad.2

Lauko

            Na druhý polrok 2018 nám boli doručené dve žiadosti v sekcii šport – Kynologický klub Lučenec a OZ Wanted Štefan Chlebo.  

Členovia Komisie jednohlasne odporučili poskytnutie dotácií.

 

ad.3

Lauko

            Kronikárka mesta Lučenec pani Mária Adamová predložila spracovaný materiál – kronika za rok 2017. Materiál pred schválením preštuduje do najbližšieho zasadnutia komisie pani Mgr. Andrea Moravčíková.

ad.4

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 06.09.2018

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                          PaedDr. Vojtech  L a u k o

                tajomníčka                                                         predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 07. júna 2018

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Adamová Mária, Ing. Miroslav Barcaj,

MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Andrea Moravčíková

Neprítomní: Ing. Pavol Kalinský, Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Juraj Pelč

Hostia: Mgr. Pavol Baculík, Ing. Ivana Jasenková Olšágová

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prejednanie návrhov na oceňovanie osobností mesta Lučenec za rok 2017.

3, Záver – diskusia                            

                  

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

            Na Komisii bol prerokovaný -  návrh - zoznam ocenených mesta Lučenec za rok 2017. Členovia komisie hlasovali za jednotlivé návrhy nasledovne:

Čestné občianstvo mesta Lučenec

1/ RNDr. Jozef Klinda

Za: 5

Proti:0

Zdržal sa :0

2/ Mgr. Art. Jaroslav Šulek

Za: 0

Proti:5

Zdržal sa :0

Cena mesta Lučenec

Mgr. Art. Peter Balko

Za: 0

Proti:5

Zdržal sa :0

Cena mesta Lučenec in memoriam

1/ Lenka Dedinská

Za: 5

Proti:0

Zdržal sa :0

2/ Pavol Filčík

Za: 0

Proti:5

Zdržal sa :0

Cena primátorky mesta Lučenec

1/ PhDr. František Mihály, Dis.art.

Za: 2

Proti:1

Zdržal sa :2

 

2/  Mgr. Art. David Koronczi

Za:4

Proti:0

Zdržal sa :1

 

Ďakovný list mesta Lučenec

1/ MUDr. Zaher Mahmoud

Za:4

Proti:1

Zdržal sa :0

2/ Michaela Križová

Za: 4

Proti:1

Zdržal sa :0

 

Uznania mesta Lučenec

Čestné uznanie mesta Lučenec

1/ Mgr. Jozef Porubovič

Za: 5

Proti:0

Zdržal sa :0

2/ PhDr. Viera Jakubove

Za: 5

Proti:0

Zdržal sa :0

 

Športovec roka

1/ Tomáš Štolc

Za: 0

Proti:5

Zdržal sa :0

2/ Miloš Kelemen

Za: 5

Proti:0

Zdržal sa :0

 

Športový kolektív roka

Družstvo junior U18 Boccia raffa – Magdaléna Strehovská, Tomáš Štolc, Patrik Pavčo

Za: 5

Proti:0

Zdržal sa :0

 

Ako Komisia športu navrhujeme ďalšie ocenenia:

Tréner roka: Mgr. Daniel Pauko – stále aktívny tréner úspešných atlétov

Športovec roka: Ondrej Franek – Kickbox         

ad.3

Baculík

Informoval členov komisie o doručení listu - výzvy z MŠK Novohrad Lučenec. Len pred pár dňami bolo mestu Lučenec doručené oznámenie s výzvou MŠK Novohrad Lučenec. Tento klub po zasadnutí rady klubu zo dňa 24.5.2018 písomne oznamuje dôvody brániace bezproblémovému chodu klubu v ďalšej neistej dobe. Predseda klubu Miroslav Beran koncom sezóny 2017/2018 abdikuje na svoju funkciu (predseda) a podobne abdikujú na svoje posty ďalší členovia rady MŠK Novohrad Lučenec.

Celú správnu radu pozývame na stretnutie s poslancami dňa 13.06.2018 o 15:00hod.v budove Mestského úradu na treťom poschodí – zasadacia miestnos.

Týchto ľudí – správnu radu MŠK Lučenec musíme ako poslanci podržať, lebo futbal robia dobre, treba ich podporiť.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

V Lučenci dňa 08.06.2018

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                          PaedDr. Vojtech  L a u k o

                tajomníčka                                                         predseda komisie


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 10. apríla 2018

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Adamová Mária, Mgr. Branislav Hrdlička,

MUDr. Juraj Pelč,  Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Andrea Moravčíková

Neprítomný: Ing. Pavol Kalinský

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018

3, Záver – diskusia                             

                  

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

            Na prvý polrok 2018 nám bolo doručených 12 žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v sekcii Kultúra:

1/ Divadlo J. Kármána

2/ OZ Timrava Lučenec

3/ Novohradské múzeum a galéria Lučenec

4/ REVOLUCIE

5/ Novohradská knižnica 4 projekty

6/ Folklór, ľudová kapela

7/ OZ Ipeľ, folklórny súbor

8/ Klub priateľov J. Szabóa- súťaž

9/ Klub priateľov J. Szabóa – 10 rokov výročie Pamätný dom

10/ Dom Matice slovenskej

11/ MO Matice slovenskej

12/ OZ Miešaný spevácky zbor Ozvena

            Členovia komisie navrhujú vedeniu mesta Lučenec schváliť v rozpočte vyššiu sumu na podporu žiadostí v sekcii kultúra na 8000 euro.

Na prvý polrok 2018 nám boli doručené 3 žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie v sekcii Tretí sektor:

1/ IN Network Slovakia n.o.

2/ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

3/ OZ Rúbanisko III- Deň detskej radosti

 

Členovia komisie odporučili uznesenia k žiadostiam o finančnú dotáciu.

 

ad.3

            Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 16.04.2018

 

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                          PaedDr. Vojtech  L a u k o

                tajomníčka                                                         predseda komisie


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 21.marca 2018

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Adamová Mária, Ing. Pavol Kalinský, Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Juraj Pelč

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Andrea Moravčíková

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 - šport

3, Prejednanie došlých žiadostí pre jednotlivcov

4, Záver – diskusia                            

                   

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

ad.2

Lauko

            Na prvý polrok 2018 nám bolo doručených 23 žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v sekcii Šport:

1/ Judo klub Katsudo

2/ Junior Judo klub LC

3/ Dance Attack

4/ OZ Wanted Štefan Chlebo

5/ Slovenská asociácia boccie

6/ Športový klub Boules Novohrad

7/ Boccia klub Fortino

8/  Boccia klub Lučenec

9/ Box club IMPOCOMEX

10/ Fortis

11/ Karate klub Miyagi

12/ KST Lampáš

13/ TJ Javor

14/ Stolnotenisový klub Lc

15/ Volejbalovy klub Pelikán

16/ Tenisový klub Branco

17/ OZ FLORBALOVALIGALC

18/ OZ NOVOCK

19/ Šachový klub Podpoľanie – Družstvo Matica Lučenec

20/ OZ Budúcnosť je zdravý život

21/ Športový klub REMIDON

22/ Máme radi rally o.z.

23/ Futbalový klub nepočujúcich

Členovia komisie odporučili uznesenia k žiadostiam o finančnú dotáciu.

ad.3

Lauko

Stanovisko členov Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru k poskytnutiu finančnej pomoci pre jednotlivcov z rozpočtu mesta Lučenec - odporúčania:

NovoCk,MS v biketriale 1 000,00 €

Milan Šuľan, strongman  200,00 €

Vlastimil Duzbaba, Novohradský pedál 500,00 €

Peter Jakuba, parašutizmus( nie je občan mesta)0,00 €

David Petráš Tančiareň - Jarná kultúrna sezóna 500,00 €

ad.4

Lauko

            Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 26.03.2018

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                          PaedDr. Vojtech  L a u k o

                tajomníčka                                                         predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 15. novembra 2017

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Ing. Miroslav Barcaj, Adamová Mária, Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Andrea Moravčíková, Mgr. Branislav Hrdlička

Ospravedlnený: MUDr. Juraj Pelč

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta Lučenec na roky 2018-2020

3, Záver – diskusia                            

                       

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

            V roku 2018 sú naplánované finančné prostriedky vo výške 500 000€ na oddiel Šport, Podprogram 8.2. Komisia návrh prerokovala a navrhla zvýšiť kultúrne dotácie zo 6 000€ na 10 000€.

Členovia Komisie odporúčajú na schválenie pre finančné dotácie v športe na rok 2018 nasledovné sumy:

Futsal ………………………………………………15 000€

MŠK Novohrad ………………………………..…100 000€

Hokejový klub ……………………………………..22 000€

MAC REDOX ………………………………………7 000€

AKAPO ( akademia pohybu –basketbal deti) ……..15 000€

BKM ……………………………………………   ..21 000€

Malé športy ………………………………………...30 000€

Dotácia na prevádzku športovísk pre SPOOL a.s. ..290 000€

Spolu  ……………………………………………..500 000€

 

Kalinský

            Za celú Komisiu žiadame o navýšenie rozpočtu na rok 2018 na sumu 550 000€ tak, aby zostal zachovaný percentuálny podiel podpory športu vo výdavkovej časti rozpočtu.

 

ad.3

Lauko

            Kronikárka mesta pani Adamová Mária pripravila materiál mesta Lučenec – kroniku za rok 2016. Spracovanie bolo na vysokej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni, boli zachytené všetky dôležité momenty v danom roku. Kronika je pripravená na prepis.

 

Lauko

            Na zasadnutie Komisie sme obdržali na posúdenie dve žiadosti o dotáciu. Jedna od Šachový klub Podpoľanie – Družstvo Matica Lučenec a druhá žiadosť od Tančiarne a Pivovaru , s.r.o. Lučenec. Komisia neodporúča poskytnúť tímto žiadateľom finančné dotácie v roku 2017, nakoľko boli doručené na prejednanie v Komisii po termíne predkladania žiadostí na II.polrok 2017.

 

 

            Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

 

 

V Lučenci dňa 16.11.2017

 

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                          PaedDr. Vojtech  L a u k o

                tajomníčka                                                         predseda komisie

 

 

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 20. septembra 2017

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Ing. Miroslav Barcaj, Adamová Mária, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Pavol Kalinský, Mgr. Pavol Baculík, MUDr. Rudolf Slivka

Ospravedlnení: Mgr. Andrea Moravčíková, Mgr. Branislav Hrdlička

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie na II.polrok 2017

3, Predloženie materiálu Kronika 2016

4, Prejednanie žiadosti o navýšenie dotácie pre MŠK Novohrad na II.polrok 2017

5, Záver – diskusia                            

 

                      

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

ad.2

Lauko

            Na zasadnutie Komisie sme obdržali k 31.08.2017 jednu žiadosť za tretí sektor – OZ Rúbanisko III – Rúbaniskový advent. Za kultúru dve žiadosti - MO Matice slovenskej a Dom Matice slovenskej. Za šport jednu žiadosť – Tanečná škola Štefana Chleba.

 

ad.3

Šnúriková

            Kronikárka mesta pani Adamová Mária nám priniesla spracovaný materiál – kroniku za rok 2016. Uvedené preštuduje do najbližšieho zasadnutia komisie predseda komisie PaedDr. Vojtech Lauko.

 

ad.4

Baculík

            MŠK Novohrad zaslal na mesto Lučenec žiadosť o zvýšenie dotácie pre klub na zostávajúcu časť kalendárneho roka 2017. Žiadajú o navýšenie dotácie vo výške  12 000€.

Členovia Komisie berú žiadosť na vedomie a odporúčajú, aby sa navýšenie rozpočtu MŠK Novohrad prejednalo na najbližšom zasadnutí MsZ v Lučenci.

 

ad.5

Lauko

              Hockey club Lučenec žiada o navýšenie finančných prostriedkov  na jeseň 2017 o 5 000€.

Barcaj

Teraz na jeseň sme mali ľad neskoro, museli sme chodiť trénovať a hrávať do okolitých miest, kde už mrazili a s tým sme mali spojené vyššie výdavky. Hokejový klub Lučenec organizuje v mesiaci november 2017 Medzinárodný turnaj amatérov dospelých. Prisľúbená je účast z Ruska, Bieloruska, Fínska, Švédska a Košíc. Klub bude potrebovať viac finančných prostriedkov na organizáciu turnaja.

 

Lauko

Členovia Komisie berú žiadosť na vedomie a odporúčajú, aby sa navýšenie rozpočtu HC Lučenec prejednalo na najbližšom zasadnutí MsZ v Lučenci.

 

Lauko, Šnúriková

            Členovia Komisie boli oboznámení s Európskym týždňom mobility – akciou, ktorú organizovalo mesto Lučenec v rámci Európskeho dňa mobility 22.09.2017. Na Námestí republiky - pred OC Galériou sa predstavili športové kluby mesta, kde si robili nábor do svojich klubov. Sprievodné akcie – cyklistický sprievod mestom, vytvorenie nápisu zo žiakov našich škol – Lučenec v pohybe, MHD zdarma.

 

            Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

 

 

V Lučenci dňa 25.09.2017

 

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                       PaedDr. Vojtech  L a u k o

                tajomníčka                                                                       predseda komisie


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 07. júna 2017


 

 

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Miroslav Barcaj, Adamová Mária, Mgr. Andrea Moravčíková MUDr. Juraj Pelč, Ing. Pavol Kalinský, Mgr. Pavol Baculík

Ospravedlnený: MUDr. Rudolf Slivka

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prekonzultovanie návrhu udelenia uznaní meste Lučenec pre rok 2017

3, Záver – diskusia                            

     

                     

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

            Na Komisiu bol prorokovaný zoznam ocenených za rok 2016 nasledovne:

Cena mesta

1/ Štefan Kohn – organizátor prvých 29 ročníkov Vianočného behu

2/ Hana Košková – životné jubileum 75 rokov, poetka a spisovateľka

Športovec roka

3/ Tibor Pukáč – Majster sveta v trojboji – drepy, tlak na lavičke a mŕtvy ťah

Ďakovný list

4/ Jaromír Balcár – renomovaný telocvikár v 60-70rokoch

5/ Pavol Kalinský – športovec, životné jubileum 75 rokov

6/ Rudolf Václavík –   za aktívnu celoživotnú činnosť, pri príležitosti životného jubilea

Športovec roka

7/ Attila Fehérvári – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a klubu FUTSAL KLUB Lučenec

Športový kolektív roka

8/ FUTSAL KLUB Lučenec  – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta vo futsale

 

 

 

ad.3

Lauko

            Na základe pokynu pani primátorky sa komisia vyjadrila k alternatívnemu návrhu VZN o pyrotechnických výrobkoch nasledovne:

Schválená Alternatíva I. s pripomienkami:

VZN xx/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta

-Článok 1, obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov na území mesta

Bod(1) upraviť čas dňa 31.12.2017 od 12:00hod. – 24:00hod.

a dňa 1.1.2017 od 00:00hod.-02:00hod.

 

 

Baculík

            Slovenský futbalový zväz ponúkol projekt rekonštrukcie Mestského futbalového štadióna v Lučenci, s financovaním SFZ 750 000€ a Mesto Lučenec 500 000€.

Kalinský, Hrdlička

            Treba myslieť aj do budúcnosti a športové areály budovať s víziou rozvoja. Bolo by neetické, ak by Komisia športu odmietla financovanie od SFZ vo výške 750 000€. Komisia jednohlasne podporila tento projekt.

 

Baculík

            Futsal Klub Lučenec žiada mesto Lučenec o poskytnutie dotácie na sezónu 2017/2018. V nasledujúcej sezóne bude mať klub zastúpenie v najvyššej súťaži mužov a juniorov.

Komisia jednohlasne odporučila poskytnúť dotáciu na II.polrok 2017 vo výške 8 000€.

            Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

 

V Lučenci dňa 08.06.2017

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                          PaedDr. Vojtech  L a u k o

                tajomníčka                                                         predseda komisie

 

 

 

 

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 12. apríla 2017

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Miroslav Barcaj, Adamová Mária, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Andrea Moravčíková

Ospravedlnení: MUDr. Juraj Pelč, , Ing. Pavol Kalinský

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2,  Prekonzultovanie návrhu na čestné občianstvo mesta Lučenec pre Violu Fisherovú –Mesto má zámer ju oceniť osobitne od druhých, vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav.

3, Záver – diskusia                            

                            

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

            Na Komisiu bol doručený návrh ocenenia za rok 2016 – čestné občianstvo mesta Lučenec. Predkladatelia návrhu sú: Krasimir Damjanov, P. Ján Králik, V.Homolová Tóthová, Marta Ulická, návrh je, Čestné občianstvo mesta Lučenec udeliť Viole Rozálií Fischerovej, rodenej Sternovej – za obohatenie ľudského poznania a zviditeľnenie osudov židovskej komunity v meste Lučenec počas holokaustu, ktoré by nemali upadnúť do zabudnutia.

Komisia jednohlasne odsúhlasila návrh nedoporučiť primátorke mesta Lučenec na schválenia.

 

ad.3

Adamová

            Pán poslanec VUC a člen našej komisie MUDr. Juraj Pelč pomohlo pri vydaní knihy z nášho regiónu. Autorom knihy je Tibor Kotek – Krídla nad Novohradom. Knižka obsahuje 300 fotografií a 368 strán. Krst knihy bude 5. mája 2017 o 17,00hod. v kníhkupectve Martinus – Galéria Lučenec.

 

 

Lauko

            Pán Drenko plánuje vydanie publikácie História športu v Lučenci do roku 1960. Náklady na vydanie publikácie sú 3,60€ za kus. Členovia Komisie podporujú iniciatívu  pána Drenka a s požiadavkou o pomoc pri vydaní publikácie sa obrátiť priamo na kanceláriu pani primátorky. Požiadavka je vo výške 100€.

            Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V  Lučenci dňa 18.04.2017

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                          PaedDr. Vojtech  L a u k o

                tajomníčka                                                         predseda komisie

 

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 15. marca 2017

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Miroslav Barcaj, Adamová Mária, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Pavol Kalinský

Ospravedlnení: MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Andrea Moravčíková

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017

3, Záver – diskusia                            

                            

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

            Na zasadnutie komisie sme obdržali k 28.02.2017  za oddiel šport 23 žiadostí:

1/ Judo club Katsudo

2/ Junior Judo club

3/ Dancea Attack

4/ FIT Rodina KLUB/FIT Family CLUB

5/ Trénerské centrum mládeže Slovenská asociácia boccie

6/ Športový klub Boules

7/ Športový klub Novoker Petang

8/ Boccia klub Lučenec

9/ Boccia klub Fortino

10/ Box club IMPOCOMEX

11/ FORTIS

12/ FUTSAL klub Lučenec

13/ Futbalový klub nepočujúcich

14/ Stolnotenisový klub Lučenec

15/ OZ Budúcnosť je zdravý život

16/ OZ NovoCK

17/ Volejbalový klub Lučenec

18/ TK Branco

19/ K-Kart racing team

20/ KST Lampáš

21/ TJ Javor

22/ OZ Florbalovaligalc

23/ Karate klub Miyagi

Na zasadnutie komisie sme obdržali k 28.02.2017  za oddiel kultúra 8 žiadostí:

1/ Divadlo J. Kármána

2/ OZ Timrava Lučenec

3/ Novohradské muzeum a galéria v Lučenci

4/ REVOLUCIE

5/ Novohradská knižnica

6/ Folklór, ľudová kapela

7/ OZ Ipeľ

8/ Klub priateľov J. Szabóa

 

Na zasadnutie komisie sme obdržali k 28.02.2017  za oddiel tretí sektor 6 žiadostí:

1/ Mária Šumecová

2/ IN Network Slovakia n.o.

3/ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

4/ OZ z našich srdiečok

5/ OZ Rúbanisko III – stavanie mája

6/ OZ Rúbanisko III – deň detskej radosti

 

ad.3

Lauko

            Pán Drenko plánuje vydanie publikácie História športu v Lučenci do roku 1960. Náklady na vydanie publikácie sú 3,60€ za kus. Členovia Komisie podporujú iniciatívu  pána Drenka a s požiadavkou o pomoc pri vydaní publikácie sa obrátiť priamo na kanceláriu pani primátorky.

Členovia Komisie žiadajú o navýšenie finančných prostriedkov na prerozdeľovanie v sekcii šport, kultúra a tretí sektor, nakoľko schválený rozpočet na rok 2017 nepostačuje na poskytnutie dotácií pre žiadateľov.

            Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

 

 

V Lučenci dňa 16.03.2017

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                          PaedDr. Vojtech  L a u k o

                tajomníčka                                                         predseda komisie

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 23. novembra  2016

 

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Miroslav Barcaj, Adamová Mária, MUDr. Rudolf Slivka, MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Andrea Moravčíková, Ing. Pavol Kalinský, Mgr. Pavol Baculík

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta Lučenec na roky 2017 - 2018

3, Záver – diskusia                                  

                               

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Baculík

            V roku 2017 sú naplánované finančné prostriedky vo výške 500 000 € na oddiel Šport, Podprogram 8.2. V návrhu rozpočtu je navýšenie v sekcii dotácie na šport oproti minulému roku o 20 000€. SZĽH nás tlačí na detské družstvá a na vytváranie viacerých družstiev. Mesto má záujem o podporu športu aj v nasledujúcich rokoch.

 

Lauko

            Predseda komisie predložil návrh rozpočtu mesta Lučenec na rok 2017 za oddiel šport, kultúra a tretí sektor. Komisia návrh prerokovala a navrhla zvýšiť na kultúrne dotácie zo 6 000€ na 8 000€.

Na rok 2017 sú naplánované finančné prostriedky a šport vo výške 500 000 € nasledovne:

ŠK Novohrad futbal - muži ............................................................. 46 000 €

ŠK Novohrad futbal - ml.dež ...........................................................30 000 €

ŠK Novohrad futbal - ženy .............................................................   4 000 €

MBK Lucenec - muži ..............................................................        50 000 €

MBK Lucenec - ml.dež ..............................................................     30 000 €

Hokejov. klub ..............................................................                    17 000 €

MAC REDOX ..............................................................                    7 000 €

Ostatné športové kluby spolu ......................................................... 26 000 €

Dotácia na prevádzku športovísk pre SPOOL a.s. je navrhovaná vo výške 290 000 € a predpokladané použitie je na:

- prevádzkovanie zimného štadióna ( len v zimý.ch mesiacoch) 95 000 €

- prevádzkovanie futbalového štadióna    50 000 €

- prevádzkovanie letného kúpaliska         40 000 €

- prevádzkovanie športovej haly Aréna  105 000 €

Dotácie na podporu ostatných športových klubov budú prerozdelené na základe predložených žiadostí a odporúčaní komisie športu.

Pre ŠK Novohrad bude dotácia poskytnutá osobitne na I. polrok (do 30.6.2017) a II. polrok (31.12.2017) v nadväznosti na aktuálnu situáciu v tomto športe.

Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 sú výdavky podprogramu 8.2 vyššie o 20 000 € v súvislosti postupom MBK do extraligy.

Komisia návrh prejednala a navrhla zvýšiť pre Hokejový klub dotáciu zo 17 000€ na 22 000€.

 

ad.3

Lauko

            Kronikárka mesta Lučenec pani Mária Adamová pripravila materiál – kroniku za rok 2015. Spracovanie bolo na vysokej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni, boli zachytené všetky dôležité momenty v danom roku. Patrí jej veľké poďakovanie.

Adamová

            Na Komisiu predložila návrh na odhalenie pamätnej tabule pre Michaila Illarionoviča Kutuzova. Slávny ruský vojvodca prišiel do Lučenca 24.12.1805 so svojim štábom 470 ľudí a 602 koní. Ubytovaný bol v pôvodnej budove Evanjelickej fary v Lučenci. Navrhuje odhalenie pamätnej dosky, ktorá by mala byť na budove Evanjelickej fary v Lučenci, postavenej v roku 1911.

Moravčíková  

            Informovala o získaných oceneniach Synagógy v tomto roku: Ústredný zväz židov, Európska cena, Zlatý Fénix. Mesto Lučenec získalo Čestné uznanie za publikáciu Lučenec – Synagóga v premenách času, od autorov – Mária Adamová, Jozef Puntigán a Erika Sedliaková.

 

            Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

Uznesenia zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru pri MsZ v Lučenci konaného dňa 23. novembra 2016

 

 

Uznesenie č. 44/2016:

Komisia  o d p o r ú č a  jednohlasne na prepis materiál od pani Adamovej - Kroniku mesta Lučenec za rok 2015.

 

Uznesenie č. 45/2016:

Komisia  o d p o r ú č a  primátorke mesta Lučenec na schválenie materiál - ,,Rozpočet mesta Lučenec na rok 2017“ s nasledovnými pripomienkami: dotácie kultúra zvýšenie o 2 000€  a šport zvýšenie o 5 000€ pre Hokejový klub Lučenec.

 

Uznesenie č. 46/2016:

Komisia  o d p o r ú č a  odhalenie pamätnej tabule Michailovi Illarionovičovi Kutuzovi ( 1745-1813) tohto roku počas vianočných sviatkov.

 

 

V Lučenci dňa 28.11.2016

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                          PaedDr. Vojtech  L a u k o

                tajomníčka                                                         predseda komisie


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 27. septembra  2016

 

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Miroslav Barcaj, Adamová Mária, MUDr. Rudolf Slivka

 

Ospravedlnení: MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Andrea Moravčíková

 

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerozdelenie došlých žiadostí o dotácie II.polrok 2016

3, Schválenie Kronikárskeho materiálu za rok 2015 na prepis do kroniky

4, Záver – diskusia                                  

   

                             

ad.1

            Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

            Na zasadnutie Komisie sme obdržali k 31.08.2016 – II.polrok 2016 päť žiadostí z oddielu šport:

1/ FORTIS- kickbox

2/ RC model klub Lučenec

3/ Klub slovenských turistov Lampáš

4/ TJ Javor

5/ BK Veterán ALBATROS – na organizovanie Memoriálu Janka Šufliarskeho

 

Na zasadnutie Komisie sme obdržali k 31.08.2016 – II.polrok 2016 dve žiadosti za oddiel kultúra:

1/ OZ Ipeľ – vystúpenie folklórneho súboru v Petrohrade

2/ PreHradište – vydanie Zborníka ( história Novohradu, Lučenca, Synagogy)

 

 

ad.3

Šnúriková

            Kronikárka mesta Lučenec pani Mária Adamová nám priniesla spracovaný materiál – kroniku za rok 2015. Uvedené preštuduje do najbližšieho zasadnutia komisie predseda komisie PaedDr. Vojtech Lauko.

               

           

ad.4

Šnúriková

            Členovia komisie boli informovaní o výmene pamätnej tabule v opatovskom cintoríne – Bitka pri Lučenci. Mesto Lučenec uvedenú tabuľu vymenilo za novú, pôvodná bola zlomená.

 

Lauko 

            Predseda komisie vyzdvihol činnosť a aktivitu členky našej komisie, pani Moravčíkovej. Obdržala cenu za úsilie a pomoc pri obnove historickej budovy Synagógy.

Šnúriková

            Členovia komisie sa dohodli na ďalších termínoch zasadnutia komisie v II.polroku 2016:  09.11.2016 a 07.12.2016.

            Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

 

V Lučenci dňa 29.09.2016

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                          PaedDr. Vojtech  L a u k o

                tajomníčka                                                         predseda komisie

 

 

 

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 27. apríla 2016

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Branislav Hrdlička,

Ing. Miroslav Barcaj, Mgr. Andrea Moravčíková, Adamová Mária, MUDr. Rudolf Slivka

Ospravedlnení: Ing. Pavol Kalinský

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 Kultúra, Tretí sektor

3, Prerokovanie jednorázových žiadostí na športové podujatia, návrh na Cenu mesta

4, Záver – diskusia

ad.1

Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

Na zasadnutie Komisie sme obdržali k 29.02.2016 deväť žiadostí za oddiel kultúra:

1/ Divadlo J. Kármána

2/ OZ Timrava

3/ Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

4/ REVOLUCIE

5/ Novohradská knižnica – 3 projekty

6/ Folklór

7/ Dom Matice slovenskej – 2 projekty

8/ Klub priateľov J. Szabóa

9/ Miestny odbor Matice slovenskej

 

Na zasadnutie Komisie sme obdržali k 29.02.2016 päť žiadostí za oddiel tretí sektor:

1/ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

2/ IN Network Slovakia n.o.

3/ Futbalový klub nepočujúcich Plastmont

4/ OZ Budúcnosť je zdravý život

5/ Kynologický klub

 

ad.3

Lauko

1/ Členovia komisie prejednali žiadosť o finančný príspevok pre šachistku Luciu Kapičákovú na reprezentáciu Slovenska počas Školských majstrovstiev Európy mládeže v šachu-Grécko, termín od 16.06.-26.06.2016. Odporučili pani primátorke na schválenie preplatenie celej sumy pre Luciu Kapičákovú vo výške 780€ a doprovod športovkyne si zabezpečí finančné prostriedky z iných zdrojov.

 

2 / ŠK Novohrad nám doručil žiadosť o finančný príspevok na dvojdňový turnaj U13 v dňoch od 11.-12.06.2016 na ihrisku v Ružinej. Žiadajú 150€ na rozhodcov a na organizáciu turnaja, ktorý klub organizuje.

Komisia jednohlasne neodporučila poskytnúť dotáciu klubu ŠK Novohrad na uvedený turnaj, nakoľko im bola v roku 2015 schválená dotácia na činnosť klubu v roku 2016 vo výške 10 000€. Finančné prostriedky môžu použiťna turnaj z uvedenej dotácie.

 

3/ Komisia jednohlasne neodporúča navrhnúť na Cenu mesta 2016 pána Slavomíra Ondrejoviča.

 

ad.4

Šnúriková

Mesto Lučenec obdržalo pozvánku na Miniolympiádu do družobného mesta Pápa v športoch - judo, tenis, stolný tenis a atletika. Medzinárodná športová súťaž prebieha v dňoch od 17.-19.06.2016. Uvedenej súťaže sa športovci z mesta Lučenec zúčastnia.

Lauko

Predseda komisie navrhol, aby všetkým členom Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru boli poskytnuté lístky na slávnostné otvorenie Synagógy – 10.05.2016. Jedná sa o členov komisie – neposlancov.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

V Lučenci dňa 29.04.2016

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                             PaedDr. Vojtech L a u k o

tajomníčka                                                                          predseda komisie

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 16. marca 2016

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Miroslav Barcaj, Mgr. Andrea Moravčíková, Adamová Mária

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016

3, Záver – diskusia.

 

ad.1

Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

Na zasadnutie Komisie sme obdržali k 29.02.2016 dvadsať žiadostí za oddiel šport:

1/ Trénerské centrum mládeže pri Slovenskej asociácií boccie

2/ Box club IMPOCOMEX

3/ Judo klub Katsudo

4/ Futsal klub Lučenec

5/ Stolnotenisový klub Lučenec

6/ Klub netradičných športov

7/ Športový klub Boules

8/ OZ NovoCK

9/ Volejbalový klub Lučenec

10/ Tenisový klub Branco

11/ K-Kart racing team

12/ Športový klub Novoker

13/ Junior Judo Klub

14/ Štefan Chlebo

15/ Boccia klub Lučenec

16/ Boccia klub Fortino

17/ Fit Rodina Fit Family klub

18/ OZ Florbalovaligalc

19/ Karate klub Miyagi

20/ Dance Attack

 

ad.3

Lauko, Pelč

Členovia komisie odporučili pani primátorke návrhy na rozdelenie dotácií pre športové kluby. V klube Junior Judo klub Lučenec navrhujú, aby klub poskytol 200€ pre Lukáša Kuráka na nákup kimona mimo odporučenej dotácie.

 

Lauko

Hokejový klub-HC Lučenec, žiada mimo finančnej dotácie, ktorá klubu bola schválená MsZ v Lučenci, finančný príspevok na turnaj prípraviek – Lučenec Cup, ktorý sa konal 19.03.2016. Klub žiada finančný príspevok vo výške 290,00€. Komisia podporuje uvedenú aktivitu, ale finančné prostriedky na rok 2016 boli klubu schválené na decembrovom zasadnutí MsZ v roku 2015. S uvedenou žiadosťou sa klub môže obrátiť priamo na primátorku mesta Lučenec.

 

Adamová

V mesiaci máj 2016 by mala výjsť nová publikácia o synagóge. Autormi knihy

s názvom: Lučenec- Synagóga v premenách času sú pani Adamová, Sedliaková a pán Puntigán.

 

ad.3

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 21.03.2016

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                              PaedDr. Vojtech L a u k o

                   tajomníčka                                                                           predseda komisie

 


 

Prezencna listina januar 2016

prezencna listina 0116.PDF(49.5 kB)prezencna listina 0116.PDF

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 20. januára 2016

 

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč,

Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Miroslav Barcaj, Mgr. Andrea Moravčíková, Adamová Mária

 

Hostia: Mgr. Pavol Baculík, Miroslav Beran, Peter Imre, Ladislav Vikor, Ivan Janák

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Plán zasadnutí komisie I.polrok 2016

3, Prejednanie reprezentácie mesta v mládežníckom futbale -licencia Grassroots s OZ Futbal a s ŠK Novohrad

4, Informatívna správa o činnosti ZPOZ za rok 2015

5, Schválenie propozícií súťaže ,,Znelka mesta Lučenec„

6, Záver – diskusia.

ad.1

Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

Členovia komisie sa dohodli na pláne zasadnutí v I.polroku nasledovne:

16.03.2016

11.05.2016

15.06.2016

 

ad.3

Baculík

Vítam medzi nami predsedov futbalových klubov pána Janáka za OZ Futbal

a pána Berana za ŠK Novohrad. V záujme mesta Lučenec je podpora mládežníckeho futbalu. Licencia Grassroots ponúka možnosti hrať vyššiu súťaž ako II.liga, podporuje finančne trénerov. Žiadatelia o danú licenciu musia spĺňať veľmi prísne kritériá. Výška možnej dotácie je maximálne 7 000€, ale po splnení všetkých podmienok.

 

Janák

Podmienka registrácie bola podať žiadosť do termínu 25.11.2015, a tento termín sme aj splnili. V prípade získania licencie Grassroots môžu žiaci hrať I.ligu. Na získanie licencie však potrebujeme spolupracovať s futbalovým klubom ŠK Novohrad. Do 31.1.2016 musíme doplniť tlačivá, ktoré treba opätovne zaslať za licenciu Grassroots. V záujme klubu je podniknúť všetky kroky k získaniu licencie.

 

Lauko

Dotáciu nemôžu získať lučenskí futbalisti bez spojenia klubov – OZ Futbal a ŠK Novohrad. Navrhujem obom vedúcim športových klubov, aby sa do konca mesiaca február 2016 stretli a dohodli ďalšie spoločné fungovanie klubov, ktoré by prospelo všetkým kategóriam, ktoré hrajú a reprezentujú mesto Lučenec vo futbalových súťažiach a ligách.

 

Beran

Licencia Grassroots je sice dobrá vec, ale ide v nej hlavne o prestíž. Hrať I.ligu je raz tak drahé, ako hrať II.ligu. Všetky výdavky sa navýšia o 100%. A dotácia z licencie je minimálna.

Pán Berky, ktorý bol určený a schválený, ako tréner mládeže a detí pre oba kluby, je však momentálne plne vyťažený. Stal sa trénerom Slovenskej reprezentácie vo futsale. Záujem o prácu má, je však zaneprázdnený. Navrhujeme na danú funkciu určiť niekoho iného.

 

Pelč

Trénera mládeže by mal robiť skúsený človek, ktorý má dlhoročné znalosti vo futbale a pozná náš región.

 

Lauko

Predstavitelia obidvoch klubov súhlasia so spoluprácou, ktorá je nutná pri získaní licencie na súťaže žiakov a mládeže v I.futbalovej lige.

 

ad.4

Šnúriková

Všetci členovia Komisie obdržali Informatívnu správu o činnosti ZPOZ za rok 2015. Jednohlasne bola schválená na predloženie do zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci.

 

ad.5

Šnúriková

Všetci členovia Komisie preštudovali propozície súťaže ,,Znelka mesta Lučenec“. S propozíciami súhlasia a odporúčajú ich jednohlasne na schválenie primátorke mesta Lučenec.

 

ad.6 Záver - rôzne

Baculík

Tajomníčka osloví emailom občianske združenie StreetWorkout, o vypracovanie rozpočtu na výstavbu ihriska pre účely OZ Streetworkout. Predseda komisie zakreslí presné miesto výstavby ihriska na základe poslednej minuloročnej komisie, kde sa všetci členovia komisie dohodli a schválili miesto stavby.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

 

V Lučenci dňa 28.01.2016

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                            PaedDr. Vojtech L a u k o

tajomníčka                                                                                         predseda Komisie

 

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 03. decembra 2015

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč,

Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Miroslav Barcaj, Mgr. Andrea Moravčíková

Ospravedlnená: Adamová Mária

 

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prehliadka voľnej plochy pre OZ Streetworkout Lučenec na Rúbanisku

3, Záver - rôzne

 

ad.1

Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

Členovia komisie sa stretli na Rúbanisku pred Pizzeriou a spoločne s členmi športového klubu Streetworkout Lučenec – chlapci Andó, Šárik a Mydlo išli na obhliadku plochy, ktorá by bola vhodná na výstavbu ihriska.

Streetworkoutové ihrisko má rozmery 10x8 metrov.

Komisia jednomyselne schválila miesto na výstavbu uvedeného ihriska – v blízkosti chodníka vedúceho z chodníka, ktorý ide nad dvojprúdovou ulicou a smeruje cez lúku, za predajňou Coop, asi 80 metrov od paneláku C a 100 metrov od multifunkčného ihriska a 40 metrov od osadených kamenných kvetov. Navrhujeme uvedené aj osvietiť pre zvýšenie bezpečnosti.

 

 

ad.3 Záver - rôzne

Lauko

Všetci členovia komisie spoločne navštívili stavbu Synagogy.

Pani Moravčíková, pán Mlynarčík a pán Mrva oboznámili prítomných so stavbou, s prácami vykonanými na stavbe. Spoločne si prezreli priestory Synagogy.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 04.12.2015

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                 PaedDr. Vojtech L a u k o

tajomníčka                                                                                                 predseda komisie

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 04. novembra 2015

 

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, Adamová Mária, Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Miroslav Barcaj

Ospravedlnená: Mgr. Andrea Moravčíková

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016 až 2017

3, Záver - rôzne

 

ad.1

Prítomných členov komisie a hostí privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

Predseda komisie predložil návrh rozpočtu mesta Lučenec na rok 2016. Komisia návrh prerokovala a navrhla poskytnúť dotácie veľkým klubom – sekcia šport -nasledovne:

OZ Futbal 50 000€ dospelí a 25 000€ mládež spolu 75 000€

ŠK Novohrad 12 000€

MBK 55 000€

MAC Redox 7 000€

HC Lučenec 25 000€

Pre malé kluby navrhuje sumu do rozpočtu na schválenie 30 000€ na rok 2016. Spolu na šport dotácie je návrh rozpočtu z Komisie 204 000€.

 

Na dotácie kultúra a tretí sektor máme návrh na rok 2016 6 000€.

 

Pelč

Uvedenú sumu považujeme za veľmi nízku. Napríklad folklórny súbor Ipeľ pracuje už 40 rokov a na každej akcii v meste vystupuje a má mnohé účinkovania na vystúpeniach, festivaloch, slávnostiach v okolí Lučenca, ale aj v zahraničí. Folklórny súbor Ipeľ má aj deti – detský súbor Radosť a spolu majú vyše 60 členov.

Máme tu dva amatérske divadlá, jedno slovenské a jedno maďarské.

Slovenské - divadelný súbor Timrava a maďarské Józsefa Kármana. Obidve divadlá parcujú aktívne, viackrát v týždni majú divadelné skúšky a v každom roku pripravia minimálne jednu premiéru. Pomoc od mesta Lučenec mali v roku 2015 700€ Timrava a 600€ Kármana.

Táto suma je veľmi nízka na podporu ochotníckej činnosti v meste Lučenec.

 

Adamová

Organizácie, ktoré spravuje Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica, Novohradské múzeum a galéria, Matica slovenská slúžia pre širokú verejnosť obyvateľov Lučenca. Finančne im mesto Lučenec pomáha dotáciami v každom kalendárnom roku. Keďže máme málo finančných prostriedkov na dotácie v kultúre, táto pomoc im nepostačuje. Samotné organizácie ešte platia mestu Lučenec každoročne dane. Navrhujem, či by sa uvedená daň nedala kompenzovať pridaním dotácie o sumu, ktorú potrebujú na úhradu daní v každej organizácií. Aj to by bola veľká finančná pomoc pre organizácie, ktoré slúžia na podporu a rozvoj kultúry v našom meste.

 

Lauko

Do rozpočtu mesta Lučenec na dotácie kultúra a tretí sektor komisia navrhuje sumu 40 000€ na rok 2016.

 

ad.3

Lauko

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 05.11.2015

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                                    PaedDr. Vojtech L a u k o

                   tajomníčka                                                                                                   predseda komisie

 

 

 

 

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 21. októbra 2015

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, Adamová Mária, Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Andrea Moravčíková, Ing. Miroslav Barcaj

Hostia: Mgr.Baculík, Ing. Janák, Imre, Čičmanec, Marčoková, Matisko, Kristl

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Návrhy činnosti štatutárnych zástupcov veľkých športových klubov na rok 2016 a predloženie finančného rozpočtu každého klubu:

– OZ Futbal, MAC Redox, Hokejový club Lučenec, MBK Lučenec, ŠK Novohrad

3, Prejednanie došlej žiadosti o dotáciu na rok 2015

4, Záver - rôzne

 

ad.1

Prítomných členov komisie a hostí privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Vojtech Lauko. Slovo dostal viceprimátor mesta Lučenec Mgr. Pavol Baculík.

 

Baculík

Ocenil postup komisie, že si zvolala predstaviteľov veľkých klubov, ktorým sa dotácia na činnosť rozdeľuje v rámci schvaľovania celého rozpočtu mesta Lučenec.

Členom komisie predložil spracovaný nový materiál určený na prerozdelenie finančných dotácií na šport a oboznámil ich s jeho obsahom.

 

ad.2

Lauko

Predseda komisie dal slovo prvému zástupcovi z klubu Mestský atletický klub REDOX Lučenec pani Marčokovej.

Marčoková

Požadovaná dotácia od mesta je 8 000€ na rok 2016. Klub finančne zaťažuje hlavne udržiavanie družstiev v súťaži, kde sú vyššie cestovné náklady, ale je to podmienka zo Slovenského atletického klubu, že klub musí vysielať na súťaže nie len jednotlivcov, ale aj družstvá. Menšou finančnou dotáciou nám prispieva na činnosť aj Slovenský atletický zväz a sponzori.

 

Za Hokejový klub Lučenec vystúpil štatutárny zástupca klubu pán Kristl.

Kristl

Požadovaná dotácia od mesta je 30 000€ na rok 2016. Hráme prvú ligu žiakov a snažíme sa už pár rokov aj o otvorenie dorastu. Stále však rozmýšľame, či z finančného hľadiska prihlásime dorast do súťaže. Plánujeme sa prihlásiť do I.ligy od nasledujúceho ročníka.

Seniorskú kategóriu si nemôžeme tiež dovoliť, nakoľko to finančne neutiahneme.

Čo sa týka technického zabezpečenia činnosti hokejového klubu tak, na Zimnom štadióne v Lučenci je problém odsávania, ktoré nefunguje a dochádza k vzniku oparov a kvapká zo strechy na ľad. Vytvárajú sa potom na ľade jamky a je to nebezpečné pre korčuľujúcich.

 

Za Mestský basketbalový klub Lučenec vystúpil štatutárny zástupca klubu pán Matisko.

Matisko

Požadovaná dotácia od mesta je 75 000€ na rok 2016.

Na prepravu kategórií žiakov využívame aj vlakovú dopravu, ktorá je pre žiakov bezplatná. Stravné si hradia deti samé a ubytovanie hradí klub. Víziou klubu je ísť s mužmi do Extraligy, kde prebiehajú rozhovory so sponzormi. Prínosom do klubu je nový tréner pán Kurilla. Plánom je zahájenie Ligy základných škôl v basketbale.

Veľké výdavky klubu idú na prenájom športovej haly Aréna cca 11 000€. Rokujeme, aby sa zápasy v Lučenci hrávali v sobotu podvečer, tak ako bola tradícia. V nedeľu doobedu je návštevnosť na zápasoch nízka.

 

Za OZ Futbal Lučenec vystúpil štatutárny zástupca klubu pán Janák.

Janák

Požadovaná dotácia od mesta je 99 000€ na rok 2016.

V tomto roku sme spustili spoluprácu s ŠK Novohrad. Dlhy za FL LAFC sú približne vo výške 70 000€. V roku 2015 nám pomohli aj sponzori vo výške 5 000€. Vybavujeme pre klub aj možnosť získania 2%.

Vychovávame mládež a cieľom je zachovať III.ligu.

 

 

Za ŠK Novohrad Lučenec vystúpili zástupcovia klubu pán Imre a pán Čičmanec.

Imre, Čičmanec

Požadovaná dotácia od mesta je 18 000€ na rok 2016.

Sme mladý klub, ktorý vznikol v roku 2013. Klub založili štyria zakladatelia. Členská základňa je 206 členov v kategóriách do 12 rokov. V rámci nášho klubu fungujú aj roztlieskavačky, ktorým sa pravidelne venujeme. Sú to dievčatá vo veku 13-14 rokov.

Máme 10 tréningových skupín a trénujeme na ZŠ Vajanského. Pani riaditeľka školy nám vyšla v ústrety, my sme vybudovali studňu, ktorá slúži na závlahu trávnika.

Víziou klubu je postupnou prácou vrátiť športový aj kultúrny život na Futbalový štadión v Lučenci. V tomto roku sme sa zúčastnili 46 turnajov. Máme 12 trénerov z toho 10

s pedagogickým vzdelaním. Hlavným trénerom je Maroš Berky. Klub využíva na svoju činnosť aj finančnú pomoc sponzorov. Organizujeme akcie aj v spolupráci s mestom Lučenec napr. III. ročník futbalového turnaja v Aréne, futbalová školička (kde sa zúčastnilo 231 detí), spoluorganizátor Onkoligy, spolupracujeme s CVČ.

Vydávame časopis ŠK Novohrad.

 

Lauko

Poďakoval všetkým pozvaným hosťom z veľkých klubov. Komisia sa jednohlasne uzniesla po vypočutí vedúcich futbalových klubov, že fúzia obidvoch futbalových klubov neprebehne v krátkej dobe.

 

ad.3

Lauko

Prerokovali sme spis od OZ florbalovaligalc. Uvedené občianske združenie v roku 2015 už dotáciu od mesta Lučenec požiadalo a v I. polroku im bola schválená dotácia na činnosť v roku 2015 vo výške 500€. Komisia neodporúča poskytnúť OZ florbalovaligalc druhú dotáciu v jednom roku.

 

ad.4 Rôzne

Lauko

Komisia prerokovala predložený materiál – Prerozdelenie finančných dotácií na šport a vydala nasledovné stanovisko: Je to dobrá pomôcka pri prerozdeľovaní dotácií.

Komisia odporúča primátorke mesta materiál na schválenie.

 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 23.10.2015

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                       PaedDr. Vojtech L a u k o

                   tajomníčka                                                                                        predseda komisie

 

 

 

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 01. júla 2015

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, Adamová Mária, Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Rudolf Slivka

Ospravedlnení:Mgr. Andrea Moravčíková, Ing. Miroslav Barcaj

Hostia: Mgr. Pavol Baculík, PhDr. Magdaléna Káčeríková

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prejednanie a prerozdelenie žiadostí o dotáciu II. polrok 2015

3, Záver - rôzne

 

ad.1

Prítomných členov komisie a hostí privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

Predseda komisie dal slovo prvému hosťovi viceprimátorovi Mgr. Pavlovi Baculíkovi.

Baculík

Je v záujme mesta Lučenec udržať a zabezpečiť chod futbalového klubu OZ Futbal. Musíme v Lučenci zachovať III.ligu. V pôvodnom návrhu od prezidenta klubu OZ Futbal pána Janáka bola požiadavka na dotáciu 31 000€. Na Komisiu sme obdržali žiadosť na sumu 20 000€. Ako kompromis po viacerých jednaniach je navrhovaná suma 7 500€.

Členovia Komisie jednohlasne odporúčajú na schválenie navýšenie dotácie na rok 2015 pre OZ Futbal o sumu 7 500€ pri splnení dvoch požiadaviek:

v roku 2015 už nebudú viac požadovať navýšenie dotácie

a v roku 2016 sa spoja s klubom ŠK Novohrad, a tak v Lučenci bude pôsobiť iba jeden futbalový klub

 

Lauko

Poďakoval viceprimátorovi mesta za účasť na komisii.

Ďalej oboznámil členov komisie s došlými žiadosťami o dotáciu na II.polrok 2015.

Na zasadnutie Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali 4 žiadosti o dotáciu na II. polrok 2015 za oddiel šport:

1/ TJ Javor

2/ Združenie Grand Prix

3/ OZ Futbal – navýšenie dotácie

4/ OZ Futbal - Ženské futbalové družstvo

Na zasadnutie Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali 2 žiadosti o dotáciu na II. polrok 2015 za oddiel kultúra:

1/ Dom matice slovenskej

2/ Miestny odbor Matice slovenskej

 

 

ad.3 Rôzne

Lauko

Prerokovali sme spis od občana Ing. Jaroslava Ostera vo veci riešenia vysielania v mestskom rozhlase.

Komisia uvedený spis prejednala a vydala nasledovné stanovisko: Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru nenachádza dôvody na zmenu platných Interných pokynov

k vysielaniu v Mestskom rozhlase Lučenec.

 

Šnúriková

Kronikárka mesta Lučenec pani Adamová nám priniesla spracovaný materiál – kroniku za rok 2014. Uvedené preštuduje do najližšieho zasadnutia komisie poslanec Mgr. Branislav Hrdlička.

 

Lauko

Informoval prítomných o výstave fotografií od pani Viktórie Hellenbart

s názvom: Dejiny advokácie na Slovensku. Uvedená výstava sa plánuje počas Dní mesta Lučenec v auguste 2015 v priestoroch kina Apollo.

V ďalšom pozitívne ohodnotil účasť lučenskej výpravy na športovej miniolimpii v Pápe, kde lučenskí športovci získali množstvo medailí a odniesli si z nášho družobného mesta veľa pekných zážitkov.

 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

V Lučenci dňa 06.07.2015

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                        PaedDr. Vojtech L a u k o

tajomníčka                                                                                                           predseda komisie

 

Uznesenia zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru pri MsZ v Lučenci konaného dňa 1.júla 2015

 

Uznesenie č. 40/2015:

O d p o r ú č a poskytnúť dotáciu na rok 2015 pre TJ Javor vo výške 200€.

 

Uznesenie č. 41/2015:

O d p o r ú č a poskytnúť dotáciu na rok 2015 pre Združenie Grand Prix

vo výške 1 000€.

 

Uznesenie č. 42/2015:

O d p o r ú č a navýšenie dotácie pre OZ Futbal vo výške 7 500€.

Uznesenie č. 43/2015:

O d p o r ú č a navýšenie dotácie pre OZ Futbal – ženské družstvo vo výške 1 000€.

 

Uznesenie č. 44/2015:

O d p o r ú č a poskytnúť dotáciu na rok 2015 pre Dom matice slovenskej

vo výške 300€.

 

Uznesenie č. 45/2015:

O d p o r ú č a poskytnúť dotáciu na rok 2015 pre Miestny odbor Matice slovenskej

vo výške 400€.

Uznesenie č. 46/2015:

Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru nenachádza dôvody na zmenu platných Interných pokynov k vysielaniu v Mestskom rozhlase Lučenec.

 

V Lučenci dňa 06.07.2015

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                               PaedDr. Vojtech L a u k o

tajomníčka                                                                                                   predseda komisie


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 04. júna 2015

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, Adamová Mária, Mgr. Andrea Moravčíková, Ing. Miroslav Barcaj

Ospravedlnení:Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Rudolf Slivka

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerokovanie Návrhov na ocenenie mesta za rok 2014

3, Záver - rôzne

 

ad.1

Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

Hovorkyňa mesta Lučenec Ing. Michaela Hrnčiarová nám predložila materiál na prerokovanie v komisii – Návrhy na ocenenia mesta Lučenec za rok 2014.

Komisia návrhy prerokovala a s návrhmi súhlasí s pripomienkami:

Dušan Domský navrhuje ho komisia na cenu primátorky

Mgr. Peter Balko navrhuje ho oceniť vyšším ocenením napr. minimálne Cena mesta

S ostatnými návrhmi komisia súhlasí.

 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 05.06.2015

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                            PaedDr. Vojtech L a u k o

tajomníčka                                                                                                          predseda komisie


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 16. apríla 2015

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, Adamová Mária, Mgr. Andrea Moravčíková, Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Rudolf Slivka

Ospravedlnený: Ing. Miroslav Barcaj

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2015 v sekcii:kultúra, tretí sektor

3, Záver - rôzne

ad.1

Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

Na zasadnutie Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali

9 žiadostí za oddiel kultúra:

1/ Divadlo J. Kármána

2/ OZ Ipeľ Lučenec

3/ Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

4/ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

5/ Novohradská knižnica

6/ Folklór – Ľudová kapela

7/ REVOLUCIE

8/ Klub priateľov J. Szabóa

9/ OZ Timrava

 

Na zasadnutie Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali

8 žiadostí za oddiel tretí sektor:

1/ BK Veterán Albatros

2/ IN Network Slovakia n.o.

3/ Futbalový klub nepočujúcich Plastmont

4 OZ Budúcnosť je zdravý život

5/ KNIGHT S CLUB – šachový klub

6/ Židovská náboženská komunita Lučenec

7/ Materské centrum Jahôdka

8/ Pre krajšiu budúcnosť mesta Lučenec - Juh

 

ad.3

Lauko

Na zasadnutí komisie dostala slovo riaditeľka Novohradskej knižnice PhDr. Mgr. Dáša Filčíková.

 

Filčíková

Knižnica v našom meste podporuje a rozvíja kultúrne aktivity a pozývame do našich priestorov rôzne známe osobnosti z nášho regiónu, ktoré prispeli k rozvoju kultúry v našom meste. Ponúkame besedy s autormi kníh spojené s autogramiádou. Organizujeme súťaže recitačného charakteru. Veľmi by nám finančná dotácia z mesta Lučenec pomohla na nákup knižného fondu a na organizovanie súťaže Literárny Lučenec.

 

Lauko

Ceníme si vašu prácu a budeme Novohradskú knižnicu v Lučenci podporovať aj v tomto roku.

 

Slivka, Moravčíková

Navrhujeme navýšiť finančné prostriedky na dotácie v kultúre a v treťom sektore. Suma, ktorú máme schválenú na prerozdelenie v roku 2015 je nedostačujúca a neporovnateľná so sumou na šport.

 

Šnúriková

Viceprimátor mesta Lučenec Mgr. Pavol Baculík pripravuje pracovnú skupinu na vytvorenie Koncepcie rozvoja športu v Lučenci. V danej skupine navrhuje aj jedného člena z Komisie športu. Po jednohlasnom hlasovaní bol do pracovnej skupiny odporučený predseda komisie PaedDr. Vojtech Lauko.

 

Lauko

Od primátorky mesta nám bol doručený spis na prerokovanie. Občianske združenie - Pre krajšie mesto Lučenec, predseda klubu Jozef Spurný. Dotáciu požaduje na nákup tlačiarne, papiera, razítka a drobné výdavky.

Mesto Lučenec podporuje aktivity združenia. Nakoľko združenie vzniklo v tomto roku očakávame výsledky a neskôr po zhodnotení činnosti združenia podporíme ich konkrétne aktivity. V prípade záujmu o dotáciu z mesta Lučenec odporúčame OZ žiadosť doručiť na predpísanom tlačive a priložiť povinné prílohy.

 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 20.04.2015

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                       PaedDr. Vojtech L a u k o

tajomníčka                                                                                                             predseda komisie

 

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 12. marca 2015

 

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, Adamová Mária, Ing. Miroslav Barcaj, Mgr. Andrea Moravčíková, Mgr. Branislav Hrdlička

Neprítomný: MUDr. Rudolf Slivka

 

 

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2015 v sekcii: šport

3, Záver - rôzne

ad.1

Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

Na zasadnutie Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali

21 žiadostí za oddiel šport:

1/ RC model klub

2/ Trénerské centrum mládeže pri Slovenskej asociácii boccie

3/ Box club IMPOCOMEX

4/ Judo klub Katsudo

5/ Únia malého futbalu

6/ Fortis klub kickboxu

7/ Klub netradičných športov

8/ Športový klub Boules

9/ OZ NovoCK – cyklotrial

10/ Volejbalový klub Lučenec

11/ Tenisový klub Branco

12/ Klub slovenských turistov Lampáš

13/ Športový klub Novoker – petang

14/ Junior judo club

15/ Tanečná škola Štefan Chlebo

16/ Boccia klub Lučenec

17/ Boccia klub Fortino

18/ Stolnotenisový klub

19/ OZ Florbalovaligalc

20/ Karate klub Miyagi

21/ Dance Attack

 

 

 

 

ad.3

Lauko

V priebehu minulého týždňa sa konali dva zasadnutia organizované Mestom Lučenec, Young Folks LC a študenti Fakulty architektúty STU Bratislava. Cieľom stretnutí bolo priblížiť zámer revitalizácie rozvojovej zóny Husova a centrálnej zóny Opatová. Študenti vypracujú štúdie, kde aj občania dotknutých častí mesta budú spolutvorcami a predložia svoje návrhy. Členovia komisie jednohlasne podporujú uvedenú aktivitu.

 

Pelč, Lauko

Poslanci rokovali o plavárni Aquaspool, ktorá je momentálne zatvorená z dôvodu povinnej opravy stropu. Do budúcna by Lučenec mal vybudovať úplne novú plaváreň, nakoľko údržba existujúcej si vyžaduje už veľmi vysoké náklady.

 

Lauko

Vyzdvihol organizovanie turnaja Hokejovým klubom Lučenec – turnaj šiestich miest detí do 9 rokov.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

 

V Lučenci dňa 17.03.2015

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                        PaedDr. Vojtech L a u k o

tajomníčka                                                                                                             predseda komisie


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 27. januára 2015

 

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč,

MUDr. Rudolf Slivka, Adamová Mária, Ing. Miroslav Barcaj, Mgr. Andrea Moravčíková

Ospravedlnení: Mgr. Branislav Hrdlička

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prejednanie návrhu rozpočtu mesta Lučenec na roky 2015-2017

3, Schválenie plánu zasadnutí na I.polrok 2015

4, Záver - rôzne

 

ad.1

Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Vojtech Lauko.

 

ad.2

Lauko

Stanovisko Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017.

Členovia komisie mali nasledovné pripomienky na návrh rozpočtu v roku 2015:

- navýšiť sumu na poskytovanie dotácií pre šport z 24 000€ aspoň o 10 000€

- zahrnúť Športový klub Novohrad do návrhu rozpočtu medzi veľké kluby, ako HC Lučenec, OZ Futbal atď.

- poskytnúť ŠK Novohrad dotáciu na rok 2015 vo výške 10 000€, nakoľko majú veľkú detskú a juniorskú základňu

- navýšiť sumu v kultúre na poskytovanie dotácií zo sumy  5 000€ na sumu aspoň

10 000€.

- prehodnotiť položku rozpočtu mestský ples 15 000€

 

 

ad.3

Šnúriková

Návrh zasadnutí na I. polrok 2015:

marec: 12. marec 2015

apríl 16.apríl 2015

máj 21. máj 2015

jún 18. jún 2015

 

ad.4

Lauko

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

 

V Lučenci dňa 28.01.2015

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                            PaedDr. Vojtech L a u k o

                   tajomníčka                                                                      predseda          

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 11.septembra 2014

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč,

MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Štefan Csák

 

Ospravedlnení: Ing. Janka Dobrocká, Mgr. Ján Šufliarsky

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerokovanie materiálov Kroniky za rok 2013

3, Informácie o podujatiach- Deň bez áut a Timravina studnička

4, Záver - rôzne

 

ad.1

Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

 

ad.2

Kalinský

Podklady do kroniky za rok 2013 boli od kronikárky pani Adamovej preštudované.

Pani Adamová pripravila koncept na CD nosiči. Kronika je písaná zaujímavo a so širokým záberom všetkých informácií. Komisia jednohlasne odporučila kroniku na prepis.

 

ad.3

Šnúriková

V rámci projektu European mobility week mesto Lučenec organizuje v pondelok 22.09.2014 Európsky deň bez áut. Akcia sa uskutoční na Námestí republiky. V tento deň je MHD zdarma v našom meste. V piatok 19.09.2014 organizujú mladí ľudia z Young Folks Lc akciu s názvom Parking day. Celoslovenské kolo Timravinej studničky organizujeme 14.11.2014 v Lučenci. Tento rok je to už XVIII. ročník súťaže

v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy.

 

ad.4

Kalinský

Na komisiu sme obdržali žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2015 od Speváckeho zboru Bratskej jednoty baptistov v Lučenci. V Zmysle VZN mesta Lučenec sa žiadosti o dotáciu podávajú na predpísanom tlačive a v termíne od 1.1.2014 do 28.02.2014.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

 

V Lučenci dňa 18.09.2014

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                      Ing. Pavol K a l i n s k ý

tajomníčka                                                                    predseda komisie

 

Nadpis:
Objem dát: 0 B. (Maximálna spracovateľná veľkosť je 64 kB (65536 B).)

 


 

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 10. júla 2014

Prítomní: PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Štefan Csák

Ospravedlnení: Ing. Janka Dobrocká, Mgr. Ján Šufliarsky

 

Program :

1, Otvorenie komisie

2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie v sekcii : šport, kultúra a tretí sektor – II. polrok 2014

3, Záver - rôzne

 

ad.1

Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2

Šnúriková

Na Komisiu športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali na II. polrok 2014 2 žiadosti za oddiel šport: Rozpočet na II.polrok 155€

Športový klub Novoker, ktorý požaduje dotáciu na organizovanie IV. Ročníka Medzinárodného turnaja Aerogule 2014 a O pohár primátorky mesta Lučenec v dňoch 16.-17. augusta 2014. Požiadavka je na 800€.

Stanovisko Komisie: členovia komisie jednohlasne odporúčajú poskytnúť dotáciu vo výške 100€.

Tanečná škola Štefan Chlebo na športovú činnosť v roku 2014. Požadovaná dotácia 1 000€.

Stanovisko Komisie: členovia komisie jednohlasne odporúčajú poskytnúť dotáciu vo výške 55€.

 

 

Na Komisiu športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali na II. polrok 2014 3 žiadosti za oddiel kultúra: Rozpočet na II.polrok 0€

 

Miestny odbor Matice slovenskej, požaduje dotáciu vo výške 500€ na vydávanie časopisu Hlas, na dopravné.

Komisia odporučila poskytnúť primátorke mesta Lučenec pre Miestny odbor Matice slovenskej 200€, ako dotáciu na rok 2014.

Položka 08209 642002 - dotácie na kultúru však boli prerozdelené a poskytnuté v plnej výške. Finančné prostriedky na II. polrok 2014 sú vyčerpané. Komisia odporúča presunúť 200€ na položku dotácie pre kultúru z inej položky rozpočtu, aby aj dotácie, ktoré si žiadali dotácie v II. polroku 2014 neboli ukrátené.

 

Stanovisko Komisie: členovia komisie jednohlasne odporúčajú poskytnúť dotáciu vo výške 200€ v prípade navýšenia rozpočtu. Ak by sa nenavýšilo navrhuje komisia neposkytnúť dotáciu.

Židovská náboženská komunita v Lučenci na organizáciu podujatia Chanuka. Požadovaná dotácia 830 €.

Stanovisko Komisie: členovia komisie jednohlasne neodporúčajú poskytnúť dotáciu.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Lučenci žiada 1 000€ na prenájom priestorov a na podporu pri organizovaní podujatí.

Stanovisko Komisie: členovia komisie jednohlasne neodporúčajú poskytnúť dotáciu.

ad.3

Kalinský

Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru obdržala od kronikárky města Lučenec pani Adamovej spracovaný materiál za rok 2013. Pani Adamová ho vypracovala v písomnej forme a je uložený aj na CD nosiči. Materiál kroniky si zobral na preštudovanie člen komisie p. Csák.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

 

V Lučenci dňa 11.07.2014

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                                    Ing. Pavol K a l i n s k ý

tajomníčka                                                                                                                      predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 13. marca 2014

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, Ing. Janka Dobrocká, MUDr. Juraj Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Štefan Csák, Mgr. Ján Šufliarsky

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie na roky 2014 v sekcii : šport, kultúra a tretí sektor
3, Záver - rôzne

              
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Na Komisiu športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali 18 žiadostí za oddiel šport:
1/ Dance attack – tanečná škola
2/ Junior judo club
3/ Karate klub Miyagi
4/ Športový klub Boules
5/ OZ florbalová liga LC
6/ Judo club Katsudo
7/ TK Branco
8/ Box club IMPOCOMEX
9/ Boccia klub Lučenec
10/ Boccia klub Fortino
11/ Športový klub Kickboxu
12/ Klub slovenských turistov Lampáš
13/ Stolnotenisový klub Lučenec
14/ RC model klub
15/ POWERLIFTING WPC-SLOVAKIA (WPC-SK)
16/ Slovenská asociácia boccie
17/ Športový klub NOVOHRAD Lučenec
18/ Združenie Grand Prix

Na Komisiu športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali 10 žiadostí za oddiel kultúra:
1/ Divadlo J. Kármána
2/ OZ Timrava Lučenec
3/ Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
4/ OZ Caduceus
5/ Novohradská knižnica
6/ Folkór – ľudová kapela
7/ Dom Matice slovenskej
8/ Klub priateľov J. Szaboá
9/ ZO csemadok – 65.výročie založenia org.
10/ ZO Csemadok – literárno kultúrne dni

Na Komisiu športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali 5  žiadostí za oddiel tretí sektor:

1/  BK Veterán Albatros
2/ IN Network Slovakia n.o.
3/ Futbalový klub nepočujúcich Plastmont
4/ Klub netradičných športov
5/ OZ Budúcnosť je zdravý život

 


ad.3
Kalinský
Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru pracuje ako poradný orgán primátorky mesta.
Pravidelne Komisia zasadá a pripravuje odporúčanie na schválenie primátorke mesta.
V roku 2012 sme mali na podporu športu malých a veľkých klubov spolu 179 300€, z toho na malé kluby 28 300€. V roku 2013 sme mali na ten istý oddiel šport – 139 570€, malé kluby 14 475€.
V roku 2014 celková podpora športových klubov je schválená vo výške 139 000€, malé kluby 13 905€.
Schválené rozpočty na dotáciu kultúry v rokoch:
2012 - 4 500€,
2013 - 3 000€,
2014 - 3 000€.

 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

 

V Lučenci dňa 17.03.2014
Zapísala: Jozefa Šnúriková                                              Ing. Pavol  K a l i n s k ý
                    tajomníčka                                                         predseda komisie


 


 


Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 16. januára 2014

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, Ing. Janka Dobrocká, MUDr. Juraj Pelč, MUDr. Rudolf Slivka

Ospravedlnení: Mgr. Štefan Csák, Mgr. Ján Šufliarsky

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Schválenie plánu zasadnutí na I.polrok 2014
3, Prerokovanie Informatívnej správy o činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci za rok 2013
4, Záver - rôzne


              
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Návrh zasadnutí na I.polrok 2014:
február 13.02.2014
marec 13.03.2014
apríl 10.04.2014
máj 15.05.2014
jún 12.06.2014

ad.3
Šnúriková
Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru prerokovala Informatívnu správu
o činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci za rok 2013. Komisia správu preštudovala a odporučila na prejednanie na zasadnutí Mestskej rady v Lučenci.

ad.4
Kalinský
Riaditeľka knižnice p. Dáša Filčíková žiada od Mesta Lučenec odpustenie poplatkov za uverejňovanie oznamov knižnice v Mestských novinách. Uvedená požiadavka bola prejednaná na zasadnutí komisie s kolegom z Mestských novín – Jánom Šnúrikom.
Komisia jednohlasne odporučila primátorke, odpustiť poplatky za uverejňovanie oznamov a pozvánok Novohradskej knižnici v roku 2014. Na zverejňovanie článkov odporúča využívať krajské noviny.

 

Šnúriková
Mesto Lučenec malo zastúpenie na medzinárodnom halovom futbalovom turnaji v družobnom meste Pápa v Maďarsku. Turnaj sa konal v dňoch od 10.1.-12.1.2014. Naši futbalisti si z Maďarska priniesli pohár za prvé miesto. Patrí im veľké poďakovanie za vzornú reprezentáciu.

Lauko
         Ďakujem organizátorom Vianočného behu za toto krásne podujatie, je to veľmi pekná aktivita. Hodnotím ho kladne a som rád, že jeho tradícia stále pokračuje. Do budúcna odporúčam osloviť televízie, aby sa tento beh, toto krásne podujatie sporopagovalo aj v médiách.

Pelč
Navrhujm zakúpenie novej, pevnejšej a stabilnejšej tribúny, ktorá bola použitá práve na vianočnom behu. Je to veľmi stará a opotrebovaná tribúna, ktorá bola v minulosti už viackrát opravovaná, a preto navrhujem, aby mesto Lučenec zakúpilo novú tribúnu.

Šnúriková
Oboznámila prítomných, že Mesto Lučenec organizuje 8.2.2014 Karneval na ľade na Zimnom štadióne v Lučenci.Všetci členovia komisie sú na akcii vítaní.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

 

V Lučenci dňa 17.01.2014
Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                      Ing. Pavol  K a l i n s k ý
                     tajomníčka                                                                                 predseda komisie

 

Uznesenia zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru pri MsZ v Lučenci konaného dňa 16.01.2014

 


Uznesenie č. 01/2014:
Od p o r ú č a  na prerokovanie Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci za rok 2013.

Uznesenie č.02/2014:
O d p o r ú č a  odpustiť poplatky Novohradskej knižnici za uverejňovanie oznamov a pozvánok v Mestských novinách.
 

 

 


 

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 14. novembra 2013

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, Ing. Janka Dobrocká, Mgr. Ján Šufliarsky, MUDr. Juraj Pelč

Ospravedlnení: MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Štefan Csák

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Informácie o kultúrnej jeseni v našom meste
3, Celoslovenská súťaž – Timravina studnička
4, Záver - rôzne

               
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Novohradské osvetové stredisko Lučenec, Mesto Lučenec, OZ Caduceus, OZ Timrava organizujú už pravidelne divadelnú jeseň. Akcia začala 24.10.2013 a potrvá do  4.12.2013, kde sa predstavia profesionálne a amatérske divadlá zo Slovenska a Maďarska. Všetci členovia komisie obdržali program divadelnej jesene 2013.

ad.3
Šnúriková
Mesto Lučenec organizuje už XVII. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese slovenskej prózy Timravina studnička dňa 22.11.2013.
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže bude o 14.00 hod. v sále kina Apollo, kde sa predstavia víťazi jednotlivých kategórií. Podujatie finančne podporilo aj Ministerstvo kultúry SR sumou 1 000€.

ad.4
Pelč
Vznikol nový športový klub FC NOVOHRAD, ktorý sa venuje deťom – chlapcom so zameraním na futbal.
Predsedom klubu je Miroslav Beran. Vek detí je od 8 – 14 rokov, trénuje ich profesionálny tréner. Uvedený klub začína mať veľmi dobrú športovú úroveň.
Kalinský
Návrh zasadnutí na I.polrok 2014:
január 16.01.2014
február 14.02.2014
marec 13.03.2014
apríl 17.04.2014
máj 15.05.2014
jún 12.06.2014

Dobrocká
Členovia Komisie obdržali list od pani riaditeľky Novohradskej knižnice
PhDr., Mgr. Dáši Filčíkovej, ktorá nás žiada o podporu pri schvaľovaní dotácií na rok 2014, a to na nákup knižničného fondu.

Kalinský
Komisia sa bude prerozdeľovaním dotácií zaoberať na svojom marcovom zasadnutí v roku 2014. Nie je osobne nutná prítomnosť riaditeľky knižnice, nakoľko sú obyvatelia mesta veľmi spokojní s kvalitou poskytovaných služieb Novohradskej knižnice.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

 

V Lučenci dňa 18.11.2013
Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                                  Ing. Pavol  K a l i n s k ý
     tajomníčka                                                                                                             predseda komisie

 


 

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 26. júla 2013 

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Rudolf Slivka,
Ing. Janka Dobrocká, Mgr. Ján Šufliarsky, Mgr. Štefan Csák
Ospravedlnení: MUDr. Juraj Pelč
Program :
1, Otvorenie komisie
2, Schválenie Konceptu kroniky mesta Lučenec za rok 2012
3, Prerokovanie a prerozdelenie dotácií na II. polrok 2013 v sekcii šport, kultúra a tretí sektor
4, Záver - rôzne
               
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Kalinský
Podklady do kroniky za rok 2012 pripravené do kroniky od pani Adamovej boli preštudované. Pani Adamová pripravila koncept na CD nosiči. Kronika je písaná zaujímavo a so širokým záberom všetkých informácií. Komisia jednohlasne odporučila kroniku na prepis.

ad.3
Šnúriková
Na II.polrok 2013 sme obdržali 4 žiadosti o poskytnutie dotácie. Jedna žiadosť – tretí sektor – OZ Budúcnosť je zdravý život, jedna z kultúry - Miestny odbor Matice slovenskej a dve žiadosti z oddielu šport – Združenie grand prix a Tenisový klub BRANCO.
Uvedené žiadosti členovia komisie prerokovali a odporučili v uzneseniach sumy na schválenie pre pani primátorku. Financie na oddiel tretí sektor sú už na rok 2013 vyčerpané. Komisia navrhuje presunúť z oddielu kultúry 150€ na oddiel tretí sektor pre OZ Budúcnosť je zdravý život.

ad.4
Šnúriková
Na prerokovanie v komisii sme obdržali materiál na 25. zasadnutie Mestskej rady v Lučenci, ktoré sa uskutoční dňa 06.08.2013 - Zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci vyvolalo upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec pod č. Pd 78/13-2 zo dňa 1. júla 2013 doručeného Mestskému zastupiteľstvu Lučenec prostredníctvom Mesta Lučenec dňa 03.07.2013 vo veci účelu spresnenia rokovacieho poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov v časti § 8 odsek 5 a 6. Členovia Komisie uvedený materiál jednohlasne, bez pripomienok odporučili na prerokovanie Mestskej rady v Lučenci.
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

V Lučenci dňa 26.07.2013
Zapísala: Jozefa Šnúriková                             Ing. Pavol  K a l i n s k ý
     tajomníčka                                                         predseda komisie

 

Uznesenia zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru pri MsZ v Lučenci konaného dňa 25.07.2013


Uznesenie č. 39/2013:
Od p o r ú č a  prepísať kroniku mesta Lučenec za rok 2012, kde doklady spracovala kronikárka mesta Mária Adamová.

Uznesenie č. 40/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť dotáciu OZ Budúcnosť je zdravý život na organizovanie celoslovenských súťaží v Lučenci v Nordwalkingu vo výške 150 €.

Uznesenie č.41/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť dotáciu Miestnemu odboru Matice slovenskej vo výške 150 €.

Uznesenie č. 42/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť dotáciu Združeniu Grand prix Koška Horse team vo výške 600 € na činnosť klubu.

Uznesenie č. 43/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť dotáciu Tenisovému klubu BRANCO vo výške 150 € na činnosť klubu.

Uznesenie č. 44/2013:
O d p o r ú č a  bez pripomienok predložiť upravený materiál: INM č. /2013  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorou sa mení a dopĺňa INM č.02/2010 – Rokovací poriadok MsZ schválený uznesením č.33/2012 dňa 27.04.2012 v znení INM č.02/2011 z 7.1.2011a INM č.7/2012 z 28.8.2012.


V Lučenci dňa 26.07.2013

 

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                        Ing. Pavol K a l i n s k ý 
      tajomníčka                                                                   predseda komisie

 

 

 


 

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 13. júna 2013

 

Prítomní:  PaedDr. Vojtech Lauko, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Janka Dobrocká
Neprítomní: MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Ján Šufliarsky, Mgr. Štefan Csák

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Prerokovanie Konceptu kroniky mesta Lučenec za rok 2012
3, Schválenie plánu zasadnutí na II. polrok 2013
4, Záver - rôzne

               
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Kalinský
Dokumenty do kroniky za rok 2012 zozbierala a spracovala pani Adamová, nová kronikárka mesta. Materiál na preštudovanie si prevzal predseda komisie p. Kalinský.

ad.3
Šnúriková
Návrh zasadnutí  na II. polrok 2013:
      -     júl:        25.07.2013
august:   15.08.2013
september:  12.09.2013
október:           10.10.2013
november:       14.11.2013
december:       05.12.2013

ad.4
Kalinský

Členovia Komisie a poslanci MsZ v Lučenci vycestujú dňa 14. júna 2013 do družobného mesta Pápa v Maďarskej republike na dni mesta Pápy, kde sa slávnostne otvára zrekonštruované historické námestie.

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

V Lučenci dňa 17.06.2013
Zapísala: Jozefa Šnúriková                             Ing. Pavol  K a l i n s k ý
     tajomníčka                                                         predseda komisie

 


 

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 24. apríla 2013


Prítomní: MUDr. Juraj Pelč, PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Ján Šufliarsky, Mgr. Štefan Csák,Mgr. Ján Šufliarsky, Ing.Pavol Kalinský, MUDr. Rudolf Slivka
Ospravedlnení: Ing. Janka Dobrocká,

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Informácie o plánovaných kultúrnych podujatiach v našom meste
4.máj 2013 Arpád Szabó: Dobré holuby sa vracajú
dobrovoľná zbierka na obnovu starej márnice v cintoríne v Lučenci
3, Informácie o doplnení povinných údajov k poskytnutým dotáciám
4, Záver - rôzne

               
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Pelč
Dňa 4. mája 2013 o 20:00hod. v kine Apollo Lučenec sa uskutoční slávnostný medailón venovaný pánovi Arpádovi Szabovi. Je natočený 30 minútový rozhovor, ktorý pripravili študenti vysokej školy VŠMU ( z Lučenca p. Balko) a ten sa bude premietať. V Lučenci je premiéra tohoto dokumentu. Ďalej s ním pôjdu študenti na festivaly. Sú pozvaní mnohí odchovanci Árpiho Szabá, divadleníci-rodáci z Lučenca, pôsobiaci v iných mestách na Slovensku.
Dobrovoľná zbierka na starú márnicu v cintoríne v Lučenci bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 23.04.2013. Myšlienka je pripraviť dve zberné urničky, kde jedna by bola na pevnom stanovisku - budova Mestského úradu v Lučenci a druhá by bola ,,putovná,, na všetky významné podujatia v meste Lučenec ( kino, divadlo, kultúrne akcie). Zbierka potrvá do konca roku 2013.

ad.3
Šnúriková
Informovala prítomných o prebiehajúcom doplnení tlačiva:
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Lučenec, kde sa dopĺňajú ďalšie povinné prílohy, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti.

ad.4
Kalinský
a) Komisia prerokovala návrh na partnerskú spoluprácu medzi mestami Lučenec a Mělník. Rozhodnutie komisie: Jednohlasne nepodporuje Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru návrh na nadviazanie ďalšej partnerskej spolupráce s mestom Mělník v Českej republike, nakoľko mesto Lučenec, má družbu s mestom Louny v ČR. Z nadviazania spolupráce vyplývajú aj nejaké povinnosti, či už finančné, alebo časovo ohraničené aktivity, ktoré mesto Lučenec nedokáže momentálne pokryť ani s mestami,  s ktorými má družbu už dlhé roky – Louny, Pápa, Polesella, Zolotonosha, Salgotarján.

b) ZŠ Novomeského nás oslovila s prosbou o pomoc pri zachovaní expozícií: Chyža starej mamy, Škola našich predkov, 70-te roky minulého storočia, autorka Marta Galádová. Uvedené expozície sú vystavené v priestoroch ZŠ Novomeského, kde však končí nájomná zmluva k 30.6.2013. Riaditeľka ZŠ Novomeského p. Jana Dudášová a riaditeľka Matice slovenskej p. Alena Rezková, sa na nás obrátili s prosbou o nájdenie nových priestorov.
Stanovisko komisie: Komisia je za zachovanie všetkých expozícií. Určite však neodporúčajú expozície presunúť do budovy Divadla B.S.Timravy, nakoľko v divadle má byť ,,živá,, kultúra ( divadlá, koncerty, súťaže a iné). Expozície pani Galádovej sú tradície a história, navrhujeme konzultovať presun expozícií s riaditeľkou Novohradského múzea a galérie v Lučenci do ich priestorov.
c) ZŠ Novomeského nás oslovila tiež so žiadosťou o pomoc pri strážení športového tartanového areálu pri ZŠ Novomeského. Komisia športu odporúča, aby Mesto Lučenec pomohlo ZŠ Novomeského, a to tým spôsobom, že by sa vyčlenili peniaze na pracovníka na Dohodu o vykonaní práce, v poobedňajších a víkendových hodinách. Tým sa udrží športovisko na dlhé roky v dobrom stave,  a podporí sa záujem obyvateľov Lučenca o šport, lebo vo večerných a poobedných hodinách je areál naozaj plný občanmi - rodičia s deťmi, športovci, bežci.
d)  Mesto Lučenec pravidelne každý rok, organizovalo Streetball na ZŠ Novomeského. Po vypadnutí Lučenca z extraligy záujem o basketbal poklesol. Na turnaj chodia už len odchovanci bývalého basketbalového klubu. Posledný ročník – rok 2012 sa konal s účasťou len 40 športovcov, aj to iba v kategórií stredné školy a dospelí. Komisia doporučuje v prípade neprihlásenia sa športovcov v I. a II. kategórií turnaj neorganizovať.
e) Prvý mestský parašutistický klub Lc, sa obrátil na Komisiu so žiadosťou prečo im nebola poskytnutá dotácia. Uvedenú žiadosť komisia prerokovala, žiadateľovi bude  odpísané.
Pelč
Komisia odporúča pre FK LAFC zapracovať do zmluvy s novým OZ Futbal, že licenciu vlastní FK LAFC a v prípade pozastavenia činnosti FK LAFC, nebudú poskytnutnuté finančné prostriedky na nový klub OZ Futbal.

Podpredseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

V Lučenci dňa 29.04.2013
Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                             Ing. Pavol  K a l i n s k ý
     tajomníčka                                                                                                             predseda komisie

 

 

 

 


 

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 21. marca 2013

Prítomní: MUDr. Juraj Pelč, PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Ján Šufliarsky, Mgr. Štefan Csák,Ing. Janka Dobrocká, Mgr. Ján Šufliarsky,
Ospravedlnení:  Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Rudolf Slivka

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Prerozdelenie došlých žiadostí o poskytnutie dotáciena rok 2013 v sekcii: šport, kultúra, tretí sektor
3,  Záver - rôzne
               
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril podpredseda komisie Juraj Pelč.

ad.2
Šnúriková
Na Komisiu športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali 14 žiadostí za oddiel šport:
1/ Štefan Chlebo – tanečná škola
2/ Junior Judo club
3/ Karate klub Myiagi
4/ Športový klub Boules
5/ Prvý mestský parašutistický klub
6/ Judo club Katsudo
7/ Klub pohybu- Klub modernej gymnastiky
8/ Box Club Impocomex
9/ Boccia klub
10/ Boccia klub Fortino
11/ Športový klub Kickboxu
12/ Klub slovenských turistov Lampáš
13/ Stolnotenisový klub Lc
14/ RC model klub

Na Komisiu športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali 10 žiadostí za oddiel kultúra:
1/ Divadlo J. Kármána
2/ OZ Timrava
3/ Novohradské múzeum a galéria- keramické sympózium
4/ OZ Caduceus – 6. ročník Improligy
5/  Novohradská knižnica- Literárny Lučenec, nákup knižného fondu
6/ Folklór- ľudová kapela
7/ Dom Matice slovenskej – 80,výročie spevokolu Ozvena a Timraviným chodníčkom
8/ Klub priateľov J. Szabóa- súťaž pre mládež
9/ Mgr. Hellenbart a A. Dončová – vydanie monografie Ľ. Bazovského
10/ Denné centrum seniorov- vydanie publikácie- recepty Opatovských ženičiek

 

Na Komisiu športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali 5 žiadostí za oddiel tretí sektor :
1/ BK Veterán Albatros
2/ Kynologický klub Agilis
3/ Futbalový klub nepočujúcich
4/ OV Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
5/ Politickí väzni

Uvedené žiadosti členovia Komisie prerokovali v uzneseniach odporučili sumy na schválenie pre primátorku Mesta Lučenec.

ad.3

Pelč
  Privítal hostí na zasadnutí: novú vedúcu oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu PhDr. Magdaléna Káčeríkovú a viceprimátora Mesta Mgr. Pavla Baculíka.

Baculík

Predniesol návrh smerovania futbalu v meste Lučenec a návrh funkčnosti klubu do ďalšieho obdobia. Informoval o aktuálnej finančnej situácii a návrh zmeny subjektu z FK LAFC na nové občianske združenie FUTBAL Lučenec.
Pelč
Komisia jednohlasne odporúča Mestskej rade podpísať zmluvu s novým Občianským združením a Mestom Lučenec, s tým, že OZ FK LAFC bude dokladovať písomným prehlásením, že počas trvania súťažného ročníka futbalovej ligy sa nestiahne licencia. V prípade porušenia tohoto bodu, Mesto Lučenec odstupuje od zmluvy. Podpredseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 11.04.2013 o 15.15 hod. na Mestskom úrade, č.3 poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

V Lučenci dňa 25.03.2013
Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                                      MUDr. Juraj  P e l č
     tajomníčka                                                                                                           podpredseda komisie

 

Uznesenia zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru pri MsZ v Lučenci konaného dňa 21.03.2013


Uznesenie č. 01/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Štefanovi Chlebovi na činnosť klubu vo výške 500€.

Uznesenie č. 02/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Junior Judo clubu na činnosť klubu vo výške 900€.

Uznesenie č. 03/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Karate klubu Miyagi na činnosť klubu vo výške  600€.

Uznesenie č. 04/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Boules klubu Lučenec na medzinárodnú reprezentáciu vo výške 700€.

Uznesenie č.05/2013:
N e o d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Prvému mestskému  parašutistickému klubu.

Uznesenie č.06/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Judo klubu Katsudo  na činnosť vo výške 400€.

Uznesenie č.07/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Klubu pohybu- moderná gymnastika vo výške 400€ na nákup športového náčinia.

Uznesenie č.08/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Box clubu IMPOCOMEX  vo výške
2 500€.

Uznesenie č.9/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Boccia klubu Lučenec na činnosť vo výške 600€.

Uznesenie č.10/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Boccia klubu Fortino na činnosť vo výške 600€.

Uznesenie č.11/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Športovému klubu kickboxu na činnosť vo výške 800€.


Uznesenie č.12/2013:

O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Klubu slovenských turistov Lampáš na činnosť vo výške 300€.

Uznesenie č.13/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť finančný príspevok Stolnotenisovému klubu vo výške 5 625€.

Uznesenie č.14/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok RC model klub na činnosť vo výške
500€.

Uznesenie č.18/2012:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok TJ Javor na činnosť vo výške 200€.

Uznesenie č.19/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok OZ Timrava  na činnosť vo výške 750€.

Uznesenie č.20/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Divadlu J. Kármána vo výške 750€.

Uznesenie č.21/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok OZ CADUCEUS na 6. ročník Improligy vo výške 200€.

Uznesenie č.22/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Novohradskému múzeu a galérií v Lučenci na 25. ročník Kearmického sympózia vo výške 100€.

Uznesenie č.23/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Novohradskej knižnici na projekt Literárny Lučenec  vo výške 50€ a na nákup knižného fondu vo výške 50€.

Uznesenie č.24/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok OZ Folklór  na činnosť vo výške 100€.

Uznesenie č.25/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Domu matice slovenskej na činnosť vo výške 300€.

Uznesenie č.26/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Klubu priateľov J. Szabóa na organizovanie súťaže vo výške 100€.

Uznesenie č.27/2013:
N e o d p o r ú č a  poskytnúť finančný príspevok Mgr. Viktorii Hellenbart na vydanie monografie JUDr. Ľudovíta Bazovského.

 

Uznesenie č.28/2013:
N e o d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Dennému centru seniorov na vydanie publikácie: Recepty Opatovských ženičiek.

Uznesenie č.29/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok BK Veterán Albatros na činnosť vo výške 300€.

Uznesenie č.30/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Futbalovému klubu nepočujúcich Plastmont na činnosť vo výške 300€.

Uznesenie č.31/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok OV Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  na činnosť vo výške 100€.

Uznesenie č.32/2013:
O d p o r ú č a  poskytnúť  finančný príspevok Kynologický klub AGILIS na činnosť vo výške 300€.

Uznesenie č.33/2013:
N e o d p o r ú č a  poskytnúť finančný príspevok Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja.

Uznesenie č.34/2013:
Komisia jednohlasne  o d p o r ú č a  Mestskej rade podpísať zmluvu s novým Občianským združením a Mestom Lučenec, s tým, že OZ FK LAFC bude dokladovať písomným prehlásením, že počas trvania súťažného ročníka futbalovej ligy sa nestiahne licencia. V prípade porušenia tohoto bodu, Mesto Lučenec odstupuje od zmluvy.


V Lučenci dňa 25.03.2013

 

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                                            MUDr. Juraj  P e l č
                    tajomníčka                                                                                                 podpredseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
prispevky kultura 2013.doc(21.5 kB)prispevky kultura 2013.doc
Príspevky 3 sektor 2013.doc(16 kB)Príspevky 3 sektor 2013.doc

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, kultúry a tretieho sektora pri MsZ v Lučenci konaného dňa 31.januára 2013

Prítomní:
Podľa priloženej prezenčnej listiny


Program:  

  1. Otvorenie
  2. Informácia o programe zasadnutia
  3. Diskusia
  4. Rôzne
  5. Záver
 

1. Otvorenie:
Zasadnutie komisie zvolal jej predseda Pavol Kalinský, ktorý v úvode privítal všetkých prítomných.

2. Informácia o programe zasadnutie
Predseda komisie hneď po privítaní informoval aj o programe zasadnutia,  ktorý bol nasledovný:
1. Informácia o implementovaných návrhov komisie športu, kultúry a tretieho sektora do pripravovanej koncepcie podpory športu v meste Lučenec
2. Informácia o harmonograme podujatí v meste Lučenec na rok 2013
3. Prejednanie krátenia rozpočtu v kapitole dotácií

K bodu 1.
K tomuto bodu sa vyjadroval  Stanislav Spišiak, ktorý je autorom navrhovanej koncepcie. Informoval členov komisie, že ich požiadavky, ktoré navrhli boli do pripravovanej koncepcie zapracované. Zároveň odovzdal jednu pracovnú kópiu aj prítomnému členovi komisie p. Laukovi na preštudovanie.

K bodu 2.
Mgr. Stanislav Spišiak, ako autor a zároveň aj zodpovedný pracovník MsÚ v Lučenci za Harmonogram podujatí na rok 2013, informoval členov komisie o významnejších podujatiach, ako aj o podujatiach na ktorých by mohla participovať aj komisia športu, kultúry a tretieho sektora.

 

K bodu 3.
Predseda komisie Pavol Kalinský informoval členov komisie, že na základe prísnych reštrikčných opatrení a krátenia rozpočtu, je nutné na kapitole dotácii pre kultúru a šport ušetriť 35 000,- Eur.
Následne komisia konštatovala, že navrhované zníženie financií bude  mať ďalší, nepriaznivý dopad na už aj tak štátom zanedbávanú kultúru a šport.


       4. Diskusia
Členovia komisie diskutovali na tému služieb poskytovaných návštevníkom Zimného štadióna, konkrétne o tom, že momentálne sa na štadióne nedajú brúsiť korčule, nakoľko údajne prevádzkovateľ športoviska SPOOL a.s. nemá finančné prostriedky na zakúpenie brúsneho kotúča.
Komisia navrhuje vypracovať ponuku do Mestských novín na brúsenie korčúľ za určitý prenájom dielničky, kde sa nachádza brúsny stroj, pričom podmienky sa dohodnú na osobnom stretnutí so záujemcom.
    

5. Rôzne
    Mesto Lučenec by malo zorganizovať lampiónový sprievod – p. Pelč
  
Komisia by mala prehodnotiť myšlienku opätovného organizovania spoločenského podujatia Športovec roka mesta Lučenec v mesiaci marec, a nie tak ako to bolo v roku 2012 až v auguste. – p. Lauko

6. Záver
Prítomným za účasť na zasadnutí poďakoval predseda komisie športu, kultúry a tretieho sektora pri MsZ v Lučenci Pavol Kalinský. A nasledovala vrelá úprimná rozlúčka s odhodlaním, že o mesiac sa členovia komisie opäť stretnú a uvidia

 

Dňa 31.1.2013  v Lučenci

 


............................                                                                           ..............................................
Stanislav Spišiak                                                                                 Pavol Kalinský
   zapisovateľ                                                                                 Predseda komisie športu,    
                                                                                                          kultúry a tretieho sektora
      pri MsZ v Lučenci


 

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 5. decembra 2012

 

Prítomní: Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, PaedDr. Vojtech Lauko,
MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Mgr. Štefan Csák
Ospravedlnení: Ing. Janka Dobrocká, Mgr. Ján Šufliarsky

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Prerokovanie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie
3, Návrh plánu zasadnutí Komisie v roku 2013
4, Záver - rôzne
                                             
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Kalinský
Na Komisiu sme obdržali žiadosť o finančnú dotáciu Občianskeho združenia NOVOHRAD na 45. ročník Vianočného behu mesta. Akcia sa uskutoční dňa 26.12.2012. Na uvedenú akciu pani primátorka schválila poskytnúť finančnú dotáciu vo výške 2 000€. Členovia komisie jednohlasne súhlasia s poskytnutím dotácie na  športovú akciu.

ad.3
Šnúriková
Schválený návrh zasadnutí na I. polrok 2013:
17,01,2013
07,02,2013
21,03,2013
11,04,2013
16,05,2013
13,06,2013

ad.4
Šnúriková
Informovala členov komisie o návrhu rozpočtu na rok 2013 a uvedený rozpočet sa bude prejednávať na najbližšom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
Na poslednom zasadnutí komisie sa prerokovala koncepcia rozvoja športu a všetky pripomienky komisie budú do návrhu koncepcie zapracované.
Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 17.01.2013 o 15.15 hod. na Mestskom úrade, č.3 poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

V Lučenci dňa 6.12.2012
Zapísala: Jozefa Šnúriková      Ing. Pavol   K a l i n s k ý
                     tajomníčka                    predseda komisie


 

Zápisnica zo zasadnutia komisie dňa 15.11.2012.


Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 15. novembra 2012

 

Prítomní: Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, PaedDr. Vojtech Lauko, Ing. Janka Dobrocká
Ospravedlnení: MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Mgr. Štefan Csák

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Prerokovanie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie
3, Informácia o Divadelnej jeseni a Timraviných dňoch
4, Záver - rôzne

     
                                          
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Kalinský
Na Komisiu sme obdržali žiadosť o finančnú dotáciu Mestského atletického klubu REDOX na cestovné do Zschopau (Nemecko) na medzinárodné štvorstretnutie mládeže v atletike EUROFEST. Dotáciu žiadajú na úhradu autobusu. Akcia sa konala v dňoch od 20.9.- 23.9.2012. Komisia odporučila poskytnúť dotáciu vo výške 350€.

ad.3
Šnúriková
Informovala členov Komisie o prebiehajúcich kultúrnych akciách v Meste Lučenec:
Divadelná jeseň, Novembrové štrnganie – 17. november, Timravina studnička - celoslovenské kolo dňa 23.11.2012, výstava Osmijanko v priestoroch pred Obradnou sieňou mesta Lučenec. Výstava s názvom ,,8 rokov s Osmijankom“ je určená pre deti, ktoré majú záujem o čítanie a je sprístupnená širokej verejnosti do 13. decembra 2012. 


ad.4
Kalinský
Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 5.12.2012 o 15.15 hod. na Mestskom úrade, č.3 poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

V Lučenci dňa 16.11.2012

Zapísala: Jozefa Šnúriková                        Ing. Pavol   K a l i n s k ý
     tajomníčka                                                      predseda komisie


 

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 25. októbra 2012

Prítomní: Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Štefan Csák, Ing. Janka Dobrocká, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Prejednanie a pripomienkovanie Koncepcie športu
3, Prerokovanie došlých žiadostí o poskytnutie dotácie
4, Návrh na zrušenie redakčnej rady
5, Záver - rôzne
                                                
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Kalinský
Členovia Komisie obdržali emailom koncept Koncepcie podpory športu v meste Lučenec. Komisia vzniesla nasledovné pripomienky:

Kalinský
zmeniť bodové hodnotenie-kritériá klubov, nakoľko uvedené bodovanie v koncepcii je objektívne nerealizovateľné
Návrh bodového hodnotenia:
1, celoštátna úroveň-stupeň súťaže
2, počet členskej základne
3, dosiahnuté výsledky /úspechy/
4, mládežnícka základňa
5, podujatia pre verejnosť
podpora za umiestenie na MS, ME a MSR
Nehodnotiť dĺžku existujúceho klubu.

Lauko
som proti určeniu prioritného športu v našom Meste

Pelč
-  oživiť basketbal v Lučenci
- preskúšať, oživiť bazén v priestoroch Výstaviska - je vodotesný, lebo bol v minulosti na uvedené preskúšaný
Všetci členovia Komisie navrhujú v nasledujúcich rokoch investovať do rozvoja športu v Lučenci nasledovne:
1/ Znovuotvorenie športovej haly na Výstavisku v Lučenci
2/ Vybudovanie plaveckého bazénu na 50 metrov
3/ Dobudovanie trate v Mestskom parku pre in-line korčuliarov


ad.3
Šnúriková
Na rok 2012 sme obdržali ďalšie žiadosti o finančné dotácie – dve žiadosti z oddielu šport a jedna žiadosť z oddielu kultúra.
Tanečná škola Wanted – Štefan Chlebo žiada finančnú dotáciu na účasť tanečníka Davida Kováča na Majstrovstvá sveta vo výške 500€.
Okresné združenie telesnej kultúry žiada 1 000€ na cestovné - 27.ročník stretnutia miest Louny- Salgotarján- Lučenec- Zschopau v atletike.
Novohradská knižnica žiada dotáciu na vydanie viacerých menších brožúriek.
Na uvedené žiadosti nemôžme poskytnúť finančné dotácie nakoľko sú dotácie na rok 2012 už prerozdelé a poskytnuté.

ad.4
Kalinský
Prejednal sa materiál – návrh na zrušenie redakčnej rady od spracovateľa Ing. Mária Horňáková, vedúca kancelárie primátorky.
Komisia jednohlasne odporúča zrušiť redakčnú radu, založenú dňa 7.1.2011.

ad.5
Kalinský

Komisia preštudovala návrh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Lučenec, Marketingová stratégia mesta na roky 2013-2020.
Komisia návrh prejednala a vzniesla nasledovné pripomienky:
Slivka – dať prioritu spomedzi všetkých ostatných vybudovanie cyklotrasy Lučenec – Halič

Šnúriková
Po ukončení zasadnutia sa niektorí členovia Komisie spoločne odobrali prezrieť priestory na Výstavisku, kde je vybudovaná hrubá stavba bazénu. Komisia po jej zhliadnutí zhodnotila, že by bolo dobré investovať do tejto plavárne.

Kalinský
Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 15.11.2012 o 15.15 hod. na Mestskom úrade, č.3 poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

V Lučenci dňa 26.10.2012

Zapísala: Jozefa Šnúriková                       Ing. Pavol   K a l i n s k ý
     tajomníčka                                                      predseda komisie

 


 


 

Zápisnica z Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru zo dňa 23.08.2012.

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 23. augusta 2012

 

Prítomní: Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Štefan Csák, Ing. Janka Dobrocká, MUDr. Rudolf Slivka
Ospravedlnený:  Mgr. Ján Šufliarsky

Program
1, Otvorenie komisie
2, Prejednanie organizovania Medzinárodných športových pretekov mládeže v dňoch
    od 23.-25.08.2012 v Lučenci
3, Informácia o prerozdelení dotácií v roku 2012
4, Záver - rôzne
                                                
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Medzinárodné športové preteky mládeže organizuje Mesto Lučenec v spolupráci s  Komisiou v dňoch od 23.08.-25.08.2012, počas Dní Mesta. Na XIX. ročník pricestujú športovci z Pápy – MR, a budú súťažiť v atletike, tenise, stolnom tenise, basketbale a jude. Príchod športovcov je plánovaný na štvrtok 23.08.2012 cca 17.00 hod.
V sobotu 24.08.2012 budú prebiehať športové súťaže na športoviskách. Odchod športovcov je 24.08.2012 po raňajkách. 

ad.3
Šnúriková
Na rok 2012 sme finančné dotácie vo všetkých oddieloch prerozdelili a poskytli. Finančné dotácie má už len oddiel šport.

ad.4
Pelč
Cesta medzi futbalovým štadiónom a kúpaliskom je neudržiavaná a pôsobí zlým dojmom pre návštevníkov kúpaliska. Trávnik v okolí cesty je zarastený burinou a pôsobí neesteticky. Navrhujeme uvedené priestranstvo udržiavať.

Kalinský
Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 25.10.2012 o 15.15 hod. na Mestskom úrade, č.3 poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

V Lučenci dňa 07.09.2012

Zapísala: Jozefa Šnúriková      Ing. Pavol   K a l i n s k ý
     tajomníčka                                      predseda komisie


 

Zápisnica Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru.

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie  športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 19. júla 2012

 

Prítomní: Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Štefan Csák, Ing. Janka Dobrocká, Mgr. Ján Šufliarsky
Ospravedlnený: MUDr. Rudolf Slivka

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Prerozdelenie dotácií na II.polrok 2012 v sekcii šport, kultúra, tretí sektor
3, Príprava Medzinárodných športových pretekov mládeže v dňoch od 23.-25.08.2012
4, Schválenie plánu zasadnutí komisie na II.polrok 2012
5, Záver - rôzne
                                                 
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Na Komisiu sme obdržali na II.polrok 2012  3 žiadosti za oddiel šport:
1.Stolnotenisový klub – postup do I.ligy mužov
2.Športový klub Boules – reprezentácia na  Majstrovstvách sveta – muži, juniori, ženy
3.Združenie Grand Prix – činnosť klubu v roku 2012
Na Komisiu sme obdržali 2 žiadosti na oddiel kultúra:
1.Mgr. Dušan Hudec- natočenie filmu o Slovákoch v nemeckých táboroch
2.KERMAT spol s.r.o. - vydanie publikácie o Sklárňach
Na Komisiu sme obdržali 2 žiadosti na oddiel tretí sektor:
1.OZ Klub zlatokopov – ukážky ryžovania zlata
2.Miroslav Tichý – VII. EH transplantovaných športovcov

ad.3
Šnúriková
Medzinárodné športové preteky mládeže organizuje Mesto Lučenec v spolupráci s  Komisiou v dňoch od 23.08.-25.08.2012, počas Dní Mesta. Na XIX. ročník pricestujú športovci z Pápy – MR, a budú súťažiť v atletike, tenise, stolnom tenise, basketbale a jude.
Úlohy:
1/ Zabezpečiť ubytovanie, stravu a výrobu bulettinov.
Z: Šnúriková
T: 24.08.2012

2/ Príprava diplomov.
Z: Šnúriková, Bella
T: 10.08.2012

3/ Objednanie medailí a pohárov.
Z: Šnúriková
T: 24.08.2012

4/ Nákup minerálnej vody a plastových pohárov.
Z: Šnúriková
T: 24.08.2012

5/ Priebeh súťaží.
Z: Každý klub je zodpovedný za svoju súťaž, kde aj zodpovedá za jej priebeh.
T: 24.08.2012

6/ Zabezpečenie technickej porady a recepcie.
Z: Šnúriková
T: 15.08.2012

Všetci členovia Komisie sa stretnú na technickej porade XIX.ročníka MŠPM v reštaurácií Hviezda dňa 23.08.2012 o 18,00hod. členovia Komisie+vedúci klubov o 19,00hod.

ad.4
Šnúriková
Návrh zasadnutí Komisie na II.polrok 2012:
23.08.2012 o 18,00hod.
20.09.2012 o 15,15hod.
25.10.2012 o 15,15hod.
15.11.2012 o 15,15hod.
13.11.2012 o 15,15hod.

Členovia Komisie jednohlasne schválili termíny zasadnutí na druhý polrok 2012.

ad.5
Šnúriková
Informovala komisiu o novelizovaných dokumentoch Mesta Lučenec, ktoré spracovala legislatívna pracovníčka Mesta Lučenec Mgr. Alžbeta Lukačovičová. Predložené dokumenty:
novelizácia -VZN ocenenia.doc
novelizácia – RP komisií 12.doc
novelizácia  - RPMsR12.doc
novelizacia RPMsZ12.doc
novelizácia – Štatút 12.doc
Komisia jednohlasne odporučila uvedené novelizované materiály do zasadnutia orgánov Mesta na prerokovanie.


Kalinský
Navrhujeme slávnostné zasadnutie Komisie v septembri, alebo októbri, kde budú pozvaní olympionici z nášho mesta, ktorí v tom čase už budú späť z olympiády v Londýne.
Novolandia Rapovce je už otvorená pre verejnosť. Kvalita vody a služieb je primeraná k cenám vstupného, a dôležitý je fakt, že je to blízko pre našich obyvateľov.

Šnúriková
Tohto roku sa uskutoční Medzinárodný novohradský folklórny festival v novom termíne dňa 5.augusta 2012 v amfiteátri Letného kina Lučenec.

Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 23.08.2012 o 18.00 hod. v reštaurácií Hviezda pred technickou komisiou
k Medzinárodným športovým pretekom mládeže.

 

V Lučenci dňa 23.07.2012

Zapísala: Jozefa Šnúriková                      Ing. Pavol   K a l i n s k ý
     tajomníčka                                                      predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 24. mája 2012

Prítomní: Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Štefan Csák
Ospravedlnená: Ing. Janka Dobrocká
Neospravedlnení: MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Príprava športového podujatia – Streetball 2012
3, Kronika Mesta Lučenec – koncept za rok 2011
4, Udeľovanie cien Mesta Lučenec – výber športovcov
5, Záver - rôzne

                                                       
ad.1
Prítomných členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Oboznámila všetkých členov komisie, že 12. ročník Streetballu sa uskutoční 30,05,2012 na ZŠ Novomeského od 14:00hod., nakoľko sa nám neprihlásili prvé dve kategórie( základné školy prvý a druhý stupeň). Odohrajú sa zápasy len medzi strednými školami a mužmi.
Člen komisie p. Lauko nám pomôže s pískaním zápasov. Opätovne prosím všetkých členov, aby sa uvedenej akcie zúčastnili.

ad.3
Kalinský
Dokumenty za rok 2011 pripravené do kroniky od pána J. Drenka boli preštudované a Komisia odporúča jednohlasne kroniku na prepis.

ad.4
Kalinský
Komisia vyberala športovcov - návrhy z nášho mesta na ocenenie ,,Športovec roka“ na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.10/2009. Bolo náročné vybrať dvoch športovcov, nakoľko mnohí lučenčania majú krásne športové výsledky nielen na Slovensku, ale aj vo svete.
Návrh Komisie:
1/ Tomáš Veszelka – MAC Redox
2/ Radka Ivanová – Koška Horse Team
Ocenenie ,,Športový kolektív roka“ Komisia nenavrhla. Je veľa lučenských klubov, ktoré majú viac titulov ,,Majster Slovenska za rok 2011“. Uvedené ocenenie Komisia necháva na rozhodnutie pani primátorky.

Šnúriková
Od pani primátorky sme obdržali návrh na Cenu mesta in memoriam pre Júliusa Szabóa. Uvedený návrh Komisia odporučila na schválenie a ocenenie.

ad.5
Šnúriková
Informovala komisiu o zámere Mesta Lučenec vydať publikáciu od autora
Phdr. Jozefa Drenka – Historické, geografické a chotárne názvy Lučenca. Finančné zdroje na vydanie knihy majú byť použité z dotácií na kultúru v roku 2012.
Komisia konštatuje, že peniaze z oddielu kultúra sú už prerozdelené pre OZ v našom meste. Zdroje na vydanie uvedenej publikácie treba hľadať z iného zdroja a taktiež počet výtlačkov (500-1000 kusov) je podľa názoru členov Komisie nepoužiteľne vysoký. Počet výtlačkov navrhujeme upraviť s autorom podľa predchádzajúcich vydaní publikácií. 

Kalinský
Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 14.06.2012 o 15.15 hod. na Mestskom úrade, 3.poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

 

V Lučenci dňa 28.05.2012

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                             Ing. Pavol   K a l i n s k ý
     tajomníčka                                                                                          predseda komisie


 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru.

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie  športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 26. apríla 2012


Prítomní: Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, PaedDr. Vojtech Lauko, Mgr. Ján Šufliarsky, Mgr. Štefan Csák, Ing. Janka Dobrocká
Neospravedlnení: MUDr. Rudolf Slivka


Program :
1, Otvorenie komisie
2, Príprava športového podujatia – Streetball 2012
3, Účasť športovcov na Medzinárodnej miniolympii v Pápe – jún 2012
4, Posolstvo k Hrám XXX. Olympiády Londýn 2012 v Lučenci dňa 27.4.2012
5, Záver - rôzne

                                                          
ad.1
Prítomných hostí a členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie  Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Oboznámila všetkých členov komisie s pripravovanou súťažou Streetball – 12. ročník, ktorá sa uskutoční dňa 30,05,2012 na ZŠ Novomeského od 13:00hod.
Úlohy:
1/ Zabezpečiť diplomy a medialy.
T: 30,05,2012
Z: Šnúriková
2/ Kúpiť ceny – lopty, sladkosti, občerstvenie.
T: 30,05,2012
Z: Šnúriková
3/ Zabezpečiť rozhodcov cez OZ Daskit.
T: 30,05,2012
Z: Šnúriková
4/ Pripraviť rozlosovanie – pavúka.
T: 30,05,2012
Z: Šnúriková
5/ Ozvučenie akcie a moderovanie.
T: 30,05,2012
Z: Galád, Spišiak
6/ Vylepenie plagátov a oznam v Mestských novinách.
T: 30,05,2012
Z: Šnúriková

Člen komisie p. Lauko nám pomôže s pískaním zápasov. Prosím všetkých členov, aby sa uvedenej akcie zúčastnili.

ad.3
Šnúriková
Na Mesto Lučenec prišla pozvánka do družobného Mesta Pápa na medzinárodnú športovú olympiádu v dňoch od 15.06.-17.06.2012. Športovci Lučenca sa uvedenej akcie zúčastnia v kategórií: judo, stolný tenis, atletika, tenis a baketbal. Za komisiu sa akcie zúčastní p. Lauko.

ad.4
Šnúriková
Posolstvo k hrám XXX. Olympiády Londýn 2012 bude v Lučenci dňa 27,04,2012, kde preberieme fakľu pri Hypernove  a bežci s ňou pobežia pred Mestský úrad, kde je pripravená autogramiáda bývalých olympionikov, rodákov z Lučenca – Szikora, Malík, Ruffíny.
Spoločne sa o 17,00hod. pred Divadlom B.S.Timravy postaví Máj za spevu a tanca FS Ipeľ a FS Radosť.

ad.5
Šnúriková
Informovala komisiu o konaní Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, kolektívov a trénerov za rok 2011. Uvedená akcia sa uskutoční počas Dní Mesta Lučenec v piatok 24.08.2012. Miesto konania udeľovania ocenení upresní vedenie Mesta neskôr. Mestské noviny zverejnili výzvu na predkladanie vyhodnotenia športovcov, kde je termín do 20,05,2012. Po tomto termíne zasadne Komisia, kde sa vyberú športovci na ocenenie.
Pán Drenko – kronikár spracoval kroniku za rok 2011. Na prekontrolovanie si ju zobral p. Pelč. Uvedené podklady k prepisu prinesie na najbližšie zasadnutie komisie.

Kalinský
Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru sa nestotožňuje s novým návrhom vyhlasovať športovcov v letnom období – v čase prázdnin a dovoleniek. Podujatie – Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Lučenec, ktoré sa konalo vždy v marci alebo apríli, bolo vysoko hodnotené občanmi mesta aj samotnými športovcami. Pre športovcov je august na vyhlasovanie neskorý termín a podujatie stratí  na špecifickosti a aktuálnosti.

Predseda komisie  poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 24.05.2012 o 15.15 hod. na Mestskom úrade, 3.poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

V Lučenci dňa 30.04.2012

Zapísala: Jozefa Šnúriková                       Ing. Pavol   K a l i n s k ý
     tajomníčka                                                      predseda komisie

 

 


 

Zápisnica z Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru zo dňa 15.marca 2012

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie  športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 15. marca 2012


Prítomní: Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Juraj Pelč, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Mgr. Štefan Csák
Ospravedlnení: Ing. Janka Dobrocká

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Prerozdelenie finančných prostriedkov rok 2012 – transfery šport, kultúra a tretí sektor
3, Záver - rôzne
                                                       
  
ad.1
Prítomných hostí a členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie  Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Na Komisiu športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali 27 žiadostí za oddiel šport:
1.Štefan Chlebo – tanečná škola
2.Junior Judo club
3.Karate klub Miyagi
4.Box team Lučenec
5.Prvý mestský parašutistický klub Lc
6.Judo klub Katsudo
7.Klub pohybu – kurz modernej gymnastiky
8.Klub pohybu – Ing. Mlynarčík – silový trojboj
9.Boccia klub Lc
10.Boccia klub Fortino
11.Kibudo club of martial arts
12.Kickboxing Fighters Club
13.Tenisový klub Branco
14.Klub slovenských turistov Lampáš
15.Slovenská jazdecká federácia
16.Združenie Grand Prix
17.TJ Javor
18.Dance Attack
19.Leteckomodelársky klub LC
20.Oblastný fut. Zväz – 25. ročník mlád.turnaja
21.Oblastný fut. Zväz – Turnaj v Budapešti
22.REALPLUS – basketbalová a pohybová kultúra
23.Marian Janeček – súkromna osoba
24.Box club IMPOCOMEX
25.Stolnotenisový klub
26.Športový klub kickboxu Lučenec
27.RC model klub

Na Komisiu športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali 11 žiadostí za oddiel kultúra:
1.Dom Matice slovenskej – Vydanie knihy Hany Koškovej
2.OZ Timrava
3.Novohradské múzeum a galéria – Keramické sympózium
4.OZ CADUCEUS
5.Novohradská knižnica - 4 projekty: a.Literárny Lučenec, b.Popoludnie s osobnosťami, c. Knižný fond, d. Podpora mladých talentov
6.OZ Ipeľ
7.Csemadok
8.Dom Matice slovenskej – 3 projekty: a.Festival zborového spevu, b. Beh mládeže, c. Timraviným chodníčkom
9.Klub priateľov J. Szaboá
10.Novohradské osvetové stredisko – 2 projekty: a.Výchovno-vzdelávacie podujatia, b. Mesiac úcty k starším
11.Miestny odbor Matice slovenskej

Na Komisiu športu, kultúry a tretieho sektoru sme obdržali 6 žiadostí za oddiel tretí sektor:
1.BK Veterán Albatros
2.OZ umenie pre každého
3.Futbalový klub nepočujúcich
4.Oblastný výbor Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
5.IN Network Slovakia n.o.
6.Kynologický klub AGILIS

Šnúriková
Pán Jozef Drenko pripravuje vydanie publikácie – Historické, geografické a chotárne názvy Lučenca. Pán Drenko žiada od Mesta Lučenec finančné prostriedky na vydanie uvedenej publikácie. Uvedená publikácia je v tomto termíne ešte v štádiu prípravy na tlač.

ad.3
Šnúriková
Odbor vzdelávania a kultúry Úradu BBSK uskutočnil pracovnú poradu na tému Olympiády v Londýne 2012. Uvedeného sedenia som sa zúčastnila dňa 14. marca 2012 v Lučenci, kde sa prebrali témy – Olympijské festivaly a Olympijské štafety. Slovenský olympijský výbor vydal informačný manuál na získanie olympijského odznaku všestrannosti a tým odštartoval nový dlhodobý projekt. Hlavnými realizátormi a koordinátormi sú regionálne olympijské kluby, ktorých je na Slovensku momentálne devätnásť.
Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach: www.olov.webnode.sk, www.bbsk.sk

Lauko
Pripomenul, že práve športovci - rodáci z Lučenca a odchovanci lučenských športových klubov idú reprezentovať Slovensko na Olympiádu do Londýna 2012. Mesto Lučenec je na nich právom hrdé a obaja boli roky oceňovaní na slávnostnom vyhlasovaní najúspešnejších športovcov mesta Lučenec.


Kalinský
Predseda komisie  poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 26.04.2012 o 15.15 hod. na Mestskom úrade, 3.poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

V Lučenci dňa 16.03.2012

Zapísala: Jozefa Šnúriková      Ing. Pavol   K a l i n s k ý
     tajomníčka                                                      predseda komisie


 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektora dňa 19.01.2012

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie  športu, kultúry a tretieho sektoru   konaného dňa 19. januára 2012


Prítomní : Ing. Kalinský, MUDr. Pelč, PaedDr. Lauko, MUDr. Slivka, Mgr. Šufliarsky, Mgr. Csák, PhDr. Mgr. Filčíková, Šnúriková

Neprítomní: Ing.Dobrocká

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Informatívna správa o činnosti ZPOZ za rok 2011
3, Schválenie harmonogramu zasadnutí komisie na I.polrok 2012
4, Záver - rôzne

      
ad.1
Prítomných hostí a členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie  Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Zbor pre občianske záležitosti nám predložil správu o činnosti svojej organizácie za rok 2011. ZPOZ pracuje pri Mestskom zastupiteľstve v Lučenci. Komisia správu prečítala a jednohlasne odporučila na prerokovanie do Mestskej rady.


ad.3
Šnúriková
Schválený návrh zasadnutí na I.polrok 2012:
2.2.2012
15.3.2012
19.4.2012
17.5.2012
14.6.2012

ad.4
Kalinský
Na dnešnom zasadnutí Komisie sa prezentuje svojou činnosťou pani riaditeľka Novohradskej knižnice PhDr. Mgr. Daša Filčíková.

Filčíková
Novohradská knižnica je verejná regionálna knižnica
plní funkciu obecnej knižnice
1608 občanov je registrovaných čitateľov
výpožičky boli v roku 2011 vo výške  180 000/požiadavka VUC bola 200 000/
prírastky knižného fondu boli v počte 2 700 kusov, požiadavka je minimálne
4 100kusov
návštevnosť v roku 2011 dosiahla 70 000
ako kritická sa vidí pobočka na Rúbanisku II/veľké náklady na jej chod/
požiadala Komisiu o finančnú podporu aj v roku 2012

Šnúriková
Mesto Lučenec sme obdržalo Grantový program ,,Pohoda za Mestom 2012,, od spoločnosti Heineken Slovensko a Nadácie Ekopolis. Máme navrhnúť nejaké možné zámery využitia programu v našom meste.
Pelč
1/
- možme navrhnúť prestrešenie, lavičky, koše na priehrade Ľadovo v Lučenci. Je tam malý stánoček, kde robia lángoše, je to tam veľmi príjemné a ľudia by to ocenili.
2/
- oživiť jazierko v Mestskom parku v Lučenci, zakúpiť člnky, bicykle vodné alebo iné atrakcie.

Šnúriková
Pán viceprimátor Mesta Pavol Baculík a pán Stanislav Spišiak vypracovali Koncept rozvoja športu v meste Lučenec.
Jedná sa zatiaľ o pracovnú verziu. Všetci členovia Komisie obdržali uvedený materiál na pripomienkovanie do 27.01.2012.

Slivka
Chcel by som vedieť, aký bol ohlas na klzisko na Mestskej tržnici?
Pelč
Bolo to neuvážené rozhodnutie. Akcia bola sklamaním, veľké výdavky, zlá ľadová plocha, krátky čas prevádzkovania/3 týždne/. Do budúcna určite neodporúčam.
Csák
Zarážajúce bolo pre mňa, že bola veľmi nízka návštevnosť.
Lauko
Akcia Vyhlásenie najúspešnejšieho športovca za rok 2011 verzus klzisko na tržnici??
Kalinský
V Mestských novinách uverejníme výzvu na športovca roka 2011- jednotlivec, tréner, klub.
Termín do 10. marca 2012.

Kalinský


Predseda komisie  poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 02.02.2012 o 15.15 hod. na Mestskom úrade, 3.poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

V Lučenci dňa 24.01.2012

Zapísala: Jozefa Šnúriková      Ing. Pavol   K a l i n s k ý
     tajomníčka                                      predseda komisie

 


 

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 24. novembra 2011

Komisia nebola uznášania schopná, nakoľko sa  zasadnutia zúčastnil len jeden člen komisie.


Zapísala tajomníčka: Jozefa Šnúriková
V Lučenci dňa: 25.11.2011


 

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 20. októbra 2011

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny

Program :
1, Otvorenie komisie
2, Informácia o činnosti klubu OZ Daskit
3, Informácia a vyplnenie návratiek pre členov komisie- neposlancov
4, Divadelná jeseň – program
5, Predbežný prehľad žiadostí o finančnú dotáciu na rok 2012
6, Záver - rôzne


ad.1
Prítomných hostí a členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Basketbalový klub OZ Daskit nám písomne predložil na základe našej výzvy informácie o tréningoch, súťaži a aktuálnom stave v klube. Prihlásili sa do súťaže v kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci a kadeti. Mali problém s telocvičňou, trénerov majú p. Ninca a p. Hanesa. Súťaž začala 1.10.2011. Momentálne je problém s telocvičňou už vybavený, tréningová príprava prebieha v ŠH Fándlyho.


ad.3
Šnúriková
Prítomní členovia komisie - neposlanci návratky vyplnili.


ad.4
Šnúriková
Mesto Lučenec, BBSK- Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, Balassi Bálint Megyei Konyvtár és Kozmuvelodési Intézet Salgótarján, Miksaáth Kálmán Muvelodési Kozpont Balassagyarmat, OZ Caduces a OZ Timrava organizujú v Lučenci divadelnú jeseň od 13.10. do 9.12.2011 v DK B.S.Timravy.
Členovia komisie boli informovaní o podrobnom programe divadelnej jesene a obdržali materiál - bulettiny ku každému divadlu.

ad.5
Šnúriková
V mesiaci október sme mali kontrolu poskytovania dotácií v roku 2011 za oddiel šport, kultúra a tretí sektor. Hlavný kontrolór navrhuje novelizáciu VZN č. 2/2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Lučenec, kde sa jedná o úpravu termínu podania žiadostí.
V uvedenej veci už pracujeme a pripravujeme návrh zmeny uvedeného VZN. Na rok 2012 sme obdržali dvadsaťsedem žiadostí za šport, šesť žiadostí z kultúry a jedna žiadosť za tretí sektor. Uvedené sa bude posudzovať až v roku 2012 na zasadnutí Komisie.

ad.6
Kalinský

Predseda komisie oboznámil prítomných s možnosťou, že finančné prostriedky určené na dotácie, ktoré ostali neprerozdelené sa použijú na vyhotovanie plochy na korčuľovanie pre verejnosť v priestoroch Mestskej tržnice. Komisia hlasovaním všetkých prítomných členov návrh jednohlasne prijala.
Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 24.11.2011 o 15.00 hod. na Mestskom úrade, 3.poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

V Lučenci dňa 21.10.2011

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                  Ing. Pavol K a l i n s k ý
          tajomníčka                                                                                       predseda komisie
 


 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 22. septembra 2011

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1, Otvorenie komisie
2, Prejednanie žiadosti o finančný príspevok
3, Záver - rôzne


ad.1
Prítomných hostí a členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Na zasadnutie Komisie sme obdržali dve žiadosti. Prvá je od Divadla J. Kármána a druhá od OZ Novohrad na Vianočný beh.
Divadlo J. Kármána požaduje sumu 500€ na dopravné na Celoštátny a medzinárodný festival do Martina – Scénická žatva. Komisia jednohlasne odporučila na schválenie sumu 400€. OZ Novohrad organizuje 26.decembra 2011 už 44. ročník Vianočného behu mesta Lučenec. Združenie požaduje dotáciu na ceny pre víťazov a štartovné. Komisia odporučila sumu 2 000€.

ad.3
Šnúriková
Informovala členov komisie o nasledovnom:
1/Momentálne prebieha kontrola finančných dotácií v oddieli Šport za rok 2011
2/ Pripravujem zoznam poskytnutých finančných dotácií v roku 2011 za oddiel šport, ktoré uverejníme na stránke www.lucenec.sk
3/ Od 1.10.2011 sa budú zverejňovať zápisnice zo zasadnutí komisií Msz na internetovej stránke mesta
Kalinský
Basketbalový klub OZ Daskit má v tomto období problémy, nemajú kde trénovať, muži nehrajú súťaž, majú nízku členskú základňu a nepočuť o ich aktivitách a výsledkoch. Komisia sa rozhodla, že uvedený klub osloví písomne, kde ich vyzve k predloženiu tréningových a súťažných činností klubu. A taktiež navrhujeme pozastavenie vyplatenia druhej polovice schválenej finančnej dotácie na rok 2011.
Šnúriková
Mesto Lučenec začína s prípravou programového rozpočtu na roky 2012-2014. Ako Komisia by sme sa mali vyjadriť k návrhu rozpočtu.
Kalinský
Členovia Komisie prerokovali návrhy rozpočtu na nasledujúce obdobie. Schválené návrhy členou komisie:
Finančné dotácie na kultúru na rok 2012: 9 000€
Finančné dotácie na tretí sektor na rok 2012: 3 300€
Finančné dotácie na šport na rok 2012: 30 000€

 

 

Komisia sa zaoberala aj najväčším klubom v meste FK LAFC, kde je potrebná vysoká dotácia. Členovia narhujú podporiť aj v nasledujúcom roku futbalový klub, ale je potrebné vytvoriť aj priaznivo naklonené podnikateľské prostredie, ktoré by pomáhalo rozvoju športu v našom meste. Mesto už nevládze finančne podporovať takou vysokou sumou klub FK LAFC.
Návrh komisie na dotáciu pre FK LAFC na rok 2012 je: 165 000Euro
Lauko
Som členom dozornej rady v organizácií Spool a.s., kde sa pravidelne stretávame na zasadnutiach dozornej rady. Plaváreň Aquaspool je veľký uzlík dlhotrvajúcich problémov. Firma Novoker skrachovala, Penta to má v záujme predať. Takže plaváreň bude odrezaná od inžinierských sietí a my budeme nútení vybudovať nové siete a to znamená ďalšie finančné náklady Nákup plavárne bol vo výške 16 mil. Sk, rekonštrukcia stála ďalších 5 mil.Sk. Ďalšie výdavky nás čakajú na výmenu okien, opravu alebo údržbu kotlov a taktiež je veľmi zastaralý mechanizmus na napúšťanie bazéna.


Kalinský

Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 20.10.2011 o 15.00 hod. na Mestskom úrade, 3.poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

V Lučenci dňa 23.09.2011

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                                                                         tajomníčka

Ing. Pavol K a l i n s k ý 
predseda komisie
 


 

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 11. augusta 2011

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1, Otvorenie komisie
2, Prejednanie organizovania Medzinárodných športových pretekov mládeže a Eurofest 2011 dňa 26.8.2011
3, Prejednanie žiadosti o finančný príspevok
4, Schválenie konceptu Mestskej kroniky na prepis
5, Informácia o poskytnutí platom trénerov športových klubov
6, Záver - rôzne


ad.1
Prítomných hostí a členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Medzinárodné športové preteky mládeže a Eurofest 2011 pripadnú na piatok
26. augusta 2011. Na XVIII. ročník MŠPM pricestujú športovci z Pápy a budú súťažiť v jude, atletike, stolnom tenise a tenise. Na Eurofest / súťaž v atletike 4 štátov a každý rok sa preteky konajú v inom štáte/ pricestujú do Lučenca atléti z Loun, Zschopau a Šalgotarjánu.
Úlohy:
1/ Zabezpečiť ubytovanie a stravu a výrobu bulettinov.
Z: Šnúriková
T: 26.08.11

2/ Vyhotoviť diplomy.
Z: Šnúriková + Jakab
T: 20.08.11

3/ Nákup pohárov a medailí.
Z: Šnúriková
T: ihneď

4/ Nákup minerálnej vody na súťaže.
Z: Šnúriková
T: 26.08.11

5/ Ozvučenie zahájenia pretekov.
Z: Galád
T: 26.08.11

6/ Príprava tabuliek na nástup.
Z: Lauko
T: 26.08.11


7/ Priebeh súťaží.
Z: Každý klub je zodpovedný za svoju súťaž, kde aj zodpovedá za priebeh.
T: 26.08.11

Všetci členovia Komisie sa stretnú na technickej porade XVIII. Ročníka MŠPM v reštaurácií Hviezda dňa 25.08.2011 o 19,00hod.

ad.3
Šnúriková
Na Mesto Lučenec prišli dve žiadosti o finančný príspevok – Centrum sociálnej pomoci a Dom Matice slovenskej v Lučenci.
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CESPOM- centrum sociálnej pomoci bola na Mesto doručená na nesprávnom tlačive. Mesto Lučenec žiadajú o poskytnutie 2 000€ na usporiadanie IX. ročníka Romano – Hangoró – Rómsky hlások. Uvedenú žiadosť preštudovala aj pani primátorka PhDr. Alexandra Pivková, ktorá rozhodla, že sa im dotácia z komisie neposkytne, ale sa im pomôže inou formou – znížením sumy prenájmu priestorov na uvedenú akciu.
Dom Matice slovenskej žiada dotáciu na X. Ročník Horehronských slávností v Brezne pre spevokol Ozvena na cestovné.
Komisia jednohlasne odporučila pani primátorke na schválenie dotácie vo výške 200€ pre spevokol Ozvena, ktorý zastrešuje Dom Matice slovenskej.
 

ad.4
Kalinský
Dokumenty na prepis do kroniky boli preštudované a Komisia odporúča jednohlasne kroniku na prepis.

ad.5
Šnúriková
Dňa 20.06.2011 pani primátorka schválila výšku výplaty pre trénerov za rok 2011 na dohody o pracovnej činnosti. Výška výplat a menný zoznam tvorí prílohu zápisnice.

ad.6
Csák
Divadlo J. Kármana dostalo pozvanie na celoštátny a medzinárodný festival – Scénická žatva do Martina a na divadelný festival do Pápy /MR/ za veľmi dobré referencie o divadle. Občianske združenie bude žiadať v mesiaci september o dotáciu na cestovné na uvedené festivaly od Mesta Lučenec.

Kalinský
Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 22.09.2011 o 15.00 hod. na Mestskom úrade, 3.poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

V Lučenci dňa 12.08.2011

Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                          Ing. Pavol K a l i n s k ý
         tajomníčka                                                                                               predseda komisie
 


 

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 16. júna 2011

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny

Program:
1, Otvorenie komisie
2, Prejednanie žiadosti PhDr. Jozefa Drenka na vydanie publikácie.
3, Prejednanie žiadosti o finančný príspevok.
4, Záver - rôzne


ad.1
Prítomných hostí a členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Pán Jozef Drenko žiada Komisiu o finančný príspevok na vydanie publikácie ,,Etniká, národnosti a menšiny v dejinách Lučenca,, vo výške 100€. Jozef Drenko uvedenú publikáciu vydáva v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom. Príspevok vo výške 100€ mu komisia odporučila a navrhla poskytnutie prostredníctvom Novohradského osvetového strediska.

ad.3
Šnúriková
Na Mesto Lučenec prišla jedna žiadosť o finančný príspevok – Csemadok z.o. Lučenec na jesenné kultúrne dni. Požadovaná dotácia je 400€, členovia Komisie odporučili na schválenie 150€.

ad.4
Lauko
Po prvýkrát navštívil naše družobné mesto Pápa v Maďarskej republike. Podujatie bolo pripravené na vysokej úrovni, predstavitelia družobných miest boli prijatí v Esterháziyho kaštieli a naši športovci si domov priniesli 28 medailí.
Dobrocká
Kronika obsahuje mnoho zaujímavých faktov, je v nej dobrý prehľad a odporúča ju na prepísanie.
Šnúriková
Na komisii sa schválili termíny zasadnutí komisie v II. polroku 2011.
Júl: 29.7.2011 o 13.00hod.
August: 11.8.2011 o 15.00hod.
September: 22.09.2011 o 15.00hod.
Október: 20.10.2011 o 15.00hod.
November: 24.11.2011 o 15.00hod.
December: 15.12.2011 o 15.00hod.


Pelč
Pán Pelč prevzal dokumentáciu - vyhodnotenie činnosti kina Apollo za rok 2010, 2011 a prehľad ukazovateľov na premietania v 3D technológií.
Kalinský
Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 29.07.2011 o 13.00 hod. na Mestskom úrade, 3.poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

 

V Lučenci dňa 20.06.2011


Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                               Ing. Pavol K a l i n s k ý
           tajomníčka                                                                                                   predseda komisie
 


 

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 19. mája 2011

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny


Program :
1, Otvorenie komisie
2, Organizácia 11. ročníka Streetbalu v Lučenci
3, Medzinárodná účasť na športovej olympiáde v Pápe.
4, Záver - rôzne


ad.1
Prítomných hostí a členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Oboznámila všetkých členov komisie s pripravovanou súťažou Streetball, ktorá sa uskutoční 26.05.2011 na ZŠ Novomeského na tartane. Do tohoto ročníka sa prihlásilo málo mladých športovcov, v I. kategórií nikto, v II. kategórií 3 družstvá + jedno dievčenské, v kategórií III. a IV. spolu 8 družstiev. Klesá počet mladých ľudí, prichádzajú slabé ročníky, a ako skončil u nás basketbal, tak je evidentný úpadok záujmu o tento šport.
Keďže je málo prihlásených športová akcia sa začne o 14,30hod. na ZŠ Novomeského dňa 26.5.2011.
Poprosím členov komisie, aby sme sa tam vo štvrtok spolu stretli a pán Lauko nám pomôže s odpískaním zápasov.
Oslovila som aj basketbalový klub OZ Daskit, kde som požiadala trénerov basketbalu, aby nám prišli vypomôcť s pískaním, nakoľko im Mesto Lučenec posledné tri roky prispievalo na výplaty v klube.

ad.3
Šnúriková
Na Mesto Lučenec prišla pozvánka do družobného mesta Pápa na medzinárodnú športovú olympiádu v dňoch od 3.-5.6.2011. Športovci Lučenca sa uvedenej akcie zúčastnia, kde pôjdem s nimi ja a za Komisiu pán poslanec MsZ pán Lauko Vojtech.


ad.4
Pelč
Je nepriaznivá situácia po finančnej stránke v športovom klube LAFC, a napriek tomu má klub nového trénera, ktorý je mimo Lučenca a suma na jeho výplatu bude iste vyššia, ako na trénerov z Lučenca, ktorí však ešte nemajú vyplatené všetky výplaty.
Baculík
Nový tréner p. Lieskovský nahradí trénerov za mladší a starší dorast, a budú trénovať minimálne 4x do týždňa. Doteraz trénovali 3x do týždňa a to je nepostačujúce. Taktiež je menovaný za hlavného trénera FK LAFC.
Mali sme 18.5.2011 zasadnutie správnej rady FK LAFC, ktorej sa však nezúčastnil samotný prezident klubu pán Július Šimon. Nové vedenie Mesta ho prijalo do klubu a verilo, že sa mu podarí získať sponzorov na lučenský futbal. V klube chýbajú odborníci a to si musíme priznať.
Najväčší problém je s dopravou, ktorá stojí klub veľa financií, ktorý sme riešili s pánmi Majorošom a Báťkom. Ja som navrhol založiť účet klubu pre mládež.

Kalinský
Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 16.06.2011 o 15.00 hod. na Mestskom úrade, 3.poschodie, č.dverí 321- malá zasadačka.

 

V Lučenci dňa 20.05.2011


Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                                   Ing. Pavol K a l i n s k ý
tajomníčka                                                                                                                  predseda komisie
 


 

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 28.apríla 2011

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny

Program :Program :
1, Otvorenie komisie
2, Príprava 11. ročníka Streetballu v Lučenci
3, Záver

ad.1
Prítomných hostí a členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Šnúriková
Oboznámila všetkých členov komisie s pripravovanou súťažou Streetball, ktorá sa uskutoční 26.05.2011 na ZŠ Novomeského na tartane.
Úlohy:
1/ Zabezpečiť diplomy a medaily.
T: 26.05.2011
Z: Šnúriková
2/ Kúpiť lopty a ceny.
T: 26.05.2011
Z: Šnúriková
3/ Zabezpečiť rozhodcov cez OZ Daskit.
T: 26.05.2011
Z: Šnúriková
4/ Pripraviť pavúka.
T: 26.05.2011
Z: Šnúriková

ad.3
Šnúriková
Na Komisiu sme obdržali novú žiadosť o dotáciu pre AUTOMOTOKLUB Lučenec.Poprosila členov komisie, aby sa k žiadosti vyjadrili.
Kalinský
Po odhlasovaní všetkých členov komisie, im bola navrhnutá dotácia na schválenie vo výške 850€.
Dobrocká
Pani Dobrocká sa pýtala pána predsedu komisie, či sa plánuje niečo s tou halou na Výstavisku. Povedal, že momentálne sa v tejto veci nepracuje, ale do budúcna sa
s ňou určite počíta. V ďalšom spomenula, že ju oslovil jeden podnikateľ, ktorý začína podnikať v našom regióne a v prípade, že sa mu bude dariť poskytne komisii kultúry, športu a tretieho sektoru finančnú sumu na podporu aktivít v meste vo výške
do 15 000€.


Šnúriková
Pán Drenko nám pripravil koncept kroniky za rok 2010, prosím jedného člena komisie, aby ho preštudoval.
Uvedený materiál si zobrala členka komisie, pani Janka Dobrocká, kde ho v termíne do dvoch mesiacov prečíta a skontroluje, či sa môže dať na prepis do Kroniky Mesta.

Kalinský
Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 19.05.2011 o 15.00 hod. v Dome kultúry B.S.Timravy v Lučenci.

 

V Lučenci dňa 29.04.2011


Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                             Ing. Pavol K a l i n s k ý
           tajomníčka                                                                                                 predseda komisie
 


 

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie športu, kultúry a tretieho sektoru konaného dňa 24. marca 2011

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1, Otvorenie komisie
2, Prerozdelenie finančných prostriedkov na rok 2011 - transfery
3, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Lučnec za rok 2010
4, Záver - rôzne


ad.1
Prítomných hostí a členov komisie privítal a zasadnutie otvoril predseda komisie Pavol Kalinský.

ad.2
Kalinský
Na komisiu sme obdržali dvadsaťdva žiadostí za oddiel šport, z toho 4 veľké kluby obdržali rozhodnutie o výške dotácie zo zasadnutia MsZ. Na prerozdelenie máme schválených 16 967 € pre malé športy, nakoľko klubom: FK LAFC, OZ DASKIT, MAC REDOX a HC LC, boli dotácie schválené a prerozdelené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 1.3.2011.
Na podnet pani primátorky Pivkovej sa prerozdelili pre kluby aj 2% zo společnosti Brantner a Bytové družstvo. Pri rozdeľovaní dotácií komisia na tento fakt prihliadala.
Po hlasovaní všetkých prítomných členov komisie boli príspevky prerozdelené nasledovne pre osemnásť menších klubov:
ŠPORT:
1/ Tanečná škola Štefan Chlebo ….....300€
2/ Junior Judo club..............................650€ a z 2% 350€
3/ Karate klub Miyagi......................1 000€
4/ RC model klub …..........................300€
5/ Prvý mests.par. Klub ….................500€
6/ Klub netradičných športov.............270€
7/ Klub pohybu – moderná gymn......300€
8/ Klub pohybu – Mlynarčík trojboj .260€
9/ Boccia klub Lc.............................. 400€ a z 2% 150€
10/ Boccia klub Fortino.....................200€ a z 2% 290€
11/ Kibudo club of martial arts..........460€
12/ Box club Impocomex................1 000€
13/ TK Branco....................................350€ a z 2% 150€
14/ Klub slov. Turistov Lampáš........100€
15/ Slov.jazdecká federácia -stred.obl. 0€
16/ Združenie grand Prix …..........3 000€
17/ TJ Javor......................................100€
18/ Stolnotenisový klub …...............300€ a z 2% 210€
V športe sa prerozdelilo 9 490€.
Na rok 2011 prerozdeľujeme 5 000€ na kultúru a 1 000€ na tretí sektor.

 

KULTÚRA:
1/ OZ Ipeľ …..........................................200€
2/ OZ Timrava …................................1 000€
3/ NMaG – Keramické sympózium …..200€
4/ OZ Caduceus ….................................300€
5/ Novohradská knižnica-literár. LC......300€
6/ Divadlo J. Kármana …....................1 000€
7/ MO Matice slovenskej …..................300€
8/ NmaG …...........................................100€
9/ Nov.osvetove stredisko …....................0€
10/ Dom Matice slov. Timrav. Chod....100€
11/ Klub priateľov J.Szaboá...................50€
12/ Dom Matice slovenskej Beh.............50€
Spolu prerozdelené kultúra 3 600€.

TRETÍ SEKTOR:
1/ BK Veterán Albatros................400€
2/ Futbalový klub nepočujúcich...300€
Spolu prerozdelené tretí sektor 700€.
ad.3

Šnúriková
Poprosila členov komisie, aby sa slávnostného Vyhlásenia najúspešnejších športovcov zúčastnili a prišli aspoň pol hodinu pred začatím podujatia.


ad.4

Kalinský
Komisia odporúča organizovanie cyklistických pretekov v našom meste za podmienky finančného krytia akcie od sponzorov.
Predseda komisie poďakoval prítomným a pozval ich na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 28.04.2011 o 15.00 hod. v Dome kultúry B.S.Timravy v Lučenci.

 

V Lučenci dňa 25.03.2011


Zapísala: Jozefa Šnúriková                                                                     Ing. Pavol K a l i n s k ý
          tajomníčka                                                                                          predseda komisie


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka