Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia na ochranu verejného záujmu

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného 17.04.2019

Prítomný: Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Branislav Hámorník, PhDr. Ing. Pavol Križo, Ing. Roman Konečný,  Ing.arch. Anna Václavíková,  Ing. Michal Kováč

 Ospravedlnený:  MUDr. Juraj Pelč

 Program:

1.Otvorenie

2.Vyhodnotenie podaných „Oznámení funkcií,zamestnaní,činností a majetkových pomerov poslancov MsZ  po ujatí  sa  verejnej funkcie za rok 2017 „

3.Vyhodnotenie podaných „Oznámení funkcií,zamestnaní,činností a majetkových pomerov poslancov MsZ  za rok 2018 k 31.03 2019

4.Vyhodnotenie podaných daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb,alebo potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb či iného dokladu vydávaného na daňové účely za rok 2018 primátorkou a poslancami MsZ.

5.Rôzne

 

1.  Predseda komisie Mgr.Branislav Hrdlička prívítal členov komisie zo 7 členov komisie zasadnutia   sa zúčastnilo 6 členov. Konštatoval že komisia je uznášania schopná.

 2.      Zapisovateľka  komisie informovala členov že poslanci si splnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona a predložili „Oznámenia funkcií,zamestnaní,činností a majetkových pomerov poslancov MsZ  po ujatí  sa  verejnej funkcie za rok 2017 a 2018  spolu s potvrdeniami o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb  načas v    stanovenom termíne.

 3.      Členovia komisie pristúpili k otváraniu obálok „Oznámení funkcií,zamestnaní,činností a majetkových pomerov poslancov MsZ  po ujatí  sa  verejnej funkcie za rok 2017 „ k vyplneným tlačivám neboli žiadne pripomienky.

 4.          Komisia pristúpila k otváraniu obálok „Oznámení funkcií,zamestnaní,činností a majetkových pomerov poslancov MsZ  za rok 2018 a podaných daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb či iného dokladu vydávaného na daňové účely za rok 2018  primátorkou a poslancami MsZ. K vyplneným tlačivám a daňovým potvrdeniam komisia nemala žiadne pripomienky.

 5.      Na záver predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť a spoluprácu.

 Mgr. Branislav Hrdlička

predseda komisie


 

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 10. mája 2018

 

Prítomní: Mgr. Branislav  Hrdlička, Ing. Rút Olšiaková,  MUDr. Juraj Pelč,  MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. Pavol Balážik

Ospravedlnená: Ing. Eva Balážová, PhD.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie podaných „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ“ za rok 2017
 3. Vyhodnotenie podaných daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely za rok 2017 primátorkou a poslancami MsZ.
 4. Rôzne

 

Ad 1/ Otvorenie

          Predseda komisie privítal členov komisie. Z 8 členov komisie zasadnutia sa          zúčastnilo  5 členov. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.

Ad 2

Zapisovateľka komisie informovala členov komisie, že poslanci Dr. Zaher Mahmoud a Erika Lörinčíková predložili do podateľne MsZ vyplnené tlačivá „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za rok 2017.

Poslanci MUDr. Ondrej Balco a Ing. Branislav Hámorník napriek písomným výzvam si túto povinnosť nesplnili.

Členovia komisie pristúpili k otváraniu obálok.

Komisia k predloženým vyplneným tlačivám poslancov MUDr. Zahera Mahmouda a Eriky Lörinčíkovej nemala pripomienky.

Hlasovanie:    za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0

Ad 3/

Zapisovateľka komisie informovala členov komisie, že p. primátorka PhDr. Alexandra Pivková a poslanci MsZ Ing. Rút Olšiaková, PhDr. Martin Šebian, PhD, Mgr. Pavol Baculík, Mgr. Slavomír Olšiak, Ing. Pavol Balážik, Mgr. Branislav Hrdlička, MUDr. Juraj Pelč, PaedDr. Vojtech Lauko, Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. Kvetoslva Dedinská, JUDr. Jozef Oravec, JUDr. Dušan Ilčík, Ing. Roman Konečný, Ing. Ján Danko, Ing. Elena Uličná, MUDr. Rudolf Slivka,  doručili do podateľne mestského úradu vyplnené tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely za rok 2017   v zákonom stanovenej lehote.

Poslanci MUDr. Zaher Mahmoud, Erika Lörinčíková si povinnosť splnili po termíne.

Poslanci MUDr. Ondrej Balco a Ing. Branislav Hámorník si povinnosť nesplnili.

Členovia komisie pristúpili k otváraniu obálok a vyhodnoteniu daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely za rok 2017.

K predloženým „daňovým priznaniam...“ komisia nemala žiadne pripomienky.

Hlasovanie: za: 5 zdržal sa:  0    proti: 0

Ad 4/ Uznesenie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec

A.1/ Ukladá

       Predsedovi komisie vyzvať poslancov MUDr. Ondreja  Balca a Ing. Branislava Hámorníka splniť si povinnosť vyplývajúcu im zo zákona č.  357/2004 Z. z.

Zodpovedný: v texte

Termín: ihneď

Za:  5     zdržal sa: 0  proti:  0

 

                                                                      Mgr. Branislav Hrdlička v.r.

                                                                         Predseda komisie


 

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 25. apríla 2018

 

Prítomní: Mgr. Branislav  Hrdlička,  MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. Rút Olšiaková,  MUDr. Juraj                  Pelč, Ing. Pavol Balážik

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ primátorky a poslancov MsZ za rok 2017
 3. Rôzne

 

Ad 1/ Otvorenie

          Predseda komisie privítal členov komisie. Z 8 členov komisie zasadutia sa         zúčastnilo  5 členov. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.

Ad 2/

Zapisovateľka komisie informovala členov komisie, že p. primátorka PhDr. Alexandra Pivková a poslanci Mgr. Branislav Hrdlička,  Mgr. Pavol Baculík, Ing. Kvetoslava Dedinská, PhDr. Martin Šebian, PhD., Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. Ján Danko, JUDr. Dušan Ilčík, MUDr. Juraj Pelč,  JUDr. Jozef Oravec, Ing. Pavol Balážik, Mgr. Slavomír Olšiak,  Ing. Rút Olšiaková, Ing. Elena Uličná, Ing. Arch. Anna Václavíková, PaedDr. Vojtech Lauko doručili zapisovateľke komisie  vyplnené tlačivá „Oznámení funkcií ... „ za rok 2017  v zákonom stanovenej lehote.

Poslanci  MUDr. Rudolf Slivka,  Ing. Roman Konečný predložili tlačivá po termíne 31. 3. 2018.

Poslanci MUDr. Zaher Mahmoud,  MUDr. Ondrej Balco, Erika Lörinčíková, Ing. Branislav Hámorník do zasadnutia komisie tlačivá nepredložili.

Členovia komisie pristúpili k otváraniu obálok a vyhodnoteniu podaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov primátorkou a poslancami MsZ za rok 2017.

K predloženým „Oznámeniam...“ komisia nemala žiadne pripomienky.

Prijatie uznesenia:

Uznesenie č. 1/2018

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec

A.l/ Ukladá

       Predsedovi komisie písomne vyzvať poslancov, ktorí do zasadnutia komisie nepredložili vyplnené tlačivá „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových

Pomerov“ za rok 2017 aby tak urobili do 9. 5. 2018.

Zodpovedný: predseda komisie

Termín: ihneď                                                                 

Ad 3/

Členovia komisie sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia  -    10.  máj 2018 kedy budú prehodnocovať splnenie si povinnosti primátorky a poslancov predložiť komisii v termíne do 30. 4. 2017 potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok 2017.

 

                                                                      Mgr. Branislav Hrdlička v.r.

                                                                          Predseda komisie

 


 

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 11. mája 2017

Prítomní: Mgr. Branislav  Hrdlička, Ing. Rút Olšiaková,  MUDr. Juraj Pelč, MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. Pavol Balážik

Ospravedlnený: MUDr. Ondrej Balco       

Program:

Otvorenie

Vyhodnotenie podaných daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely za rok 2016 primátorkou a poslancami MsZ

Ad 1/ Otvorenie

          Predseda komisie privítal členov komisie. Z 8 členov komisie zasadnutia sa          zúčastnilo  5 členov. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.

Ad 2/

Zapisovateľka komisie informovala členov komisie, že p. primátorka PhDr. Alexandra Pivková a poslanci MsZ doručili do podateľne mestského úradu vyplnené tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely za rok 2016   v zákonom stanovenej lehote.

Členovia komisie pristúpili k otváraniu obálok a vyhodnoteniu daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely za rok 2016.

K predloženým „daňovým priznaniam...“ komisia nemala žiadne pripomienky.

 

                                                                      Mgr. Branislav Hrdlička v.r.

                                                                          Predseda komisie

 


 

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 6. apríla 2017

Prítomní: Mgr. Branislav  Hrdlička, MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Zaher Mahmoud,                MUDr. Juraj Pelč, Ing. Pavol Balážik

Ospravedlnená: Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. Rút Olšiaková  

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ primátorky a poslancov MsZ za rok 2016
 3. Rôzne

 

Ad 1/ Otvorenie

          Predseda komisie privítal členov komisie. Z 8 členov komisie zasadnutia sa           zúčastnilo  5 členov. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.

Ad 2/

Zapisovateľka komisie informovala členov komisie, že p. primátorka PhDr. Alexandra Pivková a poslanci Mgr. Pavol Baculík, Ing. Branislav Hámorník, Ing. Kvetoslava Dedinská, PhDr. Martin Šebian, PhD., Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. Ján Danko, JUDr. Dušan Ilčík, MUDr. Juraj Pelč,  JUDr. Jozef Oravec, Ing. Pavol Balážik, Mgr. Slavomír, Olšiak,  Ing. Rút Olšiaková, Ing. Elena Uličná doručili zapisovateľke komisie  vyplnené tlačivá „Oznámení funkcií ... „ za rok 2016  v zákonom stanovenej lehote.

Poslanci  MUDr. Ondrej Balco,  Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Arch. Anna Václavíková, Erika Lörinčíková, MUDr. Rudolf Slivka, PaedDr. Vojtech Lauko, Ing. Roman Konečný predložili tlačivá po termíne 31. 3. 2017.

Členovia komisie pristúpili k otváraniu obálok a vyhodnoteniu podaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov primátorkou a poslancami MsZ.

K predloženým „Oznámeniam...“ komisia nemala žiadne pripomienky.

Ad 3/

Členovia komisie sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia  -    11.  máj 2017 kedy budú prehodnocovať splnenie si povinnosti primátorky a poslancov predložiť komisii v termíne do 30. 4. 2017 potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok 2016.

Zapísala: Dókušová

 

                                                                      Mgr. Branislav Hrdlička

                                                                          Predseda komisie


 

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 17. mája 2016

Prítomní: Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Rút Olšiaková, MUDr. Juraj Pelč, MUDr. Zaher                              Mahmoud, Ing. Pavol Balážik

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie podaných daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely za rok 2015 primátorkou a poslancami MsZ.

 

Ad 1/ Otvorenie

          Predseda komisie privítal členov komisie. Z 8 členov komisie zasadnutia sa zúčastnilo 5 členov. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.

Ad 2/

Zapisovateľka komisie informovala členov komisie, že p. primátorka PhDr. Alexandra Pivková a poslanci MsZ doručili do podateľne mestského úradu vyplnené tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na  daňové účely za rok 2015 v zákonom stanovenej lehote.

Členovia komisie pristúpili k otváraniu obálok a vyhodnoteniu daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely za rok 2015.

K predloženým „daňovým priznaniam...“ komisia nemala žiadne pripomienky.

 

 

                                                                             Mgr. Branislav Hrdlička v.r.

                                                                                    Predseda komisie


 

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 26. apríla 2016

Prítomní: Mgr. Branislav  Hrdlička, Ing. Rút Olšiaková, MUDr. Ondrej Balco,  MUDr. Juraj Pelč, Ing. Pavol ,alážik

Ospravedlnená: Ing. Eva Balážová, PhD., MUDr. Zaher Mahmoud    

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ primátorky a poslancov MsZ za rok 2015
 3. Rôzne

 

Ad 1/ Otvorenie

          Predseda komisie privítal členov komisie. Z 8 členov komisie zasadnutia sa zúčastnilo  5 členov. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.

Ad 2/

Zapisovateľka komisie informovala členov komisie, že p. primátorka PhDr. Alexandra Pivková a poslanci Mgr. Pavol Baculík, Ing. Branislav Hámorník, Ing. Kvetoslava Dedinská, PaedDr. Vojtech Lauko, PhDr. Martin Šebian, PhD., Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. Ján Danko, JUDr. Dušan Ilčík, MUDr. Juraj Pelč,  JUDr. Jozef Oravec, Ing. Pavol Balážik, Mgr. Slavomír, Olšiak, Ing. Arch. Anna Václavíková, Ing. Rút Olšiaková, Ing. Elena Uličná doručili do podateľne mestského úradu vyplnené tlačivá „Oznámení funkcií ... „ za rok 2015  v zákonom stanovenej lehote.

Poslanci  MUDr. Ondrej Balco,  Mgr. Branislav Hrdlička, Erika Lörinčíková, MUDr. Rudolf Slivka, MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. Roman Konečný predložili tlačivá po termíne 31. 3. 2016.

Členovia komisie pristúpili k otváraniu obálok a vyhodnoteniu podaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov primátorkou a poslancami MsZ.

K predloženým „Oznámeniam...“ komisia nemala žiadne pripomienky.

Ad 3/

Členovia komisie sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia  -      máj 2016 kedy budú prehodnocovať splnenie si povinnosti primátorky a poslancov predložiť komisii v termíne do 30. 4. 2016 potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok 2015.

 

                                                                      Mgr. Branislav Hrdlička v.r.

                                                                          Predseda komisie

 


 

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 26. februára 2015

  Prítomní: Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Rút Olšiaková, MUDr. Juraj Pelč,  Ing. Eva

                Balážová, PhD., MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Rudolf Slivka

 

  Program:

   1.Otvorenie
   2. Vyhodnotenie „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“     

       novozvolených   poslancov  MsZ

   3.  Uznesenie

 

Ad 1/  Otvorenie

           Predseda komisie privítal členov komisie. Z 8 členov komisie zasadnutia sa

           zúčastnilo 6 členov. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.

 

 

Ad 2/

Zapisovateľka komisie informovala členov komisie, že novozvolení poslanci – Ing. Branislav Hámorník, Ing. Roman Konečný, Ing. Rút Olšiaková, Mgr. Slavomír Olšiak, JUDr. Jozef Oravec, PhDr. Martin Šebian, PhD., v zákonom stanovenej lehote  do   30 dní odo dňa keď sa ujali funkcie, tj.  do 11. 1. 2015 doručili do podateľne mestského úradu vyplnené tlačivá „Oznámenie funkcií....“ za rok 2013.

Poslanec Ing. Ján Danko do dnešného dňa si túto povinnosť nesplnil.

Poslankyňa  Erika Lőrinčíková ktorá sa ujala funkcie až 13. januára 2015 splnila povinnosť predložiť vyplnené tlačivo „Oznámenia funkcií...“ za rok 2014 v zákonom stanovenej lehote.

 

     Členovia komisie pristúpili k otváraniu obálok a vyhodnoteniu podaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolenými poslancami.

 

Komisia konštatuje, že  k podanému oznámeniu

- JUDr.Jozefa Oraveca – nemá žiadne pripomienky

- Ing. Romana Konečného – nemá žiadne pripomienky

 

Poslanci

- Ing. Branislav Hámorník –  odpoveď v bode  B/6 písm. b1) nie je v súlade s bodom

                                              B/7 písm. a)

- Ing. Rút Olšiaková – neuviedla  príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní

                                     alebo činností v bode B/7 písm. b)

- Mgr. Slavomír Olšiak – neuviedol príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo

                                        činnosti v bode B/7 písm. b)

- PhDr. Martin Šebian, PhD. – nevyplnil bod B/3 a bod B/7 písm. a) a  b)

- Erika Lőrinčíková – neuviedla príjem v bode B/7 písm  b)

- Ing. Ján Danko – nepredložil vyplnené tlačivo  „Oznámenie funkcií...

 

Ad 3 /

Členovia komisie hlasovali za uznesenie

Za    6    Proti   0   zdržal sa   0

 

Prijatie uznesenia

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec

 

A. Ukladá

predsedovi komisie  vyzvať poslancov

A.1/ Ing. Branislava Hámorníka, Ing. Rút Olšiakovú, Mgr. Slavomíra Olšiaka, PhDr.

        Martina Šebiana, PhD., Eriku Lőrinčíkovú o doplnenie údajov do predložených

        „Oznámení...“ do 14 dní od vyzvania

A. 2/ Ing. Jána Danku – predložiť vyplnené „Oznámenie funkcií...“  za rok 2013 do

         28. 2. 2015

Zodpovedný: v texte

Termín: ihneď

 

 

 

Zapísala: Dókušová

 

 

                                                                             Mgr. Branislav Hrdlička v. r.

                                                                                 predseda komisie


 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 26. januára 2015


Prítomní: Ing. Rút Olšiaková, MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Juraj Pelč, MUDr. Zaher

                Mahmoud, MUDr. Rudolf Slivka

Ospravedlnený: Mgr. Branislav Hrdlička

 

Program:

Otvorenie
Voľba predsedu a podpredsedu komisie
Vypracovanie plánu zasadnutí komisie na I. polrok 2015
Rôzne
Uznesenie

 

Ad 1/ Otvorenie

          Zapisovateľka komisie privítala členov komisie.  Z 8 členov komisie zasadnutia

          sa zúčastnilo 5 členov, čím je komisia uznášaniaschopná.

 

 Ad 2/ Voľba predsedu a podpredsedu komisie

           Vzhľadom k tomu, že mestské zastupiteľstvo v Lučenci na svojom zasadnutí

           dňa 13. 1. 2015  volilo do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone

           funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec len jej členov, je potrebné

           z týchto členov na dnešnom zasadnutí  zvoliť predsedu a podpredsedu

           komisie.

           Členovia komisie navrhli za predsedu komisie Mgr. Branislava Hrdličku

            Hlasovanie:    Za   5        Proti  0     Zdržal sa   0

            Členovia komisie navrhli za podpredsedu komisie Ing. Rút Olšiakovú.

            Hlasovanie:    Za   5        Proti  0      Zdržal sa  0

 

 Ad 3/ Vypracovanie plánu zasadnutí komisie na I. polrok 2015

           Vzhľadom k tomu, že predseda komisie Mgr. Hrdlička bol ospravedlnený  zo

            zasadnutia komisie, vedením  zasadnutia komisie sa ujala Ing. Olšiaková.

            Pristúpilo sa k vypracovaniu plánu zasadnutí komisie na I. polrok 2015, ktorý

            je potrebný do 31. 1. 2015 predložiť p. primátorke.

 

Ad 4/  Rôzne

           Zapisovateľka komisie rozdala členom komisie Ústavný zákon č. 357/2004

           Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

           na preštudovanie, nakoľko sa ním budú riadiť v svojej činnosti komisie.

 

 Ad 5/  Prijatie uznesení      

 

           Uznesenie č. 1/2015

           K bodu programu:            Voľba predsedu a podpredsedu komisie

                                                                      

           Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

           funkcionárov  Mesta Lučenec

     

           A. Volí

           A.1/  za predsedu komisie Mgr. Branislava Hrdličku

           A.2/  za podpredsedu komisie Ing. Rút Olšiakovú

 

            Uznesenie č. 2/2015

            K bodu programu:     Vypracovanie plánu zasadnutí komisie na I. polrok 2015

                                                                      

            Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

            funkcionárov Mesta Lučenec

 

            A. Schvaľuje

                 Plán zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

                 verejných funkcionárov Mesta Lučenec na I. polrok 2015

   

 

 

Zapísala: K. Dókušová

 

 

                                                                             Mgr. Branislav Hrdlička

                                                                                   Predseda komisie

 

 

                                                                                 Ing. Rút Olšiaková v.r.

                                                                                Podpredseda komisie

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           


 

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 10. júna 2014


Prítomní:  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík,  Norbert Krišta,  MUDr. Zaher     

                 Mahmoud,   MUDr. Rudolf Slivka

Neprítomní:  JUDr. Pavol Krokoš,  MUDr. Karol Mičko, Ing. Eva Balážová, PhD.,

                      Ing. Miroslav Klochan

 

Program:      1. Vyhodnotenie „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových

                          pomerov“ za rok 2013 primátorky a poslancov MsZ.

                       2. Vyhodnotenie „Kópií daňových priznaní k dani z príjmov fyzických

                          osôb za rok 2013, alebo potvrdení o podaných daňových priznaniach                     

                           k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2013, alebo iného dokladu

                           vydávaného na daňové účely, potvrdzujúceho  sumu príjmov, ktoré

                           získali v roku 2013  primátorka a poslanci MsZ.

 

     Komisia bola zvolaná za účelom vyhodnotenia „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za rok 2013 a  „Kópií daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2013, alebo potvrdení o podaných daňových priznaniach k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2013, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely potvrdzujúceho sumu príjmov, ktoré získali v roku 2013 primátorka a poslanci MsZ .

 

     Zapisovateľka komisie oboznámila členov komisie, že ku dňu zasadnutia komisie

bolo doručených 25 „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových

pomerov za rok 2013 „ /od primátorky a poslancov MsZ/

MUDr. Ondrej Balco si túto povinnosť nesplnil.

bolo doručených 24 „Kópií daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb

za rok 2013, alebo potvrdení o podaných daňových priznaniach k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely

potvrdzujúci sumu príjmov fyzických osôb za rok 2013“ od primátorky a poslancov

MUDr. Ondrej Balco si túto povinnosť nesplnil.

poslanec Mgr. Hrdlička požiadal Daňový úrad v Lučenci o predĺženie termínu

podania daňového priznania do 30. 6. 2014 – o čom doložil doklad.

           Daňové priznanie za rok 2013 p. Hrdličku bude prehodnotené  na zasadnutí

           komisie 1. 7. 2014.

 

Komisia pristúpila k otváraniu obálok.

 

Záver:

Členovia komisie nemali pripomienky k predloženým  dokladom.

 

Uznesenie č. 1/2014

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mesta Lučenec

 

U k l a d á

predsedovi komisie

a/ vyzvať MUDr. Ondreja Balca predložiť komisii vyplnené tlačivo „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2013“ a kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb... za rok 2013

Zodpovedný: v texte

Termín: ihneď

 

 

 

Zapísala : Dókušová

 

 

 

                                                                      Mgr. Branislav Hrdlička

                                                                          Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 21. mája 2013

Prítomní:  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ing. Miroslav Klochan,  Norbert  
                 Krišta,  MUDr. Zaher Mahmoud,   MUDr. Rudolf Slivka
Ospravedlnená: Ing. Eva Balážová PhD.
Neprítomní:  JUDr. Pavol Krokoš,  MUDr. Karol Mičko

Program:      1. Vyhodnotenie „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
                          pomerov“ za rok 2012 primátorky a poslancov MsZ.
                      2. Vyhodnotenie „Kópií daňových priznaní k dani z príjmov fyzických 
                          osôb za rok 2012, alebo potvrdení o podaných daňových priznaniach                     
                           k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2012, alebo iného dokladu 
                           vydávaného na daňové účely, potvrdzujúceho  sumu príjmov, ktoré
                           získali v roku 2012  primátorka a poslanci MsZ.

     Komisia bola zvolaná za účelom vyhodnotenia „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za rok 2012 a  „Kópií daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2012, alebo potvrdení o podaných daňových priznaniach k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2012, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely potvrdzujúceho sumu príjmov, ktoré získali v roku 2012
primátorka a poslanci MsZ a „Oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu
funkcie primátora.

     Zapisovateľka komisie oboznámila členov komisie, že ku dňu zasadnutia komisie
- bolo doručených 26 „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za rok 2012 „ /od primátorky a poslancov MsZ/
- bolo doručených 26 „Kópií daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb
za rok 2012, alebo potvrdení o podaných daňových priznaniach k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov fyzických osôb za rok 2012“ od primátorky a poslancov
     
Komisia pristúpila k otváraniu obálok.

Záver:
Členovia komisie nemali pripomienky k predloženým  dokladom. 


Zapísala: K. Dókušová


                                                                          Mgr. Branislav Hrdlička
                                                                             predseda komisie


 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 4. júla 2012

Prítomní: Mgr. Branislav Hrdlička, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Dušan Ilčík, Norbert
                Krišta, MUDr. Zaher Mahmoud
Neprítomní:  Ing. Eva Balážová, PhD., JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Karol Mičko,
                     MUDr. Rudolf Slivka

Program: 1. Vyhodnotenie „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
                    pomerov za rok 2011“ poslancov MsZ.
                 2. Vyhodnotenie „Kópií daňových priznaní k dani z príjmov fyzických
                     osôb, alebo potvrdení o podaných daňových priznaniach k dani z príj-
                     mov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové úče-
                     ly, potvrdzujúci sumu príjmov , ktoré získali v roku 2011 poslanci MsZ.

     Komisia bola zvolaná za účelom vyhodnotenia „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za rok 2011 a „Kópií daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo potvrdení o podaných daňových priznaniach k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely, potvrdzujúceho sumu príjmov za rok 2011“ poslancov, ktorí tieto nepredložili do zasadnutia komisie 16. 5. 2012.

     Zapisovateľka komisie oboznámila členov komisie, že ku dňu zasadnutia komisie všetci poslanci, ktorí nepredložili „Oznámenia funkcií...“ a „Kópie daňových priznaní...“ za rok 2011 do zasadnutia prvej komisie 16. 5. 2012 tieto doručili.

Komisia pristúpila k otváraniu obálok.

     Členovia komisie nemali pripomienky k predloženým dokladom.

Zapísala: Klára Dókušová, zapisovateľka


                                                                  Mgr. Branislav Hrdlička
                                                                      predseda komisie


 

Zápisnicazo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 16. mája 2012


Prítomní:  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ing. Miroslav Klochan,  Norbert  
                 Krišta,  MUDr. Zaher Mahmoud,  MUDr. Karol Mičko,  MUDr. Rudolf Slivka
Neprítomní: Ing. Eva Balážová PhD., JUDr. Pavol Krokoš              

Program:      1. Vyhodnotenie „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
                          pomerov“ za rok 2011 primátorky a poslancov MsZ.
                      2. Vyhodnotenie „Kópií daňových priznaní k dani z príjmov fyzických 
                          osôb za rok 2011, alebo potvrdení o podaných daňových priznaniach                     
                           k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2011, alebo iného dokladu 
                           vydávaného na daňové účely, potvrdzujúceho  sumu príjmov, ktoré
                           získali v roku 2011  primátorka a poslanci MsZ.
                       3. Vyhodnotenie „Oznámenia verejného funkcionára po skončení
                           výkonu funkcie /po uplynutí 1 roka/ za rok 2011 bývalého primátora
                           mesta.


     Komisia bola zvolaná za účelom vyhodnotenia „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za rok 2011 a  „Kópií daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2011, alebo potvrdení o podaných daňových priznaniach k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2011, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely potvrdzujúceho sumu príjmov, ktoré získali v roku 2011
primátorka a poslanci MsZ a „Oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu
funkcie primátora.

     Zapisovateľka komisie oboznámila členov komisie, že ku dňu zasadnutia komisie
- bolo doručených 23 „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za rok 2011 „ /od primátorky a poslancov MsZ/
- poslanci Ján Jackuliak, MUDr. Ondrej Balco, JUDr. Pavol Krokoš si túto povin-
nosť nesplnili
- bolo doručených 19 „Kópií daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb
za rok 2011, alebo potvrdení o podaných daňových priznaniach k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov fyzických osôb za rok 2011“ od primátorky a poslancov
- poslanci Ing. Pavol Balážik,  MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Pavol Baculík, Ján
Jackuliak, JUDr. Dušan Ilčík, MUDr. Ondrej Balco, JUDr. Pavol Krokoš si túto
povinnosť nesplnili
      -    bývalý primátor Ing. Milan Marko doručil „Oznámenie verejného funkcionára
           po skončení výkonu funkcie“

 

     
Komisia pristúpila k otváraniu obálok.

     Členovia komisie nemali pripomienky k predloženým  dokladom. 

      Komisia uložila predsedovi vyzvať poslancov, ktorí nepredložili doklady – „Oznámenia funkcií...“ a „Potvrdenia o podaných daňových priznaniach...“ aby tak  urobili do 30. 5. 2012.

Komisia prijala uznesenie

                                                                     Uznesenie č. 1/2012 z 16. 5. 2012

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta  
I. u k l a d á    predsedovi komisie  vyzvať
   A / poslancov MUDr. Ondreja Balca, JUDr. Pavla Krokoša a Jána Jackuliaka aby
        doručili  „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za
         rok 2011 v termíne do 30. 5. 2012 zapisovateľke komisie
   B/   poslancov  Ing. Pavla Balážika, Mgr. Pavla Baculíka, JUDr. Dušana Ilčíka,
         MUDr. Rudolfa Slivku, Jána Jackuliaka, MUDr. Odreja Balca, JUDr. Pavla Kro-
         Koša aby doručili „Kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb,
         za rok 2011, alebo potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov
         fyzických osôb za rok 2011, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvr-
         dzujúci sumu príjmov za rok 2011 v termíne do 30. 5. 2012 zapisovateľke ko-
         misie

   Zodpovedný: v texte
   Termín: 18. 5. 2012                                                                                    

 


Zapísala: K. Dókušová


                                                                          Mgr. Branislav Hrdlička
                                                                             predseda komisie


 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 12. mája 2011

Prítomní: Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ing. Miroslav Klochan, MUDr. Zaher Mahmoud, JUDr. Pavol Krokoš, Ing. Eva Balážová, PhD.
 

P r o g r a m : 1. Vyhodnotenie podaných „daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2010, potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2010, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely, potvrdzujúceho i sumu príjmov, ktoré získali v roku 2010 primátorka a poslanci MsZ

2. Vyhodnotenia „Oznámenia funkcií, zamestnaní a činností a majetkových pomerov... za rok 2010“ poslanca MUDr. Ondreja Balca

Ad 1/
Komisia bola zvolaná za účelom vyhodnotenia „daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov fyzických osôb za rok 2010 primátorky a poslancov MsZ.

Zapisovateľka komisia oboznámila členov komisie, že ku dňu zasadnutia komisie bolo doručených 25 „priznaní, potvrdení....“ /od primátorky a 24 poslancov/ poslanec MUDr. Rudolf Slivka nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona /do zasadnutia komisie nepredložil doklad/

Komisia pristúpila k otváraniu obálok a prehodnoteniu „daňových priznaní, potvrdení...“

Členovia komisie nemali pripomienky k predloženým dokladom. Komisia uložila predsedovi komisie vyzvať MUDr, Slivku, aby v termíne do 15. 6. 2011 predložil uvedený doklad.

Ad 2/
Komisia vyhodnotila podané „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2010“ poslanca MUDr. Ondreja Balca.

Komisia nemala pripomienky k predloženému „Oznámeniu...“

Komisia prijala uznesenie

Uznesenie č. 2/2011 z 12. 5. 2011

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta u k l a d á predsedovi komisie vyzvať MUDr. Rudolfa Slivku, aby predložil doklad potvrdzujúci sumu príjmov za rok 2010 do 15. 6. 2011.
Zodpovedný: v texte
Termín: do 20. 5. 2011

 

Zapísala: K. Dókušová

Mgr. Branislav Hrdlička
predseda komisie


 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného poriadku pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 7. apríla 2011

Prítomní: Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ing. Miroslav Klochan, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Rudolf Slivka, MUDr. Karol Mičko

Ospravedlnená Ing. Eva Balážová, PhD.

P r o g r a m : 1. Vyhodnotenie „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ primátorky a poslancov MsZ
2. Rôzne

Ad 1/
Komisia bola zvolaná za účelom vyhodnotenia „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov...“, ktoré primátorka mesta a poslanci MsZ mali vyplniť a doručiť v zalepenej obálke na mestský úrad zapisovateľke komisie v zmysle čl. 4 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov do 30 dní odo dňa ujatia sa výkonu verejnej funkcie.

Zapisovateľka komisie oboznámila členov komisie, že ku dňu zasadnutia komisie
- bolo doručených 25 „Oznámení...“ /od primátorky a 24 poslancov/
- poslanec MUDr. Ondrej Balco nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona /do zasadnutia komisie nepredložil vyplnené tlačivo/

Komisia pristúpila k otváraniu obálok a prehodnoteniu „Oznámení...“

Členovia komisie nemali pripomienky k predloženým „Oznámeniam...“

Komisia prijala uznesenie

Uznesenie č. 1/2011 z 7. 4. 2011

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta u k l a d á členovi komisie Ing. Miroslavovi Klochanovi vyzvať MUDr. Ondreja Balca, aby predložil vyplnené tlačivo „Oznámenie funkcií...“ zapisovateľke komisie.
Zodpovedný: v texte
Termín: do 15. 5. 2011


Ad 2/ Rôzne

Predseda komisie oznámil členom komisie termín ďalšieho zasadnutia 12. máj 2011 o 15.00 hod., kedy budú prehodnotené podané daňové priznania, príp. potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získali primátorka a poslanci MsZ v roku 2010 /pozvánky na zasadnutie budú zaslané/.

Zapísala: Dókušová

 

Mgr. Branislav Hrdlička
predseda komisie
 


 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Lučenec, konaného dňa 18. januára 2011

Prítomní: Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Ing. Miroslav Klochan, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Rudolf Slivka, Ing. Eva Balážová, PhD., Norbert Krišta

P r o g r a m : 1. Voľba predsedu komisie
2. Plán zasadnutí a činností komisie
3. Rôzne

Ad 1/ Za predsedu komisie bol jednohlasne zvolený Mgr. Branislav Hrdlička.

Predseda komisie sa ujal funkcie a pristúpil k ďalšiemu bodu programu.

Ad 2/ Plán zasadnutí a činností komisie
Zasadnutie 24. 3. 2011 o 15.00 hod.
- Vyhodnotenie „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za rok 2010 predložených primátorkou mesta a poslancami mestského zastupiteľstva.

Zasadnutie 12. 5. 2011 o 15.00 hod.
- Vyhodnotenie podaných daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely za rok 2010 primátorkou a poslancami MsZ.


V prípade potreby budú zvolávané i ďalšie zasadnutia.

Ad 3/ Zapisovateľka komisie informovala členov, že pani primátorka na 20. 1. 2011 zvolala zasadnutie predsedov a zapisovateľov komisií.


Zapísala : K. Dókušová

Mgr. Branislav Hrdlička v.r.
predseda komisie
 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka