Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Novinky z EÚ - 2013

Jesenný Eurobarometer – hospodárstvo vidíme optimistickejšie /20.12.2013/
Dnes vyšli výsledky jesenného Eurobarometra, zber údajov prebehol v novembri a odpovedalo spolu 32 409 ľudí zo všetkých 28 členských štátov a z 5 kandidátskych krajín .
Z údajov vychádza, že európania začínajú vnímať hospodársku situáciu o niečo optimistickejšie. Viac ako polovica - 51 % - uviedla, že budúcnosť EÚ vidí optimisticky (na jar 2013 to bolo 49 %). Celkovo 43 % občanov sa domnieva, že EÚ sa uberá správnym smerom, aby prekonala krízu a vedela čeliť novým globálnym výzvam.
Ako problem je naďalej vnímaná vysoká nezamestnanosť (tvrdí 49%), celková hospodárska situácia (33 %) a inflácia (20 %).
Podpora menovej únie a eura sa nezmenila, stojí za nimi viac ako polovica Európanov (52 %). V 21 členských štátoch sa absolútna väčšina respondentov vyjadrila v prospech eura, pričom najvyššie úrovne boli zaznamenané v Luxembursku (79 %), v Slovinsku (78 %), na Slovensku (78 %), v Estónsku (76 %) a vo Fínsku (75 %).
Viac: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1294_sk.htm
Prieskum aj s tabuľkami nájdete tu: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_en.htm


Zakazujeme klonovanie a upravujeme nové potraviny /18.12.2013/
Európska komisia prijala tri návrhy predpisov o klonovaní zvierat a nových potravinách, vďaka ktorým sa v tejto oblasti zaručí právna istota.
Dva z návrhov zakážu klonovanie hospodárskych zvierat, ako aj dovoz ich klonov, zakáže sa aj predaj potravín z klonov zvierat. Zavedú sa aj opatrenia, aby sa potraviny ako mäso alebo mlieko klonov zvierat neuvádzali na trh EÚ.
Cieľom týchto návrhov je reagovať na otázku dobrých životných podmienok zvierat a etické problémy súvisiace s používaním klonovania.
Klonovanie sa nezakazuje napríklad na účely výskumu, zachovania vzácnych plemien a ohrozených druhov alebo pri používaní zvierat na výrobu liekov a zdravotníckych pomôcok.
Čo sa týka potravín, nové potraviny budú podliehať jednoduchšiemu, jasnejšiemu a efektívnejšiemu postupu povoľovania, ktorý bude centralizovaný na úrovni EÚ, čo urýchli ich vstup na trh,
Tieto návrhy teraz posúdi Rada EÚ = členské štáty a Európsky parlament. Účinnosť pravdepodobne nadobudnú najskôr v roku 2016.
Celá tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1269_sk.htm
Otázky a odpovede: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1170_en.htm


Potrebujeme čistejší vzduch /18.12.2013/
Na následky znečistenia vzduchu zomrie v EÚ ročne asi 400 000 ľudí. Znečistenie negatívne vplýva aj na kvalitu života, pretože vyvoláva dýchacie problémy a astmu, čo nepriamo vedie k vysokým nákladom na zdravotnú starostlivosť. Komisia preto prichádza s opatreniami, vďaka ktorým by sme znečisťovanie mohli obmedziť.
Dnes prijatý balík pozostáva z niekoľkých zložiek. Patrí sem:
- program Čisté ovzdušie pre Európu obsahuje napríklad podporné opatrenia, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách, podporu výskumu a inovácií, a presadzovanie medzinárodnej spolupráce,
- revízia smernice o národných emisných stropoch s prísnejšími emisnými stropmi pre 6 hlavných znečisťujúcich látok a
- návrh novej smernice na zníženie znečisťovania zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, akými sú elektrárne pre obytné štvrte alebo veľké budovy a malé priemyselné zariadenia.
A čo to prinesie? do roku 2030
- zabránime 58 000 predčasných úmrtí,
- zachránime 123 000 km2 ekosystémov pred znečistením dusíkom (viac ako polovica územia Rumunska),
- záchrana 56 000 km2 chránených oblastí Natura 2000 (viac ako celé územie Chorvátska) pred znečistením dusíkom,
- záchrana 19 000 km2 lesných ekosystémov pred okysľovaním.

Samotné zlepšenie verejného zdravia ušetrí spoločnosti 40 až 140 miliárd eur na externých nákladoch.


Zisťovali sme spokojnosť občanov so železnicami /16.12.2013/
So železničnými službami vo svojej krajine je spokojných 58 % Európanov. Zároveň treba dodať, že vlaky využíva pomerne málo Európanov - iba jedna štvrtina.
Bleskový prieskum Eurobarometer skúmal oblasti ako jednoduchosť zakúpenia cestovných dokladov, úroveň čistoty staníc, spoľahlivosť cestovných poriadkov, vybavovanie sťažností či dostupnosť vlakových staníc pre osoby so zníženou pohyblivosťou.
Celková miera spokojnosti, pokiaľ ide o jednoduchosť kúpy lístka, sa od roku 2011 nezlepšila (78 % spokojnosť). Naďalej nedostatočná je spokojnosť s poskytovaním informácií počas cesty vlakom, najmä v prípade meškania (menej ako 50 % spokojnosť).
Kde nastalo zlepšenie je spokojnosť s vybavovaním sťažností, tá sa od roku 2011 zvýšila o 11 percentuálnych bodov, čo predstavuje prvé výsledky uplatňovania práv cestujúcich.
Výsledky prieskumu ukazujú, že treba vynaložiť väčšie úsilie, aby sa pre zákazníka stali železnice prijateľnejším spôsobom dopravy.

Celá tlačová správa tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1239_sk.htm

Prieskum k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#382a


Pri lete už nemusíte vypínať elektroniku /09.12.2013/
Aktualizujeme pravidlá na používanie elektronických zariadení (tablety, smartfony, el.čítačky) v lietadlách. EASA (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva) potvrdzuje, že tieto zariadenia môžu ostať zapnuté v „režime lietadlo“ (teda v režime, keď elektronické zariadenie nevysiela), a to aj počas rolovania, vzletu a pristávania, bez toho aby ohrozovali bezpečnosť. Je to po prvýkrát čo bude dovolené používanie osobných elektronických zariadení v režime lietadlo vo všetkých fázach letu. Doteraz smeli cestujúci používať tieto zariadenia v režime lietadlo počas letu, nie však počas rolovania, vzletu a pristávania.
Očakáva sa, že letecké spoločnosti na základe prijatých usmernení aktualizujú svoje prevádzkové predpisy v najbližších týždňoch. Pripomíname však, že za každých okolností treba poslúchať bezpečnostné pokyny posádky priamo v lietadle.
Viac info:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1218_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1100_sk.htm


Tvorivá Európa: nový program pre odvetvia kultúry a tvorivej činnosti v Európe /06.12.2013/
Európa čelí výzvam, ktoré sa často nedajú účinne riešiť na úrovni jednotlivých členských štátov. Odvetvia kultúry a tvorivej činnosti predstavujú dobrý príklad toho, čo možno dosiahnuť spoločným využívaním našich zdrojov a spoluprácou, aby sme prekonali nadnárodné problémy – a využili možnosti, ako rozšíriť európske kultúrne pôsobenie na celosvetovej úrovni.
Odvetvia kultúry a tvorivej činnosti predstavujú v súčasnosti 4,5 % HDP EÚ a zamestnávajú viac ako 8 miliónov ľudí. Odvetvia kultúry a tvorivej činnosti čelia trom hlavným výzvam pri plnohodnotnom využívaní jednotného trhu a možností, ktoré vznikli v dôsledku globalizácie a prechodu na digitálne technológie. Prvou je, že európska mapa je charakterizovaná množstvom kultúr a jazykových oblastí, ktoré so sebou prinášajú roztrieštenosť kultúrneho priestoru, čo obmedzuje príležitosti tvorivých profesionálov na dosiahnutie publika aj mimo svojej domovskej základne. Druhou je, že globalizácia a digitalizácia dramaticky menia spôsob, akým sa umenie tvorí, sprístupňuje a distribuuje. Spôsob, akým publikum reaguje na umenie a akým kultúrne inštitúcie získavajú svojich zákazníkov, sa takisto stále mení.
Treťou výzvou je chronicky nedostatočný prístup týchto odvetví k finančným prostriedkom. Banky v dôsledku absencie hlbších poznatkov zvyčajne považujú tvorivé podniky za „rizikové“, ak ide o žiadosti o úver. Napríklad je zriedkavé, že úverová inštitúcia má dostatok skúsenosti pri posudzovaní hodnoty nehmotného majetku, ako sú práva duševného vlastníctva. Odpoveďou Európskej únie na tieto výzvy a príležitosti bol návrh komplexnej stratégie pre odvetvia kultúry a tvorivej činnosti a nový program Tvorivá Európa, ktoré boli nedávno schválené Európskym parlamentom (19. novembra).
Tento nový program s rozpočtom 1,46 mld. EUR  na ďalších sedem rokov – čo je o 9 % viac než v súčasnosti – má začať v januári.
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/slovensko/news/tvoriva_europa_novy_program_sk.htm

 

Sedem z desiatich občanov EÚ sa domnieva, že pomoc rozvojovým krajinám prináša úžitok aj im /26.11.2013/
Podľa 66 % občanov EÚ by riešenie chudoby v rozvojových krajinách malo byť jednou z hlavných priorít Európskej únie. Sedem z desiatich ľudí (69 %) sa domnieva, že pomoc týmto krajinám je dobrá aj pre EÚ, pričom prináša úžitok aj jej občanom. Toto sú niektoré kľúčové výsledky prieskumu Eurobarometra, ktorý sa zverejnil pri príležitosti Európskych rozvojových dní v Bruseli (26. — 27. novembra). Napriek hospodárskym ťažkostiam je čoraz viac občanov EÚ ochotných platiť viac za potraviny a výrobky, ktoré podporujú rozvojové krajiny (48 % respondentov, čo od roku 2012 predstavuje zvýšenie o 4 percentuálne body). 83 % respondentov si myslí, že je dôležité pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách a 61 % sa domnieva, že by sa táto pomoc mala zvýšiť.

Viac informácií tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1131_sk.htm


Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách: Európska komisia bojuje proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov /26.11.2013/
Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách Európska komisia v strategickej správe informovala o svojich nových krokoch v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v Európskej únii a iných krajinách. Táto praktika, ktorá je medzinárodne považovaná za porušovanie ľudských práv žien a za jednu z foriem zneužívania detí, podľa odhadov postihuje len v samotnej EÚ asi 500 000 obetí, pričom celosvetovo je to viac než 125 miliónov osôb. Komisia s cieľom bojovať proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v budúcnosti naplno využije finančné prostriedky EÚ, aby pomohla predchádzať tomuto konaniu, zlepšila podporu obetiam, podporila zdravotníkov a presadzovanie vnútroštátnych zákonov proti tejto praxi a zároveň zlepšila ochranu ohrozených žien v rámci európskych predpisov o azyle.
Viac informácií tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1153_sk.htm


Nový Eurobarometer: Európania pociťujú hrozbu počítačovej kriminality /22.11.2013/
Používatelia internetu v EÚ sú stále veľmi znepokojení hrozbou počítačovej kriminality. Vyplýva to z uverejneného prieskumu Eurobarometer. 76 % respondentov v prieskume uviedlo, že riziko, že sa stanú obeťami počítačovej kriminality, sa za posledný rok zvýšilo. Oproti podobnému prieskumu z roku 2012 ide o mierny nárast.
Zatiaľ čo 70 % používateľov internetu v celej EÚ si verí, že dokážu internet používať na nakupovanie online alebo uskutočňovanie internet bankingu, asi len 50 % tak aj skutočne robí. Táto výrazná medzera poukazuje na negatívny vplyv počítačovej kriminality na jednotný digitálny trh, pričom dve najväčšie obavy pri uskutočňovaní činností online sa týkajú zneužívania osobných údajov (spomenulo ho 37 % respondentov) a bezpečnosti internetových platieb (35 %).
Viac informácií nájdete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1130_sk.htm


Budovanie dôvery v justičné systémy v Európe: fórum Assises de la Justice o budúcnosti justičnej politiky EÚ /21.11.2013/
Ako bude justičná politika EÚ vyzerať v roku 2020? Práve na túto tému sa dnes otvára významná konferencia s názvom Assises de la Justice, ktorú Európska komisia organizuje 21. a 22. novembra v Bruseli. Východiskovým bodom týchto úvah je balík piatich dokumentov na rokovanie, ktoré predložila Komisia a ktoré sa týkajú európskeho občianskeho, trestného a správneho práva, ako aj právneho štátu a základných práv v EÚ. V týchto dokumentoch sa prezentujú myšlienky a otázky o možných opatreniach v oblasti justičnej politiky EÚ v nasledujúcich rokoch. Cieľom je posilniť základy, na ktorých stojí Európska únia, a dobudovať európsky priestor spravodlivosti v záujme európskych občanov a podnikov.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1117_sk.htm


Zelená pre Erasmus+ - granty na rozvoj zručností a zamestnateľnosti /19.11.2013/
Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, má začať v januári 2014. Je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Jeho rozpočet je 14,7 miliardy EUR1 - o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti.
Tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_sk.htm a viac informácií: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1008_sk.htm.


TEN-T – Lepšie prepojenie Európy cez dopravné koridory /16.10.2013/
Európska komisia vybrala celkovo 172 projektov, na ktoré v rámci spolufinancovania zo strany EÚ vyčlení v programe transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) takmer 1,6 miliardy EUR na ďalšie skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry v celej EÚ. V období 2014-2020 sa objem investícií do veľkých dopravných projektov strojnásobí na 26 mld. eur. Koridory zmodernizujú infraštruktúru, lepšie prepoja európske štáty a uľahčia prepravu osôb i tovaru. Zároveň sa posilní intermodálna doprava. Preprava tovaru v EÚ dynamicky rastie, očakávame, že do 2050 narastie o 80%. Platí jednoduchá rovnica - ak chceme rásť, musíme podporiť obchod a ak chceme obchodovať, potrebujeme plynulé dopravné spojenia. Tie európske oblasti, ktoré sa ocitnú mimo dobrého spojenia nebudú v dôsledku izolácie prosperovať.
V oblasti cestnej a železničnej dopravy bude Slovensko súčasťou Balticko-jadranského koridoru. SR súčasťou koridoru Rýn-Dunaj, ktorého chrbtovou kosťou je vodná cesta Mohan-Dunaj a ktorý vedie od centrálnych oblastí okolo Štrasburgu a Frankfurtu cez  južné Nemecko do Bratislavy a končí až v Čiernom mori, pričom jeho dôležité vetvy vedú do Žiliny, Košíc až po hranicu s Ukrajinou.
Mapu dopravných koridorov nájdete na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-941_sk.htm


Dobudovanie európskeho priestoru spravodlivosti /07. 10. 2013/

Európska komisia otvorila celoeurópsku diskusiu o budúcnosti justičnej politiky EÚ. Jej základom je balík piatich dokumentov z dielne Komisie, ktoré sa týkajú európskeho občianskeho, trestného a správneho práva, ako aj právneho štátu a základných práv v EÚ.
Do diskusie sa môže zapojiť ktokoľvek. Výzva na zasielanie príspevkov bude otvorená do konca roku 2013. Predbežné príspevky bude možné zasielať do 11. novembra. Dokumenty Komisie a predbežné príspevky budú potom predmetom diskusie na Európskom fóre o budúcnosti justičnej politiky EÚ, ktoré sa bude konať 21. a 22. novembra v Bruseli (pozri program v prílohe). Vystúpia na ňom významní rečníci vrátane ministrov jednotlivých štátov, poslancov Európskeho parlamentu, sudcov Európskeho súdneho dvora a vnútroštátnych najvyšších súdov, akademikov a popredných predstaviteľov právnej profesie. Na tomto podujatí sa môžu zúčastniť aj novinári, ktorí sa môžu zaregistrovať zaslaním e-mailu na túto adresu:Joshua.Salsby@ec.europa.eu.


Právo na právnika / 07.10.2013/

Rada ministrov schválila návrh EK, ktorý zaručuje všetkým občanom EÚ právo mať v trestnom konaní prístup k právnemu poradenstvu - od začiatku trestného konania az do jeho ukončenia. To všetko bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú.
Čo zaručujú nové pravidlá:
- prístup k advokátovi od začiatku policajného vypočúvania a počas celého trvania trestného konania,
- právo na dôverné stretnutia podozrivého s advokátom na primeranej úrovni s cieľom zabezpečiť skutočné vykonávanie práva na obhajobu,
- advokátovi sa umožní, aby zohrával počas vypočúvania aktívnu úlohu,
- podozrivý dostane možnosť komunikovať so svojou rodinou,
- podozrivý má v zahraničí možnosť byť v kontakte s konzulátom svojho štátu a prijímať návštevy,
- osobám, na ktoré bol vydaný európsky zatykač, sa poskytne možnosť právneho poradenstva v štáte, kde boli zadržané, aj v štáte, kde bol vydaný zatykač.
Členské štáty budú musieť túto legislatívu do troch rokov preniesť do svojich vnútroštátnych predpisov. Odhaduje sa, že po nadobudnutí účinnosti, sa bude toto právo uplatňovať pri 8 miliónoch trestných konaní ročne v 28 členských štátoch EÚ. Právo na prístup k advokátovi je treťou smernicou v sérii návrhov, ktoré vedú k zaručeniu minimálneho práva na spravodlivý proces v celej Únii. Právo na preklad a tlmočenie a právo na informácie v trestnom konaní už boli prijaté v minulosti.


Posúdime prekážky obmedzujúce prístup k regulovaným povolaniam /02.10.2013/

Začína hodnotenie vnútroštátnych predpisov o prístupe k regulovaným povolania. Regulované povolanie znamená, že prístup k nemu  je podmienené získaním špecifickej kvalifikácie alebo je chránené osobitným titulom, napr. farmaceuti alebo architekti. Príliš obmedzujúce podmienky prístupu k určitým povolaniam však môžu mladých ľudí odradiť alebo im dokonca zabrániť v prístupe na trh práce.
Zlepšenie prístupu k týmto povolaniam zjednodušením regulácií v členských štátoch, by uľahčilo mobilitu kvalifikovaných odborníkov v rámci jednotného trhu a cezhraničného poskytovania odborných služieb. To by mohlo mať pozitívny vplyv aj na zamestnanosť a posilnenie hospodárskeho rastu.
V oznámení sú zapracované požiadavky stanovené v revidovanej smernici o uznávaní odborných kvalifikácií. Oznámenie najprv predpokladá uplatňovanie transparentnosti: každý členský štát bude musieť poskytnúť zoznam povolaní, ktoré reguluje, a to aj na regionálnej úrovni. Komisia potom tento zoznam zverejní vo forme európskej mapy regulovaných povolaní, na ktorej bude jasne zobrazené, ktoré povolania a v ktorých krajinách sú regulované. Vďaka tejto mape by mal profesionál so záujmom pracovať v inom členskom štáte vedieť, aké podmienky si každá krajina kladie na prácu, o ktorú by sa chcel uchádzať. Potom sa jednotlivé prekážky a odlišnosti vyhodnotia.


25 rokov bystrého umu: EÚ oceňuje mladých vedcov /25.09.2013/

Najlepší mladí vedci Európy sa 24. septembra 2013 stretli v Prahe na 25. ročníku súťaže EÚ pre mladých vedcov (EUCYS). 126 sľubných mladých vedcov vo veku od 14 do 21 rokov predstavilo svoje projekty v nádeji, že urobia dojem na medzinárodnú porotu. Víťazi si rozdelili finančnú odmenu v celkovej výške 54 500 EUR, ako aj iné ceny, napríklad vedecké pobyty. Tri prvé ceny, každá vo výške 7000 EUR, boli udelené Perttu Pölönenovi z Fínska za projekt „Music A' Clock“, Ciare Judgeovej, Emer Hickeyovej a Sophie Healy-Thowovej z Írska za prácu "Štatistická analýza vplyvu diazotrofných baktérií na klíčivosť rastlín" a Frederickovi Turnerovi zo Spojeného kráľovstva za projekt „Genetika doma: konštrukcia PCR prístroja a ďalších zariadení na vybudovanie domáceho genetického laboratória". Tri druhé ceny putovali do Rakúska, Nemecka a Švajčiarska a tri tretie ceny získali projekty z Maďarska, Nemecka a Bieloruska.


Komisia spúšťa iniciatívu pod názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, ktorá má podporiť inovácie a digitálnu gramotnosť v školách a na univerzitách /25.09.2013/

Viac ako 60 % deväťročných školákov navštevuje školy, ktoré ešte nemajú digitálne vybavenie. Európska komisia dnes predstavuje akčný plán s názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, pomocou ktorého chce nájsť riešenie pre tento problém, ako aj pre iné digitálne problémy brániace školám a univerzitám v poskytovaní kvalitného vzdelávania a digitálnych zručností, ktoré bude do roku 2020 vyžadovať 90 % pracovných miest. Na podporu tejto iniciatívny dnes Komisia zriadila novú webovú stránku Open Education Europa, ktorá umožní študentom, odborníkom a inštitúciám vzdelávania spoločne a bezplatne využívať otvorené vzdelávacie zdroje.


Bezpečnejšie zdravotnícke pomôcky /24.09.2013/
Európska komisia dnes prijala dve opatrenia na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok. Ide o zavedenie konkrétnejších kritérií pre takzvané notifikované orgány zodpovedné za kontroly výrobcov zdravotníckych pomôcok. Takisto prinášame odporúčania objasňujúce úlohy, ktoré tieto orgány musia spĺňať pri auditoch a posúdeniach vykonávaných v odvetví zdravotníckych pomôcok. Do tejto skupiny výrobkov patrí okolo 10 000 rôznych výrobkov – od bežných náplastí až po kardiostimulátory.
Príklady prísnejších požiadaviek, ktoré sú výsledkom dnes prijatých opatrení:
Členský štát môže určiť notifikovaný orgán iba po „spoločnom posúdení“ odborníkmi z Komisie a z iných členských štátov. Správy z posúdenia musia byť sprístupnené všetkým ostatným členským štátom.
Členské štáty sú nútené v určitých intervaloch vykonávať dohľad nad notifikovanými orgánmi a monitorovať ich činnosť tak, aby sa zaručilo, že neustále spĺňajú dané požiadavky. V opačnom prípade musí členský štát zrušiť poverenie notifikovaného orgánu.


Oslava Európskej územnej spolupráce /18.09.2013/
Tento týždeň sa po celej EÚ predstavenia výsledky a prínosy medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce. Ide o široký rámec projektov, od tých čo napríklad združujú ľudí v Severnom Írsku s obyvateľmi hraničných území, cez spoločné aktivity prepájajúce napríklad rakúske a slovinské samosprávy až po rozsiahle dopravné a environmentálne stratégie, ktoré spájajú členské štáty EÚ s regiónmi povedzme na Balkáne. Už druhý rok sa vo viac ako 30 krajinách uskutoční vyše 100 podujatí s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o pozitívnom vplyve spolupráce prostredníctvom regionálnej politiky EÚ.
Európska územná spolupráca je pomerne malou časťou regionálnej politiky EÚ, ak však prejde súčasná dohoda o financovaní regionálnej politiky v rokoch 2014 – 2020, jej rozpočet sa zvýši na 8,9 miliardy EUR. V ďalšom období by sa regionálna politika mala viac zamerať na investície, ktoré vytvoria čo najlepšie podmienky pre budúci rast. Viac tu: http://www.ecday.eu/


Čo s tieňovým bankovníctvom? /04.09.2013/
Komisia dnes prijala oznámenie o tieňovom bankovníctve a navrhla nové pravidlá pre fondy peňažného trhu (FPT).
Oznámenie zhrňuje otázky, ktoré treba riešiť v súvislosti so systémom tieňového bankovníctva, ako aj už prijaté opatrenia na riešenie s ním spojených rizík. Ide napríklad o pravidlá riadenia hedge fondov, posilňovanie vzťahu medzi bankami a neregulovanými aktérmi a podobne.
Prioritou dnes predloženého materiálu je stanovenie rámca pre fondy peňažného trhu sídliace a fungujúce v Európe. Cieľom je zlepšiť ich profil likvidity a stabilitu.


A opäť veda - EÚ hľadá vakcínu proti chorobám prenášaným kliešťom - spolupracuje aj Slovensko /04.09.2013/
Európska únia spúšťa päťročný projekt na vývoj novej vakcíny, ktorá by zabránila prenosu chorôb po uhryznutí kliešťom. Projekt s názvom Antidote v hodnote 3 milióny eur je financovaný zo zdrojov Siedmeho rámcového programu pre výskum (RP7) a jeho konečným cieľom je znížiť výskyt nebezpečných chorôb prenášaných kliešťami, ktoré každoročne postihujú tisíce ľudí. Na projekte sa podieľa aj Ústav virológie Slovenskej akadémie vied (SR) spolu s vedeckými inštitúciami z celej Európy.


Obrovské rozdiely v cenách mobilných hovorov medzi členskými krajinami /06.08.2013/
Porovnali sme rozdiely v cenách miestnych hovorov, ktoré účtujú mobilný operátori. Najväčší rozdiel – 774 % –  je medzi najlacnejšou Litvou a najdrahším Holandskom. Takýto veľký rozdiel jasne ukazuje potrebu väčšieho dôrazu na vytvorenie na prehĺbenie jednotného trhu v oblasti telekomunikácií. V prípade iných kategórií základného tovaru a služieb na európskom jednotnom trhu sú cenové rozdiely ďaleko menšie. Napríklad liter mlieka kúpite kdekoľvek v EÚ za cenu medzi 0,69 a 0,99 eur, čo predstavuje cenový rozdiel 43 %. Príležitostné nákupy ako napr. iPad sa v celej EÚ cenovo líšia len o 11 %.
V septembri predstaví podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová nový balík, ktorého cieľom je posilniť jednotný trh s telekomunikáciami.
Viac tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-767_sk.htm


Nové pravidlá pre platobné služby v prospech spotrebiteľov a maloobchodníkov /24.07.2013/

Európska komisia prijala balík, ktorý obsahuje:

- novú smernicu o platobných službách („SPS2“) a
- návrh nariadenia o výmenných poplatkoch uplatňovaných na platobné transakcie realizované kartami.
Revidovaná smernica o platobných službách prináša viaceré nové dôležité prvky a zlepšenia platobného trhu EÚ napríklad Spotrebitelia budú lepšie chránení pred podvodmi, možným zneužitím a platobnými incidentmi. Návrh posilňuje aj práva spotrebiteľov, pokiaľ ide o prevody a poukazovanie peňazí mimo Európy alebo platby v menách iných, než je euro.

Nariadenie o výmenných poplatkoch spolu s revidovanou smernicou o platobných službách zavedie maximálne výšky výmenných poplatkov pre transakcie realizované spotrebiteľskými debetnými a kreditnými kartami a zakáže používať príplatky na tieto typy kariet. Príplatky predstavujú extra poplatky, ktoré si niektorí obchodníci účtujú za platby kartou a sú bežné napríklad pri nákupe leteniek. Keď sa pre výmenné poplatky nastavia pri spotrebiteľských kartách cenové stropy, náklady maloobchodníkov na kartové transakcie sa podstatne znížia a príplatky už nebudú odôvodnené.


Komisia posilňuje právnu ochranu dovolenkárov /09.07.2013/

Na ochranu dovolenkárov z EÚ slúžila až doteraz ako základ smernica EÚ o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb z roku 1990. Táto smernica zaručuje komplexnú ochranu spotrebiteľom, ktorí si rezervujú vopred stanovený balík dovolenkových služieb, ktorý obsahuje kombináciu napríklad letov, ubytovania v hoteli alebo prenájmu vozidla. Ochrana sa vzťahuje aj na právo dostať všetky potrebné informácie pred podpisom zmluvy, uistenie, že príslušná strana je zodpovedná za poskytnutie všetkých služieb, ktoré sú súčasťou balíka, a záruku zabezpečenia návratu do vlasti v prípade úpadku cestovnej agentúry.

Reformou sa okrem toho zvyšuje ochrana spotrebiteľov tým, že sa zvyšuje transparentnosť a posilňuje ochrana v prípade, že nastanú problémy. Aj podniky z nej budú mať úžitok, keďže Komisia zrušuje zastarané požiadavky na poskytovanie informácií, ako napríklad povinnosť dotlače katalógov, a zabezpečuje cezhraničné uznávanie vnútroštátnych systémov na ochranu v prípade platobnej neschopnosti.


Elektronická verejná správa /28.05.2013/

Dnes sa na našej pôde uskutočnil prezentácia porovnávajúcej štúdie eGovernment benchmark, ktorá vyhodnocuje úroveň elektronickej verejnej správy. Porovnávacia štúdia o elektronickej verejnej správe za rok 2013 (The eGovernment Benchmark 2012 study) sa uskutočnila medzi 28 000 používateľmi v 32 krajinách. Hlavnými zisteniami štúdie sú:

- Najpopulárnejšími službami bolo priznanie daní z príjmu (73 % požívateľov priznáva dane elektronicky), sťahovanie alebo zmena adresy (57 %) a prihlasovanie sa do vyššieho vzdelávania a/alebo žiadosti o študentské štipendiá (56 %).

- Zatiaľ čo 54 % opýtaných stále uprednostňovalo osobný kontakt alebo iné tradičné spôsoby, prinajmenšom 30 % z nich naznačilo, že by mohli byť stálymi používateľmi elektronickej verejnej správy, ak by boli poskytované relevantnejšie služby.

- 47 % používateľov elektronickej verejnej správy získalo od elektronických služieb, čo potrebovali, 46 % získalo želané výsledky iba čiastočne.

A ako je na tom Slovensko: V základných ukazovateľoch prieskumu používateľov sa naše čísla veľmi neodlišujú od priemerných hodnôt za celú EÚ. Približne 41 percent internetovej populácie používa elektronické služby. Slovenskí používatelia si na elektronických službách najviac cenia úsporu času, peňazí, flexibilitu a jednoduchosť. Kvalita služieb pre nich nie je až taká dôležitá dôležitá.V ukazovateľoch, ktoré merajú životné situácie, je Slovenská republika v hodnotení krajín na spodných priečkach. V hodnotení založenia podnikania a štúdium na vysokej škole sme na 30., respektíve 29. mieste z 32 hodnotených krajín. Najhoršie sme dopadli v hodnotení životnej situácie strata a hľadanie práce, kde uzatvárame rebríček hodnotených krajín. Príčinou zaostávania je nedostatočná ponuka vybudovaných elektronických služieb. Malý počet reálnych elektronických služieb  zatiaľ neumožňuje ich spájať tak, aby bolo možné vyriešiť komplexné životné situácie. Slovensko zaostáva aj v implementácií základných infraštruktúrnych komponentov ako je elektronická identifikácia a autentifikácia, základné registre alebo doručovanie a uchovávanie elektronických dokumentov. Vybudovanie a sprístupnenie týchto komponentov je základným predpokladom pre poskytovanie sofistikovaných elektronických služieb.


Politika súdržnosti: čo najlepšie využitie finančných prostriedkov EÚ na rast a zamestnanosť – pomoc zo strany Komisie /21.05.2013/
Európska komisia dnes navrhla opatrenia, ktoré sa týkajú využitia finančných prostriedkov EÚ na riešenie problému nezamestnanosti mládeže, podpory malých a stredných podnikov a financovania kľúčových infraštruktúrnych projektov. Slovenska sa týka jedno z opatrení, ktoré by nám a Rumunsku poskytlo viac času na využitie finančných prostriedkov v oblasti (kohéznej) politiky súdržnosti. Tým by bol umožnený lepší výber a implementácia strategických projektov, napríklad na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov ako aj zamestnanosti mladých ľudí. Opatrenie v tomto návrhu reaguje na žiadosť Európskej rady z februára týkajúcej sa budúceho rozpočtu EÚ, na základe ktorej Komisia mala preskúmať spôsoby na uľahčenie využitia finančných prostriedkov EÚ v Rumunsku a na Slovensku.

Nejde o nové financovanie, ide o zjednodušenie implementácie finančných prostriedkov viazaných v rámci politiky súdržnosti EÚ. Prostriedky v rámci politiky súdržnosti sú rozdelené na ročné sumy, ktoré je potrebné využiť v priebehu dvoch alebo troch rokov v závislosti od krajiny. Pravidlo je známe pod názvom „N+2 alebo N+3“, kde N predstavuje rok, v ktorom boli peniaze pridelené. Akákoľvek čiastka z ročnej sumy, o ktorú členský štát v rámci príslušného obdobia nepožiada, bude automaticky odpočítaná z pridelenej sumy a vráti sa do celkového rozpočtu EÚ.

Dnešným návrhom Komisie sa pravidlo N+3 predlžuje pre Rumunsko a Slovensko, inak by platnosť skončila v roku 2013. Dáva im väčšiu voľnosť na využitie a vrátenie finančných prostriedkov EÚ a znižuje riziko ich straty.


Zlacňujeme, sprehľadňujeme a sprístupňujeme bankové účty /10.05.2013/

EK predložila návrh smernice o transparentnosti a porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, prevode platobných účtov a prístupe k základnému platobnému účtu. Aj napriek jednotnému trhu nie je vždy jednoduché pre občanov otvoriť si bežný účet v inom štáte EÚ, či prejsť z jednej banky do druhej bez komplikácií. Návrh tejto smernice by mal tieto problémy riešiť.
Smernica sa zaoberá troma oblasťami:
- porovnateľnosť poplatkov za platobné účty – klientom bude poskytnutý štandardizovaný prehľad o poplatkoch za platobné účty, bude tu jednotná terminológia, takže bude ľahšie porovnať si ceny jednotlivých položiek. V roku 2009 EK porovnala ceny platobých účtov v celej 27ičke. Ročné náklady sa naprieč Európou pohybovali v rozmedzí €41.17 až €243.64. Nové pravidlá zavedú transparentnosť a porovnateľnosť poplatkov. V každom členskom štáte má existovať aspoň jedna nezávislá webová lokalita na porovnávanie, na ktorej by sa zhromažďovali informácie o účtovaných poplatkoch poskytovateľov plato


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka