Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vnútorné predpisy a nariadenia

ORGANIZAČNÝ PORIADOK Mestskej polície v Lučenci č . 04/2017

 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Mestskej polície v Lučenci

č . 04/2017

 

 

Na základe splnomocnenia v zmysle §4 zákona č. 564/1991 Zb. v platnom znení Mestské zastupiteľstvo v Lučenci určuje tento Organizačný poriadok Mestskej polície v Lučenci

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

1.1 Účelom tohto Organizačného poriadku Mestskej polície v Lučenci ( ďalej len „MsP“ ) je úprava organizácie Mestskej polície v Lučenci v zmysle zákona1.

 

Článok 2

Rozsah platnosti

 

2.1 Tento organizačný poriadok je záväzný pre príslušníkov MsP, ktorí sú zamestnancami Mesta Lučenec ( ďalej len „ príslušník“) ako aj pre tých občianskych zamestnancov Mesta, ktorí sú zaradení do organizačnej štruktúry mestskej polície a plnia povinnosti pri zabezpečovaní úloh MsP ( ďalej len „ občiansky zamestnanec“)

 

Článok 3

Územná pôsobnosť a sídlo Mestskej polície

 

3.1 Územná pôsobnosť MsP je daná katastrálnym územím mesta Lučenec, ktoré tvoria k.ú. Lučenec a k.ú. Opatová.

 

3.2 Mestská polícia v Lučenci sídli v budove na Námestí republiky 26 v Lučenci.

 

Článok 4

Personálna štruktúra MsP


4.1 Personálna štruktúra MsP je nasledovná:

náčelník MsP,

príslušník polície,

občiansky zamestnanec.

 

4.2 Počet osôb zaradených do jednotlivých kategórií je :

1 náčelník MsP,

22 príslušníkov polície,

6 občianskych zamestnancov, ktorými sú 1 administratívny pracovník a 5 zamestnancov chránenej dielne.

 

Článok 5

Organizačná štruktúra MsP

 

5.1 Organizačná štruktúra MsP Lučenec sa delí na dve hlavné zložky :

a) riadiaca a administratívna – ide o systém činností vzťahujúci sa na riadiacu a administratívnu zložku, ktorý je zameraný na riadenie výkonnej služby, evidencie policajných záznamov, objasňovanie priestupkov, spracovanie správ o činnosti a štatistických ukazovateľov a administratívne úkony. Riadiacu a administratívnu činnosť vykonávajú náčelník MsP a v jeho neprítomnosti zástupca náčelníka MsP alebo náčelníkom poverený príslušník. Do administratívnej zložky patria aj občianski zamestnanci – administratívna pracovníčka.
b) výkonná - je uskutočňovaná všetkými príslušníkmi MsP v jednotlivých zmenách a je vykonávaná prostredníctvom :

hliadkovej činnosti, ktorá je vykonávaná pešo alebo motorizovane tak, aby policajný
výkon bol efektívny a zaručoval predchádzanie kriminálnej činnosti v meste
(prevencia),

vyhľadávacej činnosti, ktorou sa rozumie vyhľadávanie čiastočne známych i neznámych príčin výskytu priestupkov a ich páchateľov za účelom ich zistenia a vyvodenia opatrení na udržiavanie verejného poriadku a ochranu občanov a ich majetku,

zásahovej činnosti, ktorá je vykonávaná príslušníkmi MsP, ktorí vykonávajú hliadkovú činnosť motorizovane a je vykonávaná v prípade zistenia, príp. podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu alebo prečinu na základe oznámenia, prípadne vlastného zistenia.

kriminálno – preventívnej činnosti, štatistiky a analýzy, ktorou sa rozumie vykonávanie osvety a výchovy verejnosti a iných činností najmä príprava a realizácia kriminálno-preventívnych programov záujme predchádzania kriminalite v meste.

 

5.2 činnosti uvedené v časti b) predchádzajúceho bodu 4.1 sú vykonávané príslušníkmi v pracovných zmenách. Pracovné zmeny sú v pláne služieb, ktorý vydáva náčelník MsP rozdelené na hlavnú zmenu, ďalšiu zmenu a mimoriadne zmeny. Hlavná zmena je vždy obsadená minimálne šiestimi príslušníkmi.

 

5.3 Príslušníci sú v rámci pracovnej zmeny určený náčelníkom v pláne služieb ako :

vedúci zmeny,

veliteľ hliadky,

člen hliadky.


 

Článok 6

Pracovná doba a pracovný čas príslušníkov MsP

6.1 Ustanovený týždenný pracovný čas príslušníkov MsP je 35 hodín týždenne ( ide o tzv. čistý pracovný čas bez zákonných prestávok).

 

6.2 V rámci nepretržitého režimu je pracovný čas príslušníkov MsP rozvrhnutý v pracovných zmenách nasledovne :

Hlavná zmena :

od 7:00 hod. do 19:00 hod. toho istého dňa,

od 19:00 hod. do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.

Ďalšie zmena :

od 7:00 hod. do 15:00 hod. toho istého dňa,

od 8:00 hod. do 16:00 hod. toho istého dňa

od 12:00 hod. do 20:00 hod. toho istého dňa

od 22:00 hod. do 6:00 hod. nasledujúceho dňa.

 

6.3 Mimoriadne zmeny sú náčelníkom MsP určené v pláne služieb v závislosti od momentálnej situácie, najmä počas konania sa jednotlivých kultúrno-spoločenských, športových a ďalších akcií.

 

Článok 7

Plán služieb a činnosť príslušníkov MsP počas služieb

7.1 Rozvrhnutie pracovného času je dané „Plánom služieb“, ktorý vydáva náčelník MsP na obdobie jedného mesiaca. Plán služieb obsahuje menoslov príslušníkov, začiatok a koniec jednotlivých zmien.

 

7.2 Činnosť zmeny po nástupe do zamestnania počas prvých 20 minút zmeny predstavuje :

oblečenie rovnošaty,

prevzatie zbrane,

vykonanie zápisov v knihách,

kontrola a príprava výstroja a výzbroje do zamestnania,

zoznámenie sa s úlohami v uvedený deň.


7.3 Činnosť zmeny pred ukončením zamestnania v trvaní 15 minút predstavuje :

ošetrenie a odovzdanie výstroja a výzbroje,

vykonanie zápisov v knihách,

vyzlečenie rovnošaty.


7.4 Prestávka na odpočinok a jedenie je stanovená v rozsahu 30 minút v čase a podľa dohody s nadriadeným.


7.5 V mimoriadnych prípadoch môže náčelník MsP nariadiť pracovnú pohotovosť ktorémukoľvek alebo všetkým príslušníkom MsP.

 

 

Článok 8

Pracovná doba a čerpanie dovolenky príslušníkov MsP


8.1 Do pracovnej doby príslušníkovi MsP sa započítava okrem času priameho výkonu zamestnania aj :

čas strávený svedeckou výpoveďou alebo podávaním vysvetlenia na súde, prokuratúre, PZ SR,

čas strávený na správnych orgánoch, ak to súvisí s výkonom práce MsP,

príprava fyzickej zdatnosti,

strelecká príprava a tomu zodpovedajúce preskúšania,

účasť na služobných poradách vyplývajúcich z povinností príslušníkov MsP.

 

 

8.2 Súhlas na čerpanie dovolenky schvaľuje:

pre náčelníka primátor mesta,

pre príslušníkov a zamestnancov MsP náčelník, v jeho neprítomnosti ním určený príslušník MsP.

 

8.3 V období mesiacov január až marec sa spracúva na základe návrhov príslušníkov a zamestnancov MsP plán čerpania dovoleniek na kalendárny rok. Schválený plán dovoleniek je podkladom pre určenie nástupu na dovolenku. Pri určovaní dovolenky sa prihliada na úlohy zamestnávateľa a oprávnené záujmy príslušníka MsP.

8.4 Z dôvodu závažnosti plnenia úloh príslušníkov MsP môže náčelník povoliť naraz dovolenku i 30%-tám z celkového počtu stavu príslušníkov MsP.

 

Článok 9

Povinnosti príslušníkov MsP podľa zaradenia v pláne služieb v rámci jednotlivých zmien


9.1 Povinnosti veliteľa zmeny :

preberá pracovisko od predchádzajúceho veliteľa zmeny a podpisom potvrdzuje prevzatie agendy, techniky, zbraní a streliva,

vykonáva dozor nad hliadkovou službou,

rieši priestupky vo vymedzenej oblasti vykonávanej MsP,

zabezpečuje prevádzku informačného systému,

vybavuje korešpondenciu podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov,

vedie evidencie, záznamy, kartotéky alebo protokoly,

podľa pokynov náčelníka, alebo jeho zástupcu vykonáva inštruktáž jednotlivých hliadok k pracovnému zameraniu a výkonu práce,

vydáva hliadkam zbrane a strelivo, techniku, spojovacie prostriedky a určuje rozsah používania technických prostriedkov hliadkami,

vedie o všetkých vykonaných úkonoch záznamy,

prijíma podnety a oznámenia občanov, organizácií a inštitúcií, eviduje ich prijatie,

vykonáva dohľad nad pultom centralizovanej ochrany ( ďalej len „PCO“) a dbá na prísne dodržiavanie „ Pracovného predpisu k prevádzke PCO“, účinného od 1.2.2004,

venuje zvýšenú pozornosť „Mestskému kamerovému monitorovaciemu systému ( ďalej ne „MKSM“) a dbá na prísne dodržiavanie Smernice MKMS,

koordinuje a kontroluje pomocou spojenia hliadok ich rozmiestnenie a určuje dobu prestávok v práci.

 

9.2 Povinnosti veliteľa hliadky :

riadi, koordinuje činnosť hliadky počas služby; zodpovedá za riadny výkon služby, disciplínu a poriadok v hliadke,

zodpovedá za preberanie a odovzdávanie motorového vozidla ( čistota vozidla, technický stav),

preberá odkazy od predchádzajúceho veliteľa hliadky na zabezpečenie činnosti zmeny,

zodpovedá za ustrojenosť hliadky,

v službe je nadriadený všetkým príslušníkom pridelených do hliadky,

zodpovedá za policajnú agendu a zápisy v priebehu výkonu služby,

mimoriadne udalosti hlási neodkladne náčelníkovi MsP,

podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce.

 

9.3 Povinnosti člena hliadky :

riadi služobné motorové vozidlo,

v hliadke je podriadený veliteľovi hliadky,

vykonáva riadny výkon hliadkovej služby v pešej hliadke, prípadne motohliadke podľa pokynov veliteľa hliadky,

stará sa o zverené hodnoty a manipuláciu s nimi, dbá o hospodárne využívanie zverených výstrojných a výzbrojných súčiastok,

ukladá výstrojné a výzbrojné súčiastky a veci osobnej potreby na miesta na to určené a riadne ich zabezpečuje proti odcudzeniu a poškodeniu,

upozorňuje svojich nadriadených na závady sťažujúce výkon služby,

v službe na verejnosti je riadne ustrojený a upravený, na verejnosti sa vyvaruje výrokov a poznámok, ktoré môžu poškodiť dobré meno samotnej MsP ako aj mesta,

dbá o čistotu rovnošaty a udržiava ju v dobrom stave,

vedie svoju riadnu evidenciu súvisiacu s výkonom služby,

podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce.

 

Článok 10

Kadet MsP

10.1 Kadetom MsP sa podľa tohto organizačného poriadku rozumie zamestnanec MsP prijatý ako príslušník MsP do doby získania odbornej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP.

 

10.2 Kadet vykonáva službu len pod dozorom príslušníka MsP, ktorý je zodpovedný za jeho činnosť počas zmeny.

 

10.3 Kadet nenosí služobnú zbraň počas výkonu služby.

 

10.4 Kadet nenosí počas zmeny kompletnú rovnošatu, ale jeho odev je označený rukávovou páskou s nápisom Mestská polícia.

 

10.5 Kadet sa stáva príslušníkom MsP po získaní odbornej spôsobilosti v zmysle zákona.

 

 

Článok 11

Prevencia kriminality

11.1 Na základe poverenia náčelníka MsP vykonávajú príslušníci aj činnosti smerujúce k predchádzaniu kriminality najmä :

podieľajú sa na vzdelávaní a školení príslušníkov MsP,

vypracovávajú programy preventívnej činnosti a vykonáva aktivity súvisiace s prevenciou kriminality v meste,

v zmysle programu prevencie kriminality organizujú stretnutia ( prednášky) s deťmi a mládežou, najmä so zameraním na protidrogovú činnosť, trestnú činnosť mládeže a páchanej na mládeži,

zabezpečujú styk s verejnosťou a zapájanie verejnosti do spolupráce najmä včasným informovaním verejnosti, varovaním pred negatívnymi javmi, nadviazaním spolupráce s občanmi osobným kontaktom, cestou masmédií a propagačným materiálom,

zabezpečujú a pripravujú príspevky pre hromadné masovokomunikačné prostriedky,

poskytujú pomoc a zároveň rieši problematiku narušenia občianskeho spolunažívania

 

Článok 12

Občiansky zamestnanci

 

12.1 Občianskymi zamestnancami MsP sú :

administratívni zamestnanci, osoby s úplným stredoškolským vzdelaním ktoré nevykonávajú činnosti príslušníka MsP, ale zabezpečujú výlučne administratívnu agendu,

zamestnanci chránenej dielne, osoby so zníženou pracovnou schopnosťou, ktoré spĺňajú kritériá podľa osobitných predpisov .

 

Povinnosti administratívneho zamestnanca :

vedie administratívnu agendu mestskej polície,

vedie evidenciu výdaja a príjmu pokutových blokov,

vykonáva inventarizáciu pokutových blokov,

vedie evidenciu technických prostriedkov,

vedie evidenciu finančných operácií, odvod finančných prostriedkov za pokutové bloky,

vedie evidenciu výzbroje a výstroja, ich zabezpečenie a nákup,

vedie evidenciu drobného hnuteľného investičného majetku a hnuteľného investičného majetku,

mesačne vykonáva vyúčtovanie spotreby PHM,

zodpovedá za archív a sklad,

vykonáva ďalšie práce k administratívnemu zabezpečeniu činnosti mestskej polície podľa pokynov náčelníka.

 

12.3 Povinnosťou zamestnanca chránenej dielne je výlučne vykonávanie činností podľa charakteru určenej práce na základe pokynov náčelníka MsP. V rámci pracovnej zmeny sa zamestnanec chránenej dielne riadi pokynmi veliteľa zmeny.

 

Článok 13

Mestský kamerový systém

 

13.1 Účelom monitorovacieho bezpečnostného systému je obmedzenie sociálno - patologických javov (napr. ochrana majetku obce a občanov, vandalizmus, porušovanie dopravných predpisov, poškodzovanie historických pamiatok a iných objektov sprejermi a pod.).

 

13.2 Monitorovací bezpečnostný systém sa umiestňuje na vyhradených verejných priestranstvách, kde je sledovanie nevyhnutné z dôvodu ochrany majetku a osobnej bezpečnosti.

 

13.3 Bezpečnostné kamery počas svojej činnosti nesmú plánovito sledovať dianie vo vnútri priľahlých budov.


13.4 Kamery majú naprogramovaný sled priestorov, ktoré monitorujú. Tento sled monitorovacích miest je v nepravidelných intervaloch menený obsluhou kamier.


13.5 Umiestnenie kamier vo vyhradenom priestore je zverejnené na webovom sídle Mesta Lučenec v sekcii Mestská polícia. Monitorovaný priestor, okrem prípadov kedy to nevyžaduje osobitný predpis, musí byť zreteľne označený ako monitorovaný.

 

13.6 Monitory monitorovacieho systému sú umiestnené v osobitnej miestnosti stálej služby MsP Lučenec tak, aby nepovolané osoby nemali prístup k obrazovkách jednotlivých monitorov.

 

13.7 Monitory zobrazujúce zábery z bezpečnostných kamier sledujú zamestnanci chránenej dielne podľa pokynov náčelníka MsP a veliteľa zmeny.

 

Článok 14

Prijímanie nových príslušníkov MsP


14.1 Na základe vyhláseného výberového konania sa príslušníkom MsP môže stať len osoba spôsobilá v zmysle § 25 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.

 

14.2 V prípade, že vybraný uchádzač nespĺňa všetky požiadavky v zmysle zákona a je možné ich splniť dodatočne, môže byť prijatý ako kadet.

 

14.3 O vzniku, zmene a skončení pracovného pomeru zamestnancov MsP rozhoduje primátor mesta na základe návrhu náčelníka MsP.

 

Článok 15

Vybavenie a výstroj príslušníkov MsP


15.1 Vybavenie a výstroj príslušníka MsP vyplývajú so zákona o obecnej polícii.


15.2 Príslušníci MsP používajú pri výkone služby policajnú rovnošatu, ktorá je určená zákonom o obecnej polícii a nariadením Mesta Lučenec.


15.3 Náčelník MsP môže v odôvodnených osobitných prípadoch, kedy stav a povaha vecí neumožňujú prezlečenie sa do uniforiem, nariadiť príslušníkom MsP výkon služby v občianskom odeve.

 

15.4 Za upravenosť a čistotu rovnošaty zodpovedá každý príslušník osobne.

 

15.5 Každý príslušník MsP je povinný chrániť zverené výstrojné súčiastky pred poškodením a stratou alebo zničením a narábať s nimi hospodárne.

 

15.6 Po skončení pracovnej zmeny si každý príslušník odloží výstroj a výzbroj (okrem služobnej zbrane) v šatni MsP, kde má pridelenú šatníkovú skriňu. Za odložené veci zodpovedá každý príslušník MsP osobne.

 

15.7 Príslušníkom MsP sa zakazuje nosiť výstrojné súčasti mimo zamestnania.
 

15.8 Podmienky prideľovania výstrojných a výzbrojných súčiastok, ich životnosti a odovzdávanie pri skončení pracovného pomeru sú dané Smernicou pre vystrojenie.


15.9 Výstrojné a výzbrojné súčiastky sú evidované na Evidenčných kartách výstrojných súčiastok a Evidenčných kartách výzbrojných súčiastok, ktoré sú pridelené jednotlivým príslušníkom MsP.


15.10 Spoločné výstrojné a výzbrojné súčiastky potrebné pre výkon zamestnania sú evidované na Spoločnej evidenčnej karte výstrojných súčiastok a Spoločnej evidenčnej karte výzbrojných súčiastok, ktorú majú podpísanú všetci príslušníci MsP.

 

Článok 16

Strelná zbraň


16.1 Príslušník MsP nosí pri pracovnej činnosti strelnú zbraň.


16.2 Príslušník MsP má pri nabíjaní, vybíjaní a inej manipulácii so strelnou zbraňou v priestoroch MsP tieto povinnosti :

nabíjať a vybíjať zbraň môže len na mieste určenom náčelníkom MsP na tento účel,

počas nabíjania a vybíjania zbraní sa môže v určených priestoroch zbrojného skladu zdržiavať len veliteľ hliadky /zmeny/ a člen MsP preberajúci alebo odovzdávajúci zbraň,

pri zaobchádzaní so zbraňou klásť dôraz na zvýšenú opatrnosť,

počas služby sa zakazuje členom MsP nosiť inú strelnú zbraň než tú, ktorá bola členovi MsP vydaná MsP

zakazuje sa akékoľvek manipulovanie so zverenou zbraňou v priestoroch MsP, okrem nabíjania, vybíjania, organizovaného čistenia a prípadov vyplývajúcich zo zákona.

 


16.3 Výdaj zbraní a streliva môže vykonávať len príslušník MsP, ktorý je touto činnosťou poverený náčelníkom MsP. Poverená osoba je povinná každý pohyb zbraní a streliva zaznamenať v knihe zbraní a streliva.

 

16.4 Záznamy v knihe zbraní a streliva obsahujú :

vzor a výrobné číslo zbrane,

poradové číslo výdaja a množstvo streliva,

dátum vydania zbrane a streliva,

meno preberajúceho a popis preberajúceho zbraň a strelivo,

čas a účel vydania zbrane a streliva,

dátum, čas prevzatia zbrane a streliva a množstvo streliva veliteľom zmeny a jeho podpis.

 

V knihe výdaja zbraní a streliva sa zakazuje trhať listy.

 

16.6 Náčelník MsP určí miestnosť , ktorá bude slúžiť ako zbrojný sklad. Tento zbrojný sklad musí byť po vydaní alebo prevzatí zbraní vždy uzavretý a uzamknutý

 

16.7 V trezore určenom na úschovu služobných zbraní sa môžu nachádzať len zbrane určené k priamemu výkonu služby.

 

16.8 Strelivo musí byť uložené zvlášť v osobitnom trezore.

 

Článok 17

Technické vybavenie MsP

 

MsP má k dispozícii na výkon svojej činnosti technické vybavenie ktoré tvorí najmä :

služobné osobné motorové vozidlo,

služobné bicykle,

digitálny fotoaparát,

digitálna kamera,

reflexné vesty,

ďalekohľad,

hasiace prístroje,

lekárnička,

zariadenia Monitorovacieho kamerového systému,

rádiotelekomunikačné záznamové zariadenie,

technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla,

počítačové zostavy.

 

Podľa potreby môže byť MsP vybavená aj ďalšími technickými prostriedkami.

 

Článok 18

Dokumentácia a tlačivá MsP


18.1 MsP vedie v rámci svojej činnosti tieto dokumenty a tlačivá :

Kniha príchodov a odchodov,

Kniha priebehu služby,

Protokol udalostí,

Záznamové knihy zbraní a streliva,

Knihy evidencie priestupkov,

Denník priestupkových spisov,

Kniha došlej a odoslanej pošty,

Kniha blokových pokút,

Kniha odňatých, uschovaných a stratených vecí,

ostatná dokumentácia potrebná pre činnosť MsP,

iné tlačivá v zmysle zákona o obecnej polícii.

 

18.2 V uvedených knihách a záznamoch sa zakazuje trhať listy.

 

18.3 V prípade, že dôjde k poškodeniu, znehodnoteniu, alebo strate uvedených kníh a záznamov je osoba, ktorá to zistila povinná nahlásiť túto skutočnosť náčelníkovi MsP a spísať protokol s popisom zistení.

 

Článok 19

Záverečné ustanovenia

 

19.1 Podrobné rozpracovanie činnosti príslušníkov MsP a občianskych zamestnancov MsP sú upravené v popisoch práce pre jednotlivé pracovné zaradenia, ktoré tvoria súčasť personálnych dokladov zamestnancov Mesta.

19.2 Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom platnosti uznesenia MsZ o jeho určení.

19.3 Dňom účinnosti tohto organizačného poriadku, stráca platnosť predchádzajúci Organizačný poriadok MsP.

 

 

PhDr. Alexandra Pivková

primátorka mesta

 

Tento organizačný poriadok bol určený Mestským zastupiteľstvom v Lučenci dňa 7.9.2017 uznesením č. 149/2017

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka