Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Interpelácie poslancov

Písomná interpelácia - vzor : word.gif  ode.png  pdf.gif


 
Interpelácie poslancov MsZ v Lučenci za rok 2019
dátum interpeláciePoslanecPredmet interpelácieOdpoveďOdpoveď
07.03.2019JUDr. EndrodyováNefunkčné osvetlenie v mesteInterpelacia - VO.pdf(59.1 kB)Interpelacia - RE - VOprimátorka
07.03.2019JUDr. Endrodyovásmetné stanovištia v Zletej uličkeInterpelacia - Zmluva.pdf(43.5 kB)Interpelacia - RE -Zmluvaprimátorka
07.03.2019Ing. OlšiakováPostup mesta za VO osvetlenieInterpelacia - RO - Osvetlenie.pdf(48.6 kB)Interpelacia - RO - Osvetlenieprimátorka
07.03.2019Ing. OlšiakováVýber dodávateľa na VOInterpelacia - RO - VO.pdf(45.7 kB)Interpelacia - RO - VOprednosta
28,.03.2019JUDr. Endrodyováza DHZ písomneprimátorka
28.03.2019JUDr. Endrodyovánefunkčné ver.osvetleniepísomneprimátorka
28.03.2019JUDr. Endrodyovázber papierapísomneprimátorka
28.03.2019Ing. Grendaoprava ul. RobotníckejpísomneIng. Ladoš
28.03.2019Mgr. Kramecrekonštrukcia cesty M.R.Štefánikapísomneprednosta
28.03.2019Ing.Kováč bezpečnosť na Rúbaniskuústne Bc. Tuček
28.03.2019 Ing. Olšiakovázmluva s ECOFEMINApísomneprimátorka
28.03.2019Ing. Olšiakovápetícia za parkoviskopísomneprednosta
28.03.2019Šurikcesta na Rúbanisko III 9-17písomneprednosta
28.03.2019Ing. Hámorník zvýšená kriminalita písomneprimátorka
28.03.2019Ing. Olšiakovázverejniť v MN mestské zastupiteľstvopísomneprimátorka
28.03.2019Judr. Endrodyovápriestor v MN pre poslancov písomneprimátorka
7.5.2019JUDr. Oravectenisové kurtypísomneprimátorka
7.5.2019Ing.Kováčfutbalová akadémiaústneJUDr.Přibyl
7.5.2019Ing.Uličnáschody na Ul.Jegorovovúpísomneprimátorka
7.5.2019Šurikpráca MsPústneprimátorka
12.9.2019JUDr. Endrodyovávodné bycikleústneprimátorka
Interpelácie poslancov MsZ v Lučenci za rok 2018
dátum interpeláciePoslanecpredmet interpelácieOdpoveďodpoveď
13.2.2018Ing.Rút Olšiaková audit verejného osvetlenia13.2.2018Interpelacia_Rut_Olsiakova.pdf(16.1 kB)Interpelacia_Rut_Olsiakova
13.2.2018Mgr. Slavomír Olšiak za sťažnosť na hluk reprodukovanej hudby 9.3.2018Interpelacia_slavomir_olsiak.pdf(33.2 kB)Interpelacia Slavomír Olšiak
13.2.2018Ing. Elena Uličnáza pozemky odpredané spol. KOBRA9.3.2018Interpelacia_Elena_Ulicna.pdf(20.8 kB)Interpelacia_Elena_Ulicna
13.2.2018Ing.Elena Uličnáza železničné priecestie v Opatovej9.3.2018Interpelacia_Elena_Ulicna.pdf(20.8 kB)Interpelacia_Elena_Ulicna
13.2.2018Ing.arch.Anna Václavíková za topole 12.3.2018Interpelacia _ anna_Vaclavikova.pdf(14 kB)Interpelacia _ anna_Vaclavikova
24.4.2018Ing.Rút Olšiakováza PD Tuhárske nám24.4.2018odpovedané ústne
28.6.2018Ing.Rút Olšiakováza fa za opravu soc.zariadení na Ladovo  sken0127.pdf(300.2 kB)odpoveď na interpeláciu
28.6.2018Ing.Rút Olšiakovárevitalizcia Tuhárskeho nám.   
28.6.2018Ing.Rút Olšiakovápríprava plavárne   
28.6.2018Ing.Rút Olšiakováza vysprávky Ul.Vajanského , Adyho, Cintorínska ,   
11.09.2018Ing. Elena Uličnáza skládkovanie KO 11.09.2018odpovedané ústne
11.09.2018Ing. Elena Uličná za Borhyho ulicu 11.09.2018odpovedané ústne
23.10.2018ing. Rut Olšiakováza plaváreň23.10.2018odpovedané ústne
23.10.2018Ing.Rút Olšiakováza reklamáciu pre Stavoúniu23.10.2018odpovedané ústne

Interpelácia poslankyne zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24.04.2018

 

Ing.  Olšiaková  -  požiadala o urýchlené  riešenie vypracovania projektovej dokumentácie  na  revitalizáciu  Tuhárskeho  námestia.

Ing.  Bérešová -  odpovedala  na  interpeláciu. Niekoľkokrát  informovala  poslancov emailom  o situácii  v tejto  zóne mesta.   Bolo zvolané  rokovanie  s pánom  Szerzödym, ktorý  má priľahlé  pozemky a zámerom mesta  bolo túto zónu  riešiť   koncepčne  a v súlade  s jeho  podnikateľskými  zámermi.  Do  dnešnej  doby  po  mnohých urgenciách   nám  nedoručil  vizualizáciu alebo   jeho  projekt .  Bolo  zvolané  ďalšie stretnutie  s pánom  Szerzödym, kde sa  dohodne ďalší postup.

 

 

 

Interpelácie  zo  zasadnutia  mestského  zastupitesltva  dňa  14.2.2017

Ing.  Olšiaková -  vzhľadom k tomu, že  mestské  zastupiteľstvo  pred  2 mesiacmi  schválilo  odpredaj  plavárne  AQUASPOOL  a  do  dnešného  dňa  nie  je odpredaj  plavárne  zverejnený  na  internetovej  stránke  SPOOL  a.s., tiež  nie  sú  zverejnené  podmienky predaja, požiadala vedenie  Mesta  o určenie  záväzného termínu na zverejnenie  odpredaja  plavárne.  

Zároveň upozornila, že  na  stránke  Plavárne AQUASPOOL   je zverejnený  nasledovný text: „Prevádzka  plavárne  bola   dňa  20.2.2015  uzatvorená   z dôvodu  havarijného  stavu  stropu  bazénovej časti. O termínoch opráv a znovuotvorení  plavárne  budeme  verejnosť informovať.“ Požiadala   vedenie  SPOOL  a.s.  o aktualizáciu   údajov  na internetovej  stránke   ohľadne budovy  plavárne.

Odpoveď  na interpeláciu  pani poslankyne  Ing. Olšiakovej 

V zmysle  Vašej interpelácie  zo  zasadnutia mestského zastupiteľstva  dňa  14.02.2017 Vám  predkladáme  nasledovnú odpoveď:

Akciová  spoločnosť SPOOL  Lučenec uverejnila inzerát na predaj polyfunkčného domu bývalej prevádzky plavárne  AquaSPOOL dňa 23.2.2017,  po schválení podmienok predaja predstavenstvom a.s. SPOOL Lučenec na jeho februárovom zasadnutí a po zaslaní  písomného oznámenia poskytovateľovi úveru - Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. Zároveň bola s bankou  prerokovaná aj  možnosť  prevzatia úveru prípadným záujemcom o kúpu plavárne. 

Text : ,, Prevádzka plavárne bola dňa 20.2.2015 uzatvorená .......,“ bol na webovej stránke  vymazaný, ďakujeme za upozornenie.

Interpelácia poslankyne zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 25.04.2017

Ing.  Olšiaková - v návrhu na prijatie dlhodobého investičného úveru je zmienka aj o investičnej  akcii  Výstavba  krytej plavárne, ale  nakoľko  mestské zastupiteľstvo  dňa  16.6.  2015 už  schvaľovalo  návrh  na riešenie  prevádzky  plavárne  Mesta  Lučenec  prijatím uznesenia v znení:    Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci  schvaľuje  investičný  zámer  mesta  vybudovať  novú  krytú  plaváreň  v areáli  letného  kúpaliska  s tým že v roku  2015 bude vypracovaná  štúdia krytej plavárne.  Opýtala  sa,  či  je reálne  v roku 2018 krytú plaváreň  nielen projekčne  zastrešiť, ale aj  vybudovať  ?

Prednosta -  odpovedal  na interpeláciu  Ing.  Olšiakovej.  V roku  2015  vedenie mesta  začalo  riešiť otázku  výstavby krytej plavárne  mesta  Lučenec.  Po  rozpracovaní  štúdie  a projektovej  dokumentácie, vzhľadom na problémy hlavne  vo  vzťahu k autorským právam pri vypracovaní  štúdie a projektovej  dokumentácie,  Mesto  od zámeru  upustilo a tiež   z dôvodu, že  bola predložená ponuka na  spracovanie  projektovej  dokumentácie  ako  modelu  aj  samotnej  realizácie  a prevádzkovania plavárne počas 5  rokov.  Model, ktorý  Vám bol predložený  je  v štádiu riešenia. Spracovateľovi projektovej dokumentácie aj potencionálnemu prevádzkovateľovi  bolo zaslané geodetické  zameranie územia  do ktorého by mal  zapracovať  koncept samotnej  realizácie  plavárne.  V súčasnej  dobe  čakáme  na spracovanie  a návrhy  projektovej dokumentácie  aj  vizualizácie, ktoré  budú predložené  poslancom mestskéh zastupiteľstva.

Ing.  Olšiaková  -  opýtala  sa, či  je reálne  v roku 2018 krytú plaváreň  vybudovať ?

Prednosta   - plaváreň v roku 2018  je  reálne  vybudovať.  Predpokladáme, že v mesiaci jún na zasadnutí  mestského zastupiteľstva by  bol  poslancom predložený  konkrétny  návrh a po schválení  začne  proces  získavania  stavebného povolenia a samotná  výstavba.   

Ing. Olšiaková -   firma  CESTY  SK,  Mojmírova  8,  Košice požiadala o prenájom  pozemkov  v priemyselnom parku za účelom  vybudovania  obaľovacieho  centra.  Predpokladaný termín spustenia prevádzky  je v roku 2017.  Vybudovaním obaľovacieho centra sa vytvorí 30 pracovných miest  v regióne. Opýtala sa,  či je  to aktuálne, resp.  či  investor  príde, alebo  už odišiel  ?

Ing.  Kolimárová  -   odpovedala  pani  Ing.  Olšiakovej. Uvedená firma predložila  projektovú  dokumentáciu  k územnému  rozhodnutiu , v súčasnosti prebieha  územné  konanie 

Interpelácie poslancov  zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 20.06.2017

Ing.  Olšiaková – požiadala  vedenie  mesta  o sprístupnenie nasledovných zmlúv pre  všetkých poslancov mestského zastupiteľstva:   zmluvy na  služby, ktoré  boli uzavreté  v roku  2008  a 2009 medzi  Mestom  a SPOOL a.s.  a medzi   SPOOL a.s.   a príslušnou  firmou   v oblasti  verejného osvetlenia , údržby miestnych komunikácií,  údržby zelene,  údržby  cintorínov,  zmluvu  o výkone vo  verejnom záujme  medzi  Mestom Lučenec  a Slovenskou  autobusovou  dopravou  Lučenec, zároveň žiada predložiť  aktuálne cenníky  Mesto  Lučenec  a SPOOL a.s  Lučenec,  SPOOL a.s. Lučenec .

Mgr.  Baculík -  požiadal  pani poslankyňu  o písomné  predloženie  interpelácie 

Ing.  Olšiaková  -  doplnila  svoju  požiadavku  o predloženie  zmlúv  medzi  Mestom  Lučenec  a MEPOS  Lučenec č.  1 a č. 2  a aktuálne  cenníky

PaedDr.  Lauko – obyvatelia  Ulíc  Fándlyho,  Tolstého, Martinčekovej,  Jánošíkovej  sa   sa v súvislosti  so  stavebným konaním  na  rekonštrukciu  internátu  na  Fándlyho   ulici  dotazujú   aké  má  úmysly  majiteľ  nehnuteľností s budovou, kde  žijú  neprispôsobivý občania  ako  aj  s   budovou  bývalého  súkromného  gymnázia,  s uhoľňou  a kotolňou,   ktoré  sa  nachádzajú  za  blokmi  A,B,C,

Mgr.  Baculík – odpoveď  na interpeláciu  bude  zaslaná   písomne 

MUDr.  Pelč  - začalo  sa  s  orezávaním  topoľov na  Novohradskej  ulici, na ktoré  bola  napísaná petícia.   Opýtal  sa,  či  sa pripravuje  na  jeseň  pokračovanie  orezávania  topoľov,  nakoľko obyvatelia  nie  sú  spokojní  s prvou  etapou.

Ing.  Olšiaková  -  vzhľadom k tomu, že  z programu  rokovania  bol  stiahnutý  materiál  rekonštrukcia futbalového  štadiónu,  opýtala  sa,  či  definitívne  príde mesto  o dotáciu  700 000,-€,  resp.    je možné  ešte  dodržať  lehotu. 

Primátorka  -  odpovedala  na interpeláciu. Na poslaneckom  grémiu  sa  rokovalo  o možnostiach  čerpania  týchto  prostriedkov  nakoľko nám nie  sú  jasné  podmienky, jednak  výška  sumy  a taktiež  podmienky  čerpania  tejto  dotácie.   Zo  Slovenským  futbalovým  zväzom otvárame   prvé  aj právne  rokovanie.  Zatiaľ máme informácie,  že  neprichádzame  o termíny,  ale  deklaratórne  sme  vyjadrili, že máme  záujem   ako  Mesto  Lučenec,  ale  nebolo  dohodnuté  za  akých  podmienok.     V  návrhu, ktorý predložil  SFZ  sú uvedené  všeobecné  podmienky. 

Odpovede  na interpelácie  zo  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  dňa  20.6.2017:

MUDr.  Juraj Pelč

Mesto Lučenec v minulom roku zabezpečovalo orezávanie topoľov v zelenom páse na Ulici novohradskej. V tomto roku, v jesennom období, bude mesto pokračovať  v orezávaní ďalších topoľov

 PaedDr.  Vojtech Lauko

V druhej polovici mesiaca  august 2017 sa uskutoční pracovné stretnutie s investorom, kde budú predložené otázky prerokované, a následne bude podaná informácia o pláne s danými objektmi.

 Ing.Rút  Olšiaková

Na  základe  Vašej interpelácie  na  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva v Lučenci  dňa  20.6.2017  Vám  posielam  link:  www.uschovna.czúskúzasilkaúNG8TR4FD2CWC4EIK-WD3/, kde nájdete scany požadovaných zmlúv a dodatkov. Mesto  Lučenec v súlade s § 5 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov , zverejňuje zmluvy na  svojom  webovom sídle.

Interpelácie poslancov  zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 07.09.2017

Ing. Olšiaková  - požiadala o doplnenie informácií na interpeláciu z predchádzajúceho  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva. Konkrétne sa  jedná o aktuálne  cenníky medzi  SPOOL a.s.  Lučenec  a Mestom Lučenec,  medzi  SPOOL a.s. Lučenec a jednotlivými dodávateľskými subjektmi  a tiež  dodatky  medzi  Mestom  Lučenec  a MEPOS  Lučenec,  nakoľko  to  nemala  doručené.

Ing..Korniet - materiál  bol  všetkým  poslancom doručený,  prílohou  každej  zmluvy  je  aj  aktuálny  cenník,  taktiež  boli  doručené  dodatky  k predmetným  zmluvám.

Ing. Olšiaková  -  jedná  sa  o zmluvný vzťah medzi  SPOOL a.s.  Lučenec  -  Ecofemina,  SPOOL a.s. Lučenec -  SVOMA  s.r.o. , SPOOL a.s. Lučenec   -  LIPA

Ing. Korniet - v zmysle  požiadavky  pani  poslankyne  bol kompletný  materiál zaslaný  všetkým poslancom mestského zastupiteľstva

Ing. Olšiaková – na poslaneckom  grémiu  bolo  spomenuté,  že  sa neplnia  kapitálové  príjmy.  Opýtala  sa,  ako sa postupuje  s odpredajom plavárne  AQUASPOOL, nakoľko  na  internetovej stránke  nie sú  zverejnené  žiadne  nové  informácie.  Zároveň  sa opýtala  na informáciu  za  stavbu  na Gorkého  18.

Ing. Móric -  odpovedal  na interpeláciu. Plaváreň  ponúkame  na odkúpenie inzerciou  v miestnych  novinách    aj  nadregionálnych novinách,  zatiaľ  nie  je  žiadny  záujemca. Pán Ďurák  odstúpil  od  svojho  zámeru.  Stavba na Gorkého  18  je  v stave,  keď  mestské  zastupiteľstvo schválilo odpredaj    a spoločnosť, ktorá  požiadala   o odpredaj  sa zatiaľ písomne nevyjadrila, že  nechce  odkúpiť  túto   nehnuteľnosť.  Mestské  zastupiteľstvo  pri schválení  odpredaja  neustanovilo  časový  limit  odpredaja.

Ing. Olšiaková  -  opýtala  sa,  ako  sa postupuje  s výstavbou  novej  plavárne ?

Ing.Korniet – odpovedal  na interpeláciu. S inžinierskou  činnosťou  sa  ešte  nezačalo,  nakoľko sa pripravuje  súťaž  na projektanta,  na realizáciu  diela   a  na prevádzkovanie  plavárne. 

Ing.  Uličná - požiadala o informáciu, v akom  štádiu  je  stavba  súvisiaca  s budovaním  kanalizácie  a vodovodu  na  Jegorovej   ulici  v Opatovej,  vrátane  plánovaného  termínu  ukončenia.  Taktiež  sa opýtala,  či  súčasťou  rozpočtových nákladov  je  aj povrchová úprava, teda  vyasfaltovanie cestnej  komunikácie ?

Mgr. Baculík  - na interpeláciu  bude odpovedané  písomne

MUDr. Mahmoud -  doplnil vysvetlenie  k interpelácii Ing.  Olšiakovej   ohľadne  dodatkov  a cenníkov.  Cenník  určuje  Mesto  a peniaze  sa  prefakturujú  na  SPOOL  a.s.  a následne  do  spoločností.

Ing.  Korniet  -  je jeden  cenník  medzi  zainteresovanými  spoločnosťami  a SPOOL  a.s.  a medzi  SPOOL  a.s.  a Mestom  Lučenec. Vzniká  tam  rozdiel   1,6  %  ako  marža  pre  spoločnosť.

Ing.arch. Václavíková  - opýtala  sa,  kedy  bude  ukončené  výberové  konanie  na  kamery a či  sú  kamery  umiestnené  na  futbalovom  štadióne  ?

Bc. Tuček – výberové  konanie  aj  s realizáciou   bude ukončené  do  konca  roka  2017.  Čo  sa týka  kamier  na  futbalovom  štadióne  k tomu  sa  neviem  vyjadriť. 

Mgr.  Baculík -  na interpeláciu  bude  odpovedané  písomne

Odpovede  na  interpelácie poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 07.09.2017 :

Ing. Uličná

      Stavba Kanalizácia a vodovod sa realizuje, výstavba prebieha. Dodávateľom stavby je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a v subdodávke stavbu realizuje firma SVOMA,  s.r.o. Lučenec. Predpokladaný termín ukončenia prác je 31.12.2017, ak to dovolia poveternostné podmienky.

Výstavba cestnej komunikácie, podklad a ani samotné asfaltovanie, nie sú predmetom rozpočtu na výstavbu kanalizácie a vodovodu.

Ing. arch. Václavíková

      Výberové konanie aj s realizáciou bude ukončené do konca roka 2017.

 

Interpelácie poslancov  zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24.10.2017

Ing.  Olšiaková  -  predložila   tri  interpelácie.

Prvá  interpelácia : v akom  štádiu  je  revitalizácia  Tuhárskeho  námestia ?

Primátorka  -  na interpeláciu  bude odpovedané  písomne.  Dodala,  že  všetky  navrhované projekty  boli  prezentované  Mladými  architektmi  v rámci ich  ročníkovej  práce v MIC v budove  Radnice.

Druhá  interpelácia:  opýtala  sa  na stav  bytového  domu  na  Komenského  ul .  č.  24

Ing.  Kolimárová -  odpovedala na interpeláciu.  Na  predchádzajúcom  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva informovala,  že  Mesto  získalo  zdroje,  je  schválená  dotácia  a úver, zmluvy sú  pripravené, podpísané, prebehlo  zavkladovanie,  prebieha poistenie.

Ing. Olšiaková - opýtala  sa,  kedy  môže  dôjsť  k samotnej  realizácii ?

Ing. Kolimárová -   keď  sa  vrátia  späť zmluvy, ktoré  sú  na  Ministerstve  dopravy  a výstavby SR  a na  ŠFRB

Tretia  interpelácia: v súvislosti  s vykonanou  kontrolou  na  verejné  obstarávanie  na  Meste  Lučenec  požiadala,  aby  do  najbližšieho  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  bola predložená správa  o priebehu  šetrenia  a výsledku  kontroly ako  aj  celková  dokumentácia

Prednosta  -  odpovedal, že z Úradu  pre  verejné  obstarávanie  nebola  vykonaná  kontrola. Vyžiadali  si od  Mesta  Lučenec  dokumentáciu.

Primátorka  -  na interpeláciu  bude  odpovedané  písomne

Mgr. Olšiak  -  prvá interpelácia  sa  týka prechodu  z Vajanského  na Fiľakovskú  cestu.  S uvedenou   problematikou  už  informoval  aj  na  predchádzajúcom  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva, kde predložil návrh o vytvorenie  tzv.. ochrannej  konštrukcie.    Opýtal  sa,  či  sa  v tejto veci  konalo  ?

Ing.  Kolimárová  - odpovedala  na interpeláciu.  Z pozície  stavebného úradu už  viackrát  vyzývali vlastníkov,  aby v rámci udržiavacích  prác  si  práce zabezpečili  tak,  aby  prechod bol  opäť priechodný.  Vzhľadom k tomu, že  je  tam  spor  medzi  majoritným  vlastníkom  a ostatnými  vlastníkmi vznikol  podnet  na  súd.

Mgr. Olšiak  - žiada  o vytvorenie  ochrannej  konštrukcie, ktorá  by  chránila chodcov  pred  padajúcou  omietkou.

Ing.  Kolimárová    -  pokiaľ  budú  na to  vytvorené  finančné  prostriedky   a statický  posudok  ďalší postup  bude  dohodnutý. 

Mgr.  Olšiak -  druhá interpelácia:    na predchádzajúcom zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  žiadal  o predloženie  správy  k zmenám  rozpočtu  v podprograme  4.2.  Rekonštrukcia  miestnej  komunikácie  vo  výške  60  000,-€.  Formálne  odpoveď  obdržal,  ale  žiada  konkrétny  rozpis.

Primátorka  -  materiál  je  k nahliadnutiu  a je  zverejnený  na  internetovej  stránke  mesta. 

Odpoveď  na interpeláciu   bude  zaslaná  písomne. 

Odpoveď  na  interpelácie poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24.10.2017

Ing. Olšiaková

      - návrh štúdie, spracovanej Mladými architektmi, na revitalizáciu Tuhárskeho námestia bude predstavený občanom mesta Lučenec dňa 04.12.2017 na stretnutí s občanmi.

      - zo strany Úradu pre verejné obstarávanie nebola vykonaná kontrola.

Mgr. Olšiak

      Materiál je zverejnený na domovskej stránke mesta Lučenec.

 

Interpelácie poslancov  zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 12.12.2017

Ing.  Olšiaková  -  predložila  dve interpelácie.

Prvá  interpelácia  sa týka petícia  občanov   Ulíc Adyho,  Hurbanovej,  Vajanského  a Vargu, ktorí  vyslovujú  nesúhlas  s prenájmom plochy  a žiadajú  vedenie  mesta o odstránenie  prenosnej  stavby  a vybudovanie  parkoviska, skultúrnenie  vnútroblokov  a vybudovanie  kontajnerových  stanovíšť.

Druhá  interpelácia  sa  týka  petície obyvateľov Ulice  Špitálskej, kde žiadajú  o rekonštrukciu  miestnej  komunikácie  a chodníkov  na  Špitálskej  ulici 

Primátorka  -  k prvej  interpelácii poznamenala  a zároveň poukázala na  príklad  nevýhodnej  nájomnej zmluvy  na  dobu  určitú.    Mesto  urobilo  maximum v rámci  rokovania. Na  interpeláciu  bude  odpovedané  písomne.

Prednosta  -  uvedenú  požiadavku  občanov  mesto  riešilo   s predstaviteľmi  spoločnosti  Družstvo Budúcnosť  na  dvoch  zasadnutiach.  Zmluva  z roku  2008  stanovila  podmienky prakticky  nevypovedateľné.  Poznamenal, že  nie  sú  dôvody  na  jednostrannú  výpoveď.  Podmienky   zmluvy  zmluvný partner  plní  v plnom  rozsahu. 

Ing.  Ladoš  -  odpoveď  na petíciu  Ul.  Špitálska  už  bola  zaslaná.

Ing.  Olšiaková  -  Družstvo  Budúcnosť  si  neplní  svoje  zmluvné povinnosti

Primátorka  -  požiadala  pani poslankyňu Ing.Olšiakovú  o účasť  na  rokovaní  s predstaviteľmi  Družstvo  Budúcnosť, aby si na  zasadnutí  uplatnila  argumenty  voči  zmluvnému partnerovi  s ktorým  je  zmluva  uzavretá

Ing.  Uličná  -  interpelovala  pani primátorku  ohľadne uznesenia  mestského zastupiteľstva č.149/2012, kde   mestské  zastupiteľstvo schválilo zámer   predať  5  ha  pozemkov  spoločnosti  KOBRA,   na ktorých  mala  byť  vybudovaná  biometánová  stanica.    Z kúpnej  zmluvy  vyplývala  podmienka, že  ak  nedôjde k realizácii  stavby, pozemok  bude  mestu  vrátený.  Požiadala o odpoveď,  aké  má  mesto zámery  s týmto  pozemkom.,  či plánuje pozemok poskytnúť  novým  investorom ?  Požiadala o písomnú   odpoveď.

Prednosta - odpovedal  na interpeláciu.  Jedná  sa o 5  ha pozemok,  zmluva  je  zadefinovaná  tak, že  v prípade ak  mesto  vyzve   zmluvného  partnera  na  spätné odkúpenie,   pozemok  mesto  odkúpi  v tej  istej  cene  v akej  ho predalo.  Investori  už  boli obhliadnúť  uvedený pozemok

Primátorka  -  o uvedený pozemok  je  záujem  tak  isto, ako o všetky  ostatné  pozemky  v meste. Mesto  bude postupovať  v zmysle  zmluvy.    Na interpeláciu  bude odpovedané  písomne.

Odpoveď  na interpeláciu  zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci dňa 12.12.2018   Ing.  Uličná

 

Mesto  Lučenec vyzve   spoločnosť  KOBRA na  rokovanie   vo  veci  spätného odkúpenia predmetného pozemku  v 3. týždni  roku 2018.

Odpoveď  na interpeláciu  zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci zo dňa 12.12.2017 Ing.  Olšiaková

 

Odpoveď  na  prvú  interpeláciu : 

Na základe  uvedenej  interpelácie  vedenie  mesta, prostredníctvom hlavnej  kontrolórky uskutočnilo  rokovanie  s predstaviteľmi spoločnosti  Družstvo  Budúcnosť  s tým, že  sa zaviazali napriek  zmluve  s mestom Lučenec  ukončiť  nájom  k 30.06.2018.

 

Odpoveď  na  druhú  interpeláciu : 

Odpoveď na petíciu  občanov  Ulice špitálska  už bola  zaslaná.

 

 


 

Interpelácie rok 2016

Interpelácie poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 25.10.2016

 

Ing. Olšiaková  - opýtala  sa  na  stav  zateplenia bytovky  na  Ul. Komenského  24

Ing.  Kolimárová  -  odpovedala na interpeláciu Ing. Olšiakovej.  K pôvodnej  žiadosti  bolo potrebné  doplniť doregulovanie  tepelnej  sústavy.  Vzhľadom k tomu,  že  na  bytovom  dome  je  ťarcha ŠFRB,  v prípade  jej  nevysporiadania  bude  zamietnutá  dotácia. Mesto  Lučenec  zaslalo listom  tri  možnosti  riešenia,  na ktoré  doposiaľ nebola  doručená odpoveď.  V krátkosti informovala  s návrhmi.  V súčasnosti  čakáme  na  odpoveď.

 

Ing. Olšiaková – plaváreň  AQUASPOOL je  zatvorená od  roku  2015.  Za  rok  2015   bola  vyprodukovaná strata  vo výške  82 000,-€. Mesto  v zmysle  zmluvy má  povinnosť  splácať  úver  a režijné náklady až  do  roku 2025. V zmysle   informácie, že  Plaváreň  sa predáva dodala, že  na  stránke  SPOOL a.s.  to  nie  je uvedené.  Opýtala sa,  zástupcov  SPOOL  či  sa takto bude pokračovať v hospodárení,  resp. či  tu  nie  je reálna  možnosť  to  riešiť ?    Zároveň  požiadala zástupcov  SPOOL  a.s., aby všetkým poslancom bola  preposlaná  zmluva o úvere na  kúpu plavárne  AQUASPOOL.

Ing. Móric – k číslam, ktoré  uviedla  pani poslankyňa  je potrebné  urobiť korekciu.  Za rok 2015  to boli náklady  vrátane mesiacov, keď bola plaváreň prevádzkovaná.   V súčasnosti  sú  ročné  náklady na  nepoužívanú plaváreň  podstatne nižšie, hlavné náklady  tvoria odpisy  a splátka úveru. Poznamenal,  že plaváreň je potrebné  udržiavať tak, aby boli  funkčné zabezpečovacie  zariadenia,  spotrebiče, ktorými je objekt  chránený.     Ponuku na kúpu plavárne máme  vyvesenú  na  stránke  www.bazos.sk   a v súčasnosti  prejavil  záujem jeden záujemca.  Dodal, že  podľa zmluvy  sme povinní  udržiavať nehnuteľnosť v dobrom stave, aby  nehnuteľnosť  mohla  tvoriť  zábezpeku  úveru. 

Primátorka  - odpoveď na interpeláciu  bude  zaslaná  písomne

Odpoveď  na interpeláciu Ing. Olšiakovej   zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci zo dňa 25.10.2016

 

Informácie, ktoré ste uviedla na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25.10.2016  nie sú  pravdivé. Mesto Lučenec nemá žiadnu povinnosť splácať  režijné náklady a ani úver za kúpu objektu plavárne  Aquaspool a ani ho v minulosti nikdy nemalo,  pretože  Mesto Lučenec nie je vlastníkom objektu.  Za rok 2015 nebola vyprodukovaná strata Plavárne  vo výške 82000,- € ako ste uviedla,  ale 61723,37 €.  Čiastka 82803,46 € predstavovala  náklady plavárne za rok 2015 .  Už niekoľkokrát odznela informácia na zasadnutí  mestského  zastupiteľstva, že a.s. SPOOL sa stala vlastníkom objektu v roku 2009 na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva a bývalého vedenia Mesta. Na kúpu plavárne bývalé vedenie a.s. SPOOL   vzalo úver vo výške 550000,- € zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, ktorú podpisovali v tom čase štatutári predseda predstavenstva Ing. Ľubomír Činčura a podpredseda predstavenstva Ján Jackuliak . Plaváreň v čase kúpy nemala vlastné prípojky vody, elektriny a ani vlastnú kotolňu. Voda a elektrina je dodávaná od vlastníka susediacej nehnuteľnosti za úhradu paušálnych poplatkov, ktoré je povinná a.s. SPOOL uhrádzať okrem skutočných nákladov na vodu a elektrinu. Nie je pravdou ani tvrdenie, že na web stránke a.s. SPOOL nie je uvedené, že sa objekt predáva. Od 22.7. 2016 SPOOL a.s. ponúka na svojej webovej stránke na predaj objekt plavárne a to hneď na 1. strane v Aktualitách v inzercii a aj na  web stránke Bazoš na ktorej sme inzerát opätovne obnovili.  O konkrétnom predaji nehnuteľnosti bude rozhodovať predstavenstvo a.s. SPOOL a Valné zhromaždenie po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve.

Od  februára 2015 je plaváreň z technických príčin uzatvorená.  Aj napriek tomu  je vlastník objektu povinný splácať úver vrátane úrokov .Je na škodu, že bez overenia skutočného poznania veci sa v médiách uverejňujú  čísla, ktoré sa nielen  nezakladajú na pravde, ale môžu  odradiť od kúpy konkrétnych záujemcov a tiež môžu ovplyvňovať cenu predaja nehnuteľnosti smerom dole.  V minulosti bola napr. uverejnená   nepravdivá informácia, že objekt má narušenú statiku.

Pre porovnanie nákladov za rok 2015 a 2016 je potrebné zdôrazniť, že v roku 2015 bola Plaváreň prevádzkovaná počas dvoch najchladnejších mesiacov  v januári a februári, kedy aj nápor na spotrebu energií bol počas roka najvyšší. Celý objekt bol vykurovaný,  ohrievala sa voda v bazéne , teplá úžitková voda v sprchách. Náklady Plavárne za rok 2015 predstavovali čiastku  82803,46 €. Z uvedených nákladov Mesto Lučenec formou  dotácie uhradilo  čiastku 14502,78 €, ktorá zodpovedala len  nákladom na energie : vodu, pelety a elektrinu.  Z celkových nákladov odpis HIM  predstavoval 33738,12 € a  4945,68 € daň z nehnuteľnosti, ktorú SPOOL uhrádza Mestu. Zaplatené úroky banke  predstavovali čiastku 5356,72 €. Mzdové náklady zamestnancov vrátane odvodov a odstupného 6797,54 €. Tržby plavárne predstavovali  čiastku 6255,55 €.

V roku 2016 je objekt už  nevykurovaný . Účtovné náklady za obdobie 1-9 /2016 predstavujú čiastku 40.689,24 €. Z toho odpis HIM je 25303,59 €, daň z nehnuteľnosti 3634,92 €, zaplatený úrok banke 3411,99 €, paušálne náklady na elektrickú  energiu 2796,88 € a vodu 2250,- €. Paušálne náklady na energie má povinnosť SPOOL a.s. uhrádzať  vlastníkovi susedného objektu, ktorý vlastní prípojky vody a elektriny. V opačnom prípade by bol  objekt od energií odpojený, pretože nemá vlastné prípojky  .

K 30. 9. 2016 a.s. SPOOL uhradila z úveru 550000,- €  istinu vo výške 192634,26 € zostatok úveru je 357365,74 €, zaplatené úroky predstavujú čiastku 50648,29 €.

Informatívna správa o hospodárení SPOOL a.s  je  každoročne predkladaná  na  zasadnutie  mestského  zastupiteľstva, vrátane  ekonomicko-prevádzkového stavu  objektu plavárne. Hospodárske výsledky   a súvisiace  ekonomické  vzťahy sú potvrdzované  audítormi.

 

 

 

Interpelácie poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 06.09.2016

MUDr. Pelč – opýtal sa  na  nefunkčnosť  svetelnej  signalizácie  na križovatke ulíc  T.G. Masaryka a Vajanského 

Prednosta  - odpovedal  na interpeláciu  pána poslanca. Vzhľadom  na  skutočnosť  , že  je  to  križovatka  štátnych  ciest,  Mesto  Lučenec požiadalo  VÚC  Banská  Bystrica o zabezpečenie opravy  resp.  výmenu  svetelnej  signalizácie  ako aj  radičov.  Nakoľko VÚC  Banská  Bystrica  opravu  svetelnej signalizácie  nebude  riešiť,  Mesto  Lučenec  vyhlási  verejnú  obchodnú  súťaž   na  opravu  funkčnosti svetelnej  signalizácie. Náklady na opravu,  resp. nákup  radičov vo výške  cca  25 000,- €  bude  realizované  z rozpočtu  Mesta.      

Ing. Uličná –  podľa jej  informácií Stredoslovenská  vodárenská  spoločnosť Banská  Bystrica poskytla pre  Mesto  Lučenec  finančné  prostriedky  na  vybudovanie 1. časti inžinierskych  sietí  na  Jegorovovej ulici. Opýtala  sa  v akom  štádiu  riešenia  sa  nachádza  teraz  celá  stavba z pohľadu  prípravnej a realizačnej fázy   

Primátorka -  Mesto Lučenec neobdržalo finančné prostriedky od Stredoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti Banská  Bystrica,  ale   je to  akcia  Stredoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti, ktorú  vysúťažila  VEOLIA , ktorá realizuje uvedenú  stavbu.  Odpoveď  na  interpeláciu  bude zaslaná  písomne.

Odpoveď  na  interpeláciu  Ing.  Uličnej:

Dňa  10.10.2016  sa začne  s výstavbou  "Ulica  Jegorovova -  vodovod a kanalizácia".  I.etapa.

 

Ing.  Olšiaková  -  opýtala  sa, prečo  Mesto zastavilo  resp.  obmedzilo  kosenie  v meste  ? 

Jedná  sa hlavne  o Ulicu  Adyho,  Vajanského  a Rúbanisko ?

Prednosta – odpovedal  na interpeláciu pani poslankyne.  Mesto  Lučenec  úpravu  zelene,  kosenie  a výsadbu  kvetov  neobmedzilo.  Oproti  predchádzajúcim obdobiam  zvýšilo  frekvenciu  kosenia.    Dodal,  že  vzhľadom k tomu,  že  sa  zväčšili plochy  o ktoré  sa  Mesto  stará a  blížime sa k naplneniu  čerpania  rozpočtu, došlo  k redukcii  v správe  verejnej  zelene.   1 kosba  predstavuje  cca  40 000,-€.

Ing. Olšiaková  - opýtala  sa,  či  ešte raz prebehne  kosba   v rozsahu  60 ha  ?  V prípade, že nie  sú na to finančné  prostriedky,   opýtala sa, prečo  sa to  nepremietlo  do zmien  rozpočtu   a aktualizácie, nakoľko je to základná  potreba  a funkcia mesta  - kosenie.

Primátorka  - Mesto  naďalej  bude  prevádzať kosbu a úpravu zelene. Odpoveď  na interpeláciu  bude  zaslaná  písomne

 

Odpoveď  na  interpeláciu  Ing.  Olšiakovej :

Mesto  Lučenec  v tomto  období   zabezpečuje   4 celoplošnú kosbu mesta.  Na oddiele   ochrany  krajiny a prírody budú ešte  navýšené  finančné prostriedky, aby  boa  zabezpečená  plynulá údržba verejného priestranstva /  kosenie,  orezávanie.../ 

Interpelácie poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 21.06.2016

Ing.  Olšiaková –v mene obyvateľov  bytového domu na  Ulici  Komenského  24  sa  opýtala stav riešenia žiadosti o dotáciu a úver zo ŠFRB, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa  20.10.2015 s rozpočtovým nákladom 143 500,-€ a uzavretím zmluvy s firmou COSTRUO

Ing. Kolimárová -  odpovedala  na  interpeláciu  Ing. Olšiakovej. Žiadosť  bola  podaná na ŠFRB, prílohy  boli  akceptované. Mesto Lučenec už predložilo vyregulovanie tepelnej  sústavy, ale je potrebné  ešte  predložiť  doregulovanie  tepelnej  sústavy.

Ing. Olšiaková – Mesto  Lučenec zaplatilo  v roku  2015  pokutu  SIEA  Bratislava za  zistené nedostatky  v Priemyselnom  parku vo výške 235 000,-€.  Poukázala na  to, že  v závere  správy  sa  konštatuje, že  Mesto   Lučenec  rokuje  s viacerými  investormi, ktorí by vytvorili  požadovaný  počet pracovných miest,  aby  Mesto  Lučenec  mohlo splniť  indikátor  vytvorených pracovných miest.  Opýtala  sa,  či  z tohto  titulu  nehrozí  Mestu  Lučenec  ďalšia pokuta ?

Odppveď  na interpeláciu:

Vedenie  Mesta Lučenec pravidelne rieši  so zástupcami príspevkovej organizácie  Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  SARIO – Bratislava, Banská Bystrica etablovanie investora do Priemyselného parku Lučenec a zároveň neustále iniciuje samostatné rokovania s potencionálnymi investormi aj mimo organizácie  SARIO.

            Zároveň Mesto  Lučenec  využilo výjazdové zasadnutie  vlád SR dňa  23.06.2016 v meste  Lučenec  a pani primátorka  zadefinovala  na rokovaní  s predstaviteľmi vlády SR, naliehavú potrebu etablovania relevantného investora do Priemyselného parku Lučenec.

 

Interpelácie  zo  zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 19.4.2016

MUDr. Slivka -  opýtal sa na súčasný  stav  v Priemyselnom parku  JUH ?  V prípade, že  sa  nenaplnia  ukazovatele či hrozí  Mestu  pokuta  a ako to  bude  Mesto  riešiť  ?

odpoveď na interpeláciu:

 

Základné údaje o Priemyselnom parku

Kód ITMS: 11110200064

Názov projektu: Priemyselná zóna Juh Lučenec /II. etapa/

Konečný prijímateľ: Mesto Lučenec

Typ parku: zelený park

Počet plánovaných pracovných miest (Zmluva o NFP): 252

Ukončenie monitorovania projektu: 30.06.2013

Sledovanie udržateľnosti projektu do: 30.06.2023

Súčasný stav v Priemyselnom parku k 29.02.2016:

Počet etablovaných investorov:                         1. PWR - Plastic waste recycling, a.s.

                                                                       2. Marek Kočalka - výroba nábytku

Počet skutočne vytvorených pracovných miest:  39 osôb

Plnenie naplnenia indikátorov zamestnanosti:      15,48 %

Plnenie ukazovateľa obsadenosti:                      37,65 %

 V súčasnosti Mesto Lučenec v pravidelných intervaloch predkladá Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava (ďalej SIEA), hlásenie o aktuálnom stave v Priemyselnom parku. SIEA má za úlohu kontrolovať funkčnosť a majetkové pomery v Priemyselnom parku. Nakoľko má mesto preukázateľne funkčný Priemyselný park, nie je voči nemu vedené zo strany SIEA žiadne konanie týkajúce sa vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov.

                                     

Ing. Olšiaková  -  požiadala , aby  sa pri  kosení  zohľadnilo kosenie  tzv. prídomovej  verejnej  zelene, nakoľko  správcovia  bytového  fondu nie  sú povinní  kosiť mestskú verejnú  zeleň

Odpoveď v priloženom súbore:

 

MUDr. Pelč -  interpeloval pani primátorku vo veci damového hospodárstva, kde  bola  podaná petícia občanov. Odpoveď na petíciu už bola doručená. Občania sú proti  vybudovaniu oceľových nádrží pre uskladnenie kvapalného dusíkatého a fosforečného hnojiva  a jeho vývoz nákladnými  vozidlami   cez mesto.

Ing. Kolimárová – odpovedala  na interpeláciu.  Zatiaľ  podanie  bolo podané, ale nakoľko  neboli doložené všetky písomnosti možno opäť dôjde k vráteniu podania z dôvodu  nekompletnosti  dokumentov.

 

Interpelácia zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 09.02.2016

Ing. Balážová PhD.  –   na  jeseň  uplynie  65  rokov od  smrti  významnej  spisovateľky,  rodáčky  Boženy  Slančíkovej  Timravy.  Opýtala, sa,  či pamätník postavený  na jej  počesť  v parku  je  majetkom  Mesta,  nakoľko  pri  príležitosti  spomienky  výročia jej  úmrtia  v septembri  2016  by  bolo  potrebné pamätník  upraviť.  Bronzová  socha  je v poriadku,  nápis  bol  ukradnutý  a betónový  podstavec  je  polámaný. Vzhľadom  k tomu, že pamätník  si  vyžaduje  dôkladné  vyčistenie  a úpravu  požiadala  o pomoc Mesto.

Primátorka  -  pomník  B.S.Tirmavy nie je  v majetku  Mesta. Nachádza  sa  na pozemku  majetku Mesta.  Pôvodne  sa o  pamätník mali postarať  študenti  z Gymnázia  B.S. Timravy.   Mesto zabezpečilo  vyčistenie  okolia,  výsadbu  kvetov  a udržiava  zrevitalizované  územie  parku. Našim zámerom je pripomenúť si  spomienkovou slávnosťou našu významnú osobnosť a zaradiť ju  do  programu  Dní  Mesta  2016, resp. v septembri   uskutočniť  v spolupráci  s ostatnými  organizáciami túto  slávnosť.  Mesto  následne  zabezpečí vyčistenie  pomníka.


 

Zasadnutie zo dňa 15.12.2015

 

MUDr. Pelč  - interpeloval  pani primátorku, aby  požiadala  mládežnícke  športové  kluby resp. organizácie, ktorým Mesto prispieva  na ich  činnosť,  aby predložili písomnú  správu  na  Mestský úrad v termíne do  15.1.2016 o čerpaní  poskytnutých finančných  prostriedkov. Ako  prvú skupinu  navrhuje osloviť mládežnícke  futbalové  kluby a  ich  správu  zverejniť  v mestských  novinách  v januári  2016,  následne  mládežnícke hokejové  kluby, ktorých správa by sa zverejnila v mesiaci február a následne  basketbalové  kluby, kde  správa  by  bola  zverejnená  v marci  2016.      

Odpoveď  na interpeláciu:

.

 

Občianske združenie FUTBAL , Gagarinova 20, 984 03 Lučenec

Mestský úrad Lučenec Športová komisia Ul. Novohradská č.l 984 03 LUČENEC

Vec: Prehľad využitia dotácie na rok 2015

Vážení členovia komisie športu,

predkladáme Vám prehľad využitia dotácie mesta na mládež n* rok 2015.

V roku 2015 naše mesto reprezentovali mládežnícke družstvá v nasledovných súťažiach:

Starší dorast/mladší dorast ( U19- U17) II. liga STRED - druhé najvyššia súťaž v rámci SFZ
Starší žiaci/ mladší žiaci ( U19- U17) II. liga STRED -Juh- druhá najvyššia súťaž v rámci SFZ 3.1, liga žiačok - druhá najvyššia súťaž v rámci SFZ

4. Oblastná súťaž prípraviek

Rozpis využitia dotácie:

Paušálne odmeny rozhodcov a delegáta zápasu (domáce zápasy )... 2 343,41.-€.............    9,37%
Cestovné náklady................................................................................ 6 005,00.-€........ 24,02%

U19/U17-jarná časť: Vrútky, L. Mikuláš, Bánová (ZA), Čadca, R. Sobota, N. Baňa, K.N.

Mesto Jesenná časť: Badín, Ružomberok, Bytča, Pohronie (ZH), Bánová (ZA), Rakytovce, Zvolen U15/U13- jarná časť: B. Štiavnica, Pliešovce, Fiľakovo, Tornaľa, Krupina, Hnúšťa. Jesenná časť: Nová Baňa, Polt-ir, B. Štiavnica, Krupina, Radzovce, Žarnovica.

Strava a občerstvenie pri vonkajších zápasoch...................................... 1 680,00.-€........    6,72%
Usporiadateľská služba pri domácich zápasoch.....................................     840,00.-€......    3,36%
Odmeny trénerov................................................................................. 12 000,00.-€ .... 48,00%
Lekárske prehliadky hráčov, poplatky za registráciu hráčov, doplnenie výstroja, organizovanie a účasť na halových turnajoch, a prípravných zápasoch

1 936,00.-€ ....    7,74%
Spolu:                                                                                    "               24 804,41.-€.... 99,21%

 

V prvom polroku 2015 sme zabezpečovali aj chod ženského družstva v II. lige bez dotácie

mesta.

Ako z predloženého rozpisu vidno vyše 1/3 dotácie bolo použitá na paušálne náklady ,ktoré

sú dané predpismi SFZ a na náklady na dopravu. V

 

spojitosti s cestovnými nákladmi treba povedať, že prepravca neúčtoval ani v jednom prípade stojné.

Uvedené náklady boli spojené celkovo s nasledovným počtom zápasov:

U 19 - 30 MFZ,zimný pohár 5 zápasov, letná príprava 5 zápasov, halový turnaj 4 zápasy

U 17 - 30 MFZ, zimná príprava 5 zápasov, letná príprava 5 zápasov

U 15 - 26 MFZ, zimná príprava 5 zápasov, letná príprava 5 zápasov, halový turnaj 4 zápasy

U 13 - 26 MFZ, zimná príprava 4 zápasy, letná príprava 5 zápasov

I. liga žiačky-13 MFZ

Oblastná súťaž prípraviek - 5 MFZ, 12 zápasov na turnajoch B. Bystrici a v Badíne.

 

Zasadnutie zo dňa 20.10.2015

JUDr. Oravec – vzhľadom k tomu, že na  predchádzajúcom  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva žiadal o informovanie poslancov ako aj občanov prostredníctvom informatívnych  správ týkajúcich  sa zásadných otázok života  mesta,  požiadal o odpoveď na  dve  interpelácie:

Aké je plnenie indikátorov v Priemyselnom parku Juh v Lučenci ?

Ako sa vyvíja príchod investora, ktorého zámer bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva v decembri 2014 ?

 

 

Odpoveď  na interpeláciu  zo  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  dňa  20.10.2015

 

1) V zmysle implementovaného projektu ITMS 11110200064 – s názvom projektu : Priemyselná zóna JUH Lučenec (II.etapa), typ projektu : zelený park, kde bol konečným prijímateľom Mesto Lučenec, bolo jednou z podmienok plnenia indikátorov zmluvy o NFP – vytvorenie 252 nových pracovných miest.

Ku dňu 07.10.2015 je v spoločnosti PWR - Plastic Waste Recycling a.s. (ako nástupníckej spoločnosti po Milenium Trading a.s.) vytvorených 35 nových pracovných miest. V spoločnosti Marek Kočalka – výroba nábytku sú vytvorené dve (2) pracovné miesta. Spolu je vytvorených k 07.10.2015 – 37 pracovných miest. Plnenie indikátorov je na 14,68 % z celkového počtu pracovných miest.

Voľná plocha pripravená pre investorov je v rozsahu 1,9 ha, čo predstavuje 48 % plochy priemyselného parku. Momentálne je obsadenosť parku na ploche 2,07 ha, čo predstavuje 52 % z plochy priemyselného parku.

     O tomto stave Mesto Lučenec ako konečný prijímateľ predkladá Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre v Bratislave mesačné hlásenia.

 

2) V prípade potencionálneho investora Apollo SR s.r.o. Lučenec, ako dcérskej švajčiarskej spoločnosti, bol v mesiaci december 2014 schválený zámer na prenájom pozemkov v Priemyselnom parku JUH Lučenec o rozlohe 1,9 ha. Nájomný vzťah mal byť v mestskom zastupiteľstve schvaľovaný v mesiaci 01/2015 kde zámerom je stavebná výroba prefabrikovaných železobetónových dielov.

Spoločnosť Apollo SR s.r.o. so sídlom T.G.Masaryka č. 7 v Lučenci, IČO 47997931 bola zapísaná do obchodného registra dňa 21.03.2015. Jediným spoločníkom spoločnosti je jej švajčiarska zakladajúca spoločnosť.

V tomto čase sa podpisovali s vlastníkmi pozemkov zmluvy o budúcich zmluvách na zabezpečenie pozemku, kde mal byť realizovaný zámer, okrem 1,9 ha priamo v Priemyselnom parku. Zmluvy o budúcich zmluvách sú podpísané vlastníkmi pozemkov s platnosťou do 31.12.2016.

     Mesto Lučenec rokuje s viacerými potencionálnymi investormi, uvádzame :  

belgická spoločnosť – drevospracujúci priemysel, počet nových pracovných príležitostí 60,
slovenská spoločnosť – výrobný závod na spracovanie minerálnej vody – počet nových pracovných príležitostí 120,
česká spoločnosť – priemyselná výroba, počet nových pracovných príležitostí 400,
belgická spoločnosť – drevovýroba, počet nových pracovných príležitostí 200,
maďarský investor – kovovýroba, počet nových pracovných príležitostí 70.

zo dňa 8.9.2015

Ing. Uličná  -  na rokovanie  poslaneckého  grémia   bol  pozvaný aj Ing.arch. Baran, ktorý  pracuje  na  zostavovaní  nového  Územného plánu  mesta  Lučenec. Na  stretnutí bolo navrhnuté,  že  by  bolo  vhodné  a účelné,  aby  vo  volebnom   obvode č.7, bolo zapracované do Územného plánu zakreslenie a riešenie  kruhovej  križovatky  /pred  budovou  Poľany/. Stále viac  sa  ozýva požiadavka  obyvateľov tejto lokality mesta  riešiť  uvedenú  situáciu.  Navrhuje, aby  Mesto  písomne požiadalo  zostavovateľa novej  koncepcie Územného plánu  mesta o zakreslenie  kruhovej  križovatky  do  návrhu.

Druhá interpelácia:

Pri  zostavovaní  rozpočtu mesta  na rok  2015 predložila pripomienku, aby sa počítalo v bežných  výdavkoch  aj s opravou  Domu  smútku v Opatovej. Objekt v súčasnosti  je v zlom technickom stave, žiadne práce  na  opravu  neboli  prevedené. Požiadala o  vytýčenie termínu   a možnosť využitia  priaznivého jesenného počasia  na opravu  objektu..

Odpoveď na interpelácie pani poslankyne  Ing.  Uličnej:

 

1) Dňa 09.09.2015 bola zaslaná žiadosť o doplnenie konceptu ÚPN mesta Lučenec Ing.arch.Jánovi Baranovi o zakreslenie kruhovej križovatky (pred budovou Poľany) v k.ú. Opatová (v prílohe prikladáme list). Po jeho doručení bude spracovaný ako jedno z variantných riešení.

2) Výdavky na údržbu Domu smútku v Opatovej by značne navýšili čerpanie z bežných výdavkov na správu a údržbu cintorínov. Pri vykonávaných kontrolách v cintorínoch bolo zistené, že na Dome smútku v Opatovej je potrebné zrealizovať opravu fasády (odvlhnuté časti), opravu dažďových zvodov, vysprávky v interiéry, vymaľovanie interiéru, nátery fasády, okien, dverí a kovových konštrukcií. Z vyššie uvedených dôvodov oddelenie dopravy a životného prostredia  navrhuje, aby predmetné práce boli zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2016 a v prípade schválenia rozpočtu budú tieto práce zrealizované v roku 2016.

 Interpelácie poslancov  zo  zasadnutia  16.6.2015

MUDr. Slivka -  opýtal  sa na súčasný   stav v  Priemyselnom parku.  V prípade,   ak  sa 

nenaplní   Priemyselný park,  aká pokuta hrozí  Mestu ?

Primátorka  -  odpovedala na interpeláciu.  Rokovania  s investormi  neustále prebiehajú.

Poznamenala, že  pri  jednom investorovi  je  zámer už  schválený  a pri  druhom

investorovi,   ktorý prejavil záujem o ďalšie územie, bolo toto územie  vyšpecifikované. Na 

budúci  týždeň sa  uskutoční  ďalšie  rokovanie.  Sú reálne  predpoklady  na  schválenie

prenájmu pozemku pri  jednom investorovi a pri  druhom  zámer. Tretí investor, ktorý  nie  je

v Priemyselnom parku, ale je na pozemkoch iných  spoločností, taktiež  rozvíja svoju činnosť.

Ing. Kolimárová -  tak, ako bolo  schválené  na mestskom  zastupiteľstve  a odsúhlasené  

uznanie  dlhu  pred notárom, všetky dokumenty  boli predložené   Slovenskej  inovačnej 

a energetickej  agentúre v Bratislave, zároveň  aj na  Ministertsvo  hospodárstva  SR,  kde 

Mesto opäť požiadalo o možnosť  vrátenia  finančných  prostriedkov  formou  splátok.

Naše požiadavky  o splátkach boli  zohľadnené   a v súčasnosti  očakávame zaslanie  zmluvy 

o splátkach.  Ohľadne sledovanosti  naplnenia   indikátorov  Mestu Lučenec  zostáva  jeden 

indikátor a to  naplnenie pracovných miest v počte  252.  Informovala, že  termín  naplnenia 

indikátorov  v počte pracovných miest  sa v Priemyselných  parkoch  posúva do roku  2023.

Ing. Uličná -   požiadala  o odpoveď  pre občanov v súvislosti  s  odstránením   zastávky  na

železničnom priecestí   v Opatovej.  Občania  žiadajú  vrátenie  prístrešia, preto sa opýtala, či 

Mesto oslovilo  v tejto  veci  Železnice  Slovenskej  republiky

JUDr. Szabóová – odpovedala  Ing.  Uličnej.  V súvislosti  so železničným priecestím

Opatová ,  Železnice  SR  majú  spracovaný  projekt  na  komplexné  riešenie  priecestia.  Do

realizácie projektu    nebudú  riešiť   otázku  prístrešia. 

Ing. Uličná -  požiadala o písomnú  odpoveď Železníc  SR

Ing.  Olšiaková -  požiadala  o zakúpenie novej  detskej  zostavy do mestského parku   

Primátorka   - odpovedala  Ing. Olšiakovej, že v súčasnosti  prebieha  verejné obstarávanie 

na doplnenie prvkov  do  detských  zostáv

Ing.arch.Václavíková -  nakoľko  domček  pre  deti bol  z mestského parku odstránený   

vyslovila  požadavku rodičov  o jej vrátenie

Ing. Hámorník -  požiadal  vedenie mesta , aby  vstúpilo do  rokovania  so  štátnou  políciou

a v spolupráci s mestskou  políciou  bol  verejný poriadok na  Rúbanisku III. monitorovaný

a sledovaný

Primátorka  - odpovedala, že  uvedený návrh  akceptuje. Na  kamerový sytsému má Mesto 

schválené  finančné  prostriedky  a v súčassti očakávame  oficiálne  schválenie  dotácie.

Mgr. Hrdlička -   v súvislosti s odtránením lavičiek  na  Novohradskej ulici  sa opýtal, či 

mesto  plánuje  vrátiť lavičky, nakoľko v tejto  lokalite  bývajú starší  občania.

Primátorka -  odpovedala  na   otázku ohľadne  lavičiek  v meste.  Niektoré  lavičky boli

demontované, nakoľko ich  určtá skupina  občanov  nechcela.  Na  domových  schôdzach 

a v spoločenstvách  je potrebné  sa  dohodnúť, či  občania  v danej  lokalite požadujú   lavičky

a informovať  s požiadavkou  Mesto.

JUDr. Oravec -  opýtal sa, či bude vykonaná  v tomto roku  lokálna  vysprávka  cestnej  komunikácie   v úseku  od  ZŠ L.Novomeského  smerom k LIDL.

Primátorka -  odpovedala, že  je to  jeden  z najhorších úsekov  cestnej komunikácie v meste.   Je zadefinované  ďalšie obdobie vysprávok, kde bola zaradená vysprávka cestnej komunikácie  pred  blokom  „A“ blok „C“ s tým, že určite  bude lokálne vyspravená.

 

Interpelácie poslancov   zo  dňa  2.6.2015

MUDr. Pelč -  interpeloval pani primátorku  vo  veci  petície občanov  zo  Svätoplukovej

ulice,  v ktorej občania poukazujú    na  dlhodobé porušovanie   zásad občianskeho 

spolunažívania.  Opýtal  sa, aké kroky  v tomto  Mesto  urobilo a ako sa to bude riešiť  ?

Primátorka  -  uvedený problém  Mesto  rieši,  komunikuje  s petičným  výborom a na

interpeláciu  bude  odpovedať ústne   pán prednosta

Prednosta -   problémy  na  Svätoplukovej ulici   Mesto  rieši  pravidelne každý  rok..Vlastník

budovy je   v súčasnosti  vo  výkone  trestu. Pozemky  pod  týmto objektom  sú vo vlastníctve

dvoch  subjektov. Na  základe  petície   od obyvateľov   Mesto opätovne  vyzvalo Regionálny

úrad verejného zdravotníctva  na  konanie  v tejto veci.  Zároveň bol  vykonaný  štátny

stavebný  dohľad. Bolo zvolané  pracovné  stretnutie   za účasti právnikov  a pripravené

podklady, aby na  tento  objekt  prebehla exekúcia.  Za účasti  mestskej polície   bolo

vykonané  sociálne  šetrenie  a zvýšený dohľad   na dochádzku detí a mládeže v záujme

zabezpečenia poriadku.

 


 

. Interpelácie  poslancov zo  dňa  26.8.2014

 

Mgr. Grebáč – interpeloval pani primátorku vo veci  budovy železničnej  stanice.   Podľa jeho informácií  plánovaná  investícia  rekonštrukcie  budovy  železničnej  stanice sa  už  tento  rok nebude realizovať, preto  sa opýtal, aké  bude  ďalšie  riešenie resp.  postup  Mesta  v tejto  veci.  Žiada o podporné  stanovisko mestského  zastupiteľstva  resp.   vedenia  Mesta  na  Železnice  SR  a riešenie  jednotlivých nástupí:šť pre  cestujúcu  verejnosť

Zasadnutie zo dňa 24.6.2014

Mgr. Grebáč – interpeloval pani primátorku vo veci chemického postreku  dňa  20.6.2014 v ranných  hodinách  nad  lokalitou  Opatová.  Prenajímateľ  pozemkov  vykonal chemický postrek  nad  touto  lokalitou doposiaľ  nezistenou chemickou látkou, ktorá zasiahla  celú  Ulicu  Borhyho a spôsobila  zdravotné  ťažkosti občanom.  Vzhľadom k tomu, že uvedený postrek  chemickou  látkou  nebol  nikde  nahlásený, požiadal  pani primátorku o zvolanie  komisie  na prešetrenie celého prípadu  a vyvodenie príslušných opatrení.

Odpoveď na interpeláciu Mgr. Grebáča :

Mesto Lučenec od decembra roku 2012 rieši so Železnicami Slovenskej republiky možnosti majetkoprávneho usporiadania pozemkov v súvislosti s plánovaným vybudovaním prepojenia ulíc Lermontovovej a Kpt. Nálepku a tiež otázku vzhľadu a revitalizácie územia prislúchajúceho k železničnej stanici. V máji 2013 Mesto Lučenec písomne oslovilo Železnice Slovenskej republiky v súvislosti s udržiavaním čistoty a verejnej zelene v priestoroch  smerom k autobusovej stanici a v liste  zo dňa 11.5.2013 uviedli, že plánujú rekonštrukciu aj v „obvode železničnej stanice“. Podľa Investičného zadania Železničnej stanice Lučenec, stavby a zariadenia pre cestujúcich by mala byť  v rámci rekonštrukcie realizovaná:  

-modernizácia nástupísk a komunikácií pre cestujúcich,                                                                               -oprava koľajového lôžka koľaje č. 2 v mieste  nástupiska,                                                                                      

-osvetlenie priestorov pre cestujúcich,                                                                                                               

-rekonštrukcia staničnej budovy,                                                                                                                          

-revitalizácia priestorov na styku dráhy s mestom,                                                                                                               

-rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie,                                                                                                                 -rekonštrukcia budovy verejných WC,                                                                                                                                            

-spevnená plocha pre cestujúcich,                                                                                                                           -rekonštrukcia budovy nocľažne vlakových čiat.

V roku 2013 mali byť realizované projekčné práce.

Dňa 18.9.2014 sme písomne oslovili  Železnice Slovenskej republiky  so žiadosťou o zaktualizovanie projektu  plánovanej rekonštrukcie, najmä aby oznámili kedy a v akom rozsahu plánujú rekonštrukciu budovy realizovať a či táto rekonštrukcia zahŕňa aj úpravu jednotlivých nástupíšť, konkrétne zvýšenie plochy nástupiska oproti terénu. Do súčasného obdobia sme odpoveď neobdržali.

 

 

 

Ing. Uličná -   na  predchádzajúcom  zasadnutí  mestského zastupiteľstva interpelovala  pani primátorku  v súvislosti s podnetom občanov  mestskej  časti Opatová v Lučenci vo  veci  nadmerného  hluku spôsobeného  prejazdom  motorových vozidiel po  nadjazde cesty  1/75 . 

Odpoveď  na interpeláciu  Ing. Uličnej:

V zmysle  Vašej interpelácie  zo  zasadnutia mestského zastupiteľstva  dňa  24.6.2014  v súvislosti s podnetom občanov  mestskej  časti Opatová v Lučenci vo  veci  nadmerného  hluku spôsobeného  prejazdom  motorových vozidiel po  nadjazde cesty  1/75 Vám prílohe zasielam  odpoveď, ktorá nám bola doručená  zo Slovenskej  správy ciest  Banská Bystrica. 

Interpelácie  poslancov zo  dňa  29.4.2016

Mgr. Grebáč – interpeloval pani primátorku vo veci prítoku vody do jazierka v mestskom parku, kde  sa čiastočne  obnovila  len  jedna  tretina.  Vzhľadom k tomu, že  hlavnou úlohou jazierka je zásobovanie celého parku vodou, požiadal  venovať tomu  väčšiu pozornosť.

Prednosta – odpovedal na interpeláciu. Po prvej  interpelácii pána poslanca  bola  vykonaná obhliadka funkčnosti prítoku vody do jazierka.  Zo strany Rybárskeho zväzu bude realizovaná investícia vzhľadom k otázke sádky.  Uvedenú problematiku je možné riešiť  prekopaním a tak zvýšiť prietok vody  do jazierka, ktorý zásobuje mestský park vodou do parku, resp. prečerpávaním  vody  tak, aby sa dodalo väčšie  množstvo  vody do potoka. Mesto vstúpi do rokovania  s Rybárskym zväzom.

Ing. Uličná – interpelovala pani primátorku vo veci  nadmernej  hlučnosti v okolí  nadjazdu smerom na Opatovú. Nakoľko sa jedná o dlhodobý problém, na základe podnetov  občanov  bola predložená sťažnosť na premeranie hlučnosti.  Z úrovne kompetentných orgánov boli realizované  merania.  Výsledná správa konštatuje, že k prekračovaniu  hlučnosti  skutočne  dochádza, ale v rámci tolerancie, ktorá je prípustná.  Vzhľadom k tejto skutočnosti vlastník cestnej komunikácie zabezpečí príslušné opatrenia, nie však realizáciu vybudovania protihlukovej bariéry, nakoľko  výsledné hodnoty  nezadávajú na to príkaz.  Požiadala  pani  primátorku  o zvolanie  rokovania  s vlastníkom uvedenej cestnej komunikácie  a poskytnutie informácie občanom o závere z rokovania.

Primátorka -  odpovedala  na interpeláciu, že správca cestnej  komunikácie  bol opätovne  požiadaný  o prijatie ďalších  opatrení v súvislosti  s nadmernou hlučnosťou.  Doposiaľ bolo realizované len zníženie rýchlosti na uvedenom úseku.

Mgr. Hrdlička – interpeloval pani primátorku  vo veci  riešenia podnetu občanov  z Ulice M. Rázusa 40. Občania postúpili na Mesto Lučenec požiadavku ohľadne možnosti vyznačenia parkovacích miest a vytvorenia  jednosmernej  premávky z dôvodu  bezpečnosti občanov. obyvateľov bytového domu M. Rázusa č. 34 – 44, ktorá sa týkala zmeny organizácie dopravy na vnútroblokovej komunikácii (zjednosmernenie) a riešenia odstavných plôch

Prednosta -  uvítal iniciatívu občanov v súvislosti s riešením parkovacích miest, ktoré však musí prejsť administratívnym procesom.  Požiadavka bude zabezpečená.

Ing. Balážik – interpeloval  pani primátorku vo veci petície  občanov za chodník na Novohradskej  ulici.   Poukázal na  zlý stav  chodníka pred „čínskym múrom“. Občania  sa pýtajú na termín opravy.

Primátorka -  uvedená problematika sa už riešila  s občanmi  a je zaradená do  harmonogramu  opráv na rok 2014.

Prednosta – odpovedal na interpeláciu.  Oprava  chodníka  na  Novohradskej ulici  je zaradená do harmonogramu opráv v mesiaci august 2014.  Zároveň požiadal občanov o trpezlivosť, nakoľko všetky opravy sa realizujú na základe  rokovania  so Spoločným stavebným úradom  v zmysle  platnej legislatívy.

Interpelácie  zo  zasadnutia zo dňa 18.3.2014

Ing.arch. Václavíková – interpelovala pani primátorku vo veci požiadavky  občanov  bývajúcich na Kolonáde č. 18 a č.20, ktorí nemajú osvetlenie v tejto lokalite.  Požiadala hľadať možnosti riešenia tak, aby  uvedená lokalita bola osvetlená.

Odpoveď  na  interpeláciu  Ing. arch .Václavíkovej :

Verejné osvetlenie na Kolonáde č. 18 a č. 20 je v súčasnej dobe v majetku inej právnickej osoby a nachádza sa na súkromnom pozemku.

Vzhľadom na to, že Mesto Lučenec nemôže zo svojich finančných prostriedkov zabezpečovať investičné akcie a opravy cudzieho majetku, v tomto prípade aj úhrady za spotrebovanú elektrickú energiu, bude táto predmetná záležitosť navrhnutá na riešenie v rámci obstarávania športovej haly v tejto lokalite.

Interpelácie  zo  zasadnutia zo dňa 18.2.2014

Mgr.Grebáč – interpeloval pani primátorku   vo veci pohrebných miest  a mestského cintorína, ako aj   cintorína v Opatovej a v Malej Vsi . Opýtal sa, či Mesto má vypracovaný prevádzkový poriadok  mestského cintorína.

Odpoveď  na  interpeláciu Mgr. Grebáča:

 V roku 2013  bola vykonaná kontrola hlavným kontrolórom Mesta  v súvislosti  s dodržiavaním  ustanovení zákona o pohrebníctve  a prevádzkovaní hrobových miest.  Z vykonanej kontroly  boli prijaté opatrenia, ktoré   sú zapracované v správe  o kontrolnej činnosti za rok 2013.  Mesto Lučenec  má  vypracovaný prevádzkový poriadok mestských  cintorínov.  Taktiež boli prijaté opatrenia  vo vzťahu k rozšíreniu hrobových miest v mestskom cintoríne. 


JUDr. Bc. Konečný – interpeloval pani primátorku vo veci  výrubu   väčšieho množstva  stromov  na Rúbanisku  II.

Odpoved na interpeláciu JUDr. Bc . Konečného :

 

Výrubu stromov na Rúbanisku II (areál bývalej škôlky) predchádzal kompletný legislatívny proces  s priamym posúdením na objekte. Dôvodom výrubu je rekonštrukcia schátralého objektu bývalej škôlky na polyfunkčný objekt s obchodmi a službami pre verejnosť. Podmienkou mesta bolo zabezpečiť náhradnú výsadbu.
Žiadateľ požadoval výrub vo väčšom rozsahu, avšak v požadovanom rozsahu mu nebolo vyhovené.
K rekonštrukcii polyfunkčného objektu boli zverejnené informácie v mestských novinách č.4 zo dňa 21.02.2014 a taktiež sa dňa 27.02.2014  uskutočnilo stretnutie komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a verejného poriadku a poslancov mestského zastupiteľstva  priamo na tvare miesta, kde boli prítomní oboznamovaní so zámermi investora stavby.


 

interpelácei  zo  zasadnutia zo dňa 21.11.2013

Mgr. Grebáč –   poukázal  na  problém odtekania  dažďovej vody v mestskej  časti Opatová, kde  už  niekoľkokrát  vytopilo záhrady.  Navrhuje  zabezpečiť  odvodňovací  kanál , resp.  rigol, ktorým by sa uvedená voda  odvádzala  a neohrozovala  pozemky  občanov.  Požiadal  preveriť  uvedenú  situáciu a navrhnúť  možnosti  riešenia  tohto problému.
Odpoveď  na interpeláciu  Mgr. Grebáča:

V zmysle Vašej interpelácie za zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde ste poukázal  na problém  odtekania  dažďovej vody  v mestskej časti Opatová a žiadali ste o preverenie  celkovej  situácie , Vám oznamujeme, že  rigol na uvedenom území  bo, preoraný.


MUDr. Pelč -  informoval  o sťažnosti pána Ivana Ostrihoňa, ktorá bola postúpená  aj poslancom mestského zastupiteľstva  za  nevytvorenie  parkovacích miest  na Partizánskej ulici  a nedodržiavanie  hygienických  zásad vodičmi  taxíkov.  Občania sa sťažujú, že mestská  polícia  v tejto  lokalite  nevykonáva  dosť  často kontroly.
Odpoveď  na interpeláciu  MUDr. Pelča:

Na základe listu zo dňa 11.11.2013, ktorá sa týkala nevybavenia žiadosti zo dňa 05.09.2012 Vás písomne informujeme o spôsobe a termíne prešetrenia pôvodnej žiadosti žiadateľov Ivana Ostrihoňa a Adriany Bradovej, ktorá sa týkala vytvorenia nových parkovacích miest na ul. Partizánskej pred bytovým domom č. 3 až 13 v Lučenci.
Na základe miestnej obhliadky na tvare miesta sa so žiadateľkou skonkretizovali jednotlivé body žiadosti. Nové parkovacie miesta žiadateľka žiadala vytvoriť od chodníka z ul. Partizánskej zrušením zdevastovanej zelene pred kotolňou DALKIA až po spojovaciu komunikáciu medzi výškovými bytovými domami na Námestí republiky. Zároveň žiadala aj o odstránenie betónového múrika napojeného na spomínanú kotolňu a o zrušenie nefunkčného betónového komína vedľa predmetnej kotolne.
Komentár k priebehu vybavenia žiadosti:
Dňa 11.09.2012 sa operatívne na tvare miesta spolu so žiadateľkou prebrali jednotlivé body žiadosti. Ohľadne vytvorenia parkoviska sa prebrali možnosti umiestnenia jednotlivých parkovacích miest. Konkrétne výrub jednotlivých stromov, umiestnenie dopravného značenia vedľa bočného vchodu do kotolne a úprava obrubníkov v úseku plánovaného parkoviska. Žiadateľku sme informovali, že k umiestneniu parkoviska bude potrebný súhlas od majiteľa kotolne - DALKIE . Taktiež sme ju informovali, že oporný betónový múr a komín je v majetku DALKIE. Na záver sme sa dohodli, že sa skontaktujeme s firmou DALKIA ohľadne predmetných požiadaviek, ktoré jej budeme tlmočiť a o výsledku rokovania ju budeme telefonicky informovať. Firma DALKIA k predmetným požiadavkám zaujala nasledovné stanovisko:  Vedľa budovy kotolne pod plánovaným parkoviskom vedie teplovodné potrubie takže s vytvorením predmetného parkoviska nesúhlasia. Betónový nefunkčný komín a oporný múr majú v pláne odstrániť, ale nemajú na to potrebné finančné prostriedky. Približný termín nám nevedeli povedať. O tomto stanovisku sme telefonicky informovali žiadateľku. Z dôvodu zabezpečenia čistoty verejného priestranstva popri opornom múre vedľa súčasného. schodiska vedúceho do kotolne si firma DALKIA na podnet mesta Lučenec začiatkom roku 2012  na vlastné náklady oplotila predmetné schodisko a tak zabránila zvýšenému vzniku znečisťovania v uvedenej lokalite.
K požiadavkám opísaných v liste zo dňa 11.11.2013 sme zaujali nasledovné stanovisko:
Nedostatočné čistenie vnútrobloku
-čistenie, kosenie a odhrabávanie lístia v predmetnej lokalite sa priebežne zabezpečuje pomocou aktivačných pracovníkov, treba však brať do úvahy že predmetný vnútroblok sa nachádza v centre mesta, kde  prioritou v čistení, kosení a odhrabávaní lístia je Námestie republiky, okolie ul. Novohradskej a okolie MsÚ. Po ukončení prác na prioritných úsekoch sa v čistení ostatných úsekoch (vnútroblok M. R. Štefánika, Ľ. Štúra a Partizánska) priebežne pokračuje.
Vnútroblok nie je zaradení do plánu čistenie miestnych komunikácií
-oddelenie dopravy a životného prostredia zaradí predmetný úsek cesty do harmonogramu jarného čistenia
Chýbajúce dopravné značenie  obmedzujúcu rýchlosť v predmetnej lokalite
-predmetný vnútroblok je z každej príjazdovej cesty označený dopravnou značkou „IP 28 a“ – Obytná zóna, kde najvyššia povolená rýchlosť je 20km/h. Ďalšie obmedzenie rýchlosti na miestnych komunikáciách  trvalým dopravným značením  v predmetnom vnútrobloku nie je potrebné.
 
Umiestnenie dopravného značenia o zákaze parkovania vozidiel vo vnútrobloku z iných častí mesta
-keďže sa jedná o verejné priestranstvo nie je možné vyhradiť parkovacie miesta alebo povoliť vjazd len pre obyvateľov predmetného vnútrobloku.   Vyhradenie a spoplatnenie trvalého parkovacieho miesta v meste Lučenec rieši VZN č. 12/2012.
Zabezpečiť kontrolu verejného priestranstva členmi Mestskej polície
-oddelenie dopravy a ŽP vyzvalo Mestskú políciu o zvýšenie vykonávania kontrolnej činnosti v predmetnej lokalite. Kontrola verejných priestranstiev Mestskou políciou v predmetnej lokalite bola vykonávaná v termíne od 15.11.2013 do  01.12.2013 a to konkrétne 40 krát a ani v jednom prípade nebolo zaznamenané vykonávanie telesných potrieb zamestnancami Taxi služby. Mestská polícia však bude naďalej vykonávať zvýšenú kontrolu verejných priestranstiev v danej lokalite.

 Interpelácie poslancov zo  zasadnutia  dňa  8.10.2015
Mgr.Grebáč – v súvislosti s interpeláciou na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa opýtal na situáciu odpredaných pozemkov, ktoré Mesto  odpredalo  pre  Kobra s.r.o. Lučenec, ktorá plánovala  postaviť na týchto pozemkoch biometánovú  stanicu.  Odpoveď na predchádzajúcu interpeláciu obdržal, ale  nie je s ňou spokojný.  Upozornil na skutočnosť, že pri predaji pozemkov z majetku Mesta sa často odvoláva na osobitný  zreteľ.  Odpredaj pozemkov z majetku Mesta v tomto prípade bol podmienený osobitným zreteľom, že vznikne na tomto území výrobná hala  a nové pracovné miesta. Navrhuje, aby v budúcnosti sa viac vážil termín „osobitný zreteľ“, čo by podľa jeho názoru malo byť súčasťou zmluvy.  V prípade  nedodržania osobitného zreteľa, aby zmluva nebola  platná a pozemok sa vrátil do majetku Mesta. 
Primátorka – osobne si myslí,  že Mesto  dbá na všetky tieto záležitosti. Podotkla, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde bola  schválená zmluva, sa konkretizovali podmienky zmluvy podľa pripomienok poslancov. V zmluve je zakotvená podmienka, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok do stanoveného dátumu, pozemok bude vrátený.  Dodala, že spoločnosť platí  Mestu dane  za uvedené pozemky.
Ing. Móricová  - v prípade, ak  kupujúci  nevybuduje stavbu v zmysle zmluvy, pozemok bude vrátený pre Mesto Lučenec za takú istú cenu, za  akú bol odkúpený
Ing.arch.Václavíková - v zmysle predmetnej zmluvy sa žiadateľ zaviazal  vybudovať na vlastné náklady 200 m² chodníka podľa požiadavky Mesta. Opýtala sa, kedy bude  uvedený chodník vybudovaný, resp. či už spoločnosť chodník  vybudovala  ?
Prednosta -  odpovedal, že podmienkou vybudovania  chodníka je kolaudácia  stavby
MUDr. Pelč – opýtal sa,  prečo nie je zapnutá svetelná  signalizácia  na križovatke skôr ako o 7,00 hod. ?
Ing. Ladoš – na zasadnutí komisie dopravy a ŽP bola táto problematika prerokovaná a budú nastavené časy obidvoch svetelných signalizačných zariadení od 6,00 hod. do 17,00 hod.  V súčasnosti prebieha prieskum na dodávateľa, ktorý prevedie revíziu, a zároveň nastaví aj nový prevádzkový čas svetelnej signalizácie
Primátorka -  opýtala sa, či pán poslanec   požaduje  písomnú odpoveď na interpeláciu
MUDr. Pelč -  nepožaduje písomnú odpoveď

 

 

Interpelácie  zo  zasadnutia  dňa  27.8.2016


Ing.Balážik - interpeloval pani primátorku vo  veci petície občanov zo dňa 27.4.2012, ktorá bola podaná ohľadne riešenia chodníka na Novohradskej ulici. Poukázal na to, že ak Mesto poskytlo na ochranné nátery nosných drevených konštrukcií strechy zimného štadióna sumu 50 000,-€,  aké sú možnosti riešenia tohto chodníka z rozpočtu mesta na rok 2013 ?
Primátorka - uvedená petícia bola v lehote vybavená s odpoveďou, že oprava predmetného chodníka bude  zaradená do  rozpočtu Mesta  na rok 2013
Ing. Balážik – dodal, že obdržal písomnú odpoveď aj na predchádzajúcu interpeláciu, ale za dôležitejšie pokladá výsledok odpovede, aby sa vyšlo v ústrety občanom. Požiadal o vyjadrenie, či Mesto je schopné vykonať zmenu rozpočtu tak, aby mohol byť opravený  chodník ?
Prednosta – ochranné nátery nosných drevených konštrukcií na strechu zimného štadióna predstavovali sumu cca 47 000,-€ vrátane DPH. Kolaudácia zimného štadióna bola uskutočnená pred 6 rokmi, prevádzkový poriadok pre takéto  konštrukcie  predpisuje, že tieto  nátery sa majú vykonať každých 5 rokov. Uvedené finančné prostriedky mali byť  vynaložené už  najmenej pred 3 rokmi, teda nosníky mali  byť  ošetrené  oveľa  skôr.
Ing. Kolimárová –strecha, budova štadiónu a ľadová plocha boli samostatne skolaudované a prevádzkový poriadok si vyžaduje vykonať ochranný náter každých 5 rokov. Dodávateľ  bol   vysúťažený verejným obstarávaním.
Prednosta – náklady na opravu predmetného chodníka sú pripravené, otázka je zmena rozpočtu a uvoľnenie finančných prostriedkov. Dodal, že niektoré podnety a požiadavky nebolo možné splniť z dôvodu plnenia konsolidácie a riešenia vratky v celkovej sume 235 000,-€.  Prioritou však ostávajú vysprávky cestných komunikácií
Ing. Uličná -  na jej nevyslovenú interpeláciu už pán prednosta  čiastočne odpovedal, lebo  sa  chcela  opýtať  na nové informácie v súvislosti s uloženou pokutou za Priemyselný park.  Aké  rokovania  boli vykonané v tomto smere a či je  ustanovený termín ukončenia sporu ?
Prednosta – termín ukončenia sporu zatiaľ nie je známy. Na základe posledných rokovaní na Ministerstve hospodárstva  SR  a predbežných návrhov bude vykonaná  ďalšia  kontrola, ktorá by mala konštatovať nami prezentovanú nezrovnalosť v zníženej výške pôvodnej pokuty
Ing.Klochan – opýtal sa v akom stave  je rekonštrukcia budovy Obvodného úradu ?
Prednosta -  bolo zvolaných niekoľko zasadnutí za účasti  projekčnej kancelárie Doprastav Bratislava, kde boli prerokované interiérové riešenia budovy. Najvýhodnejším riešením je  vytvorenie všetkých poschodí na rovnaký spôsob. Na prízemí bude spoločná úradovňa Mestského úradu a  Obvodného úradu.  Mestský úrad bude mať k dispozícii  1. a 2.poschodie a ostatné poschodia Obvodný úrad. V súčasnosti vedúci oddelení dostali na pripomienkovanie pôdorysy jednotlivých poschodí. Vypracovanie projektovej dokumentácie by malo byť ukončené  do 5 mesiacov od podpísania  zmluvy, teda  v októbri 2013.
Ing. Klochan – opýtal sa, ako sa to bude riešiť  v náväznosti na  ďalšie  riešenie Námestia republiky  ?
Prednosta – zatiaľ nebol predložený návrh na exteriérové riešenie, resp. architektonické  stvárnenie námestia a rokovanie so spoločnosťou  Galeria LC,  s.r.o. Zvolen nebolo zvolané
JUDr. Bc. Konečný – opýtal sa, na aký účel sa budú využívať priestory po ukončení rekonštrukcie strechy zimného štadióna ? Ďalej sa opýtal, prečo hokejový klub  nemôže na poschodí využívať väčšie priestory ako sklady ? Poukázal na dezolátny stav starej budovy zimného štadióna   a opýtal sa, akým spôsobom sa  realizuje úprava predmetných priestorov ?
Ing. Vasilová – jedná sa o priestory na občerstvenie. Nájomnú zmluvu s nájomcom uzatváralo Mesto. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia strechy, opravuje  sa strecha na starej časti budovy, nakoľko je v havarijnom stave. Firma deklarovala, že po ukončení  rekonštrukcie sa uvedené priestory budú  využívať na občerstvenie a kaviareň.
Ing.  Kolimárová – bola  vykonaná oprava  strechy, práce boli  ukončené a prevzaté
Ing. Klochan -  opýtal sa, ako  Mesto plní  podmienky  finančnej  konsolidácie ?
Prednosta - Mestu Lučenec sa zatiaľ darí plniť podmienky finančnej konsolidácie.  Zároveň upozornil na podmienky konsolidácie v budúcom roku, v prípade, ak sa má  použiť vzorec  na  výpočet konsolidovanej čiastky z roku 2013. Na budúci rok je predpoklad, že v rámci Slovenska sa má konsolidovať 29 - 30 mil. €.
Primátorka – každá zmena, grant,  resp.  dotácia zhoršuje túto konsolidáciu,  nakoľko všetko sa dostáva do rozpočtu, ktorý sa musí vo výdavkovej časti upravovať tak, aby Mesto  dosiahlo  sumu 1 100 000,-€.   Na zasadnutí Rady  ZMOS  pán premier požiadal predstaviteľov obcí a miest, aby hľadali spôsoby, ako v roku 2013 konsolidovať. Mestá a obce odmietli akúkoľvek negatívnu medializáciu, že nekonsolidujú. Spoločne bol odmietnutý aj návrh  rozpočtu na rok 2014, kde Ministerstvo financií SR nepriamo zaväzuje obce a mestá konsolidovať.
Ing. Klochan – na východiská rozpočtu sa pýtal z dôvodu kapitálového rozpočtu, ktorý umožňuje  rozvoj mesta
JUDr. Ilčík -  požiadal, aby poslanci mestského zastupiteľstva  dodržiavali bod programu rokovania  a v bode „interpelácie“ nepredkladali podnety  a otázky, ale interpelácie.
Primátorka - vo vzťahu  k rozpočtu na rok 2014 sú nereálne rozpočtované kapitálové príjmy, ktoré rozpočtuje Ministerstvo financií SR. Zároveň sú zastropované výdavky na mzdy  v samosprávach na obdobie 3  rokov.

 

Interpelácie  zo   zasadnutia  dňa 16.7.2013

Ing. Balážik  - interpeloval   pani primátorku vo veci   výstavby   kaviarne Oxygen Cafe,  umiestnenej na Námestí republiky nad verejnými WC.  Pripomienkoval, že mestské zastupiteľstvo  schválilo  projekt,  podľa  ktorého mala byť stavba  zrealizovaná.  Poukázal na to, že súčasná  stavba je  úplne odlišná  od pôvodného zámeru, kde prekrytie priestoru nad  verejnými WC malo byť riešené iným spôsobom.  Vyjadril nespokojnosť s riešením súčasnej stavby a žiadal o zjednanie nápravy.

 

Odpoveď  na interpeláciu  Ing. Balážika

           

Vo veci výstavby kaviarne Oxygen Cafe Vám dávame  nasledovné stanovisko:

Stavebný úrad dňa 24.04.2013 vydal  stavebné povolenie  na  stavbu  Kaviareň Oxygen Cafe.

Celková výška stavby bola podľa PD navrhnutá 8,560 m.

Dňa 03.07.2013 podal stavebník žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením. Zmena sa týka zastavania priestoru vstupu do verejných WC.

Dňa 17.07.2013  prebehlo na MsÚ Lučenec  rokovanie vo veci nedodržania realizácie stavby

podľa vydaného stavebného povolenia.

 

Rokovania sa zúčastnili:                    Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca odd. stavebného

poriadku, investícií a stratégie

 Michaela Barišová, pracovníčka odd. ekonomiky     a majetku mesta

                                                         

Ladislav  Lajtoš

 Jozef Kramec, Oxygen Cafe s.r.o.

 

Na rokovaní boli prijaté nasledovné závery:

a)

-  pán  Lajtoš zabezpečí upratanie, vyčistenie verejných WC a dostatok hygienických potrieb v dámskej časti WC v termíne do 20.07.2013

 - spoločnosť  Oxygen Cafe s.r.o. zabezpečí funkčnosť pánskej časti WC – dá nový

sadrokartón   s osvetlením v termíne do 26.07.2013

- Mesto   Lučenec, oddelenie  vnútornej  správy  zistí, z akého  dôvodu  je  vo vstupnej  časti

dámskych WC voda

b)

– za  účasti  zástupcu  spoločnosti  Oxygen Cafe s.r.o., stavebného  dozoru  a  projektanta  sa

v termíne do 26.07.2013 uskutoční stretnutie na stavebnom úrade MsÚ ohľadne dodržania predloženého projektu stavby Kaviareň Oxygen Cafe

- Mesto Lučenec požiadalo Oxygen Cafe s.r.o. o zabezpečenie stavby podľa vydaného

stavebného povolenia

 

V súčasnosti prebieha konanie o zmene stavby pred jej dokončením a stavebný úrad vykonal

na  stavbe  štátny  stavebný dohľad ohľadne výšky stavby. Výška bola doriešená a aj súčasná

realizácia stavby je v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

 

 


JUDr. Bc. Konečný – interpeloval pani primátorku vo veci sťažnosti občanov na  grafikon MHD SAD  Lučenec a.s., ktorý nekorešponduje s grafikonom ŽSR. Občania vyslovujú  nespokojnosť so zavedením intervalovej dopravy v meste, ako aj zmenou cestovných poriadkov v mestskej hromadnej doprave.  Poukázal na to, že v čase príchodu MHD  na autobusovú alebo vlakovú stanicu,  nemajú v danom čase prípoje,  resp,  ďalší spoj odchádza  po 40 - 45 minútovom časovom odstupe.  Žiadal  riešiť uvedené podnety občanov.

Odpoveď  na interpeláciu  JUDr. Bc. Konečného:

Mesto Lučenec v spolupráci s dopravcom SAD Lučenec v mesiaci júl 2013 prehodnotilo nové cestovné poriadky a pri opodstatnených požiadavkách, ktorým bolo možné vyhovieť, s prihliadnutím na nové fungovanie liniek a taktový režim, upravilo. Dané cestovné poriadky začali platiť od 01.08.2013.

V prípade ďalších požiadaviek na úpravu cestovných poriadkov  je potrebné konkretizovať spoje s časmi odchodu a príchodu, ktorý  na základe uvedeného bude následne prehodnocovaný.

 

Ing. Uličná -   interpelovala pani primátorku vo veci  mestských novín.  Požiadala o odpoveď  na interpeláciu  ústne, nie písomne, vzhľadom k tomu, že  občania, ktorí ju oslovili majú vedomosť o dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a chceli by počuť odpoveď.   Koncom mája 2013 občania  doručili do redakcie Mestských novín  krátky text, kde žiadali o zverejnenie.  Bolo im povedané, že je po uzávierke čísla,  text bude uverejnený až v nasledujúcom vydaní  mestských  novín.  Nakoľko článok nevyšiel,  občania sa  informovali  a dostali odpoveď, že  redakcia mestských novín  je zahltená príspevkami, ktoré sa budú uverejňovať postupne. Podotkla, že obsahovo boli k predmetnému textu vznesené výhrady zo strany mestského úradu.  Čas plynul ďalej a článok nebol uverejnený.  Bol uverejnený až v poslednom čísle mestských novín,  a to obsahovo aj významovo  zmenený.  V mene občanov sa opýtala,  ako,  či,  a  podľa  čoho prebieha „cenzúra“  textov v mestských novinách ?  Či je možné bez súhlasu autora  zmeniť význam a obsah článku ?  Podľa jej osobného názoru ako aj názoru občanov, ktorých zastupuje, pokiaľ vznikne nesúlad  názorov medzi Mestom  a občanom, tak treba uverejniť príspevok v pôvodnom znení,  a následne  naň  reagovať zo strany  Mesta.

 


MUDr. Balco -  interpeloval cez pani primátorku,  riaditeľku SPOOL  a.s. Ing. Vasilovú, vo veci  poistnej udalosti. V roku 2012  spadol strom  /topoľ/ na strechu  bytovky,  kde bývajú tri rodiny.  Všetko sa riešilo promptne, až  na skutočnosť, ktorá všetkých prekvapila, že oprava celej strechy  bola realizovaná z Fondu opráv. Sú to  finančné prostriedky občanov  a pokladá to za nevysvetliteľné.  Občania  niekoľkokrát na  túto skutočnosť  písomne upozorňovali Mesto Lučenec, že uvedené  stromy ohrozujú majetok mesta  a občanov, ale nič sa  neriešilo,  až kým sa nestala poistná udalosť.  Podotkol, že  bez vedomia dotknutých občanov,  bez toho, aby ich niekto informoval, bola z Fondu opráv  uhradená oprava  strechy.   Dôrazne  žiadal,  aby sa uvedená záležitosť dala  do poriadku.
Odpoveď  na interpeláciu  MUDr. Balca:

Akciová spoločnosť SPOOL  ako správca bytového domu Partizánska 4 v Lučenci bola povinná v zmysle zmluvy o výkone správy riešiť havarijnú situáciu, ktorá vznikla spadnutím stromu, pretože došlo k značnému  prelomeniu strešnej krytiny s možnosťou následného zatekania do bytového domu. Aby sa predišlo vzniku  ďalších škôd na majetku  bolo nutné strešnú krytinu bezodkladne opraviť. Oprava strechy bola objednaná u firmy Kofemika s.r.o. Halič na základe predloženej cenovej ponuky s položkovitým rozpočtom v celkovej cene  7285,39 €.    O oprave strechy bola informovaná poverená zástupkyňa vlastníkov bytov pani  Nociarová, ktorá sa zúčastnila aj preberacieho konania po oprave strechy. Strecha domu (vrátane strešnej krytiny) domu patrí do spoločných častí a zariadení bytového domu, ktoré sú vo vlastníctve vlastníkov bytov a z tohto dôvodu bola oprava  uhradená z fondu údržby a opráv bytového domu v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o bytoch a nebytových priestoroch.  Následne a.s. SPOOL v mene vlastníkov uplatnila túto škodovú udalosť v Komunálnej poisťovni z poistky bytového domu. Komunálna poisťovňa  plnila  z uvedenej faktúry len čiastku 938,25 €, ktorá bola v celom rozsahu uhradená do fondu údržby a opráv bytového domu.

        Na základe rokovania, ktoré sa konalo  12.08.2013 medzi zástupcami a.s. SPOOL a Mesta Lučenec bolo dohodnuté, že Mesto Lučenec   vzhľadom k tomu, že sa strom  nachádzal na jeho pozemku tiež uplatní náhradu škody vzniknutú z poistnej udalosti – pádu stromu z poistky Mesta Lučenec.  Obhliadka za účasti poisťovne bola stanovená na 23.8.2013.  O výsledku  plnenia na základe škodovej udalosti Vás ako aj vlastníkov bytov prostredníctvom poverenej zástupkyne  budeme informovať a a.s. SPOOL ako správca podľa výsledku plnenia príjme prípadné ďalšie zákonné opatrenia na minimalizáciu škody, ktorá vznikla vlastníkom bytového domu Partizánska 4 v Lučenci.

Interpelácie  zo  zasadnutia   dňa 25.6.2013

 

Mgr.Grebáč – interpeloval pani primátorku   v súvislosti s výstavbou kaviarne  Oxygen Cafe  s.r.o.  Opýtal sa, či výstavba pokračuje v zmysle  pôvodne predloženého  návrhu ?
Druhá interpelácia znela nasledovne:  „Chcel by som sa opýtať. Predávali sme v dosť takom zhone 5 ha pôdy, kde mala stáť biometánová stanica,  to malo stáť a do dnes sa tam nerobí nič.  Čo sa deje ? Prečo vlastne na náš niekto tlačí, že máme predávať, zjavne  nevýhodne pozemky na investíciu, ktorá vlastne dodnes nebola vôbec začatá ?“.

 

Odpoveď na interpeláciu :

1./ Výstavba Kaviarne Oxygen Cafe s.r.o.

Stavebný úrad MsÚ Lučenec dňa 24.04.2013 vydal stavebné povolenie na stavbu Kaviareň Oxygen Cafe. Celková výška stavby bola podľa projektovej dokumentácie navrhnutá na 8,560m. Dňa 03.07.2013 podal stavebník žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením. Zmena sa týka zastavania priestoru vstupu do verejných WC. V súčasnosti prebieha konanie o zmene stavby pred jej dokončením a stavebný úrad prevedie na stavbe štátny stavebný dohľad ohľadne výšky stavby. Dňa 17.07.2013 prebehlo na MsÚ Lučenec rokovanie vo veci nedodržania realizácie stavby podľa vydaného stavebného povolenia.

Rokovania sa zúčastnili:                 Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca odd. stavebného poriadku, investícií a stratégie

                                                           Michaela Barišová, pracovníčka odd. ekonomiky                                                                 a majetku mesta

                                                           Ladislav  Lajtoš

                                                           Jozef Kramec, Oxygen Cafe s.r.o.

Na rokovaní boli prijaté nasledovné závery:

a) - p. Lajtoš zabezpečí upratanie, vyčistenie verejných WC a dostatok hygienických potrieb v dámskej časti WC v termíne do 20.07.2013

 - spoločnosť Oxygen Cafe s.r.o. zabezpečí funkčnosť pánskej časti WC – dá nový sadrokartón s osvetlením v termíne do 26.07.2013

- Mesto Lučenec, oddelenie vnútornej správy zistí, z akého dôvodu je vo vstupnej časti dámskych WC voda

b) – za účasti zástupcu spoločnosti Oxygen Cafe s.r.o., stavebného dozoru a projektanta sa v termíne do 26.07.2013 uskutoční stretnutie na stavebnom úrade MsÚ ohľadne dodržania predloženého projektu stavby Kaviareň Oxygen Cafe

- Mesto Lučenec požiadalo Oxygen Cafe s.r.o. o zabezpečenie stavby podľa vydaného stavebného povolenia

2) Biometánová stanica, Lučenec

            V 29. týždni 2013 bolo Oddelením stavebného poriadku, investícií a stratégie prerušené konanie vo veci Biometánová stanica Lučenec z dôvodu nekompletnosti predloženej dokumentácie nevyhnutnej k stavebnému konaniu. Podľa vyjadrenia stavebníka budú požadované doklady predložené  najneskôr v 30. týždni 2013.

 

Interpelácei  zo  zasadnutia   dňa 19.2.2013

Mgr. Grebáč – interpeloval pani primátorku vo veci ponuky bytov na Rúbanisku III, ktoré
vznikajú prestavbou. Opýtal sa, prečo Mesto ponúka tieto byty a vykonáva prieskum, keď 
sa jedná o súkromnú investíciu ?  Druhá časť interpelácie sa týkala  výberového konania na
zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, kde sa opýtal, či Mesto má právne istoty, že v prípade
súdneho sporu súd neprehrá.

 

Odpoveď k časti interpelácie za nájomné byty na Rúbanisku III

Dňa 07.02.2013 bola na Mestský úrad Lučenec doručená Ponuka na odkúpenie bytov a garáží v lokalite Rúbanisko III Lučenec. Jedná sa o byty, ktoré sa nachádzajú v troch bytových domoch, označovaných ako „Blok A, Blok C, Blok D“. Byty budú skolaudované v 12/2013, v prvej etape Blok A a súčasne Blok F (garáže). V druhej etape Blok C a D.

Na základe tejto ponuky Mesto Lučenec pripravilo a v súčasnej dobe realizuje marketingový prieskum záujmu o predmetné nájomné byty.

            Mesto Lučenec na základe marketingového prieskumu požiada v období od 15.01.2014 do 15.02.2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o pridelenie dotácie a ŠFRB o poskytnutie finančných prostriedkov na získanie nájomných bytov do svojho vlastníctva.

           

Zdôvodnenie:

vytvorenie predpokladu pre zastavenie úbytku obyvateľstva v meste Lučenec (znižovanie objemu podielových daní zo štátneho rozpočtu),
vytvorenie potenciálu pre prílev obyvateľov z regiónu,
vytváranie podmienok pre zachovanie činnosti predškolských zariadení a základných škôl,
vytváranie podmienok pre stabilizáciu mladých rodín,
vybudovanie infraštruktúry (inžinierske siete, komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie, skultúrnenie okolitého priestoru, ...)
výstavba parkovacích miest a garáží,
vytvorenie pracovných miest (realizácia výstavby).

 

Čerpaním vyššie uvedených finančných prostriedkov Mesto získa majetok v hodnote cca 1,5 mil. € s minimálnym zaťažením rozpočtu Mesta (70 tis. € - inžinierske siete).

      V súčasnej dobe vzhľadom na finančný a časový rámec Mesto nedokáže zabezpečiť realizáciu takéhoto náročného stavebného projektu.

 

Odpoveď k časti interpelácie za spoločnosť MEPOS s.r.o.

            Mesto Lučenec v súčasnom období zabezpečuje prípravu výberového konania podľa zákona o verejnom obstarávaní na výber dodávateľa na zber, odvoz a triedenie TKO v meste Lučenec z dôvodu:

výber dodávateľa legitímnym spôsobom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a elektronickou formou,
zabezpečenie nákladov na zvoz TKO v Meste Lučenec (zníženie potreby nároku na rozpočet Mesta),
zvýšenie kvality zvozu TKO (nové zberné nádoby, revitalizácia kontajnerových stanovíšť, ...),
zabezpečiť zvoz TKO v zmysle zákona o odpadoch, platný od 1.1.2013 (separácia, zberný dvor, BRKO, ...)

 

Vzhľadom na štruktúru zmluvných vzťahov: Mesto Lučenec – SPOOL a.s., SPOOL a.s. – MEPOS s.r.o. v súčasnej dobe zvoz TKO pre Mesto Lučenec zabezpečuje SPOOL a.s. Zmluvný vzťah a z toho vyplývajúce záväzky a povinnosti spoločnosti MEPOS s.r.o. môžu byť riešené vo vzťahu k spoločnosti SPOOL a.s., ktorá je 51 % podielnikom spoločnosti MEPOS s.r.o..

Aj napriek tomu, že spoločnosť SPOOL a.s. je majoritným vlastníkom spoločnosti MEPOS s.r.o., nedokáže:

zabezpečiť výkon svojich majoritných práv,
ovplyvniť obchodno – finančný a investičný plán spoločnosti MEPOS s.r.o.,
strategicky ovplyvňovať chod spoločnosti MEPOS s.r.o.,
ovplyvniť cenotvorbu spoločnosti MEPOS s.r.o.,

 

Po právnych rozboroch a analytickom preskúmaní vyššie uvedeného je Mesto Lučenec pripravené vyhlásiť verejnú súťaž na dodávateľa zvozu TKO v meste Lučenec tak, aby splnilo všetky legislatívne a zmluvné podmienky.

 

 

 

 


 

Interpelácie  zo  zasadnutia dňa 28.8.2012

Ing. Balážik – interpeloval pani primátorku vo veci žiadosti občanov z jeho volebného obvodu, ktorí požiadali o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta.  Nakoľko je jedným zo žiadateľov, vzdal sa svojej žiadosti o odkúpenie predmetného pozemku. Požiadal pani primátorku o vysvetlenie, prečo nebolo odpovedané týmto občanom na žiadosť o odkúpenie záhrad a prečo nebola ich žiadosť zaradená do programu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva.  Žiadatelia spoločne požiadali dňa 26.4.2012 o odkúpenie časti parcely  CKN č. 3526/1, ktoré sú pokračovaním ich záhrad, ktoré na vlastné náklady skultúrnili a vyčistili a o ktoré sa dlhodobo starajú. Z dôvodu neúplných informácií v žiadosti boli žiadatelia vyzvaní na jej doplnenie. Po doplnení žiadosti bola ich požiadavka prerokovaná v komisii financií, ekonomiky a majetku Mesta, ako aj v mestskej rade. Nerozumie, prečo je potrebné k odkúpeniu týchto pozemkov vyjadrenie  a.s. SPOOL. Podotkol, že je členom dozornej rady a.s. SPOOL, kde od 26.4.2012 neprišla žiadna žiadosť na prerokovanie, týkajúca sa predmetných pozemkov.  Osobne si myslí, že týmto občanom sa malo odpovedať, preto žiada o vysvetlenie.

Odpoveď  na interpeláciu  Ing. Balážika :

 

Mesto je v zmysle zákona povinné riadne a zodpovedne hospodáriť  s majetkom Mesta, je povinné zhromažďovať všetky podklady a informácie,  ktoré môžu mať vplyv na  rozhodovanie mestského zastupiteľstva tak, aby boli zachované zámery mesta a jeho obyvateľov. 

Na základe horeuvedeného, Mesto pri prehodnocovaní žiadosti  o odkúpenie  časti parcely CKN 3526/1  z majetku Mesta postupovalo nasledovne:

- dňa 26.4.2012 bola na Mestský úrad doručená spoločná žiadosť p. Daniela Hergela, p. Beaty Kalapáčovej, p. Jozefa Ševera a Ing. Pavla Balážika o odkúpenie časti predmetnej parcely z majetku  mesta                                                                                                                                 - dňa 3.5.2012 bolo všetkým žiadateľom zaslané potvrdenie o doručení žiadosti a zároveň boli vyzvaní, aby svoju žiadosť doplnili o údaje potrebné k jej ďalšiemu prerokovávaniu v orgánoch mesta,                                                                                                                               - v priebehu mája 2012 boli žiadosti o potrebné údaje doplnené a žiadosti boli predložené na rokovania komisií mestského zastupiteľstva                                                                                                                                     

- komisia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku žiadosť prerokovala dňa 16.5.2012 a odporučila predaj pozemku,             

 - komisia financií, ekonomiky  a majetku Mesta žiadosť prerokovala dňa 21.5.2012 s tým, že odporučila obhliadku miesta a vzhľadom k tomu, že predmetný pozemok súvisí s pozemkom pod bytovým domom na Gorkého ulici, kde sú byty nižšej kategórie a dom vyžaduje rekonštrukciu, odporučila doložiť vyjadrenie SPOOL a.s., aké sú ďalšie plány s predmetnou budovou,                                        

-  dňa 5.6.2012  mestská rada na svojom zasadnutí neodporučila mestskému zastupiteľstvu predmetné  pozemky odpredať,  

                                                                                                                                                

- dňa 15.6.2012 Mestský úrad  požiadal Predstavenstvo  a.s. SPOOL o vyjadrenie k strategickému zámeru  ďalšieho využitia  budovy – nájomného domu v ďalšom období, nakoľko  sa nachádza  na pozemkoch Mesta  susediacich s predmetným pozemkom.  Bolo by zo strany  Mesta nezodpovedné, aby  nezohľadnilo zámery  SPOOL a.s.  s využitím budovy, a teda aj náväznosť využitia  priľahlého pozemku v ďalšom období, keďže uvedený pozemok  bezprostredne susedí s parcelou domu pri bytovom dome a v minulosti bol jeho súčasťou.  Podľa vyjadrenia pani riaditeľky Ing. Vasilovej  v čase Vašej interpelácie  (na zasadnutí mestského zastupiteľstva  dňa 28.8.2012), bude zámer  a.s.  SPOOL  ohľadne využitia  budovy v ďalšom období prerokovaný na septembrovom zasadnutí  a stanovisko Predstavenstva SPOOL  a.s. Lučenec bude  Mestu následne oznámené.  Po doručení vyjadrenia SPOOL a.s., budú podklady pre rozhodnutie mestského zastupiteľstva spolu so  žiadosťou  bez odkladu zaradené do materiálov na rokovanie najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva.

          Mesto Lučenec  má eminentný záujem  na komplexnom riešení  problémov občanov bývajúcich v tejto lokalite mesta, ktoré dlhodobo neboli systémovo riešené.  S prihliadnutím aj na súčasných  obyvateľov  nájomných bytov, ako aj na obyvateľov susediacich pozemkov hľadá riešenie vedúce k obojstrannej spokojnosti. Komplexné a zodpovedné riešenie si však vyžaduje  širšie posúdenie viacerých objektívnych hľadísk a časovú náročnosť schvaľovania Vašej žiadosti. O rozhodnutí mestského zastupiteľstva Vás budeme neodkladne informovať.

 

Interpelácie  zo  zasadnutia zo dňa 17.4.2012

Mgr. Grebáč – interpeloval pani primátorku v súvislosti  s postrehom   ohľadne vyplatenia odmien  pre zamestnancov  a.s. SPOOL a požiadavky na  vypracovanie správy, ktorá by zhodnotila porovnanie  odmien  členov Predstavenstva  SPOOL  a.s.  súčasného vedenia  s predchádzajúcim  vedením

Odpoveď na interpeláciu Mgr. Grebáča je priložená v prílohe č.1

 


Ing. Uličná – interpelovala pani primátorku  vo veci zistenia skutočného stavu v Priemyselnom parku Juh  v súvislosti so zahájením skúšobnej prevádzky spoločnosti Milenium Trading
Odpoveď  na interpeláciu Ing. Uličnej:

Firma Milenium Trading má skolaudovanú budovu a v súčasnosti prebieha skúšobná prevádzka technológie. V rámci skúšobnej prevádzky budú vykonané rôzne merania.V prípade, ak budú výsledky v rámci príslušného zákona, tieto sa predložia na Obvodný úrad životného prostredia, ktorý posúdi výsledky merania a vydá rozhodnutie, na základe ktorého sa môže skolaudovať technológia.

 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka