Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kancelária primátorky

Zamestnanci kancelárie :

Ing. Mária Bérešová - vedúca kancelárie primátorky, III. poschodie, č.d. 423, 047/4307221 - maria.beresova@lucenec.sk        

Mgr. Mária Sárová - sekretariát primátorky, 047/4307220 - maria.sarova@lucenec.sk

Ing. Michaela Hrnčiarová - asistentka primátorky, 047/4331513 - michaela.hrnciarova@lucenec.sk

Mgr. Andrea Ochabová - stratégia a rozvoj, 047/4307224 - andrea.ochabova@lucenec.sk

Ján Šnúrik - redaktor MN - 047/4307 234 - jan.snurik@lucenec.sk

Mgr. art. Peter Kollár - grafik - 047/4307 234 - peter.kollar@lucenec.sk

Mgr. Monika Nagyová  - Mestské noviny - 047/4307 234 - monika.nagyova@lucenec.sk

Tímea Gondová - Mestské informačné centrum - 047/433513 - timea.gondova@lucenec.sk

 

Pracovná náplň kancelárie primátorky

Kancelária primátorky je osobitný organizačný útvar. Kanceláriu primátorky riadi vedúci kancelárie.

Náplň činnosti kancelárie primátorky:
A/ vo vzťahu k primátorke mesta
1. vykonáva z poverenia primátorky transformáciu aktov vyplývajúcich primátorke mesta ako štatutárovi,
2. zabezpečuje 
organizačne úlohy vyplývajúce s postavenia primátorky ako voleného orgánu Mesta, organizačne časový rozvrh návštev primátorky, podklady na rokovanie a porady primátora, osobnú autodopravu primátorky mesta,
3. pripravuje návrh rozpočtu za spravované programy a podprogramy  a sleduje jeho čerpanie,
4. vedie evidenciu riadiacich aktov primátorky, osobnú korešpondenciu primátorky,
5. zúčastňuje sa porád primátorky, kde plní úlohu zapisovateľa s následnou kontrolou plnenia úloh z nich
 vyplývajúcich,

B/ vo vzťahu k orgánom Mesta, primátorke mesta a verejnosti

1. vykonáva

a) funkciu zapisovateľa na zasadnutiach orgánov Mesta,

b) funkciu sekretariátu zástupcu primátorky,

2. zabezpečuje

a) úlohy vyplývajúce z okruhu úkonov a činností zástupcu primátorky a časový rozvrh návštev zástupcu primátorky,

b) v súčinnosti s prednostom MsÚ zasadnutia orgánov Mesta,

c) priamy kontakt s poslancami,

d) prostredníctvom tlačovej kancelárie:

1. vydáva Mestské noviny,

2. plní ďalšie služby spojené s koordináciou spravodajstva a vydávaním novín,

3. zabezpečuje distribúciu Mestských novín prostredníctvom distribučného subjektu,

4. prijíma inzercie v Mestských novinách,

5. vykonáva kompletné spravodajstvo a prípravu novinovej tlače, rešeršnú a inú informačnú agendu,

6. ďalšie úlohy spojené s výrobou, distribúciou a vydavateľskou činnosťou,

7. dbá na aktuálnosť a kvalitu zverených materiálov,

8. sleduje denne diania v meste Lučenec a jeho regióne,

9. vytvára priebežne svoj vlastný archív,

10. spracováva :

a) grafickú úpravu Mestských novín,

b) záznamy o dokumente, informačnej príprave dokumentov.

e) prostredníctvom MIC:

1. zabezpečuje:

 a) koordináciu medzinárodnej spolupráce a predáva a vydáva propagačný materiál a výstavný materiál mesta

b) účasť a expozíciu mesta na výstavách cestovného ruchu doma a v zahraničí

c) predaj lístkov na kultúrne a športové podujatia

2. vedie:

a) agendu registračnej pokladne, pokladničnej knihy, vykonáva práce s registračnou pokladňou,vrátane manipulácie s hotovosťou

b) skladovú evidenciu zásob MIC

3. poskytuje :

a) informácie občanom a návštevníkom mesta v oblasti cestovného ruchu

b) relevantné informácie o kultúrnych, spoločenských, športových, kongresových aktivitách na území mesta

c) možnosť propagácie v priestoroch MIC

d) informácie o kultúrno- historickom, prírodnom potenciáli, športovo – rekreačných zariadeniach, o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, o príležitostných a pravidelných športových, kultúrnych, turistických a obchodných akciách v meste a okolí, pripravovaných fyzickými osobami a právnickými osobami pôsobiacimi na území mesta

e) informácie o obchodnej sieti a službách v meste, o cestovných kanceláriách a zmenárňach

f) komplexné informácie návštevníkom mesta, turistom, podnikateľom a občanom mesta

4. propaguje mesto na výstavách v oblasti cestovného ruchu

5. pripravuje

a) a spracúva podklady k vydávaniu propagačných publikácií o meste

b) a samostatne spracúva podklady z marketingových prieskumov cestovného ruchu a tvorí podklady pre zameranie propagácie cestovného ruchu

c) podklady a vydáva informačné buletíny pre návštevníkov MIC

6. vykonáva :

a) propagáciu mesta a regiónu doma a v zahraničí,

b) faxové a kopírovacie služby,

7. zásobuje MIC propagačným materiálom,  

8. spolupracuje so štátnou správou v záujme rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí,

3. sleduje a vedie

a) dochádzku poslancov na zasadnutia orgánov Mesta

b) evidenciu interpelácií podaných na mestskom zastupiteľstve a uznesení orgánov Mesta a odstupuje ich na vybavenie vecne príslušným adresátom,,

c) korešpondenciu zástupcu primátorky,,

4. spolupracuje

 

a) s prednostom MsÚ, náčelníkom MsP a riaditeľmi organizácií zriadených Mestom na príprave Časového a obsahového plánu zasadnutí orgánov Mesta,

 

b) s prednostom MsÚ, s náčelníkom MsP a riaditeľmi organizácií zriadených Mestom na spracúvaní podkladov ku kontrole plnenia uznesení orgánov Mesta,

5. podieľa sa na príprave vnútorných noriem orgánov Mesta,

C/ vo vzťahu k verejnosti

1. plní úlohu tlačového hovorcu primátorky, zabezpečuje priamy kontakt s médiami

2. organizačne pripravuje tlačové konferencie, besedy a tematické semináre

3. pripravuje podklady pre verejné vystúpenia primátorky mesta,

4. zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce z informačných zákonov, najmä zákona č.211/2000 Z.z. a vnútorných predpisov a nariadení, pripravuje podklady pre rozhodnutia primátorky mesta o prístupe k informáciám,

D/ vonkajší protokol

1. protokolárne zabezpečuje oficiálne, zahraničné a služobné návštevy

2. organizuje výjazdové rokovania v iných regiónoch, zúčastňuje sa výjazdových rokovaní podľa pokynov primátorky

3. spracúva a sumarizuje informačné a odborné podklady z regiónov pre potreby primátorky na výjazdové rokovania, ako aj záznamy a závery z výjazdov primátorky s následnou kontrolou úloh z nich vyplývajúcich


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka