Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitné centrum

KOMUNITNÉ CENTRUM LUČENEC

Kontaktné údaje: Komunitné centrum Lučenec, Rapovská križovatka, 984 01  Lučenec

Tel. kontakt: 0918 395 715

E-mail: kcentrumlc@gmail.com

Prevádzkovateľ komunitného centra:  Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01  Lučenec

           

Zriadenie komunitného centra bolo schválené zasadnutím mestského zastupiteľstva mesta Lučenec.  Prvé otvorenie komunitného centra sa uskutočnilo dňa 1.2.2015 v rámci Národného projektu Podpory komunitných centier.

Od 01.05.2016 je mesto Lučenec zapojené do nového Národného projektu – Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a zabezpečuje prevádzku komunitného centra v súlade so zákonom o sociálnych službách a podmienkami IA MPSVR SR.

 

 Komunitné centrum definuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ako sociálne služby krízovej intervencie. V komunitnom centre podľa citovaného zákona sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje, vykonáva a zabezpečuje:

 

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
 • preventívna aktivita
 • záujmová činnosť

 

Poslaním komunitného centra je poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných služieb a ich prostredníctvom prispievať k sociálnej integrácii sociálne vylúčených osôb a to ako na lokálnej tak aj na individuálnej úrovni. Sociálnou integráciou alebo sociálnym začlenením rozumieme sprístupnenie príležitostí a možností, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom, rodinám a skupinám pomôžu sa zapojiť do sociálneho a kultúrneho života v lokalite. V rámci komunitného centra sa hľadajú také formy a programy, ktoré prispievajú a napomáhajú k vyriešeniu zistených sociálnych problémov. Súborom komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať predovšetkým k integrácii marginalizovaných rómskych komunít a ich interakcii s ostatným obyvateľstvom danej lokality. Prostredníctvom vzdelávacích a voľnočasových aktivít, ktoré sú poskytované ambulantnou a terénnou formou sú klienti komunitného centra systematicky vedení k utváraniu svojpomocných skupín. Uplatnením svojpomocných skupín majú klienti možnosť prispieť k zmene svojej životnej situácie ale zároveň prispievať k zmene riešenia problémov v rámci celej komunity. Komunitné centrum je zamerané na prevenciu, intervenciu a motiváciu. 

Klienti KC:

 • Deti a mládež, matky s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, sú vylúčené alebo marginalizované  
 • Osoby dlhodobo nezamestnané a ohrozené nezamestnanosťou
 • Obyvatelia lokality v rámci komunitného rozvoja
 • Osoby s nízkymi príjmami pod hranicou životného minima
 • Osoby, ktoré sú dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci
 • Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

 

Zamestnanci KC:

 • Odborný garant KC – Mgr. Andrea Škodová

Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. 

 • Odborný pracovník KC – Mgr. Vlasta Beňová

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít komunitného centra, ktoré sú prístupné pre celú obec, komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. 

 • Pracovník KC – Šárka Hunková

Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením. 

 

Otváracie hodiny KC:

Pondelok – Piatok : 7:30 – 14:00 hod.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka