Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút mesta

Štatút mesta Lučenec

Mestské zastupiteľstvo mesta Lučenec, nadväzujúc na historickú tradíciu sídelného útvaru používajúceho názov, ktorý je latinskou podobou názvu Lučenec o ktorom máme prvú dochovanú a písomne zdokumentovanú zmienku v listine datovanej 3.9.1247 vydanej uhorským kráľom Belom IV., na základe samostatnej pôsobnosti danej čl. 64a) a nasl. Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento 

Štatút  mesta  Lučenec

§ 1
Úvodné ustanovenia

1)    Na základe uznesenia Slovenskej národnej rady zo dňa 22.11.1990, ktorým na návrh vlády Slovenskej republiky boli obce SR vyhlásené za mestá  je Lučenec mestom.
2)    Štatút mesta Lučenec   je  základným  normatívno právnym a  organizačným predpisom  mesta Lučenec.

§ 2
Územie mesta Lučenec

1)    Územie mesta tvorí súbor katastrálnych území:
a)    katastrálne územie Lučenec,
b)    katastrálne územie Opatová.

§ 3
Symboly mesta Lučenec

1)    Mestskými symbolmi sú :
a)    erb mesta Lučenec
b)    vlajka mesta Lučenec
c)    pečať mesta Lučenec  
2)    Mesto je povinné používať symboly pri výkone samosprávy.

§ 4
Erb mesta Lučenec

1)    Erb mesta Lučenec tvorí v modrom štíte pelikán (s červeným zobákom a nohami) kŕmiaci  svoje tri mláďatá (heraldicky čistá podoba).
2)    Erb mesta sa používa :
a)    na pečatidle mesta,
b)    na plakete mesta,
c)    v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mesta,
d)    v úradnej miestnosti primátora mesta,
e)    na insígniách primátora mesta,
f)    na budovách, v ktorých majú sídlo primátor, mestský úrad, mestská polícia, mestský  hasičský zbor,
g)    na označenie územia mesta,
h)    na preukazoch poslancov a zamestnancov mesta,
i)    na písomnostiach mestského úradu
j)    na rovnošatách príslušníkov mestskej polície a  mestského hasičského zboru,
k)    na  označenie   motorových  vozidiel   mestskej  polície, mestského hasičského zboru   a referentských vozidiel mestského úradu.
3)    Právo používať a použiť erb mesta tretími osobami schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Súhlas  mesta sa vydáva na základe uznesenia zastupiteľstva.
4)    Žiadosť musí obsahovať :
a)    dôvod použitia erbu mesta,
b)    úplný grafický návrh spôsobu použitia erbu,
c)    obdobie, na ktoré sa žiada vydanie povolenia.
5)    Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo  právnická osoba,  ktorá ho použila alebo používa.

§  5
Vlajka mesta Lučenec

1)    Vlajku mesta Lučenec tvoria štyri rovnaké široké vodorovné pruhy, zhora nadol v poradí : biela, modrá, červená a žltá. Zástrih siaha vždy do jednej tretiny dĺžky zástavy. Vlajka je vždy  pevne pripevnená k žrdi.
2)    Označovanie vlajkou mesta upravuje zákon .
3)    Vlajka mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitosti vnútornej  výzdoby miestností a  siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

§ 6
Pečať mesta Lučenec

1)    Pečať mesta Lučenec tvorí erb mesta Lučenec s hrubopisom  "Mesto Lučenec" v  slovenskom jazyku.
2)    Pečať mesta Lučenec uschováva primátor mesta.
3)    Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach ako sú udelenie čestného občianstva  mesta a pod. a na pečatenie  významných listín a dokumentov.

§ 7
Znelka mesta Lučenec

1)    Znelka ako krátky výrazný hudobný útvar používaný ako úvodná zvučka má charakter fanfárovej skladby s dĺžkou trvania maximálne 30 sekúnd.
2)    Používanie znelky mesta v rámci podujatí organizovaných mestom a na jeho území schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

§ 8 
Hymna ( hymnická pieseň)

1)    Hymna ( hymnická pieseň) je druhom slávnostnej skladby s výraznou, ľahko zapamätateľnou melódiou s dĺžkou trvania maximálne 2,5 minúty.
2)    Používanie hymny ( hymnickej piesne) mesta Lučenec v rámci podujatí organizovaných mestom a na jeho území schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

§ 9
Rozhodnutia vo veciach správy mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu 

Mestskému zastupiteľstvu v Lučenci je vyhradené rozhodovať o týchto veciach správy mesta :

1)    schváliť vyjadrenie súhlasu mesta  o zriadení, zrušení, rozdelení a inej zmene územia mesta,
2)    schváliť dohodu o zlúčení, rozdelení mesta,
3)    rozhodovať o súhlase/nesúhlase s pričlenením nefunkčnej obce k mestu,
4)    schvaľovať vzor uličných tabúľ na označenie ulíc a iných verejných priestranstiev,
5)    zriaďovať ad hoc komisiu na pomenovanie, premenovanie ulíc a iných verejných priestranstiev,
6)    určovať jednotné číslovanie budov tabuľami a rozhodovať o výške úhrady nákladov na vyhotovovanie tabúľ s orientačnými číslami vlastníkom ( užívateľom, nájomcom) budov,
7)    stanovuje základné pravidlá dobrovoľnej zbierky a podmienky jej vykonania,
8)    v prípade zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov určuje proces zvolávania a vyhodnocovania jeho záverov,
9)    schvaľuje medzinárodnú spoluprácu s územnými , správnymi celkami a úradmi iných štátov; schvaľuje členstvo v medzinárodných združeniach,
10)    rozhoduje o participatívnom rozpočte ako  výsledku verejnej diskusie o návrhu rozpočtu,
11)    poveruje poslanca mestského zastupiteľstva za sobášiaceho,
12)    určuje sobášne dni, sobášne hodiny, sobášnu miestnosť ,
13)    schvaľuje zvýšené náklady spojené s vykonávaním mimo určených sobášnych dní, sobášnych hodín a mimo určenej sobášnej miestnosti . 

   § 10
Vybavovanie sťažností

       Na základe § 18f  písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení , tento štatút ustanovuje, že sťažnosti vybavuje hlavný kontrolór.   

§ 11
Poslanecké grémium

1)    Mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov zriaďuje Poslanecké grémium , ktoré je zložené zo všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
2)    Náplňou práce poslaneckého grémia  je najmä:
a)    plnenie úloh podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva ,
b)    prijímanie stanovísk k dôležitým otázkam života mesta, hlavne v oblasti nakladania s majetkom mesta a finančnými prostriedkami mesta pred prijatím rozhodnutia o nich  na zasadnutí mestského zastupiteľstva;  odporúčania poslanecké grémium prijíma hromadným vyjadrením súhlasu ( aklamačne), 
3)    Zasadnutie poslaneckého grémia zvoláva primátor mesta podľa potreby, spravidla v týždni pred rokovaním zastupiteľstva.
4)    Odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh poslaneckého grémia zabezpečuje mestský úrad.
5)    v prípade potreby prerokováva zásadné materiály predkladané na zasadnutie mestského zastupiteľstva  ( napr. návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, návrh rozpočtu mesta a jeho návrhy zmien, návrhy nakladania s majetkom mesta); k prerokovaniu takýchto materiálov si prizýva spracovateľov materiálu;
6)    Odporúčania poslaneckého grémia pre mestské zastupiteľstvo a primátora mesta nie sú záväzné. 

§  12
Komisie mestského zastupiteľstva

1)    Mestské zastupiteľstvo v Lučenci zriaďuje v súlade so zákonom  stále komisie, ktoré ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva vypracúvajú návrhy, podnety  a  stanoviská  na  riešenie najdôležitejších otázok života  mesta a vyjadrujú sa v prípravnej fáze k materiálom predkladaným na zasadnutie mestského zastupiteľstva.
2)    Stálymi komisiami mestského zastupiteľstva v Lučenci sú   :
1.    komisia financií ,ekonomiky a majetku Mesta,
2.    komisia životného prostredia, výstavby, ÚP a verejného poriadku,
3.    komisia dopravy a údržby MK,
4.    komisia regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií
5.    komisia školstva, vzdelávania, mládeže
6.    komisia športu, kultúry a tretieho sektoru
7.    komisia sociálna, zdravotná a bytová.
8.    komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Lučenec,
9.    komisia na vyhodnotenie pripomienok k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta.
3)    Stále komisie sú zložené z 8-mich členov v zastúpení štyria poslanci  a  štyria obyvatelia mesta, zvolení mestským  zastupiteľstvom, okrem komisie na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Lučenec, ktorá  je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany, alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov.
4)    Komisia na vyhodnotenie pripomienok k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta je zložená z 5–tich poslancov a nemá zapisovateľa.
5)    Komisia na ochranu verejného záujmu je kreovaná podľa ústavného zákona .   
6)    Zapisovateľom komisie je vždy zamestnanec mesta, ktorého vymenúva primátor.
7)    Stále komisie sú na novo kreované vždy na začiatku volebného obdobia.
8)    Funkčné obdobie členov komisie začína zvolením za člena komisie a zaniká uplynutím volebného obdobia.
9)    Na prvej schôdzi novozvolenej komisie si členovia zvolia predsedu.
10)    Predseda komisie :
a)    riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutie a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom  komisie  pripravuje program zasadnutia,
b)    zostavuje plán činnosti ,
c)    organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
d)    zastupuje komisiu navonok.
11)    V prípade, že sa predseda komisie nemôže zúčastniť na zasadnutí komisie, poverí vedením zasadnutia niektorého člena komisie.
12)    Zapisovateľ komisie :
a)    spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
b)    vedie písomné záznamy o zasadnutiach komisie,
c)    zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
d)    plní ďalšie úlohy, ktorými ho predseda komisie poverí.
13)    Komisie sa schádzajú podľa potreby. 

§ 13
Komisia financií, ekonomiky a majetku mesta

1)    Predkladá  návrhy   pri  zostavovaní  ročného   rozpočtu,  hodnotí rozpočtové hospodárenie. Navrhuje opatrenia v oblasti hospodárenia mesta,  vyjadruje sa  k rozpočtu  a zaujíma  stanovisko k výsledku finančného hospodárenia, vykonáva kontrolnú činnosť na  opodstatnenosť a  účelnosť použitia finančných  prostriedkov. 
2)    Pracuje  ako poradný  orgán  mestského zastupiteľstva pri nakladaní s majetkom mesta, navrhuje riešenie  problematiky  predaja  a zámeny  mestského majetku,  kúpu majetku  od fyzických alebo právnických osôb do vlastníctva  mesta, nájmu mestského majetku a pod. 

§ 14
Komisia životného prostredia, výstavby, ÚP a verejného poriadku

1)    Navrhuje riešenie problémov  životného prostredia a  ochrany prírodných hodnôt; pripravuje  iniciatívne návrhy  v  oblasti životného  prostredia a zabezpečuje kontrolnú  činnosť pri porušovaní ochrany životného prostredia a prírodných hodnôt; vyjadruje sa k investičným zámerom  z pohľadu ochrany  životného prostredia, ak si  to riešený problém vyžaduje. 
2)    Iniciuje a  sleduje prípravné práce  investičných zámerov v súlade s územným plánom  mesta   a   regiónu,   kontroluje  dodržiavanie stavebného  poriadku.
3)    Sleduje  stav kultúrnych  pamiatok a podáva návrhy  na ich  opravu, prípadne odstránenie nedostatkov mestskému zastupiteľstvu.
4)    Zaujíma  stanoviská  ku kúpe, predaju,  prenájmu a  zámene majetku  mesta z hľadiska stavebného poriadku.
5)    V rámci  svojich  možností  vykonáva   prvý   kontakt   pri  riešení   sťažnosti  na   občianske spolunažívania;  plní  ďalšie  úlohy   vyplývajúce  zo  súvisiacich platných právnych predpisov a záväzných  nariadení mesta .

§ 15
Komisia dopravy a údržby MK

1)    V rámci verejnoprospešných  služieb ( ďalej  len "VPS" )  vykonáva poradnú činnosť  v koncepčných návrhoch a zabezpečenie optimálnych podmienok  vykonávania VPS  a  zároveň  vykonáva kontrolnú  činnosť  úrovne VPS.
2)    Sleduje stav miestnych komunikácií, dopravných značení a podáva  návrhy  na  ich  opravu prípadne odstránenia nedostatkov mestskej polícii a  mestskému zastupiteľstvu.
3)    Prerokováva podnety, sťažnosti obyvateľov   v   tejto  oblasti;   plní  ďalšie   úlohy vyplývajúce zo súvisiacich platných právnych predpisov a záväzných nariadení mesta. 

§ 16
Komisia regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií

1)    Spolupracuje s miestnymi orgánmi  štátnej správy, nezávislými organizáciami a inými inštitúciami na príprave realizácii projektov, smerujúcich k rozvoju mesta  a novohradského regiónu ako celku; podieľa sa na:    
a)    rozvojových programoch,
b)    zapájaní Mesta do rôznych aktivít,
c)    vytváraní predpokladov pre odbornú spoluprácu so zahraničnými mestami ,
d)    podpore cestovného ruchu,
e)    analýze a stratégie rozvoja cestovného ruchu,
f)    tvorbe informačných a propagačných materiálov,
g)    zámeroch Mesta v oblasti cestovného ruchu;
2)    Plní ďalšie  úlohy vyplývajúce zo súvisiacich  platných právnych predpisov  a záväzných   nariadení mesta . 
3)    Navrhuje riešenia  podnikateľských záujmov mesta; vyjadruje sa ku koncepciám rozvoja mesta, zameraných  na oblasť služieb, obchodu a podnikateľských aktivít.
4)    Prijíma stanoviská pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste.
5)    Navrhuje možnosti podpory rozvoja  malého a stredného podnikania na   území mesta.
6)    Prijíma stanoviská k podnikateľským zámerom spoločností, ktorých akcionárom je mesto, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta; vyjadruje sa k podnikateľským zámerom u prevádzkových jednotiek s navrhovanou prevádzkovou dobou po 22,00 hod. a plní ďalšie úlohy  vyplývajúce z platných právnych predpisov a legislatívnych noriem mesta.

§ 17
Komisia školstva , vzdelávania a mládeže

1)    Posudzuje  žiadosti  o  príspevok   z  rozpočtu  Mesta  v oblasti vzdelávania a  mládeže; napomáha rozvoju mimoškolskej vzdelávacej a záujmovej  činnosti  škôl  v  školských zariadeniach  v meste.
2)    Podporuje a motivuje rozvoj talentovaných detí a mládeže v rôznych oblastiach, všetky činnosti prispievajúce k rozvoju osobnosti detí a mládeže;  pri  svojej  práci  spolupracuje  s orgánom štátnej správy v oblasti školstva, vedením škôl, 
3)    Navrhuje oceňovanie iniciatívnej práce učiteľov v mimoškolskej oblasti;  plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo súvisiacich platných  právnych  predpisov  a  záväzných nariadení mesta .

§ 18
Komisia športu, kultúry a tretieho sektoru

1)    Je   poradným   orgánom   mestského   zastupiteľstva   v oblasti posudzovania   a  riešenia   problémov  kultúry  v meste.
2)    Vydáva stanovisko k  materiálom predkladaným do mestského zastupiteľstva  v oblasti  kultúry; predkladá  návrhy mestskému  zastupiteľstvu  na  vylepšenie  alebo  rozšírenie  okruhu činnosti v oblasti kultúry.
3)    Podporuje   celkový   rozvoj   kultúry   v meste;   vyjadruje   sa k žiadostiam  o  poskytnutie   príspevku z rozpočtu mesta v oblasti kultúry.
4)    Zaujíma stanovisko  k obsahovej  stránke  kroniky  mesta; spolupracuje s tretím sektorom.
5)    Iniciuje a podporuje vzájomne výhodnú spoluprácu medzi mestom a občianskymi združeniami.
6)    Podporuje  rozvoj  mládežníckeho  športu  v meste  a reprezentácie mesta v rôznych   športových odvetviach, rozvoj masovej a rekreačnej telovýchovy,   ako   aj   rozvoj   športu  zdravotne  postihnutých športovcov.
7)    Podieľa   sa   na   riešení   aktuálnych  športových  záležitostí v meste;  podieľa sa  na organizovaní športových  podujatí, súťaží s domácou  i zahraničnou účasťou.
8)    Vyjadruje   sa   k žiadostiam   o   finančný  príspevok z rozpočtu   mesta,
9)    Podporuje   ,   motivuje     a   vyhodnocuje najtalentovanejšie  deti a  mládež v oblasti  športu. 
10)    Plní ďalšie  úlohy vyplývajúce zo súvisiacich  platných právnych predpisov  a  záväzných nariadení mesta . 

§ 19
Komisia sociálna, zdravotníctva, bytová

1)    Je  poradným  orgánom  mestského  zastupiteľstva  pri  posudzovaní a riešení  problémov  v  oblasti  sociálno- zdravotnej.
2)    V uvedenej oblasti sa vyjadruje  k  žiadostiam  o poskytnutie  príspevku z rozpočtu mesta v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta.
3)    Podieľa  sa  na  riešení  aktuálnych  otázok týkajúcich sa  sociálnej  problematiky   na  území mesta   v  oblasti  sociálnej a zdravotnej a  charitatívnymi organizáciami.
4)    Zaoberá  sa bytovými  otázkami  a  na  základe  konkrétnej situácie a možností  mesta  pripravuje  a  prostredníctvom predsedu   komisie  predkladá  do mestského zastupiteľstva materiály riešiace túto problematiku, overuje a prerokováva podklady týkajúce sa nakladania s bytmi vo  vlastníctve mesta a odporúča primátorovi mesta  riešenie  žiadostí  v  súlade s platným   všeobecne záväzným nariadením  mesta.
5)    Plní  ďalšie úlohy  vyplývajúce zo   súvisiacich  platných právnych predpisov a záväzných nariadení Mesta .

§ 20
Komisia na vyhodnocovanie pripomienok k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta
Lučenec


1)    Je  poradným  orgánom  mestského  zastupiteľstva  pri  posudzovaní a vyhodnocovaní pripomienok k zverejneným návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta.
2)    Zasadnutie komisie zvoláva spracovateľ návrhu príslušného VZN v prípade, ak sú v zákonnej lehote  doručené pripomienky k zverejnenému návrhu.

§ 21
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Lučenec

1)    Prijíma písomné oznámenia primátora mesta a poslancov  podľa  ústavného zákona  a riadi sa jeho ustanoveniami.   

§ 22
Mestský hasičský zbor

1)    Mesto Lučenec v zmysle zákona  zriaďuje Mestský hasičský zbor, ktorý plní úlohy pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
2)    Oblasť pôsobenia, kompetencie orgánov mesta bližšie určuje Požiarny poriadok Mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

§ 23
Zbor pre občianske záležitosti

1)    Mesto Lučenec zriaďuje Zbor pre občianske záležitosti ( ďalej len „ZPOZ“), ktorý pôsobí ako orgán mestského zastupiteľstva, a to na zásadách dobrovoľnosti a vyvíja záujmovo – spoločenské a nepolitické činnosti.
2)    ZPOZ usiluje o vlastný rozvoj, o rozširovanie občianskych obradov, slávností, starostlivosť o občanov pri ich významných životných udalostiach a o rozvoj miestnej kultúry.
3)    ZPOZ tvoria poslanci, určení zamestnanci mesta a ostatní občania. Počet členov ZPOZ -u nie je obmedzený.
4)    Pôsobnosť ZPOZ -u sa vzťahuje na územie mesta.
5)    Zásady činnosti ZPOZ -u schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Zásady určujú tiež organizáciu a orgány ZPOZ -u.

§ 24
Ocenenie mesta Lučenec

1)    Mestské zastupiteľstvo  môže udeliť tieto vyznamenania mesta Lučenec :
a)    Čestné občianstvo mesta Lučenec,
b)    Cenu mesta,
c)    Cenu primátora mesta.
2)    Mestské zastupiteľstvo ďalej  prejavuje ocenenie mesta Lučenec udelením :
a)    Čestného uznania mesta Lučenec, 
b)    Ďakovným listom mesta Lučenec,
c)    Titulu Športovec roka, športový kolektív roka a tréner roka, 
d)    Odmeny.
3)    Vyznamenania podľa odseku 1) písm. a) a b) možno udeliť  aj „ in memoriam“.
4)    Mestské zastupiteľstvo môže pri významných udalostiach mesta, inštitúcií a organizácií s pôsobnosťou na jeho území rozhodnúť aj o udelení mimoriadnych ocenení mesta Lučenec.

§ 25
Udeľovanie vyznamenaní a ocenení mesta Lučenec

1)    Vyznamenania a ocenenia mesta sa odovzdávajú na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré má slávnostný charakter.
2)    Čestné občianstvo mesta Lučenec :
a)    Čestné občianstvo mesta Lučenec môže mestské zastupiteľstvo udeliť osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a životných podmienok jeho obyvateľov alebo o rozvoj a zveľadenie mesta, šírenie dobrého mena mesta vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
b)    Čestné občianstvo mesta Lučenec sa môže udeliť len jednotlivcom (  aj cudzím štátnym príslušníkom), najviac však jednej osobe ročne .
c)    Čestné občianstvo mesta Lučenec nezakladá inštitút štátneho občianstva.
d)    Ten kto predkladá návrh na udelenie čestného občianstva je povinný v návrhu uviesť:
•    údaje o navrhovanom ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť),
•    životopis navrhovaného,
•    zdôvodnenie návrhu na udelenie Čestného občianstva mesta Lučenec ( podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti , za ktorú je navrhované toto ocenenie, popis dosiahnutých úspechov, rozpis udelených ocenení a vyznamenaní),
•    autorizáciu návrhu ( meno, priezvisko, adresu – sídlo osoby, ktorá návrh podáva, dátum podania návrhu).
e)    Návrhy sa podávajú na sekretariáte primátora mesta. Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, sekretariát vyzve navrhovateľa na doplnenie návrhu v lehote do 8 dní od zaslania výzvy. Ak navrhovateľ návrh nedoplní, považuje sa tento za nepodaný.  
f)    Čestnému občanovi mesta Lučenec sa odovzdáva vecný dar v hodnote do 200,--€.
g)    Poctený občan sa zapisuje do Kroniky mesta Lučenec. 
h)    Čestný občan mesta Lučenec nadobúda všetky práva obyvateľa mesta, okrem práva byť volený do orgánov mesta, voliť orgány samosprávy mesta a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta. Osobitnými právami čestného obyvateľa mesta je  :
•    byť pozývaný na oficiálne slávnosti usporadúvané mestom, 
•    byť prednostne prijatý orgánmi samosprávy mesta pri vybavovaní verejných alebo súkromných záležitostí.
i)    Čestné občianstvo mesta  mestské zastupiteľstvo zruší z dôvodov :
•    ak sa ocenený občan vzdá čestného občianstva alebo, 
•    ak čestný občan sa dopustí závažného trestného činu alebo koná proti záujmom mesta.   
3)    Cena mesta :
a)    Cena mesta sa udeľuje za:
•    vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
•    činnosť právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
•    činnosť právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane ľudských životov a majetku Mesta a jeho občanov.
b)    Cenu mesta možno udeliť jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám, a to aj pri ich významných jubileách a výročiach, najviac však štyrom kolektívom ročne.
c)    Cenu mesta možno v odôvodnených prípadoch udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, kolektívom, inštitúciám , a to aj pri významných príležitostiach.
d)    Ten kto predkladá návrh na udelenie ceny mesta je povinný v návrhu uviesť :
•    údaje o navrhovanom na ocenenie ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť , u právnických osôb presné meno a sídlo, identifikáciu štatutárneho zástupcu),
•    životopis, alebo históriu navrhovaného,
•    zdôvodnenie návrhu na udelenie ceny mesta ( podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhovaná táto cena, popis dosiahnutých úspechov, rozpis  doteraz udelených ocenení a vyznamenaní),
•    meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá návrh podáva, dátum podania návrhu, prípadne označenie orgánu, ktorý návrh podáva.
e)    Návrhy sa podávajú na sekretariát primátora mesta. Ak je predložený neúplný návrh, sekretariát vyzve navrhovateľa o doplnenie návrhu v lehote 8 dní od predloženia návrhu. Ak návrh nebude doplnený v ustanovenej lehote, bude sa považovať za nepredložený.
f)    Cenu mesta Lučenec tvorí plaketa s erbom mesta a peňažný dar  vo výške 330,--€. Plaketa mesta pozostáva z plakety s označením vyznamenania ( cena mesta ) a listiny vyhotovenej na kvalitnom papieri s grafickou úpravou farieb mesta. Listina sa odovzdáva v puzdre.  
g)    Cena mesta Lučenec sa môže udeľovať najviac jeden krát ročne. Opätovne sa cena mesta Lučenec môže udeľovať tým istým osobám najskôr po štyroch rokoch od roku v ktorom sa udelenie ceny schvaľuje.
h)    Výnimočne sa môže cena mesta udeliť jednotlivcovi aj po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena môže odovzdať rodinným príslušníkom oceneného.
4)    Cena primátora mesta :
a)    Cenu primátora navrhuje udeľuje primátor mesta.
b)    Cenu primátora mesta možno udeliť jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám, a to aj pri ich významných jubileách a výročiach, avšak najviac piatim laureátom ročne.
c)    Zdôvodnenie návrhu uvedie primátor v dôvodovej správe k návrhu uznesenia o schválení ocenenia.
d)    Cenu primátora mesta tvorí plaketa, listina a vecný dar v hodnote do 200,--€ . 
e)    listiny vyhotovenej na kvalitnom papieri s grafickou úpravou farieb mesta. Listina sa odovzdáva v puzdre.  
5)    Uznanie mesta Lučenec :
a)    Uznanie mesta Lučenec udeľuje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora  mesta obyvateľom mesta, organizáciám, inštitúciám pôsobiacim na území mesta, poslancom mestského zastupiteľstva, zamestnancom, žiakom a študentom škôl mesta Lučenec za významný podiel na rozvoji mesta, na činnosti samosprávnych orgánov Mesta, za pomoc Mestu pri plnení jeho úloh a za úspešné reprezentovanie mesta doma i v zahraničí, o čom následne informuje členov mestskej rady.
b)    Zdôvodnenie návrhu uvedie primátor v dôvodovej správe k návrhu uznesenia o schválení uznania.
c)    Uznanie mesta môže byť :
•    Čestné uznanie mesta Lučenec,
•    Ďakovný list mesta Lučenec,
•    Cena športovec roka, športový kolektív roka a tréner roka.                
6)    Plaketa mesta pozostáva z plakety s označením vyznamenania ( podľa druhu ocenenia)
7)    Listina, ktorá sa odovzdáva spolu s ocenením je vyhotovená na kvalitnom papieri s grafickou úpravou farieb mesta a odovzdáva sa v puzdre. Listina obsahuje :
•    titul, meno a priezvisko oceneného,
•    označenie udeleného ocenenia,
•    stručné zdôvodnenie udelenia,
•    podpis primátora,
•    odtlačok pečate mesta,
8)    Ak sa ocenenie mesta udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi , listina sa vyhotovuje dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie sa vydáva v jazyku oceneného.
9)    O udelení všetkých vyznamenaní a ocenení sú vykonané záznamy v Kronike mesta, kde sa uvádza komu, kedy a z akého dôvodu bolo vyznamenanie, alebo ocenenie udelené.

§ 26
Dar a odmena mesta Lučenec

1)    Mestské zastupiteľstvo, spravidla na návrh primátora, môže rozhodnúť o obstaraní vecného daru, alebo o priznaní finančnej odmeny  za  významný podiel na rozvoji mesta.
2)    Druh, hodnotu daru, alebo výšku odmeny schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
 

§ 27
Zhotovovanie a umiestňovanie pamätnej tabule, busty a pomníka

1)    Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje zhotovenie, umiestnenie pamätnej tabule, busta alebo pomníka najmä:
a)    za mimoriadne tvorivé výkony obyvateľov Lučenca, ktoré obohacujú ľudskú kultúru ( národnú kultúru),
b)    za mimoriadne aktivity obyvateľov Lučenca v boji za mier a ľudské práva, presahujúce regionálny význam,
c)    za mimoriadne aktivity obyvateľov Lučenca, ktoré prispeli k upevneniu štátnosti a k ekonomickému a spoločensko-politickému rastu štátu,
d)    za mimoriadne významnú činnosť a aktivity osôb alebo inštitúcií, ktoré sa zaslúžili o všestranný rozvoj Lučenca, čím presiahol jeho regionálny význam.
2)    Zhotoviť a umiestniť možno:
a)    pamätnú tabuľu jednotlivcom, inštitúciám, organizáciám a udalostiam
b)    bustu jednotlivcovi
c)    pomník jednotlivcom a udalostiam.
3)    Pamätná tabuľa, busta alebo pomník sa spravidla umiestňujú na pamiatku nežijúcim jednotlivcom. Na počesť inštitúcií a organizácií možno umiestniť pamätnú tabuľu:
a)    pri výročiach mimoriadnych udalostí, na ktorých sa významne podieľali
b)    pri významných výročiach ich vzniku, začatia činnosti.

 

§ 28
Mestské noviny 

1)    Mesto Lučenec  vydáva mestské noviny obsahujúce najmä informácie o práci orgánov mestskej samosprávy, o príprave, schválení nariadení o ich zmenách ,o práci mestského úradu, mestskej polície a pod. 
2)    Mesto Lučenec zabezpečuje bezodplatne distribúciu mestských novín obyvateľom mesta.

§  29
Kronika mesta Lučenec

1)    Kronika mesta Lučenec sa vedie v úradnom jazyku.
2)    Zápisy do kroniky mesta sa vykonávajú priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o  občanoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia mestského  spoločenstva.
3)    Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a  odvoláva primátor mesta.
4)    Text jednotlivých zápisov do kroniky prejednáva komisia kultúry a tretieho sektora,  jedenkrát ročne.

§ 27
Regionálne a záujmové združovanie

1)    Mesto Lučenec je členom :
•    Združenia miest a obcí Slovenska ( ZMOS ),
•    Združenia miest a obcí Novohradu ( ZMON),
•    Únie miest Slovenska
•    Regionálneho vzdelávacieho centra Rimavská Sobota,
•    Slovenského združenia samospráv Poprad,
•    Euroregión Neogradiensis ZPO,
•    Oblastná destinačná organizácia cestovného ruchu  „ Turistický Novohrad“,
•    Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky.

§  28
Spoločné a záverečné ustanovenia

1)    Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu mesta Lučenec  sa v plnom rozsahu ruší INM č. 01/2015 Štatút Mesta v znení neskorších zmien a doplnkov .


    V Lučenci, dňa 14.09 .2018

                                PhDr. Alexandra Pivková
                                     primátorka mesta    

Tento Štatút Mesta Lučenec bol schválený uznesením MsZ č. 112/2018 dňa 11.09.2018 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka