Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materské školy

Materské školy

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec poskytujú celodennú predprimárnu starostlivosť deťom spravidla od troch do šiestich rokov. Na území mesta je zriadených päť materských škôl bez právnej subjektivity, ďalšie dve sú súčasťou základných škôl s materskými školami s právnou subjektivitou.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla.
Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok spravidla v termíne od 15. februára do 15. marca, alebo pokiaľ to kapacitné možnosti materskej školy dovolia, aj priebežne. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní  riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste.
Príslušné tlačivo potrebné k zápisu do materskej školy nájdete TU.


 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno — vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský rok 2016/2017

Materská škola - Rúbanisko II

Vonkajší priestor 1

Vonkajší priestor 1

Vonkajší priestor 2

Vonkajší priestor 2

Vonkajší priestor 3

Vonkajší priestor 3

Vonkajší priestor 4

Vonkajší priestor 4


 
 
Vonkajší priestor 5

Vonkajší priestor 5

Vonkajší priestor 6

Vonkajší priestor 6

Trieda

Trieda

Trieda 2

Trieda 2


 
 
Trieda 3

Trieda 3

Interaktívna tabula

Interaktívna tabula


 

Ďalšie fotogalérie

MŠ Ulica partizánska 273/19 v Lučenci, trieda najstarších detí – lienková, bola v okrese Lučenec vybratá do  európskeho výtvarného projektu  EUROROZPRÁVKY, pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Do projektu  autorky Márie Zuščinovej je zapojených 57 materských škôl zo 48 slovenských miest a 3. Európska škola v Bruseli. Materské školy výtvarne a priestorovo stvárňujú rozprávky zo všetkých členských krajín EU. Každá rozprávka hravým spôsobom zavedie  deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. Naša materská škola si na úvodnom stretnutí vylosovala nemeckú rozprávku bratov Grimmovcov  „STOLČEK  PRESTRI  SA, SOMÁRIK  POTRAS  SA A KYJAK  VON  Z VRECA.“ Je to príbeh o krajčírovi, jeho troch synoch a zlomyseľnej koze, kvôli ktorej vyhnal krajčír svojich synov z domu, tí sa vo svete priučili remeslu a vrátili sa domov so zázračnými darmi. Prostredníctvom tejto rozprávky sa deti  stretnú s dobrými vlastnosťami ľudí, ale aj s lakomosťou a chamtivosťou hostinského. Pri práci  a prežívaní  rozprávky   výtvarne spracúvame jej obsah rôznymi  technikami, zhotovujeme kulisy k dramatizácii, herecky ju stvárňujeme s využitím hudby a spevu. Po skompletizovaní materiálov z rozprávky (výtvarné a priestorové práce, videozáznamy, fotodokumentácia a krátke info o meste a materskej škole) budú tieto materiály pripravené na odoslanie do Bruselu na slávnostné otvorenie výstavy, ktorá je plánovaná na september 2016. Následne sa v novembri 2016 bude konať vernisáž výstavy spojená s konferenciou v Bratislave.

Tešíme sa, že táto práca a naša snaha prinesie radosť nielen nám, ale poteší aj  za hranicami Slovenska.


 

Materská škola

Materská škola - Dr.Herza

Adresa: Ulica Dr. Herza 375/5
Tel.: 4333771
Mobil: 0907778612
Riaditeľka : PaedDr. Iveta Filčíková
Materská škola v strede mesta, rodinného typu, s kompletne zrekonštruovanými vnútornými priestormi, dobrým materiálnym vybavením. Deťom sú k dispozícii 4 samostatné dvory bezpečne oddelené od ruchu mesta zeleňou, s príslušnou výbavou pre pohybový rozvoj detí.
Ponúka: Tradičné krúžky, projekt Škola podporujúca zdravie, regionálnu výchovu, atď.
Otváracie hodiny
Pondelok:6,3016,30
Utorok:6,3016,30
Streda:6,3016,30
Štvrtok:6,3016,30
Piatok:6,3016,30

 

Materská škola - M.R.Štefánika

Adresa: Štvrť M. R. Štefánika 407/12
Tel.: 4333779
Mobil: 0907778592
Riaditeľka : Mgr. Dagmar Horáčikvá
Materská škola je geograficky situovaná blízko centra mesta, v nehlučnom a neprašnom prostredí. Školský dvor je veľkoplošný s množstvom zelene, v ktorej je vysadených veľa listnatých a ihličnatých drevín. Využiteľnosť dvora je veľmi dobrá na rôzne športové aktivity, námetové hry, ale aj hry v piesku a s pieskom.
Zameranosť materskej školy je na dopravnú výchovu, ako jednu z prierezových tém. Na školskom dvore máme vybudované detské dopravné ihrisko s dvomi altánkami.
Otváracie hodiny
Pondelok:6,3016,30
Utorok:6,3016,30
Streda:6,3016,30
Štvrtok:6,3016,30
Piatok:6,3016,30

 

Materská škola - Partizánska

Adresa: Ulica partizánska 273/19
Tel.: 4333780
Mobil: 0907778613
Riaditeľka : Mgr. Iveta Lekeňová
Materská škola je v strede mesta, veľký areál, bylinkový záhon a minizáhradka, samostatná telocvičňa, terasa, kočikáreň, dopravné ihrisko, náučný eko-chodník.
Budova prešla výraznou opravou a výmenou okien, fasády a zariadenia.
Okrem odbornej starostlivosti materská škola ponúka rôznu činnosť v krúžkoch : výtvarný, hudobno – pohybový, „Tanečná škola Štefana Chlebu“. Spevokol: „ Lienky“, „Mažoretky“ , práca s počítačom a interaktívnou tabuľou, pobyt detí v škole v prírode, kurz korčuľovania a plávania, saunovanie, tvorivé dielne, zážitkové učenie, výlety a exkurzie, spoločné akcie s rodičmi, športové dni a eko - dni.
Pre záujemcov usporiada MŠ pri zápise deň otvorených dverí.
Ponúkané aktivity pre deti : narodeninové dni, ranný kruh, malí kuchárikovia – deti majú svoj „RECEPTÁR“, pre šikovné rúčky: „ Nápadníček“.
Školský vzdelávací program je zameraný na rozvoj športových a enviromentálnych aktivít pod názvom „ Šantivé slniečka“. Na uvedenej materskej škole už niekoľko rokov prebieha projekt: „ Lesná škôlka“: možnosť dieťaťa, rodiča zasadiť si v lese svoj stromček a projekt ProEnviro.
Otváracie hodiny
Pondelok:6,3016,30
Utorok:6,3016,30
Streda:6,3016,30
Štvrtok:6,3016,30
Piatok:6,3016,30

 

Materská škola - Rúbanisko I

Adresa: Rúbanisko I 2870/16
Tel.: 4333776
Mobil: 0907778561
Riaditeľka : Mgr. Eva Balážiková
Program materskej školy je zameraný na rozvoj pohybových zručností a zdatností, čomu zodpovedá materiálne vybavenie školského dvora i telocvične a učenie zážitkovou formou a vlastnou skúsenosťou. V materskej škole majú deti možnosť venovať sa športovo-pohybovej oblasti, pracuje tu krúžok hudobno-tanečný a anglického jazyka. Areál materskej školy sa nachádza v krásnej zatrávnenej a zalesnenej ploche s množstvom preliezok, pieskovísk, s dráhou na kolobežkovanie, bicyklovanie. V mesiaci jún materská škola v rámci „mesiaca otvorenej školy“ organizuje pre deti prijaté v budúcom školskom roku spoločné hry na školskom dvore.
Otváracie hodiny
Pondelok:6,3017,00
Utorok:6,3017,00
Streda:6,3017,00
Štvrtok:6,3017,00
Piatok:6,3017,00

 

Materská škola - Rúbanisko II

Adresa: Rúbanisko II 2872/39
Tel.: 4333783
Mobil: 0907778550
Riaditeľka: Mgr. Jana Košťálová
Materská škola umiestnená v príjemnom prostredí.
Deťom ponúka výtvarný, tanečný, spevácky krúžok, pobyt v škole v prírode a rôzne akcie: bábkové divadlo, zimné radovánky, karneval, Deň matiek, MDD, rozlúčku s budúcimi prvákmi, súťaže, zážitkové učenie, atď. Materská škola je zapojená do projektu „Bezpečná škôlka.
Otváracie hodiny
Pondelok:6,0016,30
Utorok:6,0016,30
Streda:6,0016,30
Štvrtok:6,0016,30
Piatok:6,0016,30

 

Základná škola s materskou školou

Adresa: Ulica bratrícka 355/19
Tel.: 4333789
Riaditeľ : Mgr. Andrea Novotná
Zástupkyňa pre MŠ :Mgr. Adriana Kurišová
Materská škola umiestnená v časti Lučenec - Opatová, sídli v spoločnej budove so základnou školou. Má dvor s trávnatou plochou, bazénom, ortopedickým chodníkom, pieskoviskami, hojdačkami a preliezkami.
Ponúka : rodinný typ materskej školy, zdravý životný štýl z hľadiska rozvoja osobnosti dieťaťa, prácu s talentovanými deťmi v krúžku anglického jazyka v spolupráci so ZŠ, oboznamovanie s počítačom, spoločné klubové stretnutia a aktivity detí a rodičov, pobyty detí v prírode.
Otváracie hodiny
Pondelok:6,3016,30
Utorok:6,3016,30
Streda:6,3016,30
Štvrtok:6,3016,30
Piatok:6,3016,30

 

Základná škola s materskou školou J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským Kármán József Alapiskola és Óvoda

Adresa: Ulica J. Kármána 25/5
Tel.: 4333788
Riaditeľ : Mgr. Péter Csúsz
Zástupkyňa pre MŠ : Bc. Judita Gyetvai
Materská škola spojená so základnou školou, s právnou subjektivitou. Budova materskej školy sa nachádza v centre mesta Lučenec na Begovej ulici č.13. Navštevujú ju deti maďarskej aj slovenskej národnosti. Základnou a najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa predškolského veku je hra a preto ju využívajú ako hlavnú metódu a formu pri získavaní zručností a poznatkov. Filozofiu výchovy detí zhrnuli do projektu s názvom Detská záhrada. Jej mottom je: „Kto si myslí, že každé ovocie dozreje keď jahody, ten nepozná hrozno“.
Ponúkajú deťom výlety, prechádzky do prírody, spoločné aktivity s rodičmi.
Óvodánk Losoncon a város szívében, mégis az autók zajától elviselhető távolságban, füves, fás környezetben található a Beg utca 13. szám alatt. Úgy szervezzük napjainkat, hogy a legjelentősebb gyermeki tevékenységi forma – a játek kapja a legtöbb időt. Óvodai programunk : GYERMEKKERT.
Feladatunk : - érzelmi biztonságot nyujtó,szeretetteljes légkör megteremtése
- az elmélyült nyugot játék feltételeinek megeteremtése
- a gyermekek testi, szociális, értelmi képességeinek fejlesztése
- az egésséges életmód szokásainak kialakítása
Néhány hasznos tudnivaló : az óvoda nyitvatartása hétfőtől – péntekíg 6,30 – 16,30 .
Az óvoda egész napos étkezést bisztosít. Intézményvezetője : Mgr. Czúsz Péter
Intézményvezetőhelyettese : Bc. Judita Gyetvai
Otváracie hodiny
Pondelok:6,3016,30
Utorok:6,3016,30
Streda:6,3016,30
Štvrtok:6,3016,30
Piatok:6,3016,30

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka