Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad

Spádové obce matričného obvodu a pôsobnosť matričného úradu

Spádové obce matričného obvodu  : Lučenec, Boľkovce, Mikušovce, Nové Hony, Pinciná, Vidiná
Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Lučenci.

Pôsobnosť matričného úradu
Matričný úrad prijíma ústne, písomné žiadosti a elektronicky podané žiadosti občanov.

Matričný úrad spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v jeho matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.
 


 

Matričný úrad v Lučenci , 984 01 Lučenec, Ulica novohradská 1,
prízemie, číslo dverí 154, tel: 047/4333718, 047/4307110, fax: 047/4326045, e-mail matrika@lucenec.sk

Hlavné matričné činnosti :

Zápis novorodenca
Podanie žiadosti o uzavretie manželstva
Vybavovanie úmrtia občanov
Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky
Chcete uzavrieť manželstvo v zahraničí? - Dôležité upozornenie
Uzavreli ste manželstvo, narodilo sa Vám dieťa, zomrel Váš príbuzný v cudzine?
Bolo Vám udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky?
Uvažujete o zmene mena a priezviska?


Zápis novorodenca
- ak sú rodičia zosobášení  : na matričný úrad príde otec dieťaťa predloží sobášny list a občiansky preukaz

- ak rodičia nie sú zosobášení : na matričný úrad prídu obaja rodičia predložia svoje rodné listy a občianske preukazy, rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode
vdova predloží úmrtný list manžela,

Vyhotovenie prvého rodného listu je bez poplatku, za každý ďalší výpis je poplatok 5 €. 

Začiatok

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva 
ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu
-  tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu
- vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky
- ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec

najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva

ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu
- všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša

najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva

ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:  
za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade
za cudzieho ŠO platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, doklad o pobyte, doklad o štátnom občianstve, doklad o osobnom stave nie starší ako 6 mesiacov 
najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva


- ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci,  musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille)
pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom


- ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR (bez ohľadu na štátne občianstvo); predkladajú žiadosť a doklady uvedené pri predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu


- žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola

Poplatky a náhrady za zvýšené náklady spojené so sobášom :

Úkon : Poplatky Náhrady
1) Uzavretie manželstva v príslušnom matričnom obvode v určených sobášnych dňoch a hodinách -  
2) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20 €  
3) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20 €  
4) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR

   a cudzincom

70 €  
5) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €  
6) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR 200 €  
7) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným    matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €  
8) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby:

- mimo určených sobášnych dní 

20 € 66 €
- mimo určených sobášnych hodín 20 € 17 €
9) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 € 166 €

Poplatky spojené s uzavretím manželstva sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním občianskych sobášov mimo určených sobášnych dní, mimo určených sobášnych hodín a mimo určenej sobášnej miestnosti sú stanovené uznesením MsZ v Lučenci č. 25/2016.

Sobášne dni:             piatok a sobota

sobášnymi dňami nie sú: 1. január, veľkonočné sviatky - piatok, nedeľa, pondelok, 24., 25. a 26. december

Sobášne hodiny:         piatok          od 13.00 hod.          do 15.00 hod.

                                      sobota        od 13.00 hod.          do 18.00 hod

                                      pondelok - štvrtok, nedeľa : bez určenia sobášnych hodín

Sobášna miestnosť:  obradná sieň sa nachádza na prízemí budovy Radnice - Ulica Dr. Herza 240/1, Lučenec


Príloha č. 1 - vzor tlačiva žiadosti o uzavretie manželstva - nepoužiteľné na podanie žiadosti
začiatok

Vybavovanie úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu
predkladajú sa listy o prehliadke mŕtveho minimálne v troch exemplároch, dokladá sa: občiansky preukaz zosnulého (pri cudzincoch cestovný doklad). Úmrtie vybavujú pozostalí mŕtveho priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby.
začiatok

 Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti

- splnomocnenej osobe s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka

Spôsob vyžiadania: osobne v kancelárii matričného úradu, písomne alebo elektronickým podaním žiadosti
Poplatok: 5 € za každý exemplár, v prípade elektronického podania 2,50 €
Potrebné doklady:
občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je môžné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný výpis žiada

Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované alebo apostilované, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín!


Chcete uzavrieť manželstvo v zahraničí? - Dôležité upozornenie
Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.
začiatok

Uzavreli ste manželstvo, narodilo sa Vám dieťa, zomrel Váš príbuzný v cudzine ?
Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.
Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Upozornenie : Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.

Predkladané doklady:
- originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého, preklad je treba zabezpečiť v SR
- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/
-platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
-ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.
Príloha č. 2 - zápis o narodení
Príloha č. 3 - zápis o uzavretí manželstva
Príloha č. 4 - zápis o úmrtí

Vzory zápisov je možné použiť na predbežné zhromažďovanie údajov.
Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky je spoplatnená sumou 10 €.
začiatok

Bolo Vám udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky?
Po udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky si občan potrebuje zabezpečiť osobné - identifikačné doklady. Na vydanie občianskeho preukazu Slovenskej republiky sa vyžaduje rodný, resp. sobášny list vydaný na to určeným matričným úradom - osobitnou matrikou. O zápis požiada osoba, ktorá získala štátne občianstvo SR, prostredníctvom matričného úradu podľa miesta svojho trvalého pobytu v SR. O zápis narodenia maloletých detí, ktorým bolo tiež udelené štátne občianstvo, žiada rodič.
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky je spoplatnená sumou 10 €.
začiatok

Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku novelami z posledných rokov priniesol mnoho možností zmien, napríklad určenie druhého a tretieho mena, zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak, používanie len jedného priezviska u osôb, ktoré majú dve a viac priezvisk, zrušenie druhého a tretieho mena...

Tieto úkony vykonáva v zmysle § 2a, § 2b a § 7 citovaného zákona matričný úrad, na ktorom je zapísaná matričná udalosť (nie podľa trvalého bydliska) na základe písomného oznámenia alebo písomného vyhlásenia občana, o ktorého meno alebo priezvisko ide. V prípade dieťaťa podáva písomné oznámenie alebo vyhlásenie zákonný zástupca.


V prílohe sú k dispozícii tlačivá k nasledovným druhom zmien

Príloha :
1. Určenie 2. a 3. mena pre maloleté dieťa do 15 rokov
2. Určenie 2. a 3. mena pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana
3. Určenie 2. a 3. mena pre plnoletú osobu
4. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov
5. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana
6. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre plnoletú osobu
7. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov                                       

8. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana
9. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre plnoletú osobu
10. Zmena mena osvojenca súhlasným vyhlásením rodičov
11. Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva                                                                                         

12. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre maloleté dieťa do 15 rokov                        

13. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre maloleté dieťa  od 15 do 18 rokov            

14. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre plnoletú osobu                                                          
Tlačivá sú použiteľné na podanie príslušného oznámenia alebo vyhlásenia osobne alebo poštou. V prípade podania poštou musia byť podpisy úradne osvedčené! 

 

Preberanie žiadosti o výpis z registra trestov a odpis registra trestov

Potrebné doklady:  občiansky preukaz alebo iný doklad o totožnosti, rodný list, vyplnené tlačivo žiadosti

Poplatky:                  ekolok v hodnote 4 € - pre Generálnu prokuratúru SR

                                   2 € v hotovosti - pre overujúci orgán   

Tlačivá žiadosti o výpis z registra trestov a odpis registra trestov sú k dispozícii v kancelárii matričného úradu. Ekolky sú v predaji na poštách.

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka