Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská polícia

 

UPLYNULO DVADSAŤ ROKOV OD ZALOŽENIA MESTSKEJ POLíCIE V LUČENCI
 

      V týchto dňoch sa Mestská polícia, ako jedna z mestských organizácii „dožíva“ dvadsiateho výročia od svojho založenia. Jedná sa však o výročie jej opätovného založenia, nakoľko história tejto organizácie je o niekoľko desaťročí bohatšia.
      Každý kto sa aspoň okrajovo zaujíma o históriu vie, že ani naše mesto nestálo na okraji historického diania. Od svojho založenia sa ako obec postupne rozvíjalo, prechádzalo lepšími alebo horšími obdobiami a niekoľko krát aj vyhorelo. Narastajúcim počtom obyvateľov a pribúdajúcimi kompetenciami a organizáciami ktoré tu pôsobili, bolo naše mesto nútené zabezpečiť pre svojich obyvateľov verejný poriadok a ich bezpečnosť. Koncom 17.storočia bolo mestu pridelené privilégium pre jarmoky a malo už aj svoju zriadenú väznicu. V tomto období si mesto zabezpečovalo verejný poriadok pomocou malej vojenskej jednotky, ktorej členmi boli aj dvaja alebo traja občania mesta. Jednotke velil dôstojník, v hodnosti kapitán, alebo poručík. Táto jednotka tzv. župných žandárov však zabezpečovala poriadok nielen v meste Lučenec, ale aj v celej Novohradskej župe.
      Prvá zmienka o mestskej polícii sa nachádza v zápisnici zo zasadania mestského zastupiteľstva v roku 1867. Na tomto zasadaní bol podaný návrh na postavenie dvoch policajtov a následne vyčlenenie potrebných financií. O tom, že snaha mesta zriadiť si svoju vlastnú MP bola silná svedčí aj protest poslancov proti prítomnosti župných žandárov na jarmokoch v Lučenci. Tento protest je zachytený v zápisnici z MZ v roku 1868. Následne na to ( v roku 1869) bola zriadená komisia pre vypracovanie štatútu pre budúcu MP. Tu niekde v rozmedzí rokov 1869 až 1872 je schovaný dátum vzniku mestskej polície. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 sa celkovo urýchlil rozvoj priemyslu, dopravy a obchodu. Lučenec sa stáva mestom so zriadeným magistrátom. Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo 17.4.1872 v ktorom okrem iných funkcionárov bol zvolený aj policajný kapitán Karol Czöbel. (14.4.1834 - 6.7.1885) Podobizeň prvého veliteľa mestskej polície sa zachovala na table Mestského dobrovoľného požiarneho zboru. Karol Czöbel bol významnou osobnosťou nášho mesta. Jeho, úspešne sa vyvíjajúcu životnú dráhu nečakane ukončil deň 6. júla 1885, kedy za nevyjasnených okolností bol zranený strelnou zbraňou. Po jeho smrti bol za nového veliteľa mestskej polície vymenovaný Dr. AntalOttahal (1868-1917)
      V období vzniku sa táto organizácia skladala z jedného kapitána, z jedného kapitánovho námestníka, jedného pisára, z jedného diurnistu, z jedného praktikanta, z jedného strážmajstra, z dvoch čatárov a zo šiestich strážnikov. V čase zriaďovania prvej Mestskej polície malo mesto Lučenec 5 000 obyvateľov.
Organizačná štruktúra riadiacich orgánov mesta sa často menila a s tou samozrejme aj podoba Mestskej polície a postavenie policajných dôstojníkov v týchto orgánoch. Nový mestský štatúty boli schválené napríklad 2.5.1894 a 7.7.1897. V tomto štatúte sa napríklad hovorí že policajný kapitán je volený plénom MZ na dobu šesť rokov. Ďalší novelizovaný štatút mesta bol schválený 31.5.1913, pričom v jeho časti III. sa pojednáva aj o Mestskej polícii.

      Po rozpade Rakúska – Uhorska sa aj v Lučenci vyostruje boj o budúce pripojenie územia k Maďarsku alebo k ČSR. Mierová konferencia rozhodla o československo-maďarských hraniciach a Lučenec sa stáva súčasťou ČSR.
      Po skončení I. svetovej vojny a po príchode čs. vojska do Lučenca v júli roku 1919, bolo prepustených 9 zamestnancov MP pre spoluprácu s maďarskou červenou armádou.
Koniec jedného obdobia Mestskej polície nastal 1. júla 1923, keď prišlo do Lučenca Oddelenie štátnej stráže, pod vedením Miroslava Dugáčka a prevzalo od Mestskej polície policajnú službu v meste. Od tohto obdobia až do roku 1992 bola bezpečnosť občanov zabezpečovaná výhradne prostredníctvom štátnej polície. Mesto Lučenec malo síce zriadené svoj orgány na zabezpečovanie verejného poriadku ( Inšpekcia verejného poriadku), ale jej kompetencie sa nedajú zrovnať s kompetenciami ani len prvej mestskej polície.
      Nové zmeny v našej spoločnosti umožnili návrat k samosprávnemu postaveniu obcí a tým k zriadeniu aj jej legitímnych orgánov. 1.5.1991 si mesto Lučenec zriadilo svoju vlastnú Mestskú políciu. Ako azda každá organizácia, tak aj naša Mestská polícia prešla a stále prechádza určitým vývojom. Za tých dvadsať rokov pracovalo v tejto organizácii 33 zamestnancov sídlime na treťom mieste a mali sme troch veliteľov. Dnes máme 21 členov, zabezpečujeme stálu 24. hodinovú službu, chránime majetok mesta a občanov, pri ochrane verejného poriadku spolupracujeme so všetkými organizáciamimesta a štátu.
      Od schválenia prvého štatútu Mestskej polície (1.5.1872), do vzniku dnešnej MsP (1.5.1991) uplynulo presne 119 rokov. Aj na našu organizáciu a našu prácu existuje mnoho, často aj protichodných názorov. Avšak opodstatnenosť jej existencie je overená tým najkopentnejším – časom.


                                                                                                                                      Mgr. Vladimír BELLA
                                                                                                                                príslušník Mestskej polície
 


 

INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI A DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOCH MESTSKEJ POLÍCIE ZA I. POLROK 2013

Úvod

Mestská polícia Lučenec bola zriadená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Lučenec o zriadení Mestskej polície Lučenec schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 22/1991 zo dňa 29.apríla 1991.

Mestská polícia v Lučenci pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení, z  uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora tak ako jej to ukladá § 2 zák. č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii. V tejto súvislosti mestská polícia, ako poriadkový útvar mesta, vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta počas kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí. Taktiež na základe analýz bezpečnostnej situácie v meste sa činnosť polície orientuje na výkon služby do častí mesta s najčastejším výskytom protispoločenskej činnosti s cieľom jej eliminácie. Zvýšená pozornosť je venovaná najmä ochrane životného prostredia, čistote v meste a dodržiavaniu hygienických predpisov, ochrane verejnej zelene, rekreačných a detských zariadení a podobne. Osobitné úlohy, na ktoré sa prioritne zameriava naša mestská polícia, sú podmienené okrem iného aj vysokým podielom rómskych spoluobčanov v meste Lučenec. V tejto súvislosti príslušníci MsP zabezpečovali verejný poriadok a poskytovali pomoc a spoluprácu sociálnym pracovníkom najmä pri kontrole bytoviek s rómskym obyvateľstvom, pri vyplácaní sociálnych dávok, pri plnení úloh súvisiacich s aktivačnými prácami... Pozornosť mestskej polície je venovaná dodržiavaniu zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta a v tejto súvislosti riešeniu porušenia uvedených právnych predpisov. Mestská polícia sa pri každodennom plnení úloh zameriavala aj na odhaľovanie nedostatkov technického charakteru v meste, ako napr. nefunkčné inžiniersko-technické siete, chýbajúce poklopy na pozemných komunikáciách, verejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie a následne príslušníci MsP oznamovali zistené nedostatky kompetentným orgánom. Medzi ďalšie činnosti mestskej polície patrilo a patrí aj zabezpečovanie odstraňovania vrakov vozidiel z ulíc mesta a to zistením majiteľa a jeho vyzvaním k odstráneniu nepojazdného vozidla.

V rámci problematiky dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, príslušníci MsP vykonávajú pravidelné kontroly evidenčných známok psov ako aj kontrolu dodržiavania ostatných podmienok vyplývajúcich z uvedeného zákona.

V meste je zriadený útulok pre psov, ktorý prevádzkuje Sloboda zvierat a príslušníci MsP sa podieľajú na odchyte túlavých a zabehnutých psov a za týmto účelom sa 2 príslušníci MsP zúčastnili odborného školenia.

Štatistické ukazovatele trestnej činnosti v rámci OO-PZ Lučenec

V úvode svojej správy by som vás chcel oboznámiť s nápadom trestnej činnosti a priestupkov v služobnom obvode OO PZ Lučenec za 1. polrok 2013. /Služobný obvod OO-PZ Lučenec nezahŕňa len teritórium mesta Lučenec ako je to u MsP Lučenec ale aj priľahlé obce podľa členenia v podmienkach PZ./

Zo štatistických tabuliek teda vyplýva, že v služobnom obvode OO-PZ Lučenec bolo za 1. polrok 2013:

- celkovo spáchaných 505 trestných skutkov, z toho bolo objasnených 277 skutkov čo je objasnenosť na 54,85 %

- lúpežné prepadnutia boli 3, z toho 3 objasnené, čo je 100,00 % objasnenosť.

- mravnostných trestných činov bolo 5, z toho 3 objasnené čo je 60,00 % objasnenosť

- trestných skutkov majetkovej povahy bolo spáchaných 242 z toho bolo objasnených 97 čo je objasnenosť 40,08 %

- krádeží vlámaním bolo spáchaných 78, objasnených 22 čo je objasnenosť 28,21 %,

- krádeží vlámaním do bytov bolo celkom 21, objasnených 11 čo je objasnenosť 52,38 %

- ekonomickej trestnej činnosti bol celkový nápad 106, objasnených bolo 60 skutkov čo je objasnenosť na 56,60 %.

V služobnom obvode OO-PZ Lučenec nebola v 1. polroku 2013 spáchaná žiadna vražda a ani žiadne znásilnenie.

Na úseku páchania priestupkov bolo v rámci služobného obvodu OO PZ Lučenec za 1. polrok 2013 spáchaných celkom 1756 priestupkov pričom celková objasnenosť bola na 80,35 %

- majetkových priestupkov bolo 517 pričom objasnenosť týchto bola na 44,68 %,

- proti  občianskemu spolunažívaniu bolo celkom evidovaných 212 priestupkov pričom objasnenosť na tomto úseku bola na 75,00 %.

- proti verejnému poriadku bolo evidovaných 22 priestupkov pričom objasnenosť bolo na 95,45 %

- na úseku cestnej dopravy bolo spáchaných 981 priestupkov a objasnenosť bola 100,00 %

Zhodnotenie stanovených úloh zo správy o činnosti za II.polrok 2012

Na základe úloh stanovených v správe o činnosti predkladanej za II. polrok 2012 a analýzy bezpečnostnej situácie bol výkon služby Mestskej polície v Lučenci zameraný predovšetkým do nasledovných oblastí:

1, Venovať zvýšenú pozornosť a vykonávať častejšie kontroly na dodržiavanie VZN o držaní a chove zvierat so zameraním na venčenie psov a platenie poplatkov.

Add.1: Dodržiavanie verejného poriadku na území mesta Lučenec je upravené VZN č.4/2011 o verejnom poriadku na území mesta Lučenec, ktoré bolo schválené 19.2.2013 a je účinné od 13.3.2013. Týmto všeobecne záväzným nariadením je v § 5 v odst. 1 písm. c upravené a zakázané:

c) znečisťovať zvieracími exkrementmi cesty, chodníky, detské ihriská a pieskoviská a pod.; chovateľ zvieraťa najmä psa je povinný na verejných priestranstvách odstrániť nečistoty, resp. exkrementy spôsobené zvieraťom . Tieto odstrániť primeranými pomôckami a umiestniť ich do smetnej nádoby

Hliadky Mestkej polície Lučenec pravidelne vykonávajú kontroly majiteľov psov pri „venčení“ najmä na sídliskách Rúbanisko I,II,III, štvrť M.R.Štefánika,, sídlisko Červená armáda, Mestský park a ďalšie lokality... ktoré sú zamerané na to či majitelia držia svojích psov na vodítky, či majú vyplatený poplatok za psa, či odstraňujú exkrementy ...

Za účelom zefektívnenia výkonu služby mestskej polície na tomto úseku boli denné služby  vykonávané v čase od 06.00 hod. do 14.00 hod. a nie v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. ako to bolo doteraz a boli velené do lokalít kde je najväčší výskyt majiteľov psov-psíškárov a teda aj psov a boli vykonávané kontroly v ranných hodinách v čase od 06.00 hod. do 08.00 hod. v týchto lokalitách pri „venčení psov“. Tiež popoludňajšia služba ktorá je vykonávaná v čase od 14.00 hod. do 22.00 hod. bola v popoludňajších hodinách v čase od 18.00 hod. do 20.00 hod. zameraná na kontrolu „venčenia psov“.

Uvedená hliadková služba bola vykonávaná v rámci kapacitných možnosti MsP Lučenec podľa jednotlivých obytných zón postupne prípadne hliadky boli vysielané operatívne podľa vzniknutej situácie.

Cieľom týchto opatrení bolo zaevidovať všetkých majiteľom psov v meste Lučenec a vyrúbiť im daň za držanie psa, zabezpečiť aby venčenie psov prebiehalo na miestach na to určených, zabezpečiť aby majitelia psov odstraňovali exkrementy z ciest, chodníkov....Poslancami MsZ bolo na základe protestu prokurátora dňa 25.6.2013 schválené VZN č.08/2013, ktorým sa zrušuje VZN č.09/2011 o vymedzení miest, kde je voľný pobyt psa a vstup so psom zakázaný a toto nadobudlo právoplatnosť dňa 16.7.2013.

2,   Na úseku prevencie naďalej pokračovať v besedách na ZŠ a so štátnou políciou zorganizovať preventívno-výchovné akcie so zameraním na alkohol a záškoláctvo. Na jednotlivé zistené nedostatky spracovať články s preventívnym zameraním do mestských novín.

Add. 2. Pracovníčkou prevencie MsP Lučenec bolo na školách v meste Lučenec zorganizovaných 66 besied. V súvislosti s touto úlohou sú pravidelne vykonávané kontrolné akcie hliadkami MsP Lučenec zamerané na kontrolu požívania alkoholických nápojov osobami mladistvými a a maloletými pričom na týchto sa zúčastňuje aj pracovníčka sociálno-právnej ochrany MsÚ a v prípade, že je kontrola zameraná aj na prevádzkové hodiny reštauračných zariadení tak aj pracovníčka podnikateľskej činnosti a obchodu. O akciách je informované aj OO-PZ Lučenec, pričom príslušníci PZ sa akcií zúčastňujú podľa potreby. Priestupky na tomto úseku - požívanie alkoholických nápojov osobami mladistvými a maloletými sú po zistení a zadokumentovaní  odstupované na prejednanie do miesta trvalého bydliska osoby, ktorá sa skutku dopustila. Za 1. polrok 2013 bolo zorganizovaných 5 akcií pri ktorých boli celkovo zistené pod vplyvom alkoholu 4 maloleté resp. mladistvé osoby. Tak isto počas výkonu služby sa príslušníci MsP Lučenec zameriavajú aj kontrolou maloletých osôb na záškoláctvo.

3. Vykonávať kontrolu okolia nákupných centier v meste Lučenec v súvislosti s výskytom a zhlukovaním sa bezdomovcov

Add. 3. Hliadkami MsP Lučenec sú pravidelne vykonávané kontroly okolia nákupných centier v meste Lučenec, ktoré sú zamerané na „žobranie“ bezdomovcov resp. ich výskyt pri nákupných centrách. Tiež na základe oznámení či už občanov alebo bezpečnostných služieb týchto nákupných centier sa naše hliadky zúčastňujú zákrokov resp. spolupôsobia pri obnovení alebo udržaní verejného poriadku.

Štatistické zhodnotenie práce príslušníkov MsP Lučenec za I.polrok 2013

Teraz by som pristúpil k celkovému štatistickému hodnoteniu práce príslušníkov MsP Lučenec za I. polrok 2013.

V knihe udalostí bolo za I. polrok 2013 zaevidovaných 1159 oznámení a podnetov, každý podnet bol príslušníkmi MsP preverený a doriešený./Na porovnanie za obdobie II. polroka 2012 to bolo 848 oznámení čo je o 311 oznámení viac.

Čo sa týka celkového počtu zistených a riešených priestupkov MsP v Lučenci tak to bolo za I. polrok 2013 celkom 1086 priestupkov čo je o 369 viac ako za II. polrok 2012. Najviac priestupkov 441 bolo evidovaných na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 123 na úseku nakladania s odpadom, 143 priestupkov proti verejnému poriadku, 106 znečisťovanie verejného priestranstva. Jednotlivé druhy a počty priestupkov sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe tejto správy.

Z celkového počtu zistených a realizovaných priestupkov zistili 688 svojou priamou činnosťou príslušníci MsP čo je 63,35 % z celkového počtu, kamerovým systémom bolo zistených 71 priestupkov čo je 6,53 %, 327 priestupkov bolo oznámených občanom a to je 30,12 %. Čo sa týka lokalít najčastejšieho páchania priestupkov sú to lokality Novohradská ul. - 112 priestupkov, Komenského ul. – 81 priestupkov, Vajanského ul. - 76 priestupkov, Nám. Republiky - 66 priestupkov, M.R.Štefánika - 64 priestupkov, Gorkého ul. - 58 priestupkov . Na porovnanie s predchádzajúcim obdobím sa znížil nápad páchania priestupkov na najväčšom sídlisku Lučenca Rúbanisku I,II,III. Za hodnotené obdobie boli uložené blokové pokuty za 372 spáchaných priestupkov v celkovej výške 4 645,- €, 42 priestupkov bolo riešených blokom na pokutu nezaplatenú na mieste na celkovú sumu vo výške 1080,- € čo predstavuje zvýšenie blokových pokút v porovnaní z predchádzajúcim obdobím o 1137,- €.

V súvislosti s preverovaním jednotlivých oznámení a podnetov bolo na OO PZ Lučenec predvedených 12 osôb všetky pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Na MsP Lučenec neboli predvedené žiadne osoby. Na OO PZ Lučenec bolo postúpených 7 prípadov pre  podozrenie z trestného činu alebo priestupku.

MsP Lučenec sa tiež podieľa na vykonávaní pátrania po hľadaných osobách či už páchateľoch trestnej činnosti alebo osobách nezvestných kde z OR PZ Lučenec je v pravidelných intervaloch predkladaný aktualizovaný zoznam osôb v pátraní alebo osôb nezvestných. Tiež v prípade, že k spáchaniu trestnej činnosti dôjde v lokalite pokrytej mestským kamerovým systémom na požiadanie príslušníkov PZ vykonávame vyhodnotenie kamerového záznamu a pátranie po páchateľovi.

V súčinnosti a spolupráci s hliadkami OO PZ v meste Lučenec je na požiadanie operačného strediska OR PZ Lučenec alebo na požiadanie stálej služby OO-PZ Lučenec vykonávané spolupátranie po páchateľoch trestnej činnosti a tiež je vykonané preverenia oznámení podaných z čísla 158 (OR PZ). V 2 prípadoch sa príslušníci MsP zúčastnili domovej prehliadky na teritóriu mesta Lučenec. Počas jednotlivých preverovaní oznámení a riešení boli v 1 prípade použité donucovacie prostriedky hmaty, chvaty v zmysle zmysle § 14 ods.1, písm. a, putá podľa § 15 písm. a zák.č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii. Použitie donucovacích prostriedkov bolo v tomto prípade vyhodnotené ako oprávnené a DP boli použité po fyzickom napadnutí hliadky MsP páchateľom, ktorý bol následne odovzdaný na ďalšie konanie na OO-PZ Lučenec.

V rámci riešenia dopravno-bezpečnostnej situácie v meste bolo v priebehu I. polroka 2013 použité v 217 prípadoch technické zariadenia na zabránenie odjazdu motorového vozidla tzv. papuča. Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla v zmysle § 16a zák.č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii je vykonávané ak sú splnené zákonné dôvody, aj na požiadanie príslušníkov ODI, OR PZ Lučenec prípadne príslušníkov OO-PZ Lučenec.

Mestská polícia Lučenec hliadkovú službu v meste Lučenec vykonáva motohliadkami – sú to 12 hodinové služby v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke so zameraním na celkovú bezpečnostnú situáciu v meste Lučenec kde jednou z úloh je aj kontrola a ochrana objektov napojených na PCO, ďalej pešie hliadku, ktorú sú vo väčšine prípadov 8 hodinové a to v čase od 07,00 hod do 15.00 hod. resp. 06.00 hod. do 14.00 hod. , 14,00 hod. do 22,00 hod. alebo podľa toho ako to vyžaduje bezpečnostná situácia v meste a ešte v prípade, že to poveternostná situácia dovoľuje je to cyklohliadka, ktorá sa zameriava na okrajové časti mesta -mestský park, záhradkové oblasti....

V rámci spolupráce a súčinnosti s oddeleniami MsÚ a iných organizácií sa v 3 prípadoch hliadka zúčastnila asistencie s požiarnikmi, v 10 prípadoch s RZS, v 7 prípadoch s pracovníkmi SPOOLu, v  57 prípadoch vykonala MsP úkony pre exekútorov, okresné súdy, obvodné úrady a krajské súdy /jedná sa o doručovanie predvolaní, oznámení o začatí exekúcie a iné... osobám ktorým tieto písomnosti nemohli byť doručené prostredníctvom pošty, .../, v 7 prípadoch sme vypracovali správy na osobu a lustrovanie v evidencii priestupkov. V 2 prípadoch sme riešili dopravný priestupok na základe dožiadania iného útvaru mestskej polície. S odd. stavebného poriadku, investícií a stratégie sa MsP zameriavala na kontrolu dodržiavania prevádzkových hodín v jednotlivých reštauračných zariadeniach, ktoré boli vykonávané z iniciatívy hliadok MsP ale aj na požiadanie uvedeného oddelenia v súvislosti s riešením oznámení občanov. Kontroly na požívanie alkoholických nápojov boli počas výkonu hliadkovej služby zameriavané aj na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými. Celkove na obecné a mestské úrady boli zaslané 4 oznámenia za požívanie alkoholických nápojov mládežou či už v reštauračných zariadeniach alebo ne miestach verejnosti prístupných. V priebehu I. polroka 2013 boli hliadkou MsP Lučenec v 2 prípadoch pristihnuté osoby s podozrením na držbu omamných látok – marihuány/konope siate/ a tieto boli odovzdané na priamu realizáciu prípadu na OO-PZ Lučenec. V 6 prípadoch boli príslušníkmi MsP riešené majetkové priestupku pričom tieto boli vzhľadom na vecnú a miestnu príslušnosť hneď odovzdané na realizáciu na OO-PZ Lučenec.

Príslušníci MsP kontrolujú pri výkone služby osoby mladšie ako 18 rokov v prípade podozrenia požitia alkoholu prostredníctvom zariadenia na meranie prítomnosti alkoholu v dychu – Dräger. Tieto kontroly sa náhodne vykonávajú pri bežnej hliadkovej činnosti, ako aj pri akciách špeciálne zameraných na zisťovanie takéhoto konania. Akcie sú vykonávané v súčinnosti s Obvodným oddelením Policajného zboru a pracovníkmi MsÚ a to najmä vo vytypovaných prevádzkach reštauračného charakteru.

V prípade zistenia požitia alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov, príslušníci MsP zisťujú, akým spôsobom sa k alkoholickému nápoju táto osoba dostala a či bola naplnená skutková podstata priestupku podľa § 30 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, resp. skutková podstata iného správneho deliktu podľa § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. V závislosti od zistených skutočností je vec následne riešená ako priestupok alebo oznamovaná na príslušný útvar mesta ako iný správny delikt.

Oznámenie o zistení požitia alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov je zasielané na obecný úrad, podľa miesta trvalého pobytu osoby. V hodnotenom období boli takto oznámené 4 prípady požitia alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov.

Okrem celkovej činnosti vyplývajúcej zo zákona o obecnej polícií MsP v Lučenci prevádzkuje a spravuje aj pult centrálnej ochrany /PCO/ na ktorý bolo v I.polroku 2013 napojených 67 objektov a z toho je 9 objektov patriacich Mestu Lučenec /jedná sa o budovy MŠ/. Za obdobie I. polroka 2013 bolo cez PCO prijatých celkom 195 signálov a z mestských objektov bolo prijatých 24 signálov narušenia objektu . K narušeniu chráneného objektu za sledované obdobie nedošlo ani v jednom prípade.

Príjem pre MsÚ Lučenec za objekty pripojené na PCO za I. polrok 2013 je 7 868,85 €.

Úsek preventívnej činnosti MsP v Lučenci, okrem preventívneho pôsobenia príslušníkov MsP v rovnošate počas výkonu služby, má na starosti Bc. Dana Domoková, ktorá je zároveň členkou krajskej komisie pre preventívno-výchovnú činnosť. V priebehu I. polroka 2013 vykonala na základných a stredných školách 66 besied a prednášok so zameraním sa na témy: Správaj sa normálne, Trestná činnosť mládeže a páchaná na mládeži, Negatívne vplyvy požívania omamných látok, oboznamovanie žiakov so VZN hlavne na úseku porušovania verejného poriadku. Pričom sa zúčastnila aj akcií organizovaných MsP Lučenec na kontrolu požívania alkoholických nápojov osobami mladistvými a maloletými v reštauračných zariadeniach mesta Lučenec.

V mestských novinách sú uverejňované články na tému prevencia trestnej činnosti ktoré pripravuje pracovníčka prevencie MsP a tiež do novín dáva príspevky do rubriky Mestská polícia informuje. Z dôvodu dohľadu na bezpečnosť žiakov ZŠ celoročne a každodenne vykonávajú príslušníci MsP reguláciu dopravy na vytypovaných priechodoch pre chodcov. MsP využíva mestský kamerový systém (ďalej len MKS), ktorého cieľom je zefektívniť dohľad v priestoroch s vyššou priestupkovou a trestnou frekvenciou a v lokalitách, kde spoločenský záujem vyžaduje zvlášť sústredený dozor nad dodržiavaním verejného poriadku. Základnými prvkami MKS sú kamery (v súčasnosti 5 ks), monitory, ovládacia konzola kamier a záznamové zariadenie MKS.

Kamery MKS sú umiestnené predovšetkým na miestach, kde je možné monitorovaním verejného priestranstva preventívne pôsobiť a tým obmedziť páchanie deliktov tzv. uličnej kriminality (napr. vreckové krádeže, porušovanie dopr. predpisov, vandalizmus, poškodzovanie historických pamiatok a iných objektov, rušenie verejného poriadku a nočného pokoja a pod.) Umiestnenie bezpečnostných kamier je verejne známe. Monitorovaný priestor je riadne označený nálepkami umiestnenými napr. na stožiaroch verejného osvetlenia, na dopr. značení prípadne na iných viditeľných miestach. Kamery MKS sú umiestňované na budovy, prípadne iné objekty, so súhlasom majiteľa objektu tak, aby ich činnosť bola čo najefektívnejšia. Kamery MKS počas svojej činnosti nesmú plánovito sledovať dianie vo vnútri priľahlých budov. Kamery MKS majú naprogramované automatické, logické a postupné sledovanie verejného priestranstva tak aby bola činnosť MKS čo najefektívnejšia. Naprogramovaná jazda je v nepravidelných intervaloch a podľa potreby menená zodpovedným príslušníkom MsP. Priestory verejného priestranstva môžu byť monitorované i prostredníctvom manuálneho diaľkového ovládania obsluhou kamier (operátorom) pomocou ovládacej konzoly. Monitory, ovládacia konzola a záznamové zariadenia MKS sú umiestnené na stálej službe MsP Lučenec Pomocou kamier mestského kamerového systému zistili a doriešili príslušníci MsP Lučenec 71 priestupkov.

Čo sa týka výkonu služby pri podujatiach organizovaných Mestom Lučenec tak hliadky MsP sa zúčastňujú pri všetkých akciách mesta kde zabezpečujú verejný poriadok./jarmoky, športové podujatia organizované mestom,..../ Výkon služby príslušníkov MsP sa snažíme zabezpečovať tak aby boli okrem nepretržitého výkonu služby /motohliadky/ zabezpečené aj ďalšie služby a to počas pracovných dní zabezpečujeme peší výkon služby v lokalitách mesta s najväčším výskytom osôb a počas večerných hodín na začiatku víkendu /piatok/ zabezpečujeme posilnenie hliadkovej služby – hliadka s vozidlom v čase od 21.00 hod. do 05.00 hod. Zvýšenie počtu hliadok v meste pôsobí preventívne na predchádzanie páchania trestnej činnosti. V čase od 14.00 hod. do 22.00 hod. zabezpečujeme peší výkon služby hliadkou MsP v lokalite Rúbanisko I,II,III čo podľa môjho názoru prispelo aj k zníženiu nápadu priestupkov v tejto lokalite ako je to uvádzané v predchádzajúcej ako je to uvádzané v predchádzajúcej časti tejto správy.

Hliadky MsP aj v priebehu I. polroka 2013 pravidelne vykonávali kontroly v objektoch kde sa schádzajú bezdomovci a obťažujú obyvateľov mesta –hlukom, požívaním alkoholických nápojov, fetovaním a žobraním, jedná sa o objekty Mestská tržnica, vestibul OD Prior, lavičky na ul. Novohradskej, priestory pred nákupnými centrami Tesco, Hypernova...

V priebehu I.polroka 2013 sa príslušníci MsP Lučenec zúčastnili cvičných strelieb zo služobných zbraní na strelnici v obci Veľké Dravce. Príslušníci MsP si svoju telesnú zdatnosť pravidelne upevňujú v posilňovni MsP Lučenec a tiež na zimnom štadióne v meste Lučenec ako hráči amatérskeho hokejového klubu.

V priebehu mesiacov máj, jún 2013 sa príslušníci MsP Lučenec v zmysle internej smernice č. 1/2013 „Previerky telesnej spôsobilosti pre výkon práce príslušníkov Mestskej polície Lučenec“ zúčastnili previerok telesnej zdatnosti na futbalovom štadióne v Lučenci kde sa previerok zúčastnili všetci až na jedného, ktorý absolvuje previerky v náhradnom termíne. Všetci zúčastnení príslušníci MsP Lučenec na previerkach telesnej zdatnosti vyhoveli.

Po prehodnotení bezpečnostnej situácie a záverov tejto správy je potrebné do ďalšieho obdobia prijať úlohy a výkon služby zamerať najmä do týchto oblastí:

Vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa rozšírenia mestského kamerového systému a zrealizovať rozšírenie mestského kamerového systému o 2 kamery.

Zamerať sa na likvidáciu „čiernych skládok“ v meste Lučenec, vytypované lokality monitorovať fotopascami, priestupcov riešiť v zmysle zákona. Zabrániť  znečisťovaniu verejného priestranstva obyvateľmi Rapovskej križovatky pred ich odchodom domov pred hotelom Pelikán na ul. Vajanského v Lučenci.

Bc Ján TUČEK

náčelník Mestskej polície

INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI A DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOCH MESTSKEJ POLÍCIE ZA II. POLROK 2013

Úvod

Mestská polícia Lučenec bola zriadená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Lučenec o zriadení Mestskej polície Lučenec schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 22/1991 zo dňa 29.apríla 1991.

Mestská polícia v Lučenci pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení, z  uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora tak ako jej to ukladá § 2 zák. č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii. V tejto súvislosti mestská polícia, ako poriadkový útvar mesta, vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta počas kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí. Taktiež na základe analýz bezpečnostnej situácie v meste sa činnosť polície orientuje na výkon služby do častí mesta s najčastejším výskytom protispoločenskej činnosti s cieľom jej eliminácie. Zvýšená pozornosť je venovaná najmä ochrane životného prostredia, čistote v meste a dodržiavaniu hygienických predpisov, ochrane verejnej zelene, rekreačných a detských zariadení a podobne. Osobitné úlohy, na ktoré sa prioritne zameriava naša mestská polícia, sú podmienené okrem iného aj vysokým podielom rómskych spoluobčanov v meste Lučenec. V tejto súvislosti príslušníci MsP zabezpečovali verejný poriadok a poskytovali pomoc a spoluprácu sociálnym pracovníkom najmä pri kontrole bytoviek s rómskym obyvateľstvom, pri vyplácaní sociálnych dávok, pri plnení úloh súvisiacich s aktivačnými prácami...

Pozornosť mestskej polície je venovaná dodržiavaniu zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta a v tejto súvislosti riešeniu porušenia uvedených právnych predpisov. Mestská polícia sa pri každodennom plnení úloh zameriavala aj na odhaľovanie nedostatkov technického charakteru v meste, ako napr. nefunkčné inžiniersko-technické siete, chýbajúce poklopy na pozemných komunikáciách, verejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie a následne príslušníci MsP oznamovali zistené nedostatky kompetentným orgánom.

Medzi ďalšie činnosti mestskej polície patrilo a patrí aj zabezpečovanie odstraňovania vrakov vozidiel z ulíc mesta a to zistením majiteľa a jeho vyzvaním k odstráneniu nepojazdného vozidla. V rámci problematiky dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, príslušníci MsP vykonávajú pravidelné kontroly evidenčných známok psov ako aj kontrolu dodržiavania ostatných podmienok vyplývajúcich z uvedeného zákona.

V meste je zriadený útulok pre psov, ktorý prevádzkuje Sloboda zvierat a príslušníci MsP sa podieľajú na odchyte túlavých a zabehnutých psov a za týmto účelom sa 2 príslušníci MsP zúčastnili odborného školenia.

Štatistické ukazovatele trestnej činnosti v rámci OO-PZ Lučenec

V úvode svojej správy by som vás chcel oboznámiť s nápadom trestnej činnosti a priestupkov v služobnom obvode OO PZ Lučenec za rok 2013. /Služobný obvod OO-PZ Lučenec nezahŕňa len teritórium mesta Lučenec ako je to u MsP Lučenec ale aj priľahlé obce podľa členenia v podmienkach PZ./

Zo štatistických tabuliek teda vyplýva, že v služobnom obvode OO-PZ Lučenec bolo za rok 2013:

- celkovo spáchaných 1087 trestných skutkov, z toho bolo objasnených 569 skutkov čo je objasnenosť na 52,35 %

- lúpežných prepadnutí boli 9, z toho 8 objasnených, čo je 88,89 % objasnenosť.

- mravnostných trestných činov bolo 7, z toho 6 objasnených čo je 85,71 % objasnenosť

- trestných skutkov majetkovej povahy bolo spáchaných 552 z toho bolo objasnených 184 čo je objasnenosť 33,33 %

- krádeží vlámaním bolo spáchaných 191 objasnených 39 čo je objasnenosť 20,42 %,

- krádeží vlámaním do bytov bolo celkom 37, objasnených 12 čo je objasnenosť 32,43 %

- ekonomickej trestnej činnosti bol celkový nápad 244, objasnených bolo 147 skutkov čo je objasnenosť na 60,25 %.

V služobnom obvode OO-PZ Lučenec bola v roku 2013 spáchaná jedna vražda ktorá bola aj objasnená a nebolo spáchané žiadne znásilnenie.

Na úseku páchania priestupkov bolo v rámci služobného obvodu OO PZ Lučenec za rok 2013 spáchaných celkom 1555 priestupkov pričom celková objasnenosť bola na 51,19 %

- majetkových priestupkov bolo 970 pričom objasnenosť týchto bola na 29,11 %,

- proti  občianskemu spolunažívaniu bolo celkom evidovaných 502 priestupkov pričom objasnenosť na tomto úseku bola na 84,42 %.

- proti verejnému poriadku bolo evidovaných 13 priestupkov pričom objasnenosť bolo na 92,31 %

- na úseku cestnej dopravy bolo spáchaných 23 priestupkov a objasnenosť bola 100,00 %

Zhodnotenie stanovených úloh zo správy o činnosti za I.polrok 2013

Na základe úloh stanovených v správe o činnosti predkladanej za I. polrok 2013 a analýzy bezpečnostnej situácie bol výkon služby Mestskej polície v Lučenci zameraný predovšetkým do nasledovných oblastí:

Vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa rozšírenia mestského kamerového systému a zrealizovať rozšírenie mestského kamerového systému o 2 kamery.

Add.1:

Výberové konanie na dodávateľa rozšírenia mestského kamerového systému bolo vyhlásené a bolo zverejnené na stránke Mesta Lučenec ako aj v Mestských novinách kde do uzávierky termínu na predkladania cenových ponúk do l6.9.2013 boli predložené 2 cenové ponuky ktoré boli výberovou komisiou vyhodnotené a bola vybratá ponuky firmy Signál Code s.r.o. Lučenec. Následne bola zrealizovaná aj dodávky kamier a tieto boli oživené a zaradené do existujúceho mestského kamerového systému. Zrealizovala sa dodávka 3 kamier ktoré boli umiestnené na svetelnej križovatke na ul. Masarykovej, na križovatke ulíc Fiľakovská – L.Svobodu a na hotely Pelikán s monitorovaním parkoviska vytvoreného pre obyvateľov ulíc Vajanského, Hurbanova, Adyho v súvislosti so znížením počtu parkovacích miest z dôvodu výstavby okružnej križovatky na ul.Vajanského-Fiľakovská. Zamerať sa na likvidáciu „čiernych skládok“ v meste Lučenec, vytypované lokality monitorovať fotopascami, priestupcov riešiť v zmysle zákona

Add. 2.

V súvislosti s touto úlohou boli vytypované lokality kde dochádza k vytbváraniu tzv. čiernych skládok na teritóriu mesta Lučenec – jedná sa o ul. Jarkovú pri oplotení areálu bývalej „pedagogickej záhrady“, ul. Šolochovovu, kontajnerové stanovište pri radovej výstavbe garáží na ul. Malinovského. Na uvedené miesta boli umiestnené fotopasce pričom zábery z týchto boli vyhodnotené a  zistení páchatelia priestupkov boli riešení v zmysle zákona. Zabrániť  znečisťovaniu verejného priestranstva obyvateľmi Rapovskej križovatky pred ich odchodom domov pred hotelom Pelikám na ul. Vajanského v Lučenci.

Add. 3.

VZ kamerou umiestnenou na bytovke na ul. Hurbanovej pravidelne monitoruje priestor pred hotelom Pelikán ako aj pred predajňou potravín Cent na ul. Adyho a v prípade, že zistí znečistenie verejného priestranstva prípadne iné porušovanie zákona ihneď vysiela hliadku na riešenie situácie.

Štatistické zhodnotenie práce príslušníkov MsP Lučenec za II.polrok 2013

Teraz by som pristúpil k celkovému štatistickému hodnoteniu práce príslušníkov MsP Lučenec za II. polrok 2013.

V knihe udalostí bolo za II. polrok 2013 zaevidovaných 877 oznámení a podnetov, každý podnet bol príslušníkmi MsP preverený a doriešený./Na porovnanie za obdobie I. polroka 2013 to bolo 1159 oznámení čo je o 282 oznámení viac. Čo sa týka celkového počtu zistených a riešených priestupkov MsP v Lučenci tak to bolo za II. polrok 2013 celkom 785 priestupkov čo je o 301 menej c ako za I. polrok 2013. Najviac priestupkov 322 bolo evidovaných na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 93 na úseku nakladania s odpadom, 82 priestupkov proti verejnému poriadku, 88 znečisťovanie verejného priestranstva. Jednotlivé druhy a počty priestupkov sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe tejto správy.

Z celkového počtu zistených a realizovaných priestupkov zistili 473 svojou priamou činnosťou príslušníci MsP čo je 60,25 % z celkového počtu, kamerovým systémom bolo zistených 31 priestupkov čo je 3,95 %, 281 priestupkov bolo oznámených občanom a to je 35,80 %. Čo sa týka lokalít najčastejšieho páchania priestupkov sú to lokality Gorkého ul., Komenského ul., ul. Mieru, Nám. Republiky , Novohradská ul., Rúbanisko II, Rúbanisko III, Vajanského ul. Za hodnotené obdobie boli uložené blokové pokuty za 269 spáchaných priestupkov v celkovej výške 4 120,- €, 31 priestupkov bolo riešených blokom na pokutu nezaplatenú na mieste na celkovú sumu vo výške 1090,- € čo predstavuje zníženie blokových pokút v porovnaní z predchádzajúcim obdobím o 525,- €. V súvislosti s preverovaním jednotlivých oznámení a podnetov bolo na OO PZ Lučenec predvedených 8 osôb všetky pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Na MsP Lučenec neboli predvedené žiadne osoby. Na OO PZ Lučenec bolo postúpených 6 prípadov pre podozrenie z trestného činu alebo priestupku.

MsP Lučenec sa tiež podieľa na vykonávaní pátrania po hľadaných osobách či už páchateľoch trestnej činnosti alebo osobách nezvestných kde z OR PZ Lučenec je v pravidelných intervaloch predkladaný aktualizovaný zoznam osôb v pátraní alebo osôb nezvestných. Tiež v prípade, že k spáchaniu trestnej činnosti dôjde v lokalite pokrytej mestským kamerovým systémom na požiadanie príslušníkov PZ vykonávame vyhodnotenie kamerového záznamu a pátranie po páchateľovi.

V súčinnosti a spolupráci s hliadkami OO PZ v meste Lučenec je na požiadanie operačného strediska OR PZ Lučenec alebo na požiadanie stálej služby OO-PZ Lučenec vykonávané spolupátranie po páchateľoch trestnej činnosti a tiež je vykonané preverenia oznámení podaných z čísla 158 (OR PZ). V 2 prípadoch sa príslušníci MsP zúčastnili domovej prehliadky na teritóriu mesta Lučenec a v jednom prípade prehliadky iných priestorov /motorového vozidla/ na základe požiadania príslušníkov OR PZ Lučenec. Počas jednotlivých preverovaní oznámení a riešení prípadov neboli použité donucovacie prostriedky hmaty, chvaty v zmysle zmysle § 14 ods.1, písm. a, putá podľa § 15 písm. a zák.č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii.

V rámci riešenia dopravno-bezpečnostnej situácie v meste bolo v priebehu II. polroka 2013 použité v  185 prípadoch technické zariadenia na zabránenie odjazdu motorového vozidla tzv. papuča. Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla v zmysle § 16a zák.č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii je vykonávané ak sú splnené zákonné dôvody, aj na požiadanie príslušníkov ODI, OR PZ Lučenec prípadne príslušníkov OO-PZ Lučenec.

Mestská polícia Lučenec hliadkovú službu v meste Lučenec vykonáva motohliadkami – sú to 12 hodinové služby v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke so zameraním na celkovú bezpečnostnú situáciu v meste Lučenec kde jednou z úloh je aj kontrola a ochrana objektov napojených na PCO, ďalej pešie hliadku, ktorú sú vo väčšine prípadov 8 hodinové a to v čase od 07,00 hod do 15.00 hod. resp. 06.00 hod. do 14.00 hod. , 14,00 hod. do 22,00 hod. alebo podľa toho ako to vyžaduje bezpečnostná situácia v meste a ešte v prípade, že to poveternostná situácia dovoľuje je to cyklohliadka, ktorá sa zameriava na okrajové časti mesta -mestský park, záhradkové oblasti....

V rámci spolupráce a súčinnosti s oddeleniami MsÚ a iných organizácií sa v 4 prípadoch hliadka zúčastnila asistencie s požiarnikmi, v 7 prípadoch s RZS, v 4 prípadoch s pracovníkmi SPOOLu, v 108 prípadoch vykonala MsP úkony pre exekútorov, okresné súdy, obvodné úrady a krajské súdy /jedná sa o doručovanie predvolaní, oznámení o začatí exekúcie a iné... osobám ktorým tieto písomnosti nemohli byť doručené prostredníctvom pošty, .../, v 27 prípadoch sme vykonávali asistenciu pri exekúcii , v 5 prípadoch sme vypracovali správy na osobu a lustrovanie v evidencii priestupkov. V 4 prípadoch sme riešili dopravný priestupok na základe dožiadania iného útvaru mestskej polície. S odd. stavebného poriadku, investícií a stratégie sa MsP zameriavala na kontrolu dodržiavania prevádzkových hodín v jednotlivých reštauračných zariadeniach, ktoré boli vykonávané z iniciatívy hliadok MsP ale aj na požiadanie uvedeného oddelenia v súvislosti s riešením oznámení občanov. Kontroly na požívanie alkoholických nápojov boli počas výkonu hliadkovej služby zameriavané aj na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými. Celkove na obecné a mestské úrady boli zaslané 4 oznámenia za požívanie alkoholických nápojov mládežou či už v reštauračných zariadeniach alebo ne miestach verejnosti prístupných.. V 4 prípadoch boli príslušníkmi MsP riešené majetkové priestupku resp. podozrenia na prečiny pričom tieto boli vzhľadom na vecnú a miestnu príslušnosť hneď odovzdané na realizáciu na OO-PZ Lučenec.

Príslušníci MsP kontrolujú pri výkone služby osoby mladšie ako 18 rokov v prípade podozrenia požitia alkoholu prostredníctvom zariadenia na meranie prítomnosti alkoholu v dychu – Dräger. Tieto kontroly sa náhodne vykonávajú pri bežnej hliadkovej činnosti, ako aj pri akciách špeciálne zameraných na zisťovanie takéhoto konania. Akcie sú vykonávané v súčinnosti s Obvodným oddelením Policajného zboru a pracovníkmi MsÚ a to najmä vo vytypovaných prevádzkach reštauračného charakteru.

V prípade zistenia požitia alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov, príslušníci MsP zisťujú, akým spôsobom sa k alkoholickému nápoju táto osoba dostala a či bola naplnená skutková podstata priestupku podľa § 30 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, resp. skutková podstata iného správneho deliktu podľa § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. V závislosti od zistených skutočností je vec následne riešená ako priestupok alebo oznamovaná na príslušný útvar mesta ako iný správny delikt.

Oznámenie o zistení požitia alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov je zasielané na obecný úrad, podľa miesta trvalého pobytu osoby. V hodnotenom období bolo vykonaných 5 akcií na kontrolu osôb mladistvých a maloletých pričom bolo celkove podrobených dychovej skúške 34 mladistvých a maloletých osôb a z toho 18 osôb s pozitívnym výsledkom.

Okrem celkovej činnosti vyplývajúcej zo zákona o obecnej polícií MsP v Lučenci prevádzkuje a spravuje aj pult centrálnej ochrany /PCO/ na ktorý bolo v II.polroku 2013 napojených 65 objektov a z toho je 9 objektov patriacich Mestu Lučenec /jedná sa o budovy MŠ/. Za obdobie II. polroka 2013 bolo cez PCO prijatých celkom 275 signálov a z mestských objektov bolo prijatých 53 signálov narušenia objektu . K narušeniu chráneného objektu za sledované obdobie nedošlo ani v jednom prípade.

Príjem pre MsÚ Lučenec za objekty pripojené na PCO za II. polrok 2013 je 5 413,67 €.

Úsek preventívnej činnosti MsP v Lučenci, okrem preventívneho pôsobenia príslušníkov MsP v rovnošate počas výkonu služby, má na starosti Bc. Dana Domoková, ktorá je zároveň členkou krajskej komisie pre preventívno-výchovnú činnosť. V priebehu II. polroka 2013 vykonala na základných a stredných školách 34 besied a prednášok so zameraním sa na témy: Správaj sa normálne, Trestná činnosť mládeže a páchaná na mládeži, Negatívne vplyvy požívania omamných látok, oboznamovanie žiakov so VZN hlavne na úseku porušovania verejného poriadku. Pričom sa zúčastnila aj akcií organizovaných MsP Lučenec na kontrolu požívania alkoholických nápojov osobami mladistvými a maloletými v reštauračných zariadeniach mesta Lučenec.

V mestských novinách sú uverejňované články na tému prevencia trestnej činnosti ktoré pripravuje pracovníčka prevencie MsP a tiež do novín dáva príspevky do rubriky Mestská polícia informuje.

Z dôvodu dohľadu na bezpečnosť žiakov ZŠ celoročne a každodenne vykonávajú príslušníci MsP reguláciu dopravy na vytypovaných priechodoch pre chodcov.

MsP využíva mestský kamerový systém (ďalej len MKS), ktorého cieľom je zefektívniť dohľad v priestoroch s vyššou priestupkovou a trestnou frekvenciou a v lokalitách, kde spoločenský záujem vyžaduje zvlášť sústredený dozor nad dodržiavaním verejného poriadku. Základnými prvkami MKS sú kamery (v súčasnosti 8 ks), monitory, ovládacia konzola kamier a záznamové zariadenie MKS. Kamery MKS sú umiestnené predovšetkým na miestach, kde je možné monitorovaním verejného priestranstva preventívne pôsobiť a tým obmedziť páchanie deliktov tzv. uličnej kriminality (napr. vreckové krádeže, porušovanie dopr. predpisov, vandalizmus, poškodzovanie historických pamiatok a iných objektov, rušenie verejného poriadku a nočného pokoja a pod.) Umiestnenie bezpečnostných kamier je verejne známe. Monitorovaný priestor je riadne označený nálepkami umiestnenými napr. na stožiaroch verejného osvetlenia, na dopr. značení prípadne na iných viditeľných miestach.

Kamery MKS sú umiestňované na budovy, prípadne iné objekty, so súhlasom majiteľa objektu tak, aby ich činnosť bola čo najefektívnejšia. Kamery MKS počas svojej činnosti nesmú plánovito sledovať dianie vo vnútri priľahlých budov. Kamery MKS majú naprogramované automatické, logické a postupné sledovanie verejného priestranstva tak aby bola činnosť MKS čo najefektívnejšia. Naprogramovaná jazda je v nepravidelných intervaloch a podľa potreby menená zodpovedným príslušníkom MsP. Priestory verejného priestranstva môžu byť monitorované i prostredníctvom manuálneho diaľkového ovládania obsluhou kamier (operátorom) pomocou ovládacej konzoly. Monitory, ovládacia konzola a záznamové zariadenia MKS sú umiestnené na stálej službe MsP Lučenec Pomocou kamier mestského kamerového systému zistili a doriešili príslušníci MsP Lučenec 31 priestupkov.

Čo sa týka výkonu služby pri podujatiach organizovaných Mestom Lučenec tak hliadky MsP sa zúčastňujú pri všetkých akciách mesta kde zabezpečujú verejný poriadok./jarmoky, športové podujatia organizované mestom,..../

Výkon služby príslušníkov MsP sa snažíme zabezpečovať tak aby boli okrem nepretržitého výkonu služby /motohliadky/ zabezpečené aj ďalšie služby a to počas pracovných dní zabezpečujeme peší výkon služby v lokalitách mesta s najväčším výskytom osôb a počas večerných hodín na začiatku víkendu /piatok/ zabezpečujeme posilnenie hliadkovej služby – hliadka s vozidlom v čase od 21.00 hod. do 05.00 hod. Zvýšenie počtu hliadok v meste pôsobí preventívne na predchádzanie páchania trestnej činnosti. V čase od 14.00 hod. do 22.00 hod. zabezpečujeme peší výkon služby hliadkou MsP v lokalite Rúbanisko I,II,III čo podľa môjho názoru prispelo aj k zníženiu nápadu priestupkov v tejto lokalite ako je to uvádzané v predchádzajúcej ako je to uvádzané v predchádzajúcej časti tejto správy.

Hliadky MsP aj v priebehu II. polroka 2013 pravidelne vykonávali kontroly v objektoch kde sa schádzajú bezdomovci a obťažujú obyvateľov mesta –hlukom, požívaním alkoholických nápojov, fetovaním a žobraním, jedná sa o objekty Mestská tržnica, vestibul OD Prior, lavičky na ul. Novohradskej, priestory pred nákupnými centrami Tesco, Hypernova... V priebehu II.polroka 2013 sa príslušníci MsP Lučenec zúčastnili cvičných strelieb zo služobných zbraní na strelnici v obci Veľké Dravce. Príslušníci MsP si svoju telesnú zdatnosť pravidelne upevňujú v posilňovni MsP Lučenec a tiež na zimnom štadióne v meste Lučenec ako hráči amatérskeho hokejového klubu.

Po prehodnotení bezpečnostnej situácie a záverov tejto správy je potrebné do ďalšieho obdobia prijať úlohy a výkon služby zamerať najmä do týchto oblastí: Posilniť hliadkovú službu so zameraním na Rúbanisko I,II,III, vykonávať kontrolu dodržiavania prevádzkových hodín v reštauračných zariadeniach na tomto sídlisku Zamerať sa na kontrolu reštauračných zariadení pričom kontrolovať najmä hlučnosť hudobných produkcií tam kde reštaurácie sú v obytnej zóne Pravidelne vykonávať kontrolu dodržiavania zákona č. 8/2009 Zb.z. o cestnej premávke zamerať sa na dodržiavanie zákazu zastavenia a státia najmä v centre mesta.

                                                                                                     Bc Ján TUČEK

                                                                                            náčelník Mestskej polície


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka