Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana drevín

Význam drevín

Tento strom si predstavte ako 20 metrov vysoky a 12 metrov široký storočný buk. Každý rok mu vyrastie viac ako 600 000 listov, ktoré spolu tvoria 1200 m2 plochy. Spolu s prieduchmi v listoch sa tak na výmene vzduchu podieľa celková plocha s rozlohou asi 15 000 m2, čo sú približne dve futbalové ihriská. Počas jedného slnečného dňa spracuje tento buk 9400 litrov alebo tiež 18 kilogramov oxidu uhličitého. Pomer CO2 vo vzduchu je iba 0,03 percenta. Na to, aby listy prečistili 18 kg CO2, musí nimi prejsť 36 000 m3 vzduchu. Pri tomto procese sa každý deň cez listy prefiltruje aj väčšina baktérií, plesní, prachu a ostatných škodlivých látok. Zároveň sa vzduch prechádzajúci listami zvlhčí o 400 litrov vody, ktoré strom spotrebuje a odparí v jednom slnečnom dni. Trinásť kilogramov kyslíka, ktorý pritom vzniká pomocou fotosyntézy ako odpad, pokryje dennú potrebu asi 10 ľudí. Okrem toho vyprodukuje ten istý strom 12 kg cukru, z ktorých vytvára všetky potrebnmé organické látky. Jednu časť ukladá vo forme škrobu, z tej druhej tvorí nové drevo. Ak by chcel takýto strom niekto vyrúbať, pretože stojí v ceste novej ceste či príliš tieni novostavbe za ním, alebo chce niekto presne na jeho mieste postaviť novú šopu na drevo, ako plnohodnotnú náhradu musí vysadiť 2000 mladých stromov s objemom koruny aspoň 1 m3. Náklady spojené s touto výsadbou presahujú 100 000 €.

 

Dreviny a ich vegetačné úpravy plnia v prírodnej krajine najmä tieto funkcie:

Pôdoochranná funkcia (edafická)
• ochrana pôdy pred vonkajšími deštrukčnými procesmi, akými sú vodná a veterná erózia (zvetrávanie), snehové lavíny, zosuvy a pod.

Vodohospodárska (vodoochranná, hydrická)
• vplyv na hospodárenie s vodou, napríklad reguláciou vsakovania atmosferických zrážok a vyrovnávania celkovej bilancie vody v prírode.

Klimatická funkcia
• vplyv na mikroklímu prostredia, napríklad znižovaním výparu z pôdy, znižovaním transpirácie, zvyšovaním relatívnej vzdušnej vlhkosti, zvyšovaním kondenzácie vodných pár, zmierňovaním teplotných extrémov, priaznivým pôsobením na prúdenie vzduchu, zachytávaním prachu a pod.

Biotická
• zachovanie rozmanitosti rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a vytvorenie podmienok pre ich existenciu vhodnými vegetačnými úpravami a formáciami.

Krajinotvorná a estetická
• dotvorenie krajinného prostredia vhodnými vegetačnými úpravami s uplatnením stanovištne vhodných a esteticky pôsobivých drevín.

Rekreačná a liečebná
• umožňujúca aktívny oddych a turistiku s využitím liečivého účinku drevín.

 

V urbanizovanom prostredí sídiel vystupujú do popredia z kategórie prírodných funkcií najmä klimatická a biotická, z kategórie antropických funkcií dominantne celá skupina sociálnych funkcií. Vychádzajúc z tejto skutočnosti, pre podmienky urbanizovanej krajiny sa rozlišujú nasledovné funkcie drevín a ich vegetačných úprav:
Renaturalizačná (sprírodňovacia) funkcia
• je významná z hľadiska posiľňovania prírodných prvkov v osídlenej krajine,
• v priamom účinku ide o ochranu pôdy pred eróziou, rozšírenie a posilnenie druhovej skladby flóry a fauny.

Melioračná (zlepšovacia) funkcia
• dreviny svojou transpiračnou činnosťou spôsobujú úpravu vlhkosti pôdy a úpravu vlhkostných pomerov ovzdušia,
• svojim priestorovým objemom a asimilačnou biomasou (zelené listy) aktívne upravujú ďalšie prvky klímy, ako je teplota, slnečné žiarenie, prúdenie vzduchu,
• okrem toho upravujú pôdne pomery z hľadiska zvyšovania biotickej aktivity pôdy.

Asanačná (ozdravovacia) funkcia
• charakterizuje podiel drevín na zlepšovaní hygienických pomerov ovzdušia najmä produkciou kyslíka, absorbciou a následnou detoxikáciou znečisťujúcich látok.

Izolačná (ochranná) funkcia
• sa posudzuje z hľadiska ochrany pred škodlivými látkami (plynnými, tuhými a aerosolovými), hlukom, vetrom, žiarením a pod. Tieto vlastností funkčných celkov drevinovej výsadby možno osobitne využiť pri ozeleňovaní výrobných objektov a zariadení lokalizovaných v sídlach a v poľnohospodárskej krajine, ako aj pri tvorbe líniovej výsadby (vetrolamy) v krajine.

Architektonicko-estetická funkcia
• hodnotí sa využívaním drevín na kompozično-priestorové dotváranie estetického, kultúrneho a zdravotne zodpovedajúceho obytného, výrobného a rekreačného prostredia urbanizovanej krajiny. V rámci tejto funkcie drevín sa uplatňuje ich účinok kompozično-výtvarný, estetický, rozčleňujúci, maskovací a pod.

Sociálna (spoločenská) funkcia
• zahrňuje v sebe široký súbor vplyvov a účinkov na človeka a jeho spoločnosť,
• prostredníctvom drevín možno vytvárať prostredie, ktoré má zodpovedajúcu kultúrno-výchovnú, poznávaciu a estetickú hodnotu,
• výsadba drevín teda podmieňuje niektoré sociálne javy alebo pre ne vytvára priaznivé predpoklady, čo je v sídelných podmienkach veľmi významné.

Psychologická funkcia
• vysvetľuje sa komplexným pôsobením a účinným vplyvom na psychiku človeka,
• dominantným javom je pociťovanie zdravotne nezávadného, hygienického prostredia, vnímanie jeho priestorovej kompozície, výtvarno-umeleckej hodnoty, farebnosti a celkovej kultúrnosti jeho stvárnenia,
• psychologické vplyvy drevín sa nepriamo využívajú aj v rekreačnom a liečebno-rehabilitačnom procese.


 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka