Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana objektov - PCO

    M E S T S K Á    P O L Í C I A   L U Č E N E C

 

   CHRÁŇTE SVOJU RODINU A MAJETOK

   PRIPOJENÍM  NA  PULT  CENTRALIZOVANEJ

OCHRANY       

    
PRE    BEZPEČNOSŤ    VAŠEJ    RODINY   A   MAJETKU    VÁS
INFORMUJEME O MOŽNOSTI PRIPOJENIA VÁŠHO OBJEKTU NA PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY PREVÁDZKOVANÉHO MESTSKOU POLÍCIOU LUČENEC.

 

                                                           
                    


      ZABEZPEČÍME VÁM 24 – HODINOVÝ  MONITORING A FYZICKÚ OCHRANU PRÍSLUŠNÍKMI MESTSKEJ POLÍCIE PRI  SIGNALIZOVANÍ NARUŠENIA OBJEKTU.


      Účelom poskytovania ochrany objektov prostredníctvom PCO je spolupôsobenie a  skvalitnenie ochrany majetku obyvateľov a súčasne aj spolupôsobenie pri ochrane života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v chránenom objekte. 


                     

      Tento druh ochrany predstavuje spoľahlivú formu ochrany Vášho majetku. Ochrana objektu sa vykonáva prenosovou cestou signálu z elektronického zabezpečovacieho systému (ďalej len EZS) na PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY (ďalej len PCO). Princíp je pomerne jednoduchý. Po nainštalovaní EZS a pripojení na naše PCO, bude akákoľvek nepovolená zmena v chránenom objekte (násilné vniknutie, neoprávnený vstup) odovzdaná zo systému z chráneného objektu na PCO. Operátor PCO po prijatí poplachové signálu okamžite vysiela k  objektu zásahovú skupinu – policajnú motorizovanú hliadku mestskej polície (vybavenú technickými a donucovacími prostriedkami, vrátane krátkych guľových zbraní). Táto na mieste vykoná jeho kontrolu, zasiahne proti prípadnému páchateľovi a zabráni vzniku škôd na majetku.

      O zistenom stave a vykonaných opatreniach zásahovej skupiny, operátor PCO informuje určenú kontaktnú osobu.
 
                                                        


V prípade záujmu sa bližšie informácie o podmienkach pripojenia na PCO môžete dozvedieť:
-  na  www.lucenec.sk / Mestská  polícia / Ochrana  objektov - PCO /, alebo  na  
   tel.č. MsP 0917/734 189, t.č. 047/ 4332122

-  v  pracovných  dňoch  od  09.00 hod. do 17.00 hod. na mobilnom čísle:
   0905 622 954  (Ing. Karol Csúz), alebo  na emailovej adrese
   spincharlie@mail.t-com.sk

 


**********************************************************
PODMIENKY PRIPOJENIA NA PULT CENTRALIZOVANEJ
OCHRANY  PREVÁDZKOVANEJ
MESTSKOU POLÍCIOU LUČENEC
**********************************************************


I.
ÚVOD:


      Mestská polícia prevádzkuje na území mesta Lučenec PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY SPIN (ďalej len PCO).

 

Účel prevádzkovania:


- k ochrane majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením,    stratou alebo pred zneužitím (podľa zákona 564/1991 Zb a nasl.)
- ako privolanie pomoci pri náhlych  zdravotných ťažkostí dlhodobo postihnutých pacientoch s vážnymi poruchami zdravia (diabetici, srdcovo chorý atď.),
- k signalizácií požiarnych poplachov do miesta stálej obsluhy,
- k monitorovaniu úniku plynu, výpadku elektriny, alebo akejkoľvek  informácie, ktorú je potrebné nepretržite alebo v  prípade neprítomnosti obsluhy monitorovať 24 hodín denne.


Možnosť pripojenia:


- každý objekt súkromného štátneho, družstevného, cirkevného a iného vlastníka majetku, majitelia rodinných domov a  bytov, osoby s váženými poruchami zdravia, prevádzkovatelia rozvodov elektriky a plynu atď., ktorý splnia všeobecné a technické podmienky pripojenia na PCO a ktorý o to požiada.


II.
Informácie o PCO


      PCO je určený na príjem a spracovanie informácií vyslaných od užívateľa, vydaní poplachových a  služobných správ na Centrálu, na monitorovanie  informácií, čo je predpokladom úspešnej  ochrany osôb a  majetku. PCO umožňuje vysielanie špeciálnych povelov z Centrály k užívateľovi, čo umožní zapnúť sirény, rozsvietiť svetlá v prípade narušenia páchateľom, vypnúť elektriku, plyn v prípade požiaru, zvolávať majiteľov objektov na pracovisko v prípade narušenia objektu páchateľom, alebo požiarom po overení poplachovej správy zásahovou skupinou.

      Prenos informácií je uskutočnený po telefónnej linke v  nadhovorovom pásme, alebo pomocou rádiového signálu. V prípade linkového podsystému prenos informácií Vás vôbec neobmedzuje  v  používaní Vašej telefónnej linky. Zapínanie a  vypínanie prenosu informácií si robí zákazník podľa svojich požiadaviek obsluhy Elektronického zabezpečovacieho systému (EZS). Každé zapnutie/vypnutie sa automatický zaznamená v  Centrále, zákazník je o zapnutí informovaný optickou prípadne akustickou signalizáciou. Poplatok za využívanie nadhovorového pásma je spoplatňovaný telekomunikáciami paušálne a akýkoľvek prenos informácií sa robí bez ďalších poplatkov na prenos informácií (prenos sa nezaznamenáva na počítadle za telefón).

      Všetky informácie vyslané na Centrálu (napr. zapnutie, poplachové správy, strata spojenia) sú zaznamenané v pamäti počítača, chránené pred akýmkoľvek zneužitím a  manipuláciou obsluhou a  prevádzkovateľ Vám na požiadanie predloží výpis správ.


III.
Všeobecné podmienky


1, Požiadať písomne o pripojenie na PCO.
2, Uzatvoriť pred pripojením na PCO nájomnú zmluvu s prenajímateľom PCO.
3, Uzatvoriť zmluvu o bezplatnej ochrane s prevádzkovateľom PCO (Mestská polícia Lučenec).
4, Montáž alebo prerobenie elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS) v objekte môže vykonať len montážna organizácia, ktorá má k montáži EZS platnú licenciu na poskytovanie technickej služby podľa zákon č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.
5, Montážna organizácia EZS musí zabezpečiť zmluvne so zabezpečeným objektom servis najneskôr do 24 hodín od nahlásenia poruchy.


LINKOVÝ PODSYSTÉM


      Objekt ktorý má byť pripojený k linkovému podsystému PCO musí mať vlastnú telefónnu linku. Telefónna linka musí byť zriadená ako hlavná účastnícka stanica, môže byť na nej pripojený fax, prípade počítačová modemová karta, ale nemôže byť podvojná prípojka a nesmie byť na nej použité iné zariadenia pre viacnásobné využívanie telefónnej linky v nadhovorovom pásme (PCM systémy, ISDN). Na linku s ADSL je možné pripojenie.
      Montáž  linkového prenosového zariadenia (komunikátor) môže vykonať len osoba ktorá absolvovala školenie na koncové prenosové zariadenia SPIN.


RÁDIOVÝ PODSYSTÉM


      Objekt pripojený k rádiovému podsystému musí spĺňať podmienku rádiového spojenia, ktoré sa vykoná na základe merania prenajímateľa PCO.
      Montáž rádiového prenosového zariadenia môže vykonať len oprávnená osoba prenajímateľa.


IV.
Technické podmienky:

 

      EZS musí spĺňať normu STN EN 50131-1, čo sa dokladuje predložením východzej revíznej správy a platnej periodickej revíznej správy.
      Ústredňa EZS musí umožňovať výstupy poplachových slučiek a výstup zapnutia/vypnutia objektu spod/do ochrany. Počet výstupov určí prevádzkovateľ v závislosti na potrebe monitorovania pohybu páchateľa po objekte.
      Posúdenie vhodnosti EZS a rozdelenie jednotlivých výstupných slučiek na komunikátor vykoná s prihliadnutím na zabezpečenie výkonu zásahovej skupiny, na základe predloženého projektu a skutočného stavu objektu odborný zástupca prevádzkovateľa.
     Užívateľovi EZS nemôže byť umožnené čiastočné blokovanie slučiek, prípadne zónové zapínanie. Na snímačoch je vypnutá optická signalizácia.
      Príchodový čas môže byť akusticky signalizovaný a môže byť spustený len mechanickým zámkom, alebo jedným snímačom (magnetickým).
      Poplach na komunikátore (Sl 1 až Sl 8) musí byť menší ako 5 sekúnd. Po každom ukončení hlásenia poplachového stavu, musí byť každá slučka opäť schopná vyhlásiť nový poplach.
      Správa "SET" (zapnutie) sa musí preniesť na komunikátor "S" až po uplynutí odchodovej doby. Led dióda signalizujúca zobratie objektu pod ochranu musí byť viditeľná z nechráneného priestoru.


V.
Záver:


      Doporučujeme Vám každé Vaše rozhodnutie okolo výberu firmy montáže a prerábania EZS konzultovať so zástupcom  prenajímateľa a prevádzkovateľa PCO, vyhnete sa prípadným možným komplikáciám a zbytočným výdavkom.


Bližšie informácie Vám poskytne zástupca prenajímateľa PCO na území mesta Lučenec firma:


Ing. Karol CSÚZ - SPIN CHARLIE, ul. Rádayho č. 14, 98 401 Lučenec
Kontakt v pracovné dni od 09.00 hod. do 17.00 hod. - 0905 622 954
spincharlie@mail.t-com.sk

 

                    

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka