Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie dopravy a životného prostredia

Zamestnanci oddelenia :

Ing. Róbert Ladoš - vedúci oddelenia - 047 4307 210 - robert.lados@lucenec.sk

 

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

Ing. Jarmila Fekiačová - odpadové hospodárstvo - 047 4307 211 - jarmila.fekiacova@lucenec.sk

Ing. Jarmila Simanová - zeleň, ochrana prirody, vodné hospodárstvo - 047 4307 214 - jarmila.simanova@lucenec.sk

Ing. Lenka Škrovánková - referentka pre ochranu zelene - 047 4307 214 - lenka.skrovankova@lucenec.sk

Róbert Gorelík - správca parku, údržba zelene

Marcela Gorelíková - koordinátorka VPP-administratívny pracovník - 047 4307 209 - marcela.gorelikova@lucenec.sk

 

Referát dopravy a verejného osvetlenia

Drahuša Janošková Kučerová - údržba MK,zvláštne užív.MK a verejných priestorov - 047 4307 213 - drahusa.janoskova-kucerova@lucenec.sk

Ing. Adrián Kiapeš  - doprava,verejné osvetleni, správa MK - 047 4307 213 - adrian.kiapes@lucenec.sk

 

Náplň činnosti referátu životného prostredia a odpadového hospodárstva:
A. zabezpečuje

 • a koordinuje práce spojené s nakladaním komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta, program odpadového hospodárstva,
 • ochranu a tvorbu životného prostredia v meste s dôrazom na jednotlivé zložky životného prostredia výrazne ovplyvňujúce ekologickú stabilitu prostredia,
 • sanačné a rekultivačné opatrenia na objektoch vo vlastníctve Mesta,
 • prevádzku mestských cintorínov,
 • deratizáciu mestských objektov a v prípade potreby upozorňuje majiteľov objektov na potrebu deratizácie,
 • a metodicky usmerňuje verejnoprospešné služby v oblasti verejnej zelene a s ňou súvisiacich prvkov ( detských ihrísk, pieskovísk, lavičiek a ostatnej drobnej architektúry),
 • a koordinuje aktivačnú činnosť , spolupracuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a vykonáva s tým spojenú agendu,

B. sleduje

 • stav túlavých zvierat v meste a zabezpečuje nevyhnutné opatrenia v prípade potreby,
 • a spoplatňuje v zmysle právnych predpisov malé zdroje znečisťovania ovzdušia, vyjadruje sa k povoľovaciemu konaniu malých zdrojov znečisťovania na území mesta,
 • stav v tvorbe a ochrane zelene, vzácnych druhov rastlinstva a živočíšstva na území mesta a jeho okolí, a to v spolupráci s kontrolnými orgánmi, inšpekčnými orgánmi,

C. pripravuje

 • podklady pre investičné akcie za oblasť životného prostredia,
 • podklady pre grantové projekty za oblasť životného prostredia,

D. spolupracuje

 • s komisiou životného prostredia, ÚP, výstavby a verejného poriadku,
 • a na základe písomného splnomocnenia zastupuje Mesto na rokovaniach s inými úradmi a orgánmi,
 • na koncepčných rozvojových programoch Mesta v oblasti skvalitňovania životného prostredia,

E. posudzuje vplyvy na životné prostredie v súlade s platnou legislatívou a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z nej,
F. vykonáva

 • pravidelnú kontrolnú činnosť kvality prevedených prác,
 • kontrolnú činnosť v spolupráci s MsP pri ochrane životného prostredia,

G. vedie v zmysle platnej legislatívy evidenciu o vzniknutých odpadoch, vypracúva hlásenia a štatistické výkazy .

Náplň činnosti referátu dopravy a verejného osvetlenia:

A. zabezpečuje

 • celkovú rekonštrukciu MK a chodníkov, ich letnú a zimnú údržbu, ich strojné a ručné čistenie a zmývanie,
 • koncepčnú činnosť v oblasti dopravy,
 • údržbu autobusových zastávok, zábradlí a mostov,
 • správu a údržbu verejného osvetlenia,

B. sleduje

 • technický stav MK a chodníkov,
 • technický stav verejného osvetlenia a udržiava prevádzku v potrebnom rozsahu,

C. dozerá na stav zvislého a vodorovného dopravného značenia a zabezpečuje jeho funkčnosť na MK,
D. rieši s príslušným orgánom použitie dopravných značiek a zariadení na miestnych komunikáciách ako aj úpravu cestnej premávky na MK,
E. pripravuje

 • podklady k rozhodovacej činnosti Mesta po dohode s príslušným orgánom dopravy o uzávierke alebo obchádzke MK,
 • podklady k vydaniu súhlasu na zvláštne užívanie MK ( rozkopávky) a ostatných verejných priestranstiev,
 • podklady na podanie podnetu príslušnému orgánu v prípade nerešpektovania podmienok alebo nepovoleného zvláštneho užívania MK a ostatných verejných priestranstiev , na vykonanie sankčného postihu,
 • podklady k zaujatiu stanoviska k prepravnému poriadku, cestovnému poriadku a tarife pri pravidelnej mestskej autobusovej dopravy,
 • podklady k rozhodovacej činnosti o zriadení a umiestnení zastávok pravidelnej mestskej dopravy,
 • podklady k vydávaniu stanovísk k zabratiu verejného priestranstva v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením Mesta,
 • podklady k určeniu dopravného značenia a dopravných zariadení pre Mesto ako cestný správny orgán ( ďalej len „CSO“),
 • podklady k udeľovaniu dopravných licencií dopravcom podľa zákona o cestnej doprave,
 • podklady k vydaniu súhlasu na napojenie účelových komunikácií a vjazdov na siete MK,
 •  podklady k vydaniu stanovísk k projektovým dokumentáciám stavieb pre územné a stavebné konanie, časti verejné osvetlenie, spevnené plochy, dopravné značenie,

F. vykonáva

 • investičnú činnosť v oblasti dopravy,
 • štátny odborný dozor v cestnej doprave,
 • pravidelnú kontrolu kvality prác,

G. spolupracuje

 • koncepčne pri racionalizácii energetickej sústavy vo verejnom osvetlení,
 • s komisiou dopravy, údržby MK, kde určený zamestnanec oddelenia plní funkciu zapisovateľa,

 

Spoločné činnosti pre oddelenie:

A. vybavuje podnety a sťažnosti občanov mesta podľa osobitného predpisu,
B. vykonáva kontrolu vecnosti a číselnej správnosti zmlúv, opodstatnenosti fakturácií za vykonané práce.
C. plní úlohy podľa rozhodnutia primátorky mesta, úlohy z porady prednostu MsÚ a úlohy vyplývajúce
z uznesení orgánov Mesta.

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka