Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie ekonomiky a majetku Mesta

Zamestnanci oddelenia :

Ing. Mária Móricová - vedúca oddelenia - 047 4307 123 - maria.moricova@lucenec.sk

Referát ekonomiky

Ing. Matejková - rozpočtové riadenie Mesta - 047 4307 128 - katarina.matejkova@lucenec.sk

Bc. Patrícia Ľuptáková - rozpočtové riadenie školstva a RO - 047 4307 128 - patricia.luptakova@lucenec.sk

Želmíra Lacková - účtovníctvo Mesta - 047 4307 130 - zelmira.lackova@lucenec.sk

Andrea Kolimárová - účtovníctvo MsÚ, školstva a RO - 047 4307 127 - andrea.kolimarova@lucenec.sk

Alica Dókušová - účtovníctvo MsÚ, školstva a RO - 047 4307 127 - alica.dokusova@lucenec.sk

Scarlet Bolyósová - mzdové účtovanie Mesta - 047 4307 114 - scarlet.bolyosova@lucenec.sk

Mgr. Kamila Gergišák Urdová - mzdové účtovanie školstva, RO a personalistika školstva - 047 4307 106 - kamila.urdova@lucenec.sk

Eva Fajčíková - mzdové účtovanie školstva, RO a personalistika školstva - 047 4307 106 -eva.fajcikova@lucenec.sk

Ing. Dobruša Mižúrová - fakturácia a platobný styk - 047 4307 122 -dorusa.mizurova@lucenec.sk

Mgr. Jana Butkovská - pokladňa - 047 4307 141 - jana.butkovska@lucenec.sk

Referát miestnych daní a majetku Mesta

Tatiana Ďurianová - daň z nehnuteľností FO, miestna daň za psa - 047 4307 124 - tatiana.durianova@lucenec.sk

Mária  Sujová - daň z nehnuteľností PO, miestna daň za psa - 047 4307 124 - maria.sujova@lucenec.sk

Elena Rusnáková - miestny poplatok za KO, miestna daň - 047 4307 112 - elena.rusnakova@lucenec.sk

Zuzana Eibnerová - miestny poplatok za KO, miestna daň - 047 4307 112 - zuzana.eibnerova@lucenec.sk

PhDr. Martin Miadok - daňový exekútor, miestna daň - 047 4307 216 - martin.miadok@lucenec.sk

Ing. Iveta Poltárska - správa, prenájom a prevody majetku Mesta - 047 4307 126 - iveta.poltarska@lucenec.sk

Eva Nosáľová - evidencia majetku  - 047 4307 125 - eva.nosalova@lucenec.sk

 

Náplň činnosti oddelenia :

Náplň činnosti referátu ekonomiky :
A. pripravuje

 • koordinuje, metodicky riadi a spracúva návrh programového rozpočtu Mesta v zmysle platných právnych predpisov a schváleného harmonogramu v spolupráci s jednotlivými správcami rozpočtových oddielov, komisiami MsZ, rozpočtovými organizáciami a občanmi na príslušné roky,
 • rozpočtové opatrenia a zmeny rozpočtu Mesta na príslušný rok
 • návrhy Zásad hospodárenia s majetkom Mesta a ich novelizácie,
 • materiály na rokovanie orgánov Mesta

B. zostavuje

 • rozpočet Mesta vrátane rozpočtových organizácií v zmysle platných predpisov,
 • záverečný účet Mesta na príslušný rok,
 • ročnú účtovnú závierku za Mesto a konsolidovanú účtovnú závierku za príslušný rok v zmysle zákona o účtovníctve za konsolidovaný celok všetkých organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta

C. zabezpečuje

 • dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a kontroluje správnosť a výšku použitie rozpočtových prostriedkov,
 • komplexne účtovníctvo Mesta v zmysle zákona o účtovníctve, vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku Mesta, výnosoch, nákladoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu a k iným subjektom, o pohľadávkach a záväzkoch Mesta na všetkých úsekoch, vrátane predpísaných štatistických výkazov,
 • vykonanie ročného auditu vedenia účtovníctva a hospodárenia Mesta,
 • v spolupráci so správcami rozpočtových prostriedkov vypracúva rozbory hospodárenia Mesta a jeho rozpočtových organizácií,
 • komplexnú mzdovú agendu zamestnancov Mesta, rozpočtových organizácií školstva, resp. ďalších organizácií a zodpovedá za riadne a včasné spracovanie tejto agendy vrátane odvodov do poistných fondov, vrátane predpísaných štatistických výkazov,
 • pokladničnú agendu v plnom rozsahu a evidenciu cenín a nakladanie s nimi,
 • inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta,
 • rozpočtové a finančné riadenie rozpočtových organizácií – základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta

D. vyhotovuje

 • výročnú správu o hospodárení Mesta, polročnú monitorovaciu správu a ročnú hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Mesta za príslušný rok,
 • účtovné a štatistické výkazy za oblasť ekonomiky,
 • podľa druhu – personálnu agendu vzťahujúcu sa na školskú agendu na základe rozhodnutia
  štatutárnych zástupcov právnických osôb,

E. vykonáva

 • vyúčtovanie dotácií poskytnutých Mestu zo ŠR, EÚ a iných zdrojov,
 • rozpočtové opatrenia a zmeny rozpočtu Mesta schválené orgánmi Mesta.

 

Náplň činnosti referátu miestnych daní a majetku Mesta:
A. pripravuje

 • materiály na rokovanie orgánov Mesta,
 • návrhy zmlúv o prevode a nájmoch majetku Mesta,
 • návrhy Zásad hospodárenia s majetkom Mesta, VZN a ich novelizácie,
 • návrhy na vyradenie inventáru, ktoré predkladá vyraďovacej a likvidačnej komisii,

B. vykonáva

 • komplexne správu dane z nehnuteľností v zmysle zákona o miestnych daniach, zákona o správe daní a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta,
 • komplexne správu miestnej dane za užívanie verejného priestranstva, dane za psa, dane za ubytovanie, dane za nevýherné prístroje a za predajné automaty, správny poplatok za výherné hracie prístroje,
 • komplexne správu poplatku za zber komunálneho odpadu, vedie agendu za fyzické osoby, právnické osoby a za množstvový zber komunálneho odpadu,
 • úkony na zabezpečenie a vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti,
 • miestne zisťovanie a daňovú kontrolu podľa zákona o správe daní,
 • všetky administratívne úkony súvisiace s uplatňovaním zákona o správe daní,
 • komplexne agendu majetku Mesta v zmysle zákona o majetku obcí a VZN Mesta, usporiadanie majetkovo – právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v majetku Mesta, prevody a nájmy majetku Mesta,
 • inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta

C. zabezpečuje

 • komplexne úkony na vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti, zriaďuje záložné právo, pripravuje podklady na nariadenie exekučného konania a v zmysle zákona o správe daní nariaďuje výkon rozhodnutia – exekučné konanie,
 • prijíma a kontroluje daňové priznania na daň z nehnuteľností za FO a PO,
 • vystavuje platobné výmery, zabezpečuje výrub dane z nehnuteľností a ostatných miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, sleduje úhradu daní, splatnosť daní, vedie evidenciu daňovníkov, vedie prehľady daňových nedoplatkov, penále, úhrad pravidelne mesačne, vykonáva kontrolu platieb a odsúhlasuje ich v spolupráci s ekonomickým referátom,
 • prihlasuje pohľadávky v prípade vyhlásenia konkurzu, exekučných dražieb, výkonu rozhodnutia,
 • vyrubuje pokuty a sankčný úrok formou rozhodnutia,
 • aktuálne výpisy listov z KN a príslušné stanoviská a znalecké posudky k prevodom majetku Mesta,
 • úlohy vyplývajúce z mandátnej zmluvy so správcom majetku Mesta ( SPOOL, a.s.),

D. vedie

 • evidenciu nehnuteľného majetku ( pozemkov a budov) a hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta, jeho prírastky a úbytky, vykonáva mesačné odpisy a stav majetku odsúhlasuje s účtovnou evidenciou,
 • evidenciu nájomníkov nebytových priestorov a pozemkov,
 • evidenciu príjmov z predaja a z nájmu nehnuteľného majetku Mesta, mesačne vyhodnocuje stav príjmov a pohľadávok a zabezpečuje ich úhrady,
 • agendu za miestne dane, eviduje daňovníkov a poplatníkov a zodpovedá za jej správnosť, úplnosť a aktualizáciu, evidenciu nedoplatkov a preplatkov na dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.

Spoločné činnosti pre oddelenie :

A. vykonáva

 • predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci spravovaných rozpočtových prostriedkov podľa osobitného zákona6,
 • úkony vyplývajúce z informačného zákona,
 • samostatné práce na úseku preverovania sťažností a petícií občanov,

B. pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení Mesta,

C. spolupracuje s ostatnými oddeleniami MsÚ.
D. plní úlohy podľa rozhodnutia primátorky mesta, úlohy z porady prednostu MsÚ a úlohy vyplývajúce
z uznesení orgánov Mesta.
 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka