Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Zamestnanci oddelenia

Ing. Ivana Jasenková Olšágová - vedúca oddelenia - 047 4307 229 - ivana.jasenkova@lucenec.sk

 

Školský úrad

Mgr. Gabriela Sarvašová - odborný zamestnanec školského úradu - 047 4307 225 gabriela.sarvasova@lucenec.sk

Mgr. Ingrid Kudláková - odborný zamestnanec školského úradu - 047 4307 225 - ingrid.kudlakova@lucenec.sk

 

Referát školstva

Alena Galádová - príspevky,dotácie a ľudské zdroje - 047 4307 228 - alena.galadova@lucenec.sk

Ing. Monika Fizeľová - finančné a tech. zabezpečenie školstva - 047 4307 228 - monika.fizelova@lucenec.sk

DJ ved. 0,5 sestry 6,5 ved.strav.zariad. -1

Kuchárka, upratovačka,práčka-3

MŠ, ZŠS M.R.Štefánika - 047 4333 779

MŠ, ZŠS Dr.Herza 5 - 047 4333 771

MŠ,ZŠS, Rúbanisko I. - 047 4333 776

MŠ,ZŠS, Rúbanisko II. - 047 4333 783

MŠ, ZŠS,Partizánska - 047 4333 780

CVČ,Mieru 39 - 047 4333 797

 

Referát kultúry a športu

Mgr. Stanislav Spišiak - programový zamestnanec pre kultúru - 047 4307 230 - stanislav.spisiak@lucenec.sk

Jozefa Šnúriková - šport, kultúra a dotácie - 047 4307 232 -        jozefa.snurikova@lucenec.sk

Bc. Martina Hoduliaková - program.zam.,ZUČ,pokladník - 047 4307231 - martina.hoduliakova@lucenec.sk

Ladislav Šinál - premietač filmov, kurič

Mgr. Diana Lajzová - programový zamestnanec, práca s filmom a FK - 047 4332 125 - diana.lajzova@lucenec.sk

Ľudovít Lauko - aranžér-0,5 uvádzač-0,5

Peter Galád - Zvukár, osvetľovač-0,5 Technický zamestnanec-0,5

Bc. Renata Libiaková-Perželová - ZPOZ, kultúra - 047 4307 232 -                 renata.libiakova-perzelova@lucenec.sk

Alica Cerovská - pokladník v kine - 0,67

Ladislav Šinál - kurič - údržbár KD

Terézia Balázsová - upratovačka - uvádzačka

Katarína Bogdánová - upratovačka
  

Referát sociálnych vecí a bytovej politiky

Bc. Aneta Lalíková - sociálno-právna ochrana a bytová politika - 047 4307 226 - aneta.lalikova@lucenec.sk

PhDr. Kvetoslava Ďurišková - sociálno-právna ochrana a bytová politika - 047 4307 226 - kvetoslava.duriskova@lucenec.sk

Mgr. Gabriela Činčurová - sociálne služby, denné centrá, opatrovateľská služba - 047 4307 207 - gabriela.cincurova@lucenec.sk

Mgr. Iveta Šimová - sociálne služby, denné centrá, opatrovateľská služba - 047 4307 207 - iveta.simova@lucenec.sk

Mgr. Anna Gregušová - sociálne služby, posudková činnosť, dotácie - 047 4307 207 - anna.gregusova@lucenec.sk

Opatrovateľky - 6

Opatrovateľky úväzkové

Elena Lauková - zamestnanec sociálneho zariadenia (nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny)


Náplň činnosti Školského úradu:
A. zabezpečuje

 • činnosti súvisiace s výkonom štátnej správy v školstve
 • štatistické zisťovania na úseku školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta na základe Metodických pokynov ÚIPŠ pre automatizované spracovanie školských štatistických výkazov pre KŠÚ,

B. vykonáva

 • štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodli riaditelia základných škôl v pôsobnosti Školského úradu ( v zmysle dohody o spoločnom obecnom úrade podľa zákona o obecnom zriadení), zisťuje skutočnosti a podklady pre vypracovanie druhostupňového rozhodnutia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,spolupracuje pritom s riaditeľmi škôl a zákonnými zástupcami žiakov,
 • úlohy samosprávy podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
 • kontrolu v školských zariadeniach súvisiacu s materiálnym, technickým, organizačným a finančným zabezpečením,
 • odborné, poradenské a administratívno - správne činnosti na úseku školstva vo svojej územnej pôsobnosti
 • organizačne pracovné stretnutia riaditeľov škôl a školských zariadení, vyhotovuje z nichzáznamy,
 • metodicky usmerňuje prácu materských škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity zriadených Mestom v zmysle platnej legislatívy agendu súvisiacu s prideľovaním kultúrnych poukazov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta,
 • v zmysle platnej legislatívy agendu súvisiacu so vzdelávacími poukazmi ( vedie prehľad o vydaných vzdelávacích poukazoch jednotlivými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,o prevzatých poukazoch poskytovateľmi záujmového vzdelávania a oznamuje Krajskému školskému úradu počet prijatých vzdelávacích poukazov, zabezpečuje rozpis finančných prostriedkov podľa počtu prijatých vzdelávacích poukazov na jednotlivé základné školya centrum voľného času,

C. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania (s výnimkou kontrolných činností, ktoré sú vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie) a v oblasti školského stravovania,

D. vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov,
E. poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v pôsobnosti Školského úradu,
F. predkladá Mestskej školskej rade v Lučenci na vyjadrenie

 • informácie o pedagogicko -organizačnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec,
 • správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
 • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
 • návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,

G. spolupracuje s obcami v pôsobnosti Školského úradu v Lučenci, s Mestskou školskou radou, s Krajským školským úradom v Banskej Bystrici, s MŠ SR, so Štátnou školskou inšpekciou, s Metodicko – pedagogickým centrom v Banskej Bystrici a inými vzdelávacími inštitúciami a občianskymi združeniami.

H. Riadi a koordinuje činnosť materských škôl bez právnej subjektivity.

 

Náplň činnosti referátu školstva
A. organizuje

 • v zmysle platnej legislatívy činnosti na úrovni zriaďovateľa pri postupe a podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na dopravu žiakov do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta,
 • administratívne práce súvisiace s poskytovaním dotácií na stravovacie návyky, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, SŽS, ZŠI ( kontroluje vyúčtovanie preddavkov dotácií z uvedených škôl a školských zariadení, sleduje podmienky poskytovania motivačného príspevku na základe prospechu žiakov a oznamuje ich ÚPSVaR, zodpovedá za použitie finančných prostriedkov poskytnutých na dotácie podľa osobitného predpisu15) .

B. spolupracuje

 • s Mestskou školskou radou,
 • s Krajským školským úradom v Banskej Bystrici, s MŠ SR, so Štátnou školskou inšpekciou, inými vzdelávacími inštitúciami a občianskymi združeniami,
 • s policajnými orgánmi pri ochrane majetku a vyšetrovania krádeží a iného poškodenia majetku,
 • s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy a ostatnými subjektmi zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov a školských zariadení,
 • s riaditeľmi a oddelením vnútornej správy pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení,
 • s komisiou školstva, vzdelávania a mládeže
 • koordinuje úroveň poskytovania služieb v detských jasliach ako účelového zariadenia Mesta, vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov detských jaslí

C. sleduje

 • vývoj siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta,
 • čerpanie rozpočtu podľa účtovných položiek na jednotlivých školských zariadeniach,
 • zmeny v počte žiakov v hmotnej núdzi navštevujúcich školy a oznamuje ich ÚPSVaR,

D. vypracúva

 • podklady na výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletých alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiakov s trvalým pobytom na území mesta v zmysle platnej legislatívy a metodických pokynov na zabezpečenie aplikácie zákona o prídavku na dieťa,
 • poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • podklady pre vybavenie sťažností a petícií občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov,
 • prerokúva priestupky na úseku školstva vo veci zanedbania povinnej školskej dochádzky,
 • zodpovedá za použitie finančných prostriedkov poskytnutých na dotácie podľa osobitného predpisu15 na určený účel,

E. predkladá

 • mestskej školskej rade na vyjadrenie informácie o materiálnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených krajským školským úradom, správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
 • návrhy na obsadenie pracovných pozícií v školách a školských zariadeniach bez právnej subjektivity.

F. vykonáva:

 • rozpis finančných prostriedkov účelovo určených na výchovu a vzdelávanie pre MŠ,ZŠ,ŠJ
 • materiálno – technické vybavenie, opravy a údržbu v školách a školských zariadeniach bez právnej subjektivity
 • v zariadeniach školského stravovania kontrolu kvality podávaných jedál,

 

Náplň činnosti referátu kultúry a športu

A. zabezpečuje

 • a realizuje kultúrne podujatia alebo vzdelávacie podujatia, programové a propagačné činnosti v kultúrnych zariadeniach , v osvetových zariadeniach,
 • a organizuje náročné kultúrne podujatia ( festivaly, súťaže),
 • podujatia organizované Mestom alebo v spolupráci s Mestom na úseku kultúry, športu a mládeže,
 • sprostredkovanie kultúrnych podujatí ( vystúpenie umeleckých telies, prípadne inýchorganizačných zoskupení),
 • písanie Mestskej kroniky,
 • stretnutia členov ZPOZ na podnet predsedu ZPOZ a plní úlohy zadané predsedom ZPOZ– u,
 • zverejnenie smútočných oznámení,
 • účasť účinkujúcich na občianskych obradoch, nákup darčekov na obrady,
 • vybavenie obradnej siene a príslušných priestorov,
 • odbornú činnosť vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy,
 • informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestského rozhlasu,
 • prevádzku, údržbu a opravu mestského rozhlasu,
 • kostýmovú prípravu a krojovú výpravu pre divadelné hry alebo tanečné vystúpenia,
 • prevádzku kina Apollo, v letnom období Letného kina,
 • a stará sa o reklamné plochy v meste,
 • výlep plagátov, umiestnenie reklamných pútačov podľa pokynov nadriadených,
 • prevádzku kultúrnych zariadení z hľadiska ich ochrany,

B. koordinuje

 • a metodicky usmerňuje a organizuje domáce výstavy,
 • činnosť kultúrnych inštitúcií na území mesta,
 • činnosť programových zamestnancov a technikov, rokuje s umeleckými agentúrami,
 • a organizuje umelecko – prevádzkové úlohy súboru vrátane prípravy plánov v umeleckej prípravy,

C. spolupracuje

 • s kultúrnymi inštitúciami na území mesta pri organizovaní spoločných kultúrnych podujatí,
 • s cirkevnými spoločenstvami, mládežníckymi a športovými organizáciami v meste,
 • pri využívaní voľného času mládeže s orgánmi štátnej správy,
 • pri zisťovaní jubilujúcich občanov s oddelením vnútornej správy ( matričným úradom a ohlasovňou),
 • s komisiou kultúry , športu a tretieho sektora MsZ, kde poverený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa komisie,

D. vykonáva

 • registráciu kultúrno- spoločenských podujatí v meste na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o verejných kultúrnych podujatiach,
 • kontrolu kultúrnych akcií z pohľadu dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia Mesta a zákona o verejných kultúrnych podujatiach,
 • uvádzačskú prácu, podáva informácie a kontroluje vstupenky,
 • ostatné činnosti vyplývajúce z uznesení orgánom Mesta ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť kultúry,

E. organizuje

 • občianske obrady a slávnosti v zmysle zásad činnosti ZPOZ ( uvítanie dieťaťa do života, uzavretie manželstva, jubilejné sobáše, jubileá občanov, občianske pohreby a rozlúčky),
 • činnosť v oblasti družobných stykov,
 • organizuje športové podujatia v kalendárnom roku v rámci rozpočtu Mesta,

F. plánuje činnosť ZPOZ – u,

G. prejednáva požiadavky občanov na priebeh občianskeho obradu,
H. pripravuje

 • scenáre a príhovory na občianske obrady,
 • kultúrne a spoločenské podujatia v priestoroch Domu kultúry B. S. Timravy a kina Apollo,
 • navrhuje a realizuje scény na kultúrne podujatia,
 • grafické návrhy na PC, reklamné plagáty, pútače podľa požiadaviek, aj pre iné subjekty,

I. vedie evidenciu rozhlasových relácií,
J. spracúva

 • podklady k odmeňovaniu účinkujúcich na základe účasti na obradoch a slávnostiach,
 • prehľad a štatistiku o činnosti ZPOZ- u,
 • plán pravidelných filmových predstavení, pravidelne programuje s distribútorom filmového predstavenia,
 • v spolupráci s komisiou kultúry, športu a tretieho sektora plán športových podujatí,
 • podklady pre rokovanie vecne príslušnej komisie MsZ, v ktorej určený zamestnanec plní funkciu zapisovateľa,

K. aranžuje propagačné skrinky patriace Mestu.

L. zisťuje a zbiera v rámci podpory tréningového procesu mládežníckych športových klubov potrebné informácie o tréneroch

 

Náplň činnosti referátu sociálnych vecí a bytovej politiky :
A. zabezpečuje

 • sociálne – právne poradenstvo pre občanov,
 • sociálnu činnosť v teréne vrátane poskytovania sociálno – právnej služby v rámci mesta,
 • a metodicky usmerňuje opatrovateľskú službu,
 • dodávateľa stravy, donášku stravy,
 • vybavenie služieb súvisiacich s pohrebom pre občanov, ktorí nemajú pozostalých,
 • úlohy samosprávy v zmysle zákona o sociálnych službách,
 • potvrdenie rôznych tlačív pri umiestnení žiadateľov do zariadenia pre seniorov,

B. pripravuje

 • podklady pre vydanie rozhodnutia o zriadení alebo ukončení poskytovania starostlivosti o zmenách v úhradách za poskytovanú starostlivosť, o priznaní alebo zamietnutí jednorazových dávok v hmotnej núdzi,
 • podklady k vyhotoveniu pracovnej zmluvy pre opatrovateľov – poverenie ako aj druh vykonávaných činností,
 • podklady k mesačným poplatkom za stravovanie,
 • podklady na spracovanie projektov a grantov v sociálnej oblasti,
 • návrhy nariadení Mesta pre oblasť prideľovania bytov a podklady pre zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej ,
 • podklady ku zmluvám o zabezpečení sociálnych služieb,

C. vedie

 • evidenciu občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
 • evidenciu poplatkov občanov v zariadení pre seniorov a vykonáva odvod poplatkov do pokladne MsÚ,
 • evidenciu stravníkov dôchodcov,
 • evidenciu úhrad za poskytované služby, zodpovedá za včasné úhrady podľa rozhodnutia Mesta, vykonáva vyúčtovanie o zaplatení úhrady od občanov,
 • záznam o občanovi,
 • evidenciu žiadostí občanov súvisiacich s nájmom a zmenou nájmu bytov vo vlastníctve Mesta,
 • evidenciu bytov vo vlastníctve Mesta,

D. preberá od opatrovateľov mesačné výkazy o poskytnutých úkonoch opatrovateľskej služby,

vykonáva zúčtovanie úhrad za opatrovateľskú službu ( vyhotovuje predpis úhrad pre opatrovateľskú
službu poskytovanú občanom),
E. spolupracuje

 • s občianskymi združeniami, cirkevnými a charitatívnymi organizáciami, vyhľadáva ťažko zdravotne postihnutých a starých občanov, žijúcich v nepriaznivých podmienkach,
 • so zariadeniami pre seniorov pri zabezpečovaní sociálnych služieb občanom mesta
 • s posudkovým lekárom pri predkladaní podkladov na spracovanie posudku o odkázanosti občana na sociálnu službu,
 • s príslušnými inštitúciami a ďalšími relevantnými subjektmi, realizuje konzultácie s odborníkmi a sprostredkováva informácie medzi občanom a inštitúciami v obci, ale i v rámci územných obvodov príslušných orgánov – obecný úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, školy a školské zariadenia, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne a verejné inštitúcie,
 • so správcom mestských bytov v oblasti kontroly, užívania mestských bytov,
 • s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri vydávaní rozhodnutí o výplate prídavkov na dieťaťa a zabezpečuje vyplácanie rodinných prídavkov ako osobitný príjemca,

F. sprostredkúva

 • a realizuje aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine,
 • a realizuje aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a sociálnej deprivácie, vrátane vzdelávacích a podporných aktivít v oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania, občianskych práv a povinností a pod.,
 • a realizuje aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie negatívnych stereotypov majority vo vzťahu ku komunite a naopak,

G. riadi a kontroluje

 • úroveň poskytovania sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy,
 • spravuje a koordinuje činnosť nocľahárne pre bezdomovcov ako účelového zariadenia Mesta, stredisko práčovne a osobnej hygieny.
 • činnosť denných centier pre seniorov zriadených Mestom,
 • koordinuje a riadi zamestnancov opatrovateľskej služby,

H. vybavuje

 • dožiadania orgánov štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,
 • agendu súvisiacu s hláseniami v sociálnej oblasti a vyhotovení ročných výkazov,

I. koordinuje činnosti súvisiace s vydávaním posudku o odkázanosti občana na sociálnu službu,

J. vyhotovuje

 • pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posudky žiadateľov o náhradnú pestúnsku starostlivosť,
 • na základe výkazu potvrdenky na výber úhrad za opatrovateľskú službu,
 • pre účely ďalšieho konania oznámenia o vylúčení žiadostí o nájomný byt pri nesplnení podmienok,

L. vykonáva

 • komunitnú prácu , a to mapuje lokalitu obce, zber demografických údajov, analýzu potrieb občanov lokality a využitie podkladov, najmä pre operatívne stanovenie cieľov svojej práce v krátkodobom a dlhodobom horizonte,
 • 2. vyhľadávanie občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc; pracuje s komunitou v jej prirodzenom prostredí,
 • 3. základné poradenstvo ( zisťuje osobnú , rodinnú a sociálnu anamnézu) a poskytuje občanovi individuálnu pomoc,

M. plní ďalšie úlohy vyplývajúce z programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v meste.

 

Spoločné činnosti oddelenia :
A. pripravuje podklady pre oddelenie vnútornej správy MsÚ pri zabezpečovaní personálnej agendy na
úseku škôl a školských zariadení, DJ, opatrovateľskej služby, denného pobytu, nocľahárne, denných
centier zriadených Mestom,
B. spolupracuje s oddelením ekonomiky a matku mesta MsÚ pri zabezpečovaní financovania,
prerozdeľovania dotácií zariadení zriadených Mestom na úseku školstva a sociálnych vecí,
C. vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v rámci spravovaných finančných prostriedkov,
D. tvorí návrhy všeobecne záväzných nariadení Mesta súvisiacich so spravovanou agendou,
E. vybavuje agendu vyplývajúcu zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
F. plní úlohy podľa rozhodnutia primátorky mesta, úlohy z porady prednostu MsÚ a úlohy vyplývajúce
z uznesení orgánov Mesta.

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka