Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie stavebného poriadku, investícií a prípravy projektov

Zamestnanci oddelenia :

Ing. Želmíra Kolimárová - vedúca oddelenia - 047 4307 104 - zelmira.kolimarova@lucenec.sk

 

Referát stavebného poriadku a územného plánu

Mgr. Roman Anderle - stavebný poriadok, štátny stavebný dozor, sankcie - 047 4333 725 - roman.anderle@lucenec.sk

Alica Gabrielová - stavebný poriadok, štátny stavebný dozor, sankcie - 047 4333 725 - alica.gabrielova@lucenec.sk

Miroslava Siláčiová - stavebný úrad pre MK, ÚK, ŠFRB, vodné stavby - 047 4334 464 - miroslava.silaciova@lucenec.sk

ing. arch. Vladimír Ragan - územný plán, architekt, drobné stavby - 047 4333 725 - vladimir.ragan@lucenec.sk

Martin Gerát - st. poriadok, št.st.dozor, sankcie  - 047 4334 725 - martin.gerat@lucenec.sk

Bc. Norman Salaj - st. poriadok, št.st.dozor, sankcie  - 047 4334 725 - norman.salaj@lucenec.sk

 

Referát investícií a prípravy projektov

Judita Eibnerová - podnikateľská činnosť a obchod - 047 4307 102 - judita.eibnerova@lucenec.sk

Mgr. Matej Slaniniak - projektový manažér - 047 4307 205 - matej.slaniniak@lucenec.sk

Mgr. Jana Miadoková - referent regionálneho rozvoja - 047 4307 105 - jana.miadokova@lucenec.sk

Eva Lukajová - odpadové hospodárstvo, trhy a jarmoky- 047 4307 105 - eva.lukajova@lucenec.sk

 

Náplň činnosti referátu stavebného poriadku a ÚP

A. zabezpečuje činnosť Spoločného stavebného úradu pre Mesto Lučenec a 37 pridružených obcí,
B. vykonáva

 • prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a architektúry, stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona v platnom znení, t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, nariadenie zabezpečovacích prác, konanie o dodatočnom povolení stavby, konanie o odstránení stavby,
 • v rámci originálnych kompetencií – povoľovanie drobných stavieb, reklám , stavebných úprav, udržiavacích prác, vydávanie potvrdení o veku stavieb,
 • činnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku povoľovania miestnych a účelových komunikácií a spevnených plôch
 • prípravu stavieb a ich realizáciu, ktorých investorom je Mesto, vrátane projektovej dokumentácie a zhotoviteľa,
 • obstarávanie verejnoprospešných stavieb podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 • investičné akcie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
 • technický dozor a kontrolnú činnosť na stavbách zabezpečovaných Mestom,
 • spolupracuje pri vypracovávaní koncepcií dlhodobého investičného programu mesta a zabezpečuje jeho postupné plnenie,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s projektovými a inžinierskymi subjektmi v zmysle stavebného zákona a ostatných právne záväzných predpisov.
 • vyňatie pôdy z pôdneho fondu pre stavby v investíciách Mesta,

C. zabezpečuje v zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. prijímanie žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, konzultačnú činnosť, kontrolu dodržiavania zákonných podmienok realizácie podporených stavieb a pod.
D. sleduje, obstaráva a zabezpečuje prerokúvanie územno – plánovacej dokumentácie Mesta v záujme zabezpečenia organizácie a usporiadania územia a architektúry pre jeho ďalší rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov mesta,
E. zabezpečuje aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu mesta.


Náplň referátu investícií a prípravy projektov :
A. zabezpečuje

 • organizačne príležitostné trhy a jarmoky organizované Mestom,
 • úlohy spojené s priestupkovým konaním,
 • odbornú činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, prijíma opatrenia pri realizácii veterinárnych a zdravotníckych opatrení, ako aj v rámci operačného systému prípravy na civilnú ochranu a komplexného záchranného systému,
 • implementáciu schválených projektov,
 • vyjadrenia a stanoviská k projektom.

B. vedie databázu podnikateľských subjektov v oblasti cestovného ruchu ( ubytovacie, stravovacie
C. pripravuje

 • podklady pre potenciálnych investorov,
 • podklady k zmluvám s existujúcimi investormi,
 • technické štúdie k projektom,
 • propagačné materiály k projektom,
 • podklady k verejnému obstarávaniu,

D. vykonáva

 • dohľad nad vykonávaním živností v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní,
 • činnosť dozoru na tržnici, trhoviskách a trhových miestach v meste,
 • zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, zmeny a zrušenia,
 • kontroly obchodných a prevádzkových jednotiek, na trhoviskách, trhových miestach, príležitostných trhoch a jarmokoch, propagačných akciách a pod.,
 • investičnú činnosť,
 • stavebný dozor

E. spolupracuje

 • pri zabezpečovaní rozvojových zámerov Mesta,
 • s existujúcimi investormi,
 • s obcami v rámci regionálnych združení,
 • s podnikateľskými subjektmi a mimovládnymi organizáciami,
 • spolupracuje s orgánmi štátneho dozoru, združeniami v oblasti ochrany spotrebiteľa.

F. spracúva

 • a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta,
 • stanoviská k programom regionálneho rozvoja,
 • analýzy a hodnotenia rozvoja mesta podľa príslušných odvetví,
 • podľa požiadaviek projekty – žiadosti o dotácie, kompletizuje a zabezpečuje odovzdávanie žiadostí s predkladaním projektov príslušným donorom – vyhlasovateľom výziev,
 • podklady pre trhový poriadok, navrhuje jeho zmeny a doplnky,
 • podklady a stanoviská k schváleniu trhových poriadkov na území mesta a k ich zmenám,
 • podklady pre rokovanie vecne príslušnej komisie MsZ, v ktorej určený zamestnanec plní funkciu zapisovateľa,
 • návrh primátorke mesta o prevádzkovom a predajnom čase vrátane zmien a vykonáva nad ním dozor,

G. podieľa sa

 • na príprave regionálnych operačných programov,
 • zbiera informácie o možnostiach získania grantov – vyhľadáva grantové príležitosti,
 • organizuje prípravu, spracováva a pripravuje grantové projekty – žiadosti o dotácie ( nenávratné finančné príspevky – NFP), metodicky riadi pracovnú skupinu,
 • zabezpečuje
 • implementáciu schválených projektov,
 • vyjadrenia a stanoviská k projektom.

H. vydáva

 • stanoviská k realizácii podnikateľskej činnosti na území mesta,
 • stanoviská k podnikateľským zámerom,
 • súhlas k umiestneniu predajných automatov,
 • povolenia a stanovuje podmienky k ambulantnému predaju na území mesta,

I. plní úlohy v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii.

 

Spoločné činnosti pre oddelenie:

A. vybavuje podnety a sťažnosti občanov mesta podľa osobitného predpisu,
B. vykonáva kontrolu vecnosti a číselnej správnosti zmlúv, opodstatnenosti fakturácií za vykonané práce.
C. plní úlohy podľa rozhodnutia primátorky mesta, úlohy z porady prednostu MsÚ a úlohy vyplývajúce
z uznesení orgánov Mesta.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka