Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie vnútornej správy

Zamestnanci oddelenia

JUDr. Ing. Ivana Kášová - vedúca oddelenia - 047 4307119 - ivana.kasova@lucenec.sk

 

Referát prevádzky a údržby majetku

Ing. Emil Alexa - referent prevádzky a údržby majetku, 047 4307153 - emil.alexa@lucenec.sk

Peter Csaba - služby, ekonomika, prevádzka a doprava, 047 4307154 - peter.csaba@lucenec.sk

Ing. Karol Šándor - vodič a referent kontroly detských ihrísk, karol.sandor@lucenec.sk

Jozef Nagy – údržbár

Erich Bolha – údržbár

Tibor Juhás - kurič, údržbár

Gabriel Gibaľa - kurič, údržbár

Peter Miklóš - kurič, údržbár

Zoltán Csaba - kurič, údržbár

Jarmila Španielková - upratovačka

Jana Denešová - upratovačka

Anna Fulajtárová - upratovačka

 

Referát vnútornej správy

Ing. Danka Urdová - evidencia obyvateľov, infraštruktúra, nákup a skladovanie - 047 4307 115 - danka.urdova@lucenec.sk

Ildikó Chamulová - evidencia obyvateľov - 047 4307 115 - ildiko.chamulova@lucenec.sk

Július Bóna - registratúrne stredisko - 047 4307 121 - julius.bona@lucenec.sk

Erika Zmudová - registratúra - 047 4307 121 - erika.zmudova@lucenec.sk

Katarína Lírová - personalistika Mesta-MsÚ - 047 4307 109 - katarina.lirova@lucenec.sk

Mgr. Renata Mokošová - osvedčovanie listín a podpisov - 047 4307 115 - renata.mokosova@lucenec.sk

Mgr. Gabriel Jakab - informatik - 047 4307 131 - gabriel.jakab@lucenec.sk

RNDr. Pavol Cífer - správca MIS - 047 4307 212 - pavol.cifer@lucenec.sk

Ing. Milan Chamula - BOZP, CO, PO - 047 4307 120 - milan.chamula@lucenec.sk

Katarína Olšiaková - 1. kontakt s občanom,  047 4307 151, katarina.olsiakova@lucenec.sk

Tatiana Ďurianová - 1. kontakt s občanom,  047 4307 151, tatiana.durianvoa@lucenec.sk

Kamila Bokorová - pokladňa a kancelária 1. kontaktu - kamila.bokorova@lucenec.sk

Matričný úrad

Mgr. Eva Fekiačová - matrikár - 047 4307 110 - eva.fekiacova@lucenec.sk

Jarmila Karlovská - matrikár - 047 4307 110 - jarmila.karlovska@lucenec.sk

Klára Dókušová - matrikár - 047 4307 110 - klara.dokusova@lucenec.sk


 

Náplň činnosti oddelenia

 

Náplň činnosti referátu prevádzky a údržby majetku
A. plánuje údržbu a vykonáva operatívnu údržbu majetku na základe výsledku monitoringu majetku Mesta,
B. zabezpečuje

 • agendu spojenú so správou budov, hnuteľného majetku alebo nepriemyselného hospodárstva vo vymedzenej oblasti (napr. zabezpečovanie údržby a opráv),
 • prevádzku budov, služby súvisiace s užívaním majetku Mesta, ich údržbu, opravya rekonštrukciu, riadi činnosť kotolne a jej prevádzku, sleduje, eviduje a následne rozúčtováva náklady za služby a práce spojené so správou, prevádzkou a užívaním budov,
 • opravy, rekonštrukcie a údržby budov, ich súčastí a zabudovaných zariadení ( pokiaľ táto povinnosť nevyplýva užívateľovi - nájomcovi z nájomnej zmluvy resp. iných záväzkov),
 • revíziu budov a ich zabudovaných zariadení, pokiaľ tieto nemajú za to zodpovedného užívateľa, resp. inú zodpovednú fyzickú či právnickú osobu,
 • odborné prehliadky a opravy vodoinštalácií, kúrenia a tlakových zariadení,
 • opráv odpadových nádob a kontajnerov,
 • výkon činností spojených s auto prevádzkou služobných motorových vozidiel MsÚ,( okrem služobných motorových vozidiel MsP) v súlade s platnou legislatívou a internými predpismi
 • overovanie – kalibrovanie určených meradiel a firemných etalónov, vedie evidenciu meradiel a zabezpečuje v určených lehotách ich periodickú kalibráciu alebo overenie, navrhuje ich vyradenie pokiaľ nezodpovedajú technickým požiadavkám a príslušným predpisom,
 • upratovacie služby v priestoroch MsÚ, MsP a v určených priestoroch MsÚ v súlade s platným interným predpisom8,

C. zásobuje sklady tovarom, vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, vykonáva prepočet a sumarizáciu hospodárstva vo vymedzenej oblasti ( napr. zabezpečovanie údržby a opráv),

D. koordinuje práce zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce,
E. vykonáva

 • komplexnú bilanciu dodávky, nákupu a meranie spotreby energie ( elektrina, teplo, plyn) a vody a kontrolu ich racionálneho využívania ,
 • inventarizáciu majetku a záväzkov,
 • periodické kontroly stavu budov za spoluúčasti vecne príslušného oddelenia s dôrazom na ich technický stav a momentálne využívanie,
 • odborné prehliadky a opravy elektroinštalácií a bleskozvodov do 1000V,
 • opravy súčastí budov a ich zariadení,
 • servis spravovanej techniky a elektrospotrebičov,
 • výpočet a stanovovanie poplatkov za jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia,

F. predkladá

 • požiadavky na verejné obstarávanie prác a dodávok, kontroluje ich vykonávanie a preberá tieto práce a dodávky, pripravuje a zúčastňuje sa na verejnom obstarávaní a vykonáva ho,
 • návrh opatrení na nutnú údržbu a hodnotenie zabezpečovania ochrany majetku ( oplotenie, uzamknutosť, odstraňovanie chýb a pod.),

G. vedie úplnú a presnú analytickú evidenciu k spravovanému majetku a k rozpočtovým položkám a zároveň odsúhlasuje so syntetickou evidenciou,
H. podieľa sa na tvorbe zmlúv, ich častí dotýkajúcich sa správy, údržby a kontrol ich technického stavu,
I. konzultuje v prípade potreby s právnikom sporné stanoviská platných nájomných zmlúv.

 

Náplň činnosti referátu vnútornej správy :
na úseku personalistiky
A. spracováva

 • dokumenty v rámci pracovnoprávneho procesu na obsadzované funkčné miesto na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa,
 • podklady pre mzdovú učtáreň na spracovanie mzdy, ktorými sú: určenie platu, druh pracovného pomeru, dĺžka trvania pracovného pomeru, vykonávané zrážky z platu, nárok na dovolenku, poberanie dávok, príslušnosť k zdravotnej poisťovni, mesačné zhodnotenie dochádzky za zamestnancov,
 • žiadosť zamestnávateľa o zabezpečenie uchádzača o zamestnanie,
 • návrh ročného plánu vzdelávania zamestnancov , ktorý korešponduje so schváleným rozpočtom Mesta,
 • potvrdenia o zamestnaní,
 • podklady k výplate odmien poslancov MsZ a členov stálych komisií MsZ v zmysle platných Zásad odmeňovania poslancov,

B. vedie

 • osobný spis zamestnanca, udržiava a ochraňuje ho,
 • kvalifikačnú kartu zamestnanca, ktorá tvorí súčasť osobného spisu,
 • evidenciu uchádzačov o zamestnanie,
 • dokumentáciu o vzdelávaní zamestnancov, kartu vzdelávania zamestnanca,

C. zodpovedá za kompletizáciu všetkých formulárov potrebných pre uvedenie nového zamestnanca do

pracovného procesu,
D. plní

 • úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov vo vzťahu k iným inštitúciám a úradom,
 • úlohy vo vzťahu k odborovému orgánu vyplývajúce pre zamestnávateľa z uzatvorenej Kolektívnej zmluvy,
 • úlohy vyplývajúce so zákona o zamestnanosti,

E. vydáva výstupné dokumenty pri skončení pracovného pomeru,
F. zabezpečuje

 • vzdelávanie a účasť zamestnancov na odborných krátkodobých vzdelávacích aktivitách,
 • prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vstupné školenia a oboznamovanie zamestnancov zo základných organizačných predpisov,

 

na úseku registratúry a registratúrneho strediska :

A. zabezpečuje

 • činnosti v súlade s platnou legislatívou a Registratúrnym poriadkom MsÚ,
 • a organizuje v určených termínoch preberanie spisov z jednotlivých organizačných útvarov, ich evidovanie, označovanie a ukladanie, bezpečnú úschovu a všestrannú ochranu, ako aj hodnotenie a vyraďovanie spisov, ktorým uplynuli predpísané lehoty,

B. spracúva časový harmonogram na odovzdávanie spisov z jednotlivých organizačných útvarov do registratúrneho strediska,

C. vedie centrálny registratúrny denník MsÚ,
D. pripravuje Registratúrny plán a jeho dodatky,
E. podáva informácie občanovi o chode úradu v súlade s pokynmi nadriadeného

 

na úseku kancelárie prvého kontaktu
A. prijíma občana v súlade s pravidlami slušného správania, v prípade , že občan požaduje k vybaveniu
tlmočníka, zabezpečí ďalšieho zamestnanca úradu, o ktorom vie, že ovláda jazyk občana,
B. vydáva príslušné formuláre a vysvetlí postup pri ich vyplnení a spôsob vybavenia požiadavky,
C. poskytuje požadované informácie z činnosti úradu, ako aj svojho pracoviska,
D. zodpovedá

 • za zverejňovanie schválených všeobecne záväzných nariadení mesta na úradnej tabuli,
 • vyvesovanie a zvesovanie vyhlášok a oznámení externe doručovaných,
 • za doručovanie materiálov na rokovania orgánov Mesta,
 • za viazanie zbierok zákonov,
 • za stav úradných tabúľ Mesta,
 • za zabezpečovanie rozmnožovania pre potreby úradu,

E. vedie osobitnú evidenciu externej dokumentácie podľa druhu a príslušnosti a túto odovzdáva na proti podpis vecne príslušnému zamestnancovi,

F. sprístupňuje v súlade so zákonom o obecnom zriadení všeobecne záväzné nariadenia Mesta prostredníctvom intranetu a Zbierky zákonov pre verejnosť,
G. plní úlohu podateľne, výpravne listových zásielok prostredníctvom externého subjektu ( pošty)
H. zodpovedá za distribúciu DSK ( rozmnožovanie v potrebnom množstve, doručenie dotknutým
zamestnancom),
I. aktualizuje prehľad riadenej dokumentácie,
J. označuje DSK,
K. vedie evidenciu dokumentácie systému kvality ( ďalej len „DSK“) ako aj jej revíziu,

 

na úseku infraštruktúry MsÚ , nákupu a skladovania
A. zabezpečuje

 • materiálno – technické vybavenie MsÚ a jeho pracovísk a plní úlohy s tým súvisiace,
 • reklamáciu tovaru v zmysle platnej legislatívy a interných predpisov,

B. vykonáva

 • správu sídla MsÚ v zmysle platnej nájomnej zmluvy,
 • prieskum trhu, prípadne vznáša požiadavky na zabezpečenie verejného obstarávania prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie, v rámci výkonu činnosti pripravuje a zúčastňuje sa na verejnom obstarávaní,

C. zodpovedá

 • za evidenciu a sledovanie plnenia objednávok ( zmlúv),
 • hmotne za pohyb tovaru na sklade,
 • za vecnú a číselnú správnosť príslušnej položky ( podpoložky) rozpočtu Mesta

 

na úseku správy mestskej informačnej siete:

A. vypracúva

 • a napĺňa stratégiu informatizácie Mesta,
 • systémovú a metodickú činnosť pri vývoji a správe informačných systémov,
 • samostatné práce na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov,
 • predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci spravovaných rozpočtových prostriedkov podľa osobitného zákona6,

B. zabezpečuje

 • obstarávanie všetkých zložiek informačného systému Mesta ( hardwar, softwar, digitálne údaje, spotrebný materiál),
 • správu, prevádzku a údržbu informačného systému a web aplikácií,
 • prevádzku, diagnostiku a údržbu počítačovej siete,
 • prevádzku a údržbu telefónnej siete, kopírovacích strojov vrátane kancelárie prvého kontaktu, hlasovacieho elektronického zariadenia pre MsZ,
 • komplexne bežné požiadavky i neštandardné požiadavky na informácie z informačného systému zamestnávateľa,
 • a vykonáva systémovú administráciu, údržbu a bezpečnosť databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií v informačných systémoch,
 • bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technológií,
 • elektronickú komunikáciu úradu s okolím,
 • poskytovanie elektronických dát klientom,
 • diagnostiku a následné odstraňovanie chýb počítačových systémov a sietí,

C. preberá projekty aplikačného programového vybavenia vrátane testovania systémového a aplikačného programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy počítačov,
D. poskytuje odborné konzultácie, školenia a servisné služby pre užívateľov v informačnom systéme Mesta.

 

na úseku evidencie obyvateľov:
A. zodpovedá

 • za správny postup pri evidencii obyvateľov, vyznačuje záznam o trvalom pobyte osôb do prihlasovacej karty, do automatizovaného systému evidencie obyvateľov, na požiadanie vydáva potvrdenie o trvalom pobyte obyvateľov, nahlasuje spracovávané údaje pre REGOB, vykonáva prihlasovanie občana na trvalý pobyt po udelení štátneho občianstva,
 • za dodržanie všetkých úkonov potrebných v procese odhlásenia z republiky, všetky úkony spracovávané v elektronickej forme REGOB -u,

B. ruší záznam o trvalom pobyte občana v zmysle platnej legislatívy, o čom vyhotoví písomné oznámenie,

ktoré vyvesí na úradnej tabuli Mesta po dobu ustanovenú zákonom,
C. pripravuje

 • stanoviská k udeleniu štátneho občianstva,
 • rozhodnutia o určení, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla stavbám, pre účely vyhotovenia rozhodnutia vykonáva šetrenia stavu nehnuteľností – stavby,

D. vedie

 • evidenciu hlásení o sťahovaní občana, kde vpisuje poradové číslo hlásenia a dátum sťahovania občana,
 • evidenciu pridelených súpisných a orientačných čísiel ,
 • stály zoznam voličov a aktualizuje ho,

E. zabezpečuje

 • vyhotovovanie domových čísiel a uličných tabúľ,
 • práce súvisiace so sčítaním obyvateľov,
 • úkony spojené s označovaním a pomenovaním verejných priestranstiev,

F. plní úlohy súvisiace s prípravou a realizáciou volieb a referenda,

G. vybavuje dožiadania orgánov činných v trestnom a občianskoprávnom konaní, notárskych a advokátskych kancelárií, orgánov štátnej správy,

H. plní ďalšie úlohy na úseku evidencie obyvateľov, spolupracuje so štatistickým úradom, na úseku osvedčovania podpisov a listín

A. vykonáva na žiadosť fyzickej osoby osvedčovanie listín a podpisov podľa osobitného predpisu7,

B. vedie evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v zviazanej osvedčovacej knihe,

C. zodpovedá za uloženie dokumentácie v súlade s platnou legislatívou.

Na  úseku BOZP, PO a CO zodpovedný zamestnanec plní najmä tieto úlohy:
A. zodpovedá
1) za prípravu podkladov a písomností na úseku obrany,
2) za vypracovanie a aktualizáciu Krízového plánu dokumentácie MsÚ pre prípad mimoriadnych a krízových  situácií mimo času vojnového stavu, po vyhlásení krízových situácií,
3) za skladovanie, údržbu a inventarizáciu prostriedkov individuálnej ochrany
obyvateľstva,
B. vypracúva návrhy opatrení na riešenie úloh v rámci hospodársko – mobilizačných príprav,
C. koordinuje a usmerňuje
1) činnosť na úseku krízového riadenia Mesta,
2) v plnom rozsahu úlohy s prípravou občanov na civilnú ochranu,
D. spolupracuje
1) s ostatnými subjektmi hospodárskej mobilizácie na území mesta a s právnickými osobami či fyzickými osobami, ktoré prevádzkujú stacionárne zdroje ohrozenia.
2) Na úseku PO zodpovedný zamestnanec plní najmä tieto úlohy:
A. vykonáva úkony súvisiace s organizáciou požiarnej ochrany v objektoch v pôsobnosti Mesta,
B. zabezpečuje v spolupráci s technikom požiarnej ochrany ( ďalej len „TPO“) plnenie úloh na ochranu pred požiarmi,
C. vypracúva, vedie a udržiava dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
D. spolupracuje s MHZ.
3) Na úseku BOZP ako technik BOZP plní najmä tieto úlohy:
A. zabezpečuje a koordinuje
1) vypracovanie systému a programov výchovy a vzdelávania zamestnancov, poskytovania ochranných pracovných prostriedkov, vnútorných predpisov, pravidiel a pokynov BOZP a ostatných úkonov v tejto oblasti,
B. spolupracuje
1) pri vypracúvaní koncepcie politiky BOZP, pri vykonávaní školení a overovaní vedomostí z požiadaviek BOZP, pri vykonávaní previerok a vyhodnocovaní stavu, úrovne a riadenia a starostlivosti o BOZP,
2) pri vypracúvaní návrhov na úpravu pracovného prostredia a priestorov z hľadiska BOZP, meraní škodlivých nositeľov pracovného prostredia,
3) pri vedení dokumentácie BOZP,
4) s pracovnou zdravotnou službou a príslušnými útvarmi zamestnávateľa, inšpektorátom práce alebo iným orgánom dozoru,
C. zisťuje, posudzuje a hodnotí úrazové a havarijné riziká, zdroje a príčiny nežiaducich udalostí,
D. kontroluje
1) stav pracovísk,
2) dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek, dodržiavanie prijatých systémových a programových dokumentov,
3) vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok,
4) dodržiavanie odbornej spôsobilosti,
E. vykonáva
1) školenie zamestnancov,
2) metodické usmerňovanie zamestnancov,
3) odbornú poradenskú činnosť pre zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, vedúcich
    zamestnancov a ostatných zamestnancov,
F. predkladá
1) zamestnávateľovi informácie o stave a vývoji BOZP na pracoviskách,
2) návrhy na riešenie stavu BOZP.

Náplň činnosti Matričného úradu:

A. vedie

 • knihu narodení, manželstiev, knihu úmrtí, kde vpisuje všetky údaje vyplývajúce z platnej legislatívy,
 • evidenciu prijatých žiadostí o výpis z registra trestov a odpis registra trestov primerane podľa osobitného zákona7,

B. spisuje zápisnicu o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov,

C. dáva podnet na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodnú pri zápise dieťaťa,

 • v prípade pôrodu s utajením totožnosti matky a v prípade zápisu narodenia nájdenej osoby ,vecne
 • príslušnému súdu,

D. usmerňuje občana svojho matričného obvodu o postupe pri uzavretí manželstva v cudzine, pred

uzavretím manželstva štátneho občana SR s cudzincom, prípade dvoch cudzincov ,oznamuje prijatie

žiadosti cudzineckej polícií v predpísanej forme,

E. povoľuje uzavretie manželstva mimo sobášnych dní a mimo určených sobášnych hodín a sobášnej

miestností, vyberá poplatky podľa zákona o správnych poplatkoch a náhrady výdavkov spojených

s vykonaním obradu v zmysle interných noriem mesta,

F. vykonáva

 • všetky úkony súvisiace s vedením matriky v súlade s platnou legislatívou,
 • zápis z úradnej povinnosti dodatočne po riadnom prešetrení a doložení verejných listín,
 • zmeny zápisov, dodatočné zápisy, dodatočné záznamy a opravy v matrike na základe verejnýchlistín alebo oznámení súdov a iných štátnych orgánov cirkví, lekárov, iných matričných osôb,
 • výmenu matrík s cudzinou podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní
 1. zákonom ustanovené úlohy vo vzťahu k osobitnej matrike,
 2. oznamovaciu povinnosť v súlade s platnou legislatívou v matričnej agende,
 • vyhotovuje úradné výpisy z matriky v zmysle osobitného zákona,
 • prijíma od občanov oznámenia o narodení , uzavretí manželstva a úmrtí v cudzine s príslušnými predpísanými dokladmi za účelom zápisu do osobitnej matriky,
 • spolupracuje s komisiou na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta, kde poverený zamestnanec vykonáva funkciu zapisovateľa.

  

Spoločné činnosti pre oddelenie :

A. vykonáva

 • 1. predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v rámci spravovaných rozpočtových prostriedkovpodľa osobitného zákona6,
 • 2. úkony vyplývajúce z informačného zákona,
 • 3. samostatné práce na úseku preverovania sťažností a petícií občanov,

B. pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení Mesta,

C. vyberá správne poplatky v súlade s platnou legislatívou,

D. zabezpečuje úlohy vyplývajúce

 • 1) zo zákona o štátnych symboloch na budove MsÚ,
 • 2) zo zákona o zhromažďovacom práve
 • 3) z konania o návrhu na prijatie dobrovoľného strážcu poriadku
 • 4) z konania a vydávania súhlasov na vykonanie ohňostrojných prác
 • 5) zo zabezpečovania agendy sudcov z ľudu

E. plní úlohy podľa rozhodnutia primátorky mesta, úlohy z porady prednostu MsÚ a úlohy vyplývajúce

z uznesení orgánov Mesta.
 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka